Rozvrhy, špecializačná skúška

Špecializačná skúška - pokyny k prihláseniu

Prihláška na špecializačnú skúšku

Prihláška na kurz pred špecializačnou skúškou

Čestné vyhlásenie k špecializačnej práci - nie je súčasťou špecializačnej práce; samostatná príloha prihlášky na špecializačnú skúšku

Zadanie záverečnej práce - nie je súčasťou špecializačnej práce; samostatná príloha prihlášky na špecializačnú skúšku

 

Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

Povinnou súčasťou špecializačnej skúšky, v súlade s akreditovaným špecializačným študijným programom daného špecializačného odboru, je skúška zo sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva - právne predpisy vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Účastníci špecializačného štúdia zaradení na LF UK musia absolvovať uvedený kurz a skúšku na LF UK počas posledného roku špecializačného štúdia, resp. absolvovanie skúšky na inej vzdelávacej ustanovizni v SR po roku 2015 dokladovať kópiou potvrdenia.

Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva - vzdelávanie je momentálne dočasne realizované dištančne - študijný materiál bude zaslaný na základe prihlášky evidovanej na Referáte pre ŠŠ a CP

- účasť na kurze je na základe prihlášky doručenej na adresu referátu; pozvánka na kurz sa nezasiela

       - prihláška na kurz

 

 

Termíny špecializačných skúšok, špecializačných kurzov, vzdelávacích aktivít

anestéziológia a intenzívna medicína

Špecializačná skúška

termín:   8.2.2023

čas:         9:00 hod.    

miesto:  Kolárska 12, Bratislava

 

Špecializačný kurz pred špecializačnou skúškou - od 9.1.2023 - program 

 

Otázky - teoretická časť špecializačnej skúšky

Odporúčaná literatúra - príprava na špecializačnú skúšku

 

Špecializačný kurz č. 1 - 

-kurz je povinný pre účastníkov zaradených od 10/2021

Špecializačný kurz č. 2 - 

-kurz je povinný pre účastníkov zaradených od 10/2020

Špecializačný kurz č. 3 - 

-kurz je povinný pre účastníkov zaradených od 2/2019

Špecializačný kurz č. 4 - 

-kurz je povinný pre účastníkov zaradených v roku 

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu - evidovanie najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom kurzu.

 

             

angiológia

Špecializačná skúška

termín:   30.3.2023

                25.5.2023

                28.9.2023

                30.11.2023

čas:          

miesto: Klinika angiológie LF UK a NÚSCH, Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava

Kurz pred skúškou: 7.11. - 10.11.2023 

Odporúčaná literatúra - zoznam

Špecializačná skúška - otázky

dermatovenerológia

Špecializačná skúška

termín:   13.4.2023

                8.6.2023

                28.9.2023

                7.12.2023

čas:          

miesto:   Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB - knižnica, 2. poschodie, Mickiewiczova 13, Bratislava

 

Vzdelávacia aktivita

 

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu - zaslať na adresu referátu.

detská chirurgia

Špecializačná skúška

termín:  16.2.2023

               15.5.2023

                5.9.2023

               14.11.2023

čas:        10:00 hod.

miesto: Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, zasadacia miestnosť doc. Žuchu, Limbová 1, Bratislava

detská psychiatria

Špecializačná skúška

termín: 23.3.2023

              22.6.2023

              7.9.2023

              7.12.2023

čas:                                

miesto: Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, zasadacia miestnosť, 7. poschodie, Limbová 1, Bratislava

 

Vzdelávacia aktivita

miesto:  Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, zasadacia miestnosť, 7. poschodie, Limbová 1, Bratislava

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu.

endokrinológia

Špecializačná skúška

termín:    8.3.2023

                7.6.2023

                13.9.2023

                7.12.2023

čas:         11:00 hod.

miesto:   V. interná klinika LF UK a UNB (zasadacia miestnosť), Ružinovská 6, Bratislava

 

Kurz 3 pred špecializačnou skúškou -

 

Vzdelávacie aktivity - povinné špecializačné kurzy po absolvovaní spoločného internistického kmeňa.

Kurz 1 - 

Kurz 2 - 

 

Prihlásenie sa na kurz zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu, najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom kurzu.

foniatria

Špecializačná skúška

termín:   23.2.2023

                20.4.2023

                14.9.2023

                23.11.2023

miesto:  Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, 5. poschodie - zasadačka, Antolská 11, Bratislava

 

Vzdelávacie aktivity 

16.1. - 10.2.2023 (max. 3 účastníci - kurz obsadený)

        

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

miesto:    Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Foniatrické odd. UNB, Antolská 11, Bratislava

gastroenterológia

Špecializačná skúška

termín:    31.3.2023

                 30.6.2023

                 29.9.2023

                 15.12.2023

čas:          10:00 hod.

miesto:   V. interná klinika LF UK a UNB, 8. poschodie, seminárna miestnosť, Ružinovská 6, Bratislava

Kurz pred špecializačnou skúškou - 

 

Vzdelávacie aktivity - povinné pre účastníkov špecializačného štúdia po absolvovaní spoločného internistického kmeňa

miesto:  V. interná klinika LF UK a UNB, Gastroenterologické a hepatologické oddelenie

čas:        denne od 8.00 hod.

lektor:   

-prihlásenie - prihláška na vzdelávaciu aktivitu, zaslanie na adresu referátu

 

CP v diagnostickej a intervenčnej ezofagogastroduodenoskopii

termín: 1.3. - 31.3.2023    

CP v diagnostickej a intervenčnej kolonoskopii

termín:

CP v abdominálnej ultrasonografia u dospelých

termín:    

geriatria

Špecializačná skúška

termín: 

čas:        

miesto:   II. klinika geriatrie LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Nám. SNP 10, Bratislava

 

Kurz pred špecializačnou skúškou - 

gynekológia a pôrodníctvo

Špecializačná skúška

termín:   30.3.2023

                22.6.2023

                12.10.2023

                23.11.2023

čas:          9:00 hod.

miesto:   I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, zasadačka, Antolská 11, Bratislava

Kurz pred skúškou v termíne od

13.2. - 17.3.2023 - program dodatočne

15.5. - 16.6.2023 -program dodatočne

4.9. - 6.10.2023 - program dodatočne

9.10. - 10.11.2023 - program dodatočne

 

Otázky na špecializačnú skúšku

 

Prihlásenie sa na špecializačné kurzy, povinné pre účastníkov zaradených od 1.10.2016/evidencia od 20.8.2016 v jednotlivých rokoch špecializačného štúdia, zaslaním prihlášky na adresu referátu - prihláška na vzdelávaciu aktivitu

Prihlásenie na kurz - najneskôr dva týždne pred začiatkom kurzu.

Kurz 1 - 12.6. - 16.6.2023

Kurz 2 - 5.6. - 9.6.2023

Kurz 3 - 4.9. - 8.9.2023

Kurz 4 - 19.6. - 23.6.2023

Kurz 5 - 27.2. - 3.3.2023

chirurgia

Špecializačná skúška 

termín:  7.2.2023

               9.3.2023

               7.6.2023

               9.10.2023

               7.12.2023

čas:        9:00 hod.

miesto:  Kolárska 12, zasadacia miestnosť č. 219, 2. poschodie

 

Vzdelávacie aktivity - povinné

-účastníci po 2. roku ŠŠ - po absolvovaní spoločného chirurgického kmeňa - kurzy (max. počet účastníkov na kurz - 10) - programy dodatočne

30.1. - 3.2.2023

29.5. - 2.6.2023

2.10. - 6.10.2023

27.11. - 1.12.2023

 

-kurz pred špecializačnou skúškou

30.1. - 3.2.2023 - program

29.5. - 2.6.2023 - program

2.10. - 6.10.2023 - program

27.11. - 1.12.2023 - program

 

Literatúra - zoznam

kardiochirurgia

Špecializačná skúška

termín:   21.3.2023

               16.5.2023

               7.9.2023

               7.12.2023

čas:

miesto:

 

Vzdelávacia aktivita -

klinická mikrobiológia

Špecializačná skúška  

termín:  

čas:         

miesto:   Mikrobiologický ústav LF UK a UNB, knižnica, Sasinkova 4, Bratislava

Konzultácie pred skúškou -  

 

Vzdelávacie aktivity (teoretická a praktická výučba)

3. rok štúdia - 

4. rok štúdia - 

 

prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

klinická onkológia

Špecializačná skúška

termín:  13.1.2023

               13.6.2023

               8.9.2023

               28.11.2023

čas:        9:00 hod.

miesto: II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Klenová 1, Bratislava, 4. poschodie, seminárna miestnosť

 

 

Teoretická výučbaSlovenská škola onkológie | NOISK.sk 

-podľa zaslaných pokynov a údajov pre prihlásenie - absolvovanie daných tém podľa príslušného roku štúdia

 

Vzdelávacie aktivity - konzultačné dni - 

materno-fetálna medicína

Špecializačná skúška

termín:     30.3.2023 

                  22.6.2023

                 12.10.2023

                 23.11.2022

čas:         12:00 hod.

miesto:  I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, 3. poschodie, zasadačka,  Antolská 11, Bratislava

-Otázky na špecializačnú skúšku

 

Vzdelávacie aktivity

1. rok štúdia - 5.6. - 9.6.2023

2. rok štúdia - 12.6. - 16.6.2023

3. rok štúdia - 2.5. - 5.5.2023

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu - najneskôr dva týždne pred začiatkom kurzu.

maxilofaciálna chirurgia (lekár, zubný lekár)

Špecializačná skúška

termín:  30.3.2023

               7.6.2023

čas:        8:30 hod.

miesto:   

 

Otázky

nefrológia

Špecializačná skúška

termín:   8.3.2023

                7.6.2023

                13.9.2023

                6.12.2023

čas:               

miesto:

Otázky - teoretická časť skúšky

Odporúčaná literatúra

Kurz:

13.2. - 3.3.2023

15.5. - 2.6.2023

21.8. - 8.9.2023

13.11. - 1.12.2023

 

Vzdelávacie aktivity

1. rok - študijný pobyt - Transplantačné oddelenie pre obličky Urologickej kliniky LF UK, SZU a UNB, Limbová 5, Bratislava

odborný garant: doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA

termín:

program:

1. týždeň - nefrológia a vyšetrovacie metódy (teória + prax)

2. týždeň - transplantácia obličky (teória + prax)

3. týždeň - dialýza (teória + prax)

neurochirurgia

Špecializačná skúška

termín:  7.3.2023

              jún 2023 - presný termín dodatočne

              september 2023 - presný termín dodatočne

              november 2023 - presný termín dodatočne

čas:        

miesto: Neurochirurgická klinika LF UK a UNB, 5. poschodie - výučbová miestnosť, Limbová 5, Bratislava

 

Povinný špecializačný kurz pred špecializačnou skúškou - program

neurológia

Špecializačná skúška

termín:    29.3.2023

                30.6.2023

                26.9.2023

                5.12.2023

čas:          

miesto:    

 

Otázky - teoretická časť skúšky

oftalmológia

Špecializačná skúška (najviac traja účastníci na jeden termín)

termíny:   27.1.2023

                  2.6.2022  

                 16.6.2023

                 10.11.2023

                  8.12.2023

čas:           9:00 hod.

miesto:    Klinika oftalmológie LF UK a UNB, 7. poschodie, knižnica, Nemocnica Ružinov, Bratislava

 

Vzdelávacie aktivity - seminár - účasť na seminároch je povinná

termín:   8.6.2023

čas:        

miesto: Klinika oftalmológie LF UK a UNB, knižnica - 7. posch. 

onkológia v gynekológii

Špecializačná skúška

termín:    30.3.2023

                22.6.2023

                12.10.2023

                23.11.2023

čas:          8:00 hod.

miesto:    I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, zasadačka, Antolská 11 , Bratislava

 

 

Vzdelávacie aktivity - teoretická výučba

1. rok štúdia -   

2. rok štúdia -   

3. rok štúdia -   

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu najneskôr dva týždne pred začiatkom kurzu.

ortopédia

Špecializačná skúška (max. 10 účastníkov)

termín:     máj 2023

                  december 2023

čas:           8:00 hod.

miesto:    ORK LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava

Kurz pred skúškou - 

 

Sono kurz detských bedrových kĺbov (povinný počas špecializačného štúdia pred skúškou) 

 

-priebežné prihlásenie zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu - evidencia a určenie termínu

ortopedická protetika

Špecializačná skúška

termín:    9.12.2022

čas:          12:00 hod.

miesto:    Ortopedická klinika LF UK a NÚDCH - knižnica, Limbová 1, Bratislava

 

Vzdelávacia aktivita - 

 

Literatúra - zoznam

otorinolaryngológia

Špecializačná skúška

termíny:   17.2.2023

                  19.5.2023

                  8.9.2023

                 16.11.2023

miesto:  Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava

patologická anatómia

Špecializačná skúška

termín:    

čas:                   

miesto:   Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Sasinkova 4, Bratislava

pediatria

Špecializačná skúška - pokyny  

termín:  apríl/máj 2023 - plánovaný termín

               november/december 2023 - plánovaný termín

čas:                                                     

miesto: Detská klinika LF UK a NÚDCH, 6. poschodie, miestnosť č. 664, Limbová 1, Bratislava

Špecializačná skúška otázky 

 

Vzdelávacia aktivita -

-prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu, najneskôr do  

pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Špecializačná skúška

termín:   

čas:         

miesto:   

 

Vzdelávacia aktivita - 

prihláška na vzdelávaciu aktivitu - zaslať na adresu referátu

pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa

Špecializačná skúška

termín:  

čas:        

miesto:   Detská klinika LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava, knižnica - 4. poschodie

pediatrická gynekológia

Špecializačná skúška

termín:  

čas:        

miesto:  I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava

 

špecializačná skúška - otázky 

 

Vzdelávacia aktivita - kazuistický seminár - 1.12.2022 (9:00 - 16:00 hod.)

-prihláška na vzdelávaciu aktivitu - zaslanie na adresu referátu

pediatrická hematológia a onkológia

Špecializačná skúška

termín:   november/december 2023 - presný termín dodatočne

čas:         

miesto:   Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava

 

Povinná vzdelávacia aktivita - 15. - 16.5.2023 - program dodatočne

pediatrická kardiológia

Špecializačná skúška

termín:   3.2.2023

               2.6.2023

               25.8.2023 

               1.12.2023  

čas:         8:45 hod.                       

miesto:   Klinika detskej kardiológie LF UK a DKC, NÚSCH, seminárna miestnosť - 2. posch., Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava 

Špecializačná skúška - otázky 

 

Vzdelávacie aktivity (odporúčané) - teoretická výučba/seminár

termín:   každú stredu

čas:        13:45 hod.

miesto:   Klinika detskej kardiológie LF UK a DKC, 2. poschodie, knižnica

 

1.4.2023 - Deň detskej kardiológie, Šport Hotel, Donovaly

9. -10.11.2023 - XXVIII. Memoriál prof. Jakubcovej, DKC NÚSCH, a. s.

pediatrická neurológia

Špecializačná skúška

termín:    október/november 2023 - plánovaný termín

čas:          

miesto:  Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, 7. posch., zasadacia miestnosť, Limbová 1, Bratislava

pediatrická reumatológia

Špecializačná skúška

termín:   

čas:        

miesto: 

 

Vzdelávacia aktivita - 15.2. - 19.2.2023 - program

Prihlásenie na kurz - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu - najneskôr do 8.2.2023 s udaním časti vzdelávania

-záujemcovia, ktorí nie sú zaradení do ŠŠ na LF UK - poplatok v zmysle VP 21/2022

plastická chirurgia

Špecializačná skúška

termín:  30.3.2023

               21.6.2023

               18. - 22.9.2023

               30.11.2023

čas:         8:00 hod.

miesto:  Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UNB (zasadacia miestnosť), Ružinovská 6, Bratislava

psychiatria

Špecializačná skúška

termín:   9.3.2023

               15.6.2023

               22.9.2023

               14.12.2023

čas:            

miesto: Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, vchod E, knižnica, Bratislava

 

Vzdelávacia aktivita - 

- prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu - najneskôr do 

rádiológia

Špecializačná skúška

termín:  30.3.2023

               5.6.2023

               28.9.2023

               4.12.2023

čas:        

miesto:  Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB - seminárna miestnosť                                  Mickiewiczova 13, Bratislava

-prihlásenie na termín 30.3.2023 - najneskôr do 28.2.2023

Pre konanie kurzu a skúšky je nutný minimálny počet účastníkov - traja. Pred prihlásením na skúšku je nutné absolvovať test.

 

Kurz pred špecializačnou skúškou - programy dodatočne

-začiatok kurzu o 9.00 hod., Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB, seminárna miestnosť

reprodukčná medicína

Špecializačná skúška

termín:   30.3.2023

               22.6.2023

               12.10.2023

               23.11.2023

čas:        13:00 hod.

miesto:   I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, zasadačka, Antolská 11, Bratislava

Otázky

 

Vzdelávacie aktivity - teoretická výučba

1. rok štúdia     

2. rok štúdia    

3. rok štúdia  

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu najneskôr dva týždne pred začiatkom kurzu.

spoločný internistický kmeň

Termín kurzu: nekoná sa

prihláška na kurz a overenie vedomostí po absolvovaní spoločného internistického kmeňa - podanie najneskôr mesiac pred termínom overenia vedomostí

 

Overenie vedomostí

termíny:  17.2.2023

                 14.4.2023

                 20.10.2023

čas:          10:00 hod.

miesto: V. interná klinika LF UK a UNB, 8. poschodie

vnútorné lekárstvo

Špecializačná skúška

termíny:  24.2.2023

                 21.4.2023

                 27.10.2023

čas:          

miesto:    V. interná klinika LF UK a UNB, 8. poschodie

 

Kurz pred špecializačnou skúškou - nekoná sa

zdravotnícky manažment a financovanie (lekár, zubný lekár)

Špecializačná skúška

termín:  22. - 24.3.2023

čas:        

miesto:  Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK, Sasinkova 2