Rozvrhy, špecializačná skúška

Špecializačná skúška - pokyny k prihláseniu

Prihláška na špecializačnú skúšku

Prihláška na kurz pred špecializačnou skúškou

Čestné vyhlásenie k špecializačnej práci - nie je súčasťou špecializačnej práce; samostatná príloha prihlášky na špecializačnú skúšku

Zadanie záverečnej práce - nie je súčasťou špecializačnej práce; samostatná príloha prihlášky na špecializačnú skúšku

 

Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

Povinnou súčasťou špecializačnej skúšky vo všetkých špecializačných odboroch je skúška zo sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva - právne predpisy vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Všetci účastníci špecializačného štúdia zaradení na LF UK musia absolvovať uvedený kurz a skúšku na LF UK, resp. absolvovanie skúšky na inej vzdelávacej ustanovizni v SR po roku 2015 dokladovať kópiou potvrdenia.

Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva - kurz - termín nie je zatiaľ určený

 

- účasť na kurze je na základe prihlášky doručenej na adresu referátu; pozvánka na kurz sa nezasiela

       - prihláška na kurz

 

 

Termíny špecializačných skúšok, špecializačných kurzov, vzdelávacích aktivít

anestéziológia a intenzívna medicína

Špecializačná skúška

termín:   

čas:                

miesto:    II. KAIM LF UK a OÚSA, Heydukova 10, Bratislava

 

Špecializačný kurz pred špecializačnou skúškou

 

Otázky - teoretická časť špecializačnej skúšky

Odporúčaná literatúra - príprava na špecializačnú skúšku

 

Špecializačný kurz č. 2 - 

-kurz je povinný 

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu - najneskôr do 

 

Špecializačný kurz č. 4

-kurz je povinný

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu - najneskôr do 

dermatovenerológia

Špecializačná skúška

termín:     

čas:          

miesto:     Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB - knižnica, Mickiewiczova 13, Bratislava

 

Vzdelávacia aktivita

 

 

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu - zaslať na adresu referátu.

 

 

 

detská chirurgia

Špecializačná skúška

termín:     

čas:           

miesto:    Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, knižnica doc. Žuchu, Limbová 1, Bratislava

detská psychiatria

Špecializačná skúška

termín:   14.9.2020 o 9:00 hod. - praktická časť

                16.9.2020 o 8:30 hod. - teoretická časť          

miesto:   Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, zasadacia miestnosť, 7. poschodie, Limbová 1, Bratislava

 

Povinná vzdelávacia aktivita -

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu.

termín:   

čas:     

miesto:  

endokrinológia

Špecializačná skúška

termín:  

čas:         

miesto:   V. interná klinika LF UK a UNB (zasadačka), Ružinovská 6, Bratislava

 

Kurz pred špecializačnou skúškou - 

 

Vzdelávacie aktivity - povinné špecializačné kurzy po absolvovaní spoločného internistického kmeňa

Kurz 1 - 

Kurz 2 - 

Prihlásenie sa na kurz zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu.

foniatria

Špecializačná skúška

termíny:   

čas:        

miesto:  Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, 5. poschodie - zasadačka, Antolská 11, Bratislava

 

Vzdelávacie aktivity 

Poruchy hlasu - 16.11. - 11.12.2020 (max. 3 účastníci - kurz obsadený)

Poruchy sluchu - 18.1. - 12.2.2021 (max. 3 účastníci - kurz obsadený)

Poruchy reči        

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

miesto:    Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Foniatrické odd. UNB, Antolská 11, Bratislava

 

 

gastroenterológia

Špecializačná skúška

termín:     

miesto:   V. interná klinika LF UK a UNB, 8. poschodie, seminárna miestnosť, Ružinovská 6, Bratislava

 

Vzdelávacie aktivity - pre účastníkov špecializačného štúdia po absolvovaní spoločného internistického kmeňa

miesto:  V. interná klinika LF UK a UNB, Gastroenterologické a hepatologické oddelenie

čas:        denne od 8.00 hod.

lektor:   prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. 

-prihlásenie - prihláška na vzdelávaciu aktivitu, zaslanie na adresu referátu

 

abdominálna ultrasonografia 

 


gastroskopia

 

 

kolonoskopia

 

 

Špecializačný kurz pred špecializačnou skúškou - 

 

Vzdelávacie aktivity a kurz sú povinné pre účastníkov špecializačného štúdia po absolvovaní spoločného internistického kmeňa.

geriatria

Špecializačná skúška

termíny: 

čas:         

miesto:   II. klinika geriatrie LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Nám. SNP 10, Bratislava

 

Povinný špecializačný kurz -

gynekológia a pôrodníctvo

Špecializačná skúška

termín:    26.11.2020 o 8:00 hod. - praktická skúška

                 27.11.2020 o 9:00 hod. - teoretická skúška

miesto:   I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, 3. poschodie, zasadačka, Antolská 11, Bratislava

Kurz pred skúškou v termíne od 12.10. - 13.11.2020 - program

Otázky na špecializačnú skúšku.

 

Prihlásenie sa na špecializačné kurzy, povinné pre účastníkov zaradených od 1.10.2016/evidencia od 20.8.2016 v jednotlivých rokoch špecializačného štúdia, zaslaním prihlášky na adresu referátu - prihláška na vzdelávaciu aktivitu

Prezenčná výučba v rámci júnových kurzov je zrušená, výučba prebieha výhradne dištančne. Študijný materiál bude účastníkom zaslaný elektronicky, na základe evidovanej prihlášky.

Kurz 1 

Kurz 2 - 

Kurz 3 - 7.9. - 11.9.2020 - program kurzu

Kurz 4 - 

chirurgia

Špecializačná skúška 

termín:  

čas:              

miesto:  

klinická mikrobiológia

Vzdelávacie aktivity (teoretická a praktická výučba)

3. rok štúdia - program

4. rok štúdia - program

 

prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

klinická onkológia

Špecializačná skúška

termín:    

                 

miesto:  II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Klenová 1, Bratislava, 4. poschodie, seminárna miestnosť

 

 

Vzdelávacie aktivity - 

materno-fetálna medicína

Špecializačná skúška


termín:   

                

miesto:   I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, 3. poschodie, zasadačka,  Antolská 11, Bratislava

Otázky na špecializačnú skúšku.

 

Vzdelávacie aktivity

1. rok štúdia - 8.6. - 12.6.2020 - program kurzu - kurz je zrušený, náhradný termín bude určený dodatočne

2. rok štúdia - 1.6. - 5.6.2020 - program kurzu - kurz je zrušený, náhradný termín bude určený dodatočne

3. rok štúdia - 4.5. - 7.5.2020 - program kurzu - kurz je zrušený, náhradný termín bude oznámený dodatočne

 

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

maxilofaciálna chirurgia (lekár, zubný lekár)

Špecializačná skúška

termín:     

                      

miesto:     KSaMFCH LF UK a OÚSA, Heydukova 8, 812 50 Bratislava

               

neurochirurgia

Špecializačná skúška

termín:  

čas:        

miesto:   Neurochirurgická klinika LF UK a UNB - výučbová miestnosť, Limbová 5, Bratislava

 

Povinný špecializačný kurz pred špecializačnou skúškou - program

neurológia

Špecializačná skúška

termín:               

čas:        

miesto:  

oftalmológia

Špecializačná skúška 

termín:    

čas:         

miesto:   Klinika oftalmológie LF UK a UNB, 7. poschodie, knižnica, Nemocnica Ružinov, Bratislava

 

Vzdelávacie aktivity - seminár - 

čas:      

miesto: Klinika oftalmológie LF UK a UNB, knižnica - 7. posch. 

 

Účasť na seminároch je povinná.

onkológia v gynekológii

Špecializačná skúška

termín:     27.11.2020 o 8:00 hod. - teoretická časť

miesto:    I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, 3. poschodie, Antolská 11 , Bratislava

 

 

Vzdelávacie aktivity - teoretická výučba

3. rok štúdia   

2. rok štúdia   

1. rok štúdia   

 

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

ortopédia

Špecializačná skúška 

termín:    

                      

miesto:     

(maximálne 15 účastníkov)

 

Kurz pred špecializačnou skúškou - 

 

Sono kurz detských bedrových kĺbov (povinný pred špecializačnou skúškou) - 

-prihlásenie sa na sekretariáte Ortopedickej kliniky LF UK a NÚDCH a zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

ortopedická protetika

Seminár 

 

Literatúra - zoznam

otorinolaryngológia

Špecializačná skúška

termín:       

čas                        

miesto:    Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava

patologická anatómia

Špecializačná skúška

termín:   

čas:                           

miesto:    Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Sasinkova 4, Bratislava

pediatria

Špecializačná skúška - pokyny  

termín:    

                  

miesto:   Detská klinika LF UK a NÚDCH, 6. poschodie - malá knižnica, Limbová 1, Bratislava

 

Vzdelávacia aktivita - 

-prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu najneskôr do 

 

Špecializačná skúška - otázky

pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Špecializačná skúška

termín:   

čas:         

miesto:   

 

Kurz 

prihláška na vzdelávaciu aktivitu - zaslať na adresu referátu

pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa

Špecializačná skúška

termín:  

čas:        

miesto:   Detská klinika LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava, knižnica - 4. poschodie

pediatrická gynekológia

Špecializačná skúška

termín:    

čas:        

miesto:  I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava

 

špecializačná skúška - otázky 

pediatrická hematológia a onkológia

Špecializačná skúška

termín:   

čas:         

miesto:   Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava

 

Povinná vzdelávacia aktivita - 

pediatrická kardiológia

Špecializačná skúška

termín:   

čas:                                     

miesto:    Klinika detskej kardiológie LF UK a DKC, knižnica - 5. posch. Limbová 1, Bratislava

pediatrická neurológia

Špecializačná skúška

termín:    

miesto:    Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, 7. posch., zasadacia miestnosť, Limbová 1, Bratislava

 

Kurz

plastická chirurgia

Špecializačná skúška

termín:    

čas:         

miesto:  Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UNB, Ružinovská 6, Bratislava

psychiatria

Špecializačná skúška

termín:       

čas:             

miesto:      Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, vchod E, knižnica, Bratislava

 

 

Vzdelávacia aktivita - 

Psychiatrická klinika LF UK a UNB

- prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu - najneskôr do 

rádiológia

Špecializačná skúška - plánovaný termín - definitívne konanie kurzu a skúšky bude podľa aktuálnej epidemiologickej situácie

termín:  1.10.2020 - podanie kompletnej prihlášky najneskôr do 14.8.2020. Pre konanie kurzu a skúšky je nutný minimálny počet účastníkov - traja.

čas:         9:00 hod.

miesto:  Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB - seminárna miestnosť                                  Mickiewiczova 13, Bratislava

 

Kurz pred špecializačnou skúškou 2.9. - 25.9.2020 - program

-začiatok kurzu o 9.00 hod., Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB, seminárna miestnosť

 

Kurz - GIT - 29. - 31.10.2020, Smolenice - program 

reprodukčná medicína

Špecializačná skúška

termín:    26.11.2020 o 8:00 hod. - praktická skúška

                 27.11.2020 o 11:00 hod. - teoretická skúška                    

miesto:   I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, 3. poschodie, zasadačka, Antolská 11, Bratislava

 

Vzdelávacie aktivity - teoretická výučba

3. rok štúdia     

2. rok štúdia    

1. rok štúdia  

 

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

spoločný internistický kmeň

Termín kurzu: 

prihláška na kurz po absolvovaní spoločného internistického kmeňa - podanie najneskôr do 

 

Overenie vedomostí: V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, 8. poschodie, knižnica - 

vnútorné lekárstvo

Špecializačná skúška

praktická časť:     

teoretická časť:    

miesto:                  V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava, 8. poschodie

 

Povinný kurz pred špecializačnou skúškou - 

-podanie kompletnej prihlášky na špecializačnú skúšku najneskôr do

zdravotnícky manažment a financovanie (lekár, zubný lekár)

Špecializačná skúška

termín:  

čas:         

miesto:   Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK, Sasinkova 2, 3. poschodie