Rezidentské štúdium

Zaraďovanie do rezidentského štúdia k 1.10.2023 - všeobecné informácie

Rezidentské štúdium sa otvára aj pre lekárov špecialistov (18.8.2023)

https://www.health.gov.sk/Clanok?mz-rezidenti-studium-specialisti

ZOZNAM ŠPECIALIZAČNÝCH ODBOROV ZARADENÝCH DO REZIDENTSKÉHO ŠTÚDIA PRE VŠETKY SAMOSPRÁVNE KRAJE (18.8.2023)

https://www.health.gov.sk/?rezidenti-specializacne-odbory-podla-samospravnych-krajov

 

Rezidentské štúdium pre pediatrov je opäť otvorené (15.8.2023)

https://www.health.gov.sk/Clanok?mz-rezidenti-studium-pediatria


Ministerstvo zdravotníctva - tlačová správa (8.2.2023)

https://www.health.gov.sk/Clanok?mz-rezidenti-studium

 

Na rezidenta zaradeného do rezidentského štúdia podľa predpisov účinných do 31.12.2022 a na jeho zamestnávateľa sa vzťahujú predpisy účinné do 31.12.2022; ustanovenie § 39b ods. 2 prvá veta sa použije v znení účinnom od 1.1.2023.

Ako vyplýva z vyššie uvedenej citovanej platnej legislatívy, rezidenti zaradení do 31.12.2022 pokračujú v štúdiu vo všetkých špecializačných odboroch bez akýchkoľvek zmien, vrátane zamestnávateľa.

Prevádzka oddelenia

V prípade potreby konzultácie prosíme využívať e-mail

eva.petrusova@fmed.uniba.sk

 

Osobná návšteva oddelenia je možná iba v presne vopred dohodnutom termíne (prosíme dohodnúť MAILOM).

Podklady ohľadom rezidentského štúdia prosíme zasielať poštou na adresu oddelenia.

Všeobecné informácie

MZ SR - koordinátor rezidentského štúdia  - informácie, aktualizácie

Vzdelávacie ustanovizne - kontakty - https://www.health.gov.sk/?rezidenti-vzdelavacie-ustanovizne

 

INFORMÁCIE - 2020

 

Rezidenti - Facebook

Akreditované špecializačné študijné programy

 

Zdravotnícke zariadenia - výučbové pracoviská LF UK

Zapojenie všeobecnej ambulancie do uskutočňovania praktickej časti rezidentského štúdia

Programový manažér LF UK

Mgr. Eva Petrušová Chudá, PhD.
vedúca Oddelenia špecializačného štúdia
a certifikačnej prípravy LF UK
Špitálska 24
813 72  Bratislava

tel.:     +421 2 9011 9403
e-mail: eva.petrusova@fmed.uniba.sk


1. žiadosť - formulár - prvotné zaslanie žiadosti - poštou/sken mailom

2. prílohy - sumárny zoznam - doplnenie príloh následne na základe komunikácie a podkladov zaslaných mailom Oddelením špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy

Predpisy

Nariadenie vlády SR č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vnútorný predpis č. 2/2018 - smernica dekana o úhrade za špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu (účinnosť dňom 20.2.2018)

Vnútorný predpis č. 7/2018 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

Formuláre

Žiadosť o zaradenie do RŠ - prvotné zaradenie k 1.2. alebo 1.10. - uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia = začiatok výkonu odbornej zdravotníckej praxe a zdravotných výkonov pre účely špecializačného štúdia, ktoré sú evidované v indexe odbornosti a záznamníku zdravotných výkonov

Zamestnávateľom rezidenta môže byť iba poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Žiadosť o vstup do RŠ - v prípade, ak už je záujemca zaradený do rezidentského alebo špecializačného štúdia 

Čestné vyhlásenie k žiadosti o zaradenie

Žiadosť o vydanie dokladov (index a záznamník)

Žiadosť o prerušenie rezidentského štúdia

Rezidentom sa môže stať občan Slovenskej republiky, občan Únie, ak má právo na pobyt podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 404/2011 Z. z.), rodinný príslušník občana Únie ak má právo na trvalý pobyt podľa zákona č. 404/2011 Z. z., štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má trvalý pobyt na neobmedzený čas na území SR alebo pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie podľa zákona č. 404/2011 Z. z.

 

Poučenie o Vašich právach a informácie k spracúvaniu Vašich osobných údajov

Rozvrhy, špecializačná skúška

SOCIÁLNE LEKÁRSTVO A ORGANIZÁCIA ZDRAVOTNÍCTVA

Povinnou súčasťou špecializačnej skúšky, v súlade s akreditovaným špecializačným študijným programom daného špecializačného odboru, je skúška zo sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva - právne predpisy vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Účastníci špecializačného štúdia zaradení na LF UK musia absolvovať uvedený kurz a skúšku na LF UK počas posledného roku špecializačného štúdia, resp. absolvovanie skúšky na inej vzdelávacej ustanovizni v SR v roku 2018 a neskôr dokladovať kópiou potvrdenia.

Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva - kurz a prihlásenie 

https://www.fmed.uniba.sk/studium/specializacne-studium/rozvrhy-specializacna-skuska/

 

 

Rozvrhy, špecializačná skúška - termíny, program, prihlásenie 

https://www.fmed.uniba.sk/studium/specializacne-studium/rozvrhy-specializacna-skuska/

 

detská psychiatria

oftalmológia

ortopédia

všeobecné lekárstvo - otázky

Povinnosť po ukončení rezidentského štúdia

Splnenie povinnosti - pokyny

V prípade porušenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 578/2004, z § 39b ods. 13 písm. c alebo ods. 23 písm. b), MZ SR v zmysle § 82 ods. 5 písm. c) zdravotníckemu pracovníkovi uloží pokutu do 500 EUR.