Rezidentské štúdium

Priebeh rezidentského štúdia

Priebeh rezidentského štúdia - od 21.5.2020 sa počas trvania krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 rezidentské štúdiu neuskutočňuje -zákon 125/2020 Z. z.

Zákon 158/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (pokračovanie vzdelávania).

 

Povinná odborná zdravotnícka prax na klinikách vzdelávacej ustanovizne, resp. v iných zdravotníckych zariadeniach sa riadi pokynmi príslušného zdravotníckeho zariadenia.

 

Na základe rozhodnutia MZ SR, je možné zaraďovanie do rezidentského štúdia k 1.10.2021.

 

 

OZNAM - obmedzenie prevádzky referátu od 9.3.2020 do odvolania

V prípade potreby konzultácie prosíme využívať e-mail

eva.petrusova@fmed.uniba.sk

 

Osobná návšteva referátu je možná iba v presne dohodnutom termíne (prosíme dohodnúť MAILOM)

Podklady ohľadom rezidentského štúdia prosíme zasielať poštou na adresu referátu.

Všeobecné informácie

MZ SR - koordinátor rezidentského štúdia  - informácie, aktualizácie

Vzdelávacie ustanovizne - kontakty - https://www.health.gov.sk/?rezidenti-vzdelavacie-ustanovizne

 

INFORMÁCIE - 2020

 

Rezidenti - Facebook

 

programový manažér LF UK

Mgr. Eva Petrušová Chudá, PhD.

Samostatný referát VVČ, DŠ a ZS

Referát pre ŠŠ a CP

Lekárska fakulta UK

Špitálska 24

813 72  Bratislava

tel.: +421 2 9011 9403

e-mail: eva.petrusovafmed.uniba.sk

Akreditované špecializačné študijné programy

 

Zdravotnícke zariadenia - výučbové pracoviská LF UK

Predpisy

Nariadenie vlády SR č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vnútorný predpis č. 2/2018 - smernica dekana o úhrade za špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu (účinnosť dňom 20.2.2018)

Vnútorný predpis č. 7/2018 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

Formuláre

Žiadosť o zaradenie do RŠ - prvotné zaradenie k 1.2. alebo 1.10. - uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia = začiatok výkonu odbornej zdravotníckej praxe a zdravotných výkonov pre účely špecializačného štúdia, ktoré sú evidované v indexe odbornosti a záznamníku zdravotných výkonov

Žiadosť o vstup do RŠ - v prípade, ak už je záujemca zaradený do špecializačného štúdia 

Čestné vyhlásenie k žiadosti o zaradenie

Žiadosť o vydanie dokladov (index a záznamník)

 

Poučenie o Vašich právach a informácie k spracúvaniu Vašich osobných údajov

Povinnosť po ukončení rezidentského štúdia

Splnenie povinnosti - pokyny