Podpora a služby pre študentov

Podpora študentov so špecifickými potrebami

Dňa 15.10.2014 nadobudol platnosť Vnútorný predpis č. 23/2014 - Smernica rektora UK v Bratislave k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami.  Príloha č. 1Príloha č. 2Príloha č. 3Príloha č. 4Príloha č. 5Príloha č. 6Príloha č. 7Príloha č. 8,

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:
prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD.,  tel.: 02/5729073
e-mail: jan.pecenakfmed.uniba.sk

Fond na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania vznikol 1.1.2013 zákonom č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu. Jeho hlavnou činnosťou je poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl, pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom škôl a študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia. Fond na podporu vzdelávania

Bezplatné cestovné

Registrácia prostredníctvom internetu

Vážení  študenti,

ako iste viete Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. spustila dňom 17. novembra 2014 bezplatnú prepravu detí a študentov do 26 rokov a všetkých dôchodcov a to nielen občanov Slovenskej republiky, ale aj občanov všetkých členských štátov EU. Podmienkou bezplatnej prepravy je povinná registrácia uvedených skupín obyvateľov a na základe tejto registrácie vystavenie preukazov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. oprávňujúcich k nákupu bezplatných cestovných lístkov.

V Slovenskej republike odhadujeme celkový počet občanov s nárokom na bezplatnú prepravu na cca 2,2 milióny osôb, t.j. 2,2 milióna registrácií k bezplatnej preprave. Ak k tomu prirátame aj možných záujemcov zo štátov EU, vychádza nám obrovské číslo. Keďže každý takýto bezplatný lístok musí byť priradený ku konkrétnej osobe, a v diaľkovej doprave aj ku konkrétnemu vlaku - rýchliku, musí byť registrácia prepojená s naším predajným systémom cestovných lístkov. Takýchto osobných pokladníc, kde je možná priama registrácia občanov s nárokom na bezplatnú prepravu má Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. presne 153. Ak by sme mali teda celú registráciu vykonávať len v osobných pokladniciach, trvalo by nám to pri neklesajúcich radoch čakajúcich cca 4-5 mesiacov, a to by sme museli za celé obdobie vykonávať len registrácie a žiadny predaj a výdaj cestovných lístkov. O zdraví a psychike našich zamestnancov v osobných pokladniciach, ale aj našich cestujúcich - zákazníkov ani nehovorím.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. preto z uvedeného dôvodu a za účelom najmä zrýchlenia celého registračného procesu spustila dňa 10. novembra 2014 aj internetovú registráciu pre bezplatné cestovanie vlakom. Vybrané skupiny cestujúcich - dôchodcovia nad 62 rokov a žiaci/ študenti držitelia bezkontaktných čipových kariet  - ISIC preukazu s platnou dopravnou aplikáciou sa takto môžu registrovať priamo zo svojho domova cez internetovú stránku ZSSK. Podmienkou je aktívna emailová adresa žiaka/študenta na webe, cez ktorú sa overuje aktivačný kód zaslaný emailom na adresu, ktorú žiak/študent používa.

Žiak/študent s Bezkontaktnou čipovou kartou – ISIC preukaz s aktivovanou dopravnou časťou ukončuje proces registrácie priamo prostredníctvom webovej stránky, registrácia je overená a ukončená priamo na webovej stránke.  Pri ďalších cestách si len zabezpečuje cestovný lístok bezplatnej prepravy (CLBP) a pri kontrole vo vlaku predkladá preukaz študenta vo forme BČK – ISIC preukaz a CLBP.

Chceme zdôrazniť najmä skutočnosť, že nemusíte prichádzať na železničné stanice k osobným pokladniciam len z dôvodu registrácie – ktorá zaberá skutočne veľa času a energie pre všetkých.
V súvislosti s uvedeným si Vás preto dovoľujeme osloviť a zároveň požiadať o Vašu pomoc pri uskutočňovaní a realizovaní registrácie prostredníctvom internetu. Žiaci/študenti, ktorí máte záujem o bezplatnú prepravu, zaregistrujte sa prostredníctvom internetu. Všetky bližšie informácie, ako sme už spomenuli aj vyššie, nájdete na našej webovej stránke.

Vaša pomoc nám značným spôsobom pomôže urýchliť proces registrácie žiadateľov o bezplatnú prepravu, ale najmä uľahčí situáciu, ktorá je zrejmá v týchto dňoch na železničných staniciach – nekonečné rady pomaly sa posúvajúcich nervóznych zákazníkov, ale aj psychicky vyčerpaných zamestnancov, najmä žien - matiek v našich osobných pokladniciach.
Prosíme pomôžte nám s registráciou a zaregistrujte sa prostredníctvom internetu z pohodlia vášho domova.
S úctou
                                                                                                                   Ing. Peter Kliment, v. r.
                                                                                                             Riaditeľ sekcie služieb zákazníkom
                                                                                                           Železničná spoločnosť Slovensko a.s. 

Sociálne štipendium

Od 1.9.2014 je v platnosti novela vyhlášky 157/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl.

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia

Žiadosť o sociálne štipendium si môže študent podať po zápise na štúdium v priebehu celého akademického roka. K žiadosti prikladá dokumenty, potvrdzujúce okruh spoločne posudzovaných osôb ako aj ich príjem v závislosti od konkrétnej situácie žiadateľa. Bližšie informácie nájdete tu, alebo sa príďte informovať osobne na Referát sociálnej starostlivosti o študentov LF UK.

Ubytovanie a strava

Lekárska fakulta UK poskytuje pre študentov fakulty ubytovanie v študentskom domove Družba, Botanická 25, Bratislava a v študentskom domove Ľudovíta Štúra, Staré grunty 36, Bratislava.   Bezbariérový prístup pre študentov so špecifickými potrebami je umožnený v ŠD ĽŠ v B-bloku AD a  Švédskych domkoch.

ŠD Družba

ŠD Ľ. Štúra

Stravovanie študentov Lekárskej fakulty je možné vo všetkých jedálňach ŠDaJ UK po zakúpení stravných preukazov a  poukážok. Študenti sa môžu stravovať v jedálni v areáli fakulty. Stravovacie služby pre študentov sú zabezpečené aj priamo v ŠD Družba a ŠD Ľ.Štúra.

Stravovanie v ŠD Družba

Stravovanie v ŠD Ľ. Štúra