Rozvrhy, špecializačná skúška

Špecializačná skúška - pokyny k prihláseniu

Prihláška na špecializačnú skúšku

Prihláška na kurz pred špecializačnou skúškou

Čestné vyhlásenie k špecializačnej práci - nie je súčasťou špecializačnej práce; samostatná príloha prihlášky na špecializačnú skúšku

Zadanie záverečnej práce - nie je súčasťou špecializačnej práce; samostatná príloha prihlášky na špecializačnú skúšku

 

Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

Povinnou súčasťou špecializačnej skúšky, v súlade s akreditovaným špecializačným študijným programom daného špecializačného odboru, je skúška zo sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva - právne predpisy vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Účastníci špecializačného štúdia zaradení na LF UK musia absolvovať uvedený kurz a skúšku na LF UK počas posledného roku špecializačného štúdia, resp. absolvovanie skúšky na inej vzdelávacej ustanovizni v SR v roku 2018 a neskôr dokladovať kópiou potvrdenia.

Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva - jesenný termín vzdelávania bude určený dodatočne - prihlasovanie možné priebežne - účastníci pred špecializačnou skúškou konajúcou sa v druhej polovici r. 2024 alebo v mesiacoch január a február 2025

- prihláška na kurz - doručenie na adresu oddelenia alebo formou skenu na adresu eva.petrusovafmed.uniba.sk 

- informácia o termíne konania kurzu bude na základe evidovaných prihlášok zaslaná mailom 

- pozvánka na kurz sa nezasiela

 

Termíny špecializačných skúšok, špecializačných kurzov, vzdelávacích aktivít

anestéziológia a intenzívna medicína

Špecializačná skúška

termín:   

čas:         9:00 hod.    

miesto:  Kolárska 12, prízemie - veľká zasadacia miestnosť K23, Bratislava

 

Špecializačný kurz pred špecializačnou skúškou

 

Otázky - teoretická časť špecializačnej skúšky

Odporúčaná literatúra - príprava na špecializačnú skúšku

 

Špecializačný kurz č. 1 - 27.5. - 31.5.2024 - program 

 

Špecializačný kurz č. 2 - 10.6. - 14.6.2024 - program

 

Špecializačný kurz č. 3 - 9.9. - 13.9.2024 - program dodatočne

 

Špecializačný kurz č. 4 -

 

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu - evidovanie najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom kurzu.

 

             

angiológia

Špecializačná skúška

termín:   27.3.2024

                23.5.2024

                25.9.2024

                27.11.2024

čas:         9:00 hod.

miesto: Klinika angiológie LF UK a NÚSCH, Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava, seminárna miestnosť - 1. poschodie

Kurz pred skúškou: 5.11. - 8.11.2024

Odporúčaná literatúra - zoznam

Špecializačná skúška - otázky

dermatovenerológia

Špecializačná skúška

termín:    21.3.2024

                 5.6.2024

                 19.9.2024

                 3.12.2024

čas:          9:00 hod.

miesto:  Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB - knižnica, 2. poschodie, Mickiewiczova 13, Bratislava

 

Vzdelávacia aktivita

 

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu - zaslať na adresu referátu.

detská chirurgia

Špecializačná skúška

termín:  19.3.2024

               21.5.2024

               24.9.2024

               26.11.2024

čas:        10:00 hod.

miesto: Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, zasadacia miestnosť doc. Žuchu, Limbová 1, Bratislava

 

Špecializačný kurz pred špecializačnou skúškou - program dodatočne

4.3. - 8.3.2024

22.4. - 26.4.2024

9.9. - 13.9.2024

4.11. - 8.11.2024

 

Vzdelávacie aktivity - povinné

-účastníci po 2. roku ŠŠ - po absolvovaní spoločného chirurgického kmeňa - kurzy (max. počet účastníkov na kurz - 10)

15.4. - 19.4.2024

26.8. - 30.8.2024

11.11. - 15.11.2024

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na adresu referátu - evidovanie najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom kurzu.

detská psychiatria

Špecializačná skúška

termín:   20.3.2024

               19.6.2024

               12.9.2024

               4.12.2024 

čas:         9:00 hod.                      

miesto: Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, zasadacia miestnosť, 7. poschodie, Limbová 1, Bratislava

 

Vzdelávacia aktivita - 20. - 21.6.2024 - program

miesto:  Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, zasadacia miestnosť, 7. poschodie, Limbová 1, Bratislava

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu.

endokrinológia

Špecializačná skúška

termín:    22.3.2024

                24.5.2024

                20.9.2024

                5.12.2024

čas:        

miesto:   

Kurz 3 pred špecializačnou skúškou - 

 

Vzdelávacie aktivity - povinné špecializačné kurzy po absolvovaní spoločného internistického kmeňa.

Kurz 1 - 

Kurz 2 - 

Prihlásenie sa na kurz zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu, najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom kurzu.

foniatria

Špecializačná skúška

termín:   30.5.2024

                26.9.2024

                28.11.2024

čas:         10:30 hod.  

miesto:  Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, 5. poschodie - zasadačka, Antolská 11, Bratislava

 

Vzdelávacie aktivity 

Poruchy reči: 

Poruchy sluchu:                

Poruchy hlasu: plán jeseň 2024 - presný termín dodatočne

        

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

miesto:    Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Foniatrické odd. UNB, Antolská 11, Bratislava

gastroenterológia

Špecializačná skúška

termín:    28.6.2024

                 27.9.2024

                 20.12.2024

čas:          10:00 hod.

miesto:  V. interná klinika LF UK a UNB, 8. poschodie, seminárna miestnosť, Ružinovská 6, Bratislava

Teoretické vedomosti

Otázky


Vzdelávacie aktivity - povinné pre účastníkov špecializačného štúdia po absolvovaní spoločného internistického kmeňa; poradie kurzov je možné meniť podľa dostupnosti

Kurz 1 - 3.4. - 16.4.2024 - program

Kurz 2 - apríl 2025 - presný termín dodatočne

Kurz 3 - apríl 2026 - presný termín dodatočne

-prihlásenie - prihláška na vzdelávaciu aktivitu, zaslanie na adresu referátu

 

CP v diagnostickej a intervenčnej ezofagogastroduodenoskopii

termín: 

CP v diagnostickej a intervenčnej kolonoskopii

termín: 

CP v abdominálnej ultrasonografia u dospelých

termín:    

geriatria

Špecializačná skúška

termín:  

čas:       

miesto:  II. klinika geriatrie LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Nám. SNP 10, Bratislava

 

Kurz pred špecializačnou skúškou - 

gynekológia a pôrodníctvo

Špecializačná skúška

termín:    21.3.2024

                20.6.2024

                10.10.2024

                21.11.2024   

čas:         9:00 hod.

miesto:  I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, zasadačka, Antolská 11, Bratislava

Kurz pred špecializačnou skúškou (organizačné informácie) v termíne od

13.5. - 14.6.2024 - program (rozpis teoretickej časti)

2.9. - 4.10.2024 - program (rozpis teoretickej časti)

7.10. - 8.11.2024 - program (rozpis teoretickej časti)

 

Otázky na špecializačnú skúšku

 

Prihlásenie sa na špecializačné kurzy, povinné pre účastníkov zaradených od 1.10.2016/evidencia od 20.8.2016 v jednotlivých rokoch špecializačného štúdia, zaslaním prihlášky na adresu referátu - prihláška na vzdelávaciu aktivitu

Prihlásenie na kurz - najneskôr dva týždne pred začiatkom kurzu.

Kurz 1 - 10.6. - 14.6.2024 - program

Kurz 2 - 3.6. - 7.6.2024 - program

Kurz 3 -  2.9. - 6.9.2024 - program

Kurz 4 -  17.6. - 21.6.2024 - program

Kurz 5 -  

chirurgia

Špecializačná skúška 

termín:   22.4.2024

               2.9.2024

               18.11.2024

čas:        9:00 hod.

miesto:  Kolárska 12, zasadacia miestnosť č. 219, 2. poschodie

 

Vzdelávacie aktivity - povinné

-účastníci po 2. roku ŠŠ - po absolvovaní spoločného chirurgického kmeňa - kurzy (max. počet účastníkov na kurz - 10)

15.4. - 19.4.2024

26.8. - 30.8.2024

11.11. - 15.11.2024

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na adresu referátu - evidovanie najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom kurzu.

 

-kurz pred špecializačnou skúškou

15.4. - 19.4.2024

26.8. - 30.8.2024

11.11. - 15.11.2024

 

Literatúra - zoznam

kardiochirurgia

Špecializačná skúška

termín:   11.3.2024

               11.6.2024

                9.9.2024

                9.12.2024

čas:        11:00 hod.

miesto:  Kardiochirurgická klinika LF UK a NÚSCH, 1. posch. - sekretariát

klinická mikrobiológia

Špecializačná skúška  

termín:   22.4.2024

               16.9.2024

               18.11.2024

čas:         

miesto:   Mikrobiologický ústav LF UK a UNB, knižnica, Sasinkova 4, Bratislava

Konzultácie pred skúškou -  

 

Vzdelávacie aktivity (teoretická a praktická výučba)

2. rok štúdia - program

3. rok štúdia - program

4. rok štúdia - program

 

prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

klinická onkológia

Špecializačná skúška

termín:   11.6.2024

                10.9.2024

                26.11.2024

čas:         9:00 hod.

miesto: II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Klenová 1, Bratislava, 4. poschodie, seminárna miestnosť

Špecializačná skúška - otázky

 

Teoretická výučbaSlovenská škola onkológie | NOISK.sk 

-podľa zaslaných pokynov a údajov pre prihlásenie - absolvovanie daných tém podľa príslušného roku štúdia

 

Vzdelávacie aktivity - konzultačné dni - program

materno-fetálna medicína

Špecializačná skúška

termín:    21.3.2024

                 20.6.2024

                 10.10.2024

                21.11.2024

čas:         12:00 hod.

miesto:  I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, 3. poschodie, zasadačka,  Antolská 11, Bratislava

-Otázky na špecializačnú skúšku

 

Vzdelávacie aktivity

1. rok štúdia - 3.6. - 7.6.2024 - program

2. rok štúdia - 10.6. - 14.6.2024 - program

3. rok štúdia - 29.4. - 3.5.2024 - program

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu - najneskôr dva týždne pred začiatkom kurzu.

maxilofaciálna chirurgia (lekár, zubný lekár)

Špecializačná skúška

termín:    24.5.2024

                október 2024

                december 2024

čas:         9:00 hod.

miesto:   Ladzianskeho poslucháreň, Sasinkova 2, Bratislava

 

Otázky

nefrológia

Špecializačná skúška

termín:   21.3.2024

                 6.6.2024

                12.9.2024

                28.11.2024  

čas:               

miesto:

Otázky - teoretická časť skúšky

Odporúčaná literatúra

prednášky pred skúškou: 3. - 4.6.2024

                                             25. - 26.11.2024

 

Vzdelávacie aktivity - po absolvovaní spoločného internistického kmeňa - program - 3 týždne vzdelávania počas študijného pobytu

Klinika nefrológie a transplantácií obličiek LF UK a UNB, Limbová 5, Bratislava

odborný garant: doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA

3. rok:  16.9. - 4.10.2024

4. rok:   26.2. - 15.3.2024

              14.10. - 31.10.2024

5. rok:  13.5. - 31.5.2024 (ukončený špecializačnou skúškou)

               4.11. - 22.11.2024 (ukončený špecializačnou skúškou)

neurochirurgia

Špecializačná skúška - presné termíny dodatočne

termín:   22.3.2024

               10.6.2024

               6.9.2024

               november 2024

čas:        11:00 hod.

miesto: Neurochirurgická klinika LF UK a UNB, 5. poschodie - výučbová miestnosť, Limbová 5, Bratislava

 

Povinný špecializačný kurz pred špecializačnou skúškou - program

neurológia

Špecializačná skúška

termín:   4.4.2024

                september 2024 - plánovaný termín

               december 2024 - plánovaný termín

čas:         9:00 hod.

miesto:   malá zasadacia miestnosť SZU, Limbová 14

 

Otázky - teoretická časť skúšky

oftalmológia

Špecializačná skúška (najviac traja účastníci na jeden termín)

termíny:  10.5.2024

                 24.5.2024

čas:           9:00 hod.

miesto: Klinika oftalmológie LF UK a UNB, 7. poschodie, knižnica, Nemocnica Ružinov, Bratislava

 

Vzdelávacie aktivity - seminár - účasť na seminároch je povinná

termín:  

čas:        14:00 hod.

miesto: Klinika oftalmológie LF UK a UNB, knižnica - 7. posch. 

onkológia v gynekológii

Špecializačná skúška

termín:    21.3.2024

                20.6.2024

                10.10.2024

                21.11.2024

čas:          8:00 hod.

miesto:  I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, zasadačka, Antolská 11 , Bratislava

 

 

Vzdelávacie aktivity - teoretická výučba

1. rok štúdia -   

2. rok štúdia -   

3. rok štúdia -   

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu najneskôr dva týždne pred začiatkom kurzu.

ortopédia

Špecializačná skúška (max. 10 účastníkov)

termín:     30. - 31.5.2024

čas:           8:00 hod.

miesto:     I. OTK LF UK a UNB (knižnica), Ružinovská 6, Bratislava

Kurz pred skúškou - od 23.4.2024 - program

 

Sono kurz detských bedrových kĺbov (absolvovanie kurzu je povinné počas špecializačného štúdia pred prihlásením na špecializačnú skúšku) -

 

-priebežné prihlásenie zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu - evidencia a určenie termínu

ortopedická protetika

Špecializačná skúška

termín:    6.12.2024

čas:          

miesto: Ortopedická klinika LF UK a NÚDCH - knižnica, Limbová 1, Bratislava

 

Vzdelávacia aktivita - 

 

Literatúra - zoznam

otorinolaryngológia

Špecializačná skúška

termíny:  19.4.2024

                 28.6.2024

                 15.11.2024

miesto:  Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava

patologická anatómia

Špecializačná skúška

termín:   16.4.2024

                24.10.2024

                17.12.2024

čas:          9:00 hod.         

miesto:   Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Sasinkova 4, Bratislava

pediatria

Špecializačná skúška - pokyny  

termín:  14.5.2024

              október 2024 - plánovaný termín

              december 2024 - plánovaný termín

čas:                                           

miesto: Detská klinika LF UK a NÚDCH, 6. poschodie, miestnosť č. 664, Limbová 1, Bratislava

Špecializačná skúška otázky 

 

Vzdelávacia aktivita - kurz pre špecializačnou skúškou - 8.4. - 12.4.2024 - program 

-prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Špecializačná skúška

termín:   

čas:        

miesto:   Detská klinika LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava

Špecializačný kurz pred skúškou - 

 

Vzdelávacia aktivita - 3.4. - 3.5.2024

prihláška na vzdelávaciu aktivitu - zaslať na adresu referátu

pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa

Špecializačná skúška

termín:  

čas:        

miesto:   Detská klinika LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava, knižnica - 4. poschodie

pediatrická gynekológia

Špecializačná skúška

termín:  

čas:        10:00 hod.

miesto:  I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava

 

špecializačná skúška - otázky 

 

Vzdelávacia aktivita - 

-prihláška na vzdelávaciu aktivitu - zaslanie na adresu referátu

pediatrická hematológia a onkológia

Špecializačná skúška

termín:   

čas:         

miesto:   Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava

 

Povinná vzdelávacia aktivita -

pediatrická kardiológia

Špecializačná skúška

termín:    31.5.2024

                13.9.2024

                27.11.2024

čas:         8:45 hod.                       

miesto:   Klinika detskej kardiológie LF UK a NÚSCH, seminárna miestnosť - 2. posch., Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava 

Špecializačná skúška - otázky 

 

Vzdelávacia aktivita - 

-povinná pre účastníkov ŠŠ zaradených na LF UK

-účasť možná aj pre záujemcov mimo LF UK - absolvovanie kurzu spoplatnené 20 EUR/deň 

-prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu najneskôr do

 

Vzdelávacie aktivity (odporúčané) - teoretická výučba/seminár

termín:   každú stredu

čas:        13:45 hod.

miesto:   Klinika detskej kardiológie LF UK a NÚSCH, 2. poschodie, knižnica

pediatrická neurológia

Špecializačná skúška

termín:     26.3.2024

                 8.10.2024

                10.12.2024

čas:          

miesto:  Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, 7. posch., zasadacia miestnosť, Limbová 1, Bratislava

pediatrická reumatológia

Špecializačná skúška

termín:   29.11.2024

čas:        11:00 hod.

miesto:    Detská klinika LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava

 

Vzdelávacia aktivita -

Prihlásenie na kurz - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu - najneskôr do 

-záujemcovia, ktorí nie sú zaradení do ŠŠ na LF UK - uhrádzajú poplatok v zmysle VP 21/2022

plastická chirurgia

Špecializačná skúška

termín:    21.3.2024

                13.6.2024

                26.9.2024

                5.12.2024

čas:         8:00 hod.

miesto: Klinika plastickej chirurgie LF UK a UNB (zasadacia miestnosť), Ružinovská 6, Bratislava

 

Vzdelávacie aktivity - povinné

-účastníci po 2. roku ŠŠ - po absolvovaní spoločného chirurgického kmeňa - kurzy (max. počet účastníkov na kurz - 10)

15.4. - 19.4.2024

26.8. - 30.8.2024

11.11. - 15.11.2024

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na adresu referátu - evidovanie najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom kurzu.

psychiatria

Špecializačná skúška

termín:   4.3.2024

                20.6.2024

                3.10.2024

               19.12.2024

čas:            

miesto: Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, vchod E, knižnica, Bratislava

 

Vzdelávacia aktivita - 14.5. a 16.5.2024 - program

- prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu - najneskôr do 7.5.2024

rádiológia

Špecializačná skúška

termín:  21.3.2024

               5.6.2024

               26.9.2024

               9.12.2024

čas:        9:00 hod.

miesto:  Rádiologická klinika LF UK a UNB - seminárna miestnosť                                 Mickiewiczova 13, Bratislava

Pred prihlásením na skúšku je nutné absolvovať test - informácie - sekretariát Rádiologickej kliniky LF UK a UNB

 

Kurz pred špecializačnou skúškou - od 20.5.2024 - program

-začiatok kurzu o 8:30 hod., Rádiologická klinika LF UK a UNB, seminárna miestnosť

reprodukčná medicína

Špecializačná skúška

termín:   21.3.2024

               20.6.2024

               10.10.2024

               21.11.2024

čas:        10:00 hod.

miesto: I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, zasadačka, Antolská 11, Bratislava

Otázky

 

Vzdelávacie aktivity - teoretická výučba

1. rok štúdia     

2. rok štúdia    

3. rok štúdia  

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu najneskôr dva týždne pred začiatkom kurzu.

SPOLOČNÝ INTERNISTICKÝ KMEŇ

Overenie vedomostí

termíny:  22.3.2024

                21.6.2024

                26.9.2024

                21.11.2024

čas:         10:00 hod.

miesto:   V. interná klinika LF UK a UNB, 8. poschodie

 

prihláška na overenie vedomostí po absolvovaní spoločného internistického kmeňa - podanie najneskôr mesiac pred termínom overenia vedomostí

 

Odporúčaná literatúra

vnútorné lekárstvo

Špecializačná skúška

termíny:    22.3.2024

                  21.6.2024

                  27.9.2024

                  22.11.2024

čas:          10:00 hod.

miesto:    V. interná klinika LF UK a UNB, 8. poschodie

Kurz pred špecializačnou skúškou - termín a program dodatočne

 

Odporúčaná literatúra

všeobecné lekárstvo

Špecializačná skúška

termín:    27.6.2024

                26.9.2024

                19.12.2024

čas:         10:00 hod.

miesto:  I. interná klinika LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, Bratislava

Otázky

Kurz pred špecializačnou skúškou

3.6. - 14.6.2024 - program

2.9. - 13.9.2024

2.12. - 13.12.2024

 

Vzdelávacie aktivity

Špecializačný kurz na konci 2. roku ŠŠ - 15.4. - 19.4.2024 - program  - miesto konania - Poslucháreň Psychiatrickej kliniky LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, vchod H, 3. poschodie

zdravotnícky manažment a financovanie (lekár, zubný lekár)

Špecializačná skúška

termín: