Rozvrhy, špecializačná skúška

Špecializačná skúška - pokyny k prihláseniu

Prihláška na špecializačnú skúšku

Prihláška na kurz pred špecializačnou skúškou

Čestné vyhlásenie k špecializačnej práci - nie je súčasťou špecializačnej práce; samostatná príloha prihlášky na špecializačnú skúšku

Zadanie záverečnej práce - nie je súčasťou špecializačnej práce; samostatná príloha prihlášky na špecializačnú skúšku

 

Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

Povinnou súčasťou špecializačnej skúšky, v súlade s akreditovaným špecializačným študijným programom daného špecializačného odboru, je skúška zo sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva - právne predpisy vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Účastníci špecializačného štúdia zaradení na LF UK musia absolvovať uvedený kurz a skúšku na LF UK počas posledného roka špecializačného štúdia, resp. absolvovanie skúšky na inej vzdelávacej ustanovizni v SR po roku 2015 dokladovať kópiou potvrdenia.

Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva - vzdelávanie je momentálne dočasne realizované dištančne - študijný materiál bude zaslaný na základe prihlášky evidovanej na Referáte pre ŠŠ a CP

- účasť na kurze je na základe prihlášky doručenej na adresu referátu; pozvánka na kurz sa nezasiela

       - prihláška na kurz

 

 

Termíny špecializačných skúšok, špecializačných kurzov, vzdelávacích aktivít

anestéziológia a intenzívna medicína

Špecializačná skúška

termín:   8.2.2022

čas:                  

miesto:    II. KAIM LF UK a OÚSA, Heydukova 10, Bratislava

 

Špecializačný kurz pred špecializačnou skúškou - 10.1. - 4.2.2022 - program dodatočne - prezenčne podľa aktuálnej situácie

 

Otázky - teoretická časť špecializačnej skúšky

Odporúčaná literatúra - príprava na špecializačnú skúšku

 

Špecializačný kurz č. 1 - 

-kurz je povinný pre účastníkov zaradených od

Špecializačný kurz č. 2 - 

-kurz je povinný pre účastníkov zaradených 1.2.2019 - 1.2.2020

Špecializačný kurz č. 3 - 

-kurz je povinný pre účastníkov zaradených v roku 

Špecializačný kurz č. 3 - 13.12. - 17.12.2021 - program - zmena - dištančne online cez MS Teams v popoludňajších hodinách

-kurz je povinný pre účastníkov zaradených v roku 2018

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu - evidovanie najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom kurzu.

dermatovenerológia

Špecializačná skúška

termín:    

čas:          

miesto:   Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB - knižnica, 2. poschodie, Mickiewiczova 13, Bratislava

 

Vzdelávacia aktivita

 

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu - zaslať na adresu referátu.

detská chirurgia

Špecializačná skúška

termín:   16.12.2021  

čas:          11:00 hod.

miesto:  Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, zasadacia miestnosť doc. Žuchu, Limbová 1, Bratislava

detská psychiatria

Špecializačná skúška

termín:  

                             

miesto: Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, zasadacia miestnosť, 7. poschodie, Limbová 1, Bratislava

 

Povinná vzdelávacia aktivita -

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu.

termín:   

čas:     

miesto:  

endokrinológia

Špecializačná skúška

termín:  

čas:         

miesto:   V. interná klinika LF UK a UNB (zasadacia miestnosť), Ružinovská 6, Bratislava

 

Kurz 3 pred špecializačnou skúškou -

 

Vzdelávacie aktivity - povinné špecializačné kurzy po absolvovaní spoločného internistického kmeňa

Kurz 1 -

Kurz 2 - 22.11. - 17.12.2021 - program

 

Prihlásenie sa na kurz zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu, najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom kurzu.

foniatria

Špecializačná skúška

termín:   

čas:         

miesto:  Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, 5. poschodie - zasadačka, Antolská 11, Bratislava

 

Vzdelávacie aktivity 

Poruchy hlasu -  15.11. - 10.12.2021 (max. 3 účastníci - kurz obsadený)

Poruchy sluchu - 18.1. - 12.2.2021 (max. 3 účastníci - kurz obsadený) - Termín ZRUŠENÝ

Poruchy reči - (max. 3 účastníci)        

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

miesto:    Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Foniatrické odd. UNB, Antolská 11, Bratislava

gastroenterológia

Špecializačná skúška

termín:    

miesto:   V. interná klinika LF UK a UNB, 8. poschodie, seminárna miestnosť, Ružinovská 6, Bratislava

Špecializačný kurz pred špecializačnou skúškou - 

 

Vzdelávacie aktivity - povinné pre účastníkov špecializačného štúdia po absolvovaní spoločného internistického kmeňa

miesto:  V. interná klinika LF UK a UNB, Gastroenterologické a hepatologické oddelenie

čas:        denne od 8.00 hod.

lektor:   prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. 

-prihlásenie - prihláška na vzdelávaciu aktivitu, zaslanie na adresu referátu

 

CP v diagnostickej a intervenčnej ezofagogastroduodenoskopii

termíny:     

CP v diagnostickej a intervenčnej kolonoskopii

termíny:   

CP v abdominálnej ultrasonografia u dospelých

termíny:    

geriatria

Špecializačná skúška

termín: 

čas:        

miesto:   II. klinika geriatrie LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Nám. SNP 10, Bratislava

 

Kurz pred špecializačnou skúškou - 

gynekológia a pôrodníctvo

Špecializačná skúška - zmena termínu

termín:    

                 

miesto:   I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, zasadačka, Antolská 11, Bratislava

Kurz pred skúškou v termíne od 

Otázky na špecializačnú skúšku

 

Prihlásenie sa na špecializačné kurzy, povinné pre účastníkov zaradených od 1.10.2016/evidencia od 20.8.2016 v jednotlivých rokoch špecializačného štúdia, zaslaním prihlášky na adresu referátu - prihláška na vzdelávaciu aktivitu

 

Kurz 1 - 

Kurz 2 - 

Kurz 3 -

Kurz 4 - 

Kurz 5 - 

chirurgia

Špecializačná skúška 

termín: 

čas:       

miesto:  zasadacia miestnosť č. 219, 2. posch., Kolárska 12, Bratislava

klinická mikrobiológia

Špecializačná skúška  

termín:  

čas:           

miesto:   Mikrobiologický ústav LF UK a UNB, knižnica, Sasinkova 4, Bratislava

 

 

Vzdelávacie aktivity (teoretická a praktická výučba)

3. rok štúdia - 

4. rok štúdia - program

 

prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

klinická onkológia

Špecializačná skúška

termín:    7.12.2021                

čas:         10:00 hod.             

miesto:  II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Klenová 1, Bratislava, 4. poschodie, seminárna miestnosť

 

 

Vzdelávacie aktivity - október - november 2021 - program

materno-fetálna medicína

Špecializačná skúška

termín:       

                        

miesto:   I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, 3. poschodie, zasadačka,  Antolská 11, Bratislava

-Otázky na špecializačnú skúšku

 

Vzdelávacie aktivity

1. rok štúdia - 

2. rok štúdia - 

3. rok štúdia - 

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom kurzu.

maxilofaciálna chirurgia (lekár, zubný lekár)

Špecializačná skúška 

termín:            

čas:                 

miesto:   

Otázky

neurochirurgia

Špecializačná skúška

termín:  

čas:        

miesto:  Neurochirurgická klinika LF UK a UNB, Limbová 5, Bratislava

 

Povinný špecializačný kurz pred špecializačnou skúškou - program

neurológia

Špecializačná skúška

termín:    7.12.2021

čas:         8:00 hod.

miesto:    Neurologická klinika SZU a UNB - knižnica, Ružinovská 6, Bratislava

oftalmológia

Špecializačná skúška 

termíny:   17.12.2021

čas:           9:00 hod.

miesto:    Klinika oftalmológie LF UK a UNB, 7. poschodie, knižnica, Nemocnica Ružinov, Bratislava

 

Vzdelávacie aktivity - seminár

miesto: Klinika oftalmológie LF UK a UNB, knižnica - 7. posch. 

Účasť na seminároch je povinná.

onkológia v gynekológii

Špecializačná skúška

termín:     

čas:         

miesto:    I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, zasadačka, Antolská 11 , Bratislava

 -prihlásenie najneskôr do 

 

 

Vzdelávacie aktivity - teoretická výučba

1. rok štúdia   

2. rok štúdia   

3. rok štúdia   

 

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

ortopédia

Špecializačná skúška (max. 10 účastníkov)

termín:      16.12.2021 - praktická časť 

                   17.12.2021 - teoretická časť

čas:             8:00 hod.

miesto:       Ortopedická klinika LF UK a NÚDCH, Limbová 1 Bratislava

Kurz pred skúškou - od 8.11.2021 - program - realizácia podľa aktuálnej epidemiologickej situácie

 

Sono kurz detských bedrových kĺbov (povinný počas špecializačného štúdia pred skúškou) - 

-prihlásenie zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu - evidencia a určenie termínu

ortopedická protetika

Špecializačná skúška

termín:    16.12.2021

čas:          13:30 hod.

miesto:    Ortopedická klinika LF UK a NÚDCH - knižnica, Limbová 1, Bratislava

kurz pred skúškou: 13. - 15.12.2021

 

Seminár 

 

Literatúra - zoznam

otorinolaryngológia

Špecializačná skúška

termín:      18.3.2022

čas                 

miesto:    Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava

patologická anatómia

Špecializačná skúška

termín:   

čas:                           

miesto:    Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Sasinkova 4, Bratislava

pediatria

Špecializačná skúška - pokyny  

termín:  

čas:                                                                  

miesto:   Detská klinika LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava

kurz pred skúškou: 

 

Vzdelávacia aktivita 

-prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu najneskôr do 

 

Špecializačná skúška - otázky

pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Špecializačná skúška

termín:   

čas:         

miesto:   

 

Vzdelávacia aktivita - 

prihláška na vzdelávaciu aktivitu - zaslať na adresu referátu

pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa

Špecializačná skúška

termín:  

čas:        

miesto:   Detská klinika LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava, knižnica - 4. poschodie

pediatrická gynekológia

Špecializačná skúška

termín:  

čas:         

miesto:  I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava

 

špecializačná skúška - otázky 

pediatrická hematológia a onkológia

Špecializačná skúška

termín:   

čas:         

miesto:   Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava

 

Povinná vzdelávacia aktivita - 

pediatrická kardiológia

Špecializačná skúška

termín:   

čas:                                

miesto:   Klinika detskej kardiológie LF UK a DKC, NÚSCH, zasadacia miestnosť - 2. posch., Pod Krásnou Hôrkou 1, Bratislava 

pediatrická neurológia

Špecializačná skúška

termín:    

čas:         

miesto:  Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, 7. posch., zasadacia miestnosť, Limbová 1, Bratislava

 

Kurz

plastická chirurgia

Špecializačná skúška

termín:   9.12.2021

čas:         8:00 hod.

miesto:  Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UNB (zasadacia miestnosť), Ružinovská 6, Bratislava

psychiatria

Špecializačná skúška

termín:       9.12.2021

čas:             8:00 hod.

miesto:      Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, vchod E, knižnica, Bratislava

 

Vzdelávacia aktivita - 

Psychiatrická klinika LF UK a UNB 

- prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu - najneskôr do 

rádiológia

Špecializačná skúška - realizácia bude podľa aktuálnej epidemiologickej situácie

termín:   10.3.2022

čas:         9:00 hod.

miesto:  Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB - seminárna miestnosť                                  Mickiewiczova 13, Bratislava

-prihlásenie - najneskôr do 19.1.2022

Pre konanie kurzu a skúšky je nutný minimálny počet účastníkov - traja. Pred prihlásením na skúšku je nutné absolvovať test.

 

Kurz pred špecializačnou skúškou - 7.2. - 8.3.2022 - program

-začiatok kurzu o 9.00 hod., Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB, seminárna miestnosť

reprodukčná medicína

Špecializačná skúška

termín:   

čas:                                     

miesto:   I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, zasadačka, Antolská 11, Bratislava

-prihlásenie najneskôr do 

 

Vzdelávacie aktivity - teoretická výučba

3. rok štúdia     

2. rok štúdia    

1. rok štúdia  

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

spoločný internistický kmeň

Termín kurzu: 

prihláška na kurz po absolvovaní spoločného internistického kmeňa - podanie najneskôr do 

 

Overenie vedomostí: V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, 8. poschodie, knižnica - 

vnútorné lekárstvo

Špecializačná skúška

termín:    

čas:          

miesto:    

 

Povinný kurz pred špecializačnou skúškou -

zdravotnícky manažment a financovanie (lekár, zubný lekár)

Špecializačná skúška - online

termín:  

čas:     

miesto:   Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK, Sasinkova 2