Rozvrhy, špecializačná skúška

Špecializačná skúška - pokyny k prihláseniu

Prihláška na špecializačnú skúšku

Prihláška na kurz pred špecializačnou skúškou

Čestné vyhlásenie k špecializačnej práci - nie je súčasťou špecializačnej práce; samostatná príloha prihlášky na špecializačnú skúšku

Zadanie záverečnej práce - nie je súčasťou špecializačnej práce; samostatná príloha prihlášky na špecializačnú skúšku

 

Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

Povinnou súčasťou špecializačnej skúšky vo všetkých špecializačných odboroch je skúška zo sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva. 

Všetci účastníci špecializačného štúdia zaradení na LF UK musia absolvovať uvedený kurz a skúšku na LF UK, resp. dokladovať kópiou absolvovanie skúšky na inej vzdelávacej ustanovizni v SR po roku 2008.

Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva - kurz - 

 

- účasť na kurze je na základe prihlášky doručenej na adresu referátu; pozvánka na kurz sa nezasiela

       - prihláška na kurz

 

 

Termíny špecializačných skúšok, špecializačných kurzov, vzdelávacích aktivít

anestéziológia a intenzívna medicína

Špecializačná skúška

termín:   

                

                 

miesto:    II. KAIM LF UK a OÚSA, Heydukova 10, Bratislava

 

Špecializačný kurz pred špecializačnou skúškou

 

Otázky - teoretická časť špecializačnej skúšky

Odporúčaná literatúra - príprava na špecializačnú skúšku

 

Špecializačný kurz 

kurz 

-kurz je povinný pre účastníkov zaradených od 

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu - najneskôr do

dermatovenerológia

Špecializačná skúška

termín:     

čas:            

miesto:     Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB - knižnica, Mickiewiczova 13, Bratislava

 

Vzdelávacia aktivita

 

 

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu - zaslať na adresu referátu.

 

 

 

detská chirurgia

Špecializačná skúška

termín:     

čas:           

miesto:    Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, knižnica doc. Žuchu, Limbová 1, Bratislava

detská psychiatria

Špecializačná skúška

termín:     20.11.2019 - praktická časť

                  21.11.2019 - teoretická časť

čas:           9:00 hod.

miesto:   Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, zasadacia miestnosť, 7. poschodie, Limbová 1, Bratislava

 

Povinná vzdelávacia aktivita -

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu.

termín:    

čas:          

miesto:   Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, zasadacia miestnosť, 7. poschodie, Limbová 1, Bratislava

endokrinológia

Špecializačná skúška

termín:   

čas:        

miesto:   V. interná klinika LF UK a UNB (zasadačka), Ružinovská 6, Bratislava

 

Kurz pred špecializačnou skúškou - 

 

Vzdelávacie aktivity - povinné po absolvovaní spoločného internistického kmeňa

Kurz 1     

Prihlásenie sa na kurz zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu.

foniatria

Vzdelávacie aktivity 

Poruchy sluchu   18.11.2019 - 13.12.2019 (max. 3 účastníci) - kurz obsadený

Poruchy reči        13.1.2020 - 7.2.2020       (max. 3 účastníci) - kurz obsadený 

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

miesto:    Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Foniatrické odd. UNB, Antolská 11, Bratislava

 

 

Špecializačná skúška

termíny:   27.11.2019

čas:          8.00 hod.

                8.10.2019 - obhajoba práce

miesto:  Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, 5. poschodie - zasadačka, Antolská 11, Bratislava

gastroenterológia

Špecializačná skúška

termín:     

miesto:   V. interná klinika LF UK a UNB, 8. poschodie, seminárna miestnosť, Ružinovská 6, Bratislava

 

Vzdelávacie aktivity - pre účastníkov špecializačného štúdia po absolvovaní spoločného internistického kmeňa

miesto:  V. interná klinika LF UK a UNB, Gastroenterologické a hepatologické oddelenie

čas:        denne od 8.00 hod.

lektor:   prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. 

-prihlásenie - prihláška na vzdelávaciu aktivitu, zaslanie na adresu referátu

 

abdominálna ultrasonografia 

 


gastroskopia

 

 

kolonoskopia

 

 

Špecializačný kurz pred špecializačnou skúškou - 

 

Vzdelávacie aktivity a kurz sú povinné pre účastníkov špecializačného štúdia po absolvovaní spoločného internistického kmeňa.

geriatria

Špecializačná skúška

termíny: 19.11. - 20.11.2019

čas:         13:00 hod.

miesto:   II. klinika geriatrie LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Nám. SNP 10, Bratislava

 

Povinný špecializačný kurz - 4.11. - 13.11.2019 - program 

gynekológia a pôrodníctvo

Špecializačná skúška

termín:    28.11.2019 o 8:00 hod.

                 29.11.2019 o 9:00 hod.

miesto:   I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, 3. poschodie, zasadačka, Antolská 11, Bratislava

Kurz pred skúškou v termíne od 14.10.2019 do 15.11.2019 - program

Otázky na špecializačnú skúšku.

 

Prihlásenie sa na špecializačné kurzy, povinné pre účastníkov zaradených od 1.10.2016/evidencia od 20.8.2016, zaslaním prihlášky na adresu referátu - prihláška na vzdelávaciu aktivitu

 

Kurz 1 

- pre účastníkov špecializačného štúdia zaradených 1.10.2018 a 1.2.2019     

 

Kurz 2 - 

pre účastníkov špecializačného štúdia zaradených 1.10.2017 a 1.2.2018 

 

Kurz 3 -

- pre účastníkov špecializačného štúdia zaradených 1.10.2016 a 1.2.2017

chirurgia

Špecializačná skúška 

termín:   

čas:         

miesto:    I. chirurgická klinika LF UK a UNB, knižnica, Mickiewiczova 13, Bratislava

klinická mikrobiológia

Vzdelávacie aktivity (máj - december 2019 - teoretická a praktická výučba)

2. rok štúdia - program

3. rok štúdia - program

 

prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

klinická onkológia

Špecializačná skúška

termín:  2.12.2019 - 8.00 hod. - test; 9.00 hod. - praktická časť

               3.12.2019 - 10.00 hod. - obhajoba práce a teoretická časť

 

               8.6.2020 - 8.00 hod. - test; 9.00 - praktická časť

               9.6.2020 - 10.00 hod. - obhajoba práce a teoretická časť

miesto:   II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Klenová 1, Bratislava, 4. poschodie, seminárna miestnosť

 

 

Vzdelávacie aktivity - október a november 2019 - program

 

 

materno-fetálna medicína

Špecializačná skúška


termín:   

                

miesto:    I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, 3. poschodie, zasadačka,  Antolská 11, Bratislava

Otázky na špecializačnú skúšku.

 

Vzdelávacie aktivity

1. rok štúdia - 

2. rok štúdia - 

3. rok štúdia - 

 

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

maxilofaciálna chirurgia (lekár, zubný lekár)

Špecializačná skúška

termín:     

                      

miesto:     KSaMFCH LF UK a OÚSA, Heydukova 8, 812 50 Bratislava

               

neurochirurgia

Špecializačná skúška

termín:   22.11.2019

čas:         11:00 hod.

miesto:   Neurochirurgická klinika LF UK a UNB - výučbová miestnosť, Limbová 5, Bratislava

 

Povinný špecializačný kurz pred skúškou - program

neurológia

Špecializačná skúška

termín:               

čas:        

miesto:  

oftalmológia

Špecializačná skúška

termín:   

čas:          

miesto:   Klinika oftalmológie LF UK a UNB, 7. poschodie, knižnica, Nemocnica Ružinov, Bratislava

 

Vzdelávacie aktivity - seminár - 13.11.2019

čas:      14:30 hod.

miesto: Klinika oftalmológie LF UK a UNB, knižnica - 7. posch. 

 

Účasť na seminároch je povinná.

onkológia v gynekológii

Špecializačná skúška

termín:    29.11.2019

čas:          8.00 hod. - obhajoba špecializačnej práce a teoretická časť                

miesto:    I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, 3. poschodie, Antolská 11 , Bratislava

 

 

Vzdelávacie aktivity - teoretická výučba

3. rok štúdia   

2. rok štúdia   

1. rok štúdia   

 

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

ortopédia

Špecializačná skúška

termín:     5. - 6.12.2019

čas:           8:00 hod.

miesto:     ORK LF UK a NÚDCH - knižnica, Limbová 1, Bratislava

(maximálne 10 účastníkov)

 

Kurz pred špecializačnou skúškou - 28.10. - 4.12.2019 - program

 

Sono kurz detských bedrových kĺbov (povinný pred špecializačnou skúškou) - 

-prihlásenie sa na sekretariáte Ortopedickej kliniky LF UK a NÚDCH a zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

ortopedická protetika

Literatúra - zoznam

otorinolaryngológia

Špecializačná skúška

termín:       

                           

miesto:    Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava

 

 

 

patologická anatómia

Špecializačná skúška

termín:    22.11.2019

čas:          9:30 hod.                 

miesto:    Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Sasinkova 4, Bratislava

pediatria

Špecializačná skúška - pokyny

termín:                   

miesto:  Detská klinika LF UK a NÚDCH, 6. poschodie - seminárna miestnosť, Limbová 1, Bratislava

 

Vzdelávacia aktivita - 

 

-prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu najneskôr do 

 

Špecializačná skúška - otázky

pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Špecializačná skúška

termín:   

čas:         

miesto:   

 

Kurz 

prihláška na vzdelávaciu aktivitu - zaslať na adresu referátu

pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa

Špecializačná skúška

termín:  

čas:        

miesto:   Detská klinika LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava, knižnica - 4. poschodie

pediatrická gynekológia

Špecializačná skúška

termín:    

čas:        

miesto:  I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava

 

špecializačná skúška - otázky 

pediatrická hematológia a onkológia

Špecializačná skúška

termín:   

čas:         

miesto:   Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava

 

Povinná vzdelávacia aktivita - 

pediatrická kardiológia

Špecializačná skúška

termín:   

čas:                           

miesto:    knižnica Kliniky detskej kardiológie LF UK a DKC, Limbová 1, Bratislava

pediatrická neurológia

Špecializačná skúška

termín:    

miesto:    Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, 7. posch., zasadacia miestnosť, Limbová 1, Bratislava

 

kurz

plastická chirurgia

Špecializačná skúška

termín:    

čas:         

miesto:  Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UNB, Ružinovská 6, Bratislava

psychiatria

Špecializačná skúška

termín:       

čas:             

miesto:      Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, vchod E, knižnica, Bratislava

 

 

Vzdelávacia aktivita - Základy psychopatológie I. a organické psychické poruchy - 18.11. - 20.11.2019 - program - dodatočne

Psychiatrická klinika LF UK a UNB

- prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu - najneskôr do 13.11.2019

rádiológia

Špecializačná skúška

termín:   9.1.2020

čas:          9:00 hod.

miesto:  Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB - seminárna miestnosť                                  Mickiewiczova 13, Bratislava

 

Kurz pred špecializačnou skúškou: 18.11. - 19.12.2019 - program

-začiatok kurzu o 9.00 hod., Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB, seminárna miestnosť

 

 

 

reprodukčná medicína

Špecializačná skúška

termín:     29.11.2019

čas:           10.30 hod.           

miesto:  I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, 3. poschodie, zasadačka, Antolská 11, Bratislava

 

Vzdelávacie aktivity - teoretická výučba

3. rok štúdia     

2. rok štúdia    

1. rok štúdia  

 

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

spoločný internistický kmeň

Termín kurzu: 4.11. - 14.11.2019 - program

prihláška na kurz po absolvovaní spoločného internistického kmeňa - podanie najneskôr do 22.10.2019

 

Overenie vedomostí: V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, 8. poschodie, knižnica - 15.11.2019 o 10:00 hod.

vnútorné lekárstvo

Špecializačná skúška

praktická časť:     28.11.2019 o 10.00 hod.

teoretická časť:    29.11.2019 o 10.00 hod.

miesto:                  V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava, 8. poschodie

 

Povinný kurz pred špecializačnou skúškou od 7.10.2019 - program

zdravotnícky manažment a financovanie (lekár, zubný lekár)

Špecializačná skúška

termín:    

čas:           

miesto:   Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK, Sasinkova 2, III. poschodie