Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Rozvrhy, špecializačná skúška

Špecializačná skúška - pokyny k prihláseniu

Prihláška na špecializačnú skúšku

Prihláška na kurz pred špecializačnou skúškou

Čestné vyhlásenie k špecializačnej práci

Zadanie záverečnej práce

 

Povinnou súčasťou špecializačnej skúšky vo všetkých špecializačných odboroch je skúška zo sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva. Nutné absolvovať na LF UK, resp. dokladovať kópiou absolvovanie skúšky na inej vzdelávacej ustanovizni v SR po roku 2008.

Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva - kurz - 

- účasť na kurze je na základe prihlášky doručenej na adresu referátu; pozvánka na kurz sa nezasiela

       - prihláška na kurz

 

 

Termíny špecializačných skúšok, špecializačných kurzov, vzdelávacích aktivít

anestéziológia a intenzívna medicína

Špecializačný kurz

kurz 1 

-kurz je povinný pre účastníkov zaradených

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu - najneskôr do

dermatovenerológia

Špecializačná skúška

termín:     

čas:            

miesto:     Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB - knižnica, Mickiewiczova 13, Bratislava

 

Vzdelávacie aktivity

19.11. - 23.11.2018 - denne od 8.30 hod. - program - prihlásenie najneskôr do 31.10.2018

 

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu - zaslať na adresu referátu.

 

 

 

detská chirurgia

Špecializačná skúška

termín:     

čas:           

miesto:    Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, knižnica doc. Žuchu, Limbová 1, Bratislava

detská psychiatria

Špecializačná skúška

termín:    27.6.2018 (praktická časť)

                 28.6.2018 (teoretická časť)

čas:          9.00 hod.               

miesto:   Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, zasadacia miestnosť, 7. poschodie, Limbová 1, Bratislava

 

Povinná vzdelávacia aktivita - Špecifiká v syndromológii, diagnostike a liečbe psychických porúch u detských a adolescentných pacientov (program bude zverejnený dodatočne)

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu.

termín:    5.9.2018

čas:          9.00 - 15.00 hod.

miesto:   Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, zasadacia miestnosť, 7. poschodie, Limbová 1, Bratislava

endokrinológia

Špecializačná skúška

termín:   

čas:          

miesto:   V. interná klinika LF UK a UNB (zasadačka), Ružinovská 6, Bratislava

 

Kurz pred špecializačnou skúškou - 

 

Vzdelávacie aktivity 

Kurz 1     

Kurz 2     

 

Prihlásenie sa na kurz zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu.

foniatria

Vzdelávacie aktivity

Poruchy sluchu    

Poruchy reči         12.11. - 12.12.2018 (max. 3 účastníci)

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

miesto:    Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Foniatrické odd. UNB, Antolská 11, Bratislava

 

 

Špecializačná skúška

termín:    

miesto:    Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Antolská 11, Bratislava

gastroenterológia

Špecializačná skúška

termín:    29.11.2018 o 13.00 hod. - teoretická časť

                 26.11. - 28.11.2018 o 8.00 hod. - praktická časť

miesto:   V. interná klinika LF UK a UNB, 8. poschodie, seminárna miestnosť, Ružinovská 6, Bratislava

 

Vzdelávacie aktivity - pre účastníkov špecializačného štúdia po absolvovaní spoločného internistického kmeňa

miesto:  V. interná klinika LF UK a UNB, Gastroenterologické a hepatologické oddelenie

čas:        denne od 8.00 hod.

lektor:   doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. 

-prihlásenie - prihláška na vzdelávaciu aktivitu, zaslanie na adresu referátu

 

abdominálna ultrasonografia 

1.8. - 15.8.2018


gastroskopia

1.9. - 30.9.2018

 

kolonoskopia

 1.10. - 31.10.2018

 

Špecializačný kurz - 5.11. - 9.11.2018 - program

-kurz je povinný pre účastníkov špecializačného štúdia po absolvovaní spoločného internistického kmeňa

geriatria

Špecializačná skúška

termíny:

čas:

miesto:


gynekológia a pôrodníctvo

Špecializačná skúška

termín:    22.11.2018 o 8.00 hod. (praktická časť)

                 23.11.2018 o 9.00 hod. (teoretická časť)

miesto:   I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, 3. poschodie, zasadačka, Antolská 11, Bratislava

Kurz pred skúškou v termíne 


Prihlásenie sa na kurzy zaslaním prihlášky na adresu referátu - prihláška na vzdelávaciu aktivitu

Kurz č. 1 - pre účastníkov špecializačného štúdia zaradených 1.10.2017 a 1.2.2018

termín kurzu      

Kurz č. 2 - pre účastníkov špecializačného štúdia zaradených 1.10.2016 a 1.2.2017 

termín kurzu   3.9. - 7.9.2018 - program

 

 

chirurgia

Špecializačná skúška 

termín:     jún a október 2018 (presný termín podľa počtu záujemcov)

čas:           

miesto:    I. chirurgická klinika LF UK a UNB, knižnica, Mickiewiczova 13, Bratislava

klinická mikrobiológia

Vzdelávacie aktivity - 

 

prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

klinická onkológia

Špecializačná skúška

termín:     

              

miesto:   II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Klenová 1, Bratislava, 3. poschodie seminárna miestnosť 

 

 

Vzdelávacie aktivity

 

 

materno-fetálna medicína

Špecializačná skúška


termín:     11.10.2018 o 8.00 hod. (praktická časť)

                 12.10.2018 o 8.00 hod. (teoretická časť)

miesto:    I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, 3. poschodie, zasadačka,  Antolská 11, Bratislava

 

Vzdelávacie aktivity - plán vzdelávania

3. rok štúdia   

2. rok štúdia  

1. rok štúdia   

 

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

maxilofaciálna chirurgia (lekár, zubný lekár)

Špecializačná skúška

termín:     7.12.2018

čas:           9.00 hod.

miesto:     KSaMFCH LF UK a OÚSA, Heydukova 8, 812 50 Bratislava

               

neurochirurgia

Špecializačná skúška

termín:  26.10.2018

čas:        11.00 hod.

miesto:   výučbová miestnosť Neurochirurgickej kliniky LF UK a UNB, Limbová 5, Bratislava

 

Povinný špecializačný kurz pred skúškou - 1.10. - 25.10.2018 - program

neurológia

Špecializačná skúška

termín:               

čas:        

miesto:  

oftalmológia

Špecializačná skúška

termín:   

čas:            

miesto:   Klinika oftalmológie LF UK a UNB, 7. poschodie, knižnica, Nemocnica Ružinov, Bratislava

 

Vzdelávacie aktivity - seminár - program

20.6.2018

Účasť na seminároch je povinná.

onkológia v gynekológii

Špecializačná skúška

termín:    22.11.2018 o 8.00 hod. praktická časť)

                23.11.2018 o 8.00 hod. (teoretická časť)

miesto:   I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, 3. poschodie, Antolská 11 , Bratislava

 

 

Vzdelávacie aktivity - teoretická výučba

3. rok štúdia   

2. rok štúdia   

1. rok štúdia   

 

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

ortopédia

Špecializačná skúška

termín:     

čas:          

miesto:  

(maximálne 10 účastníkov)

 

Kurz pred špecializačnou skúškou - 

otorinolaryngológia

Špecializačná skúška

termín:         

čas:             

obhajoba: 

miesto:    Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava

patologická anatómia

Špecializačná skúška

termín:    14.11.2018

                            

miesto:    Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Sasinkova 4, Bratislava

pediatria

Špecializačná skúška

termín:   20.11.2018

čas:         8.30 hod.

miesto:  Detská klinika LF UK a NÚDCH, knižnica, 4. poschodie, Limbová 1, Bratislava

 

 

pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Špecializačná skúška

termín:   

čas:         

miesto:   

 

Kurz 

prihláška na vzdelávaciu aktivitu - zaslať na adresu referátu

pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa

Špecializačná skúška

termín:   

čas:          

miesto:     Detská klinika LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava

pediatrická gynekológia

Špecializačná skúška

termín:    

čas:        

miesto:  I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava

 

špecializačná skúška - otázky 

pediatrická hematológia a onkológia

Špecializačná skúška

termín:   22.11.2018 

miesto:   Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava

 

kurz -

pediatrická kardiológia

Špecializačná skúška

termín:   

čas:                           

miesto:    knižnica Kliniky detskej kardiológie LF UK a DKC, Limbová 1, Bratislava

pediatrická neurológia

Špecializačná skúška

termín:    

miesto:    Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, Limbová 1, Bratislava

 

kurz - 12. - 14.11.2018

plastická chirurgia

Špecializačná skúška

termín:    6.12.2018

čas:          8.00 hod.

miesto:  Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UNB, Ružinovská 6, Bratislava

psychiatria

Špecializačná skúška

termín:                                        

miesto:      Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie, Bratislava

 

 

 

Kurz

Semináre -

 

Vzdelávacia aktivita - prihláška

 

 

rádiológia

Špecializačná skúška

termín:    4.10.2018

čas:          9.00 hod.

miesto:  seminárna miestnosť Rádiologickej kliniky LF UK, SZU a UNB                                   Mickiewiczova 13, Bratislava

 

Kurz pred špecializačnou skúškou: 3.9. - 26.9.2018 - program

-začiatok kurzu o 9.00 hod., Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB, seminárna miestnosť

 

 

 

reprodukčná medicína

Špecializačná skúška

termín:     22.11.2018 o 8.00 hod. (praktická časť)

                  23.11.2018 o 12.00 hod. (teoretická časť)

miesto:  I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, 3. poschodie, zasadačka, Antolská 11, Bratislava

 

Vzdelávacie aktivity - teoretická výučba

3. rok štúdia     

2. rok štúdia    

1. rok štúdia  

 

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

spoločný internistický kmeň

Termín kurzu: 

prihláška na kurz  po absolvovaní spoločného internistického kmeňa

 

overenie vedomostí: V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, 8. poschodie

vnútorné lekárstvo

Špecializačná skúška

obhajoba práce:  

praktická časť:    

teoretická časť:   

miesto: V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava, 8. poschodie

 

Kurz pred špecializačnou skúškou: 

zdravotnícky manažment a financovanie (lekár, zubný lekár)

Špecializačná skúška

termín:    

čas:        

miesto:    Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK, Sasinkova 2, III. poschodie