Zaradenie

V zmysle § 70 ods. 7 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia k 1. februáru alebo k 1. októbru príslušného kalendárneho roka; uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.

Evidovanie kompletnej žiadosti o zaradenie na príslušnom referáte najneskôr 30. septembra alebo 31. januára daného kalendárneho roka.

Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje. Zdravotná starostlivosť poskytovaná ako súčasť špecializačného štúdia zahŕňa pracovné činnosti príslušného pracoviska potrebné na získanie praktických zručností podľa akreditovaného špecializačného študijného programu (§ 72 ods. 2 uvedeného nariadenia).

Zmena špecializačného odboru počas špecializačného štúdia, ktoré sa začalo po 10.2.2018, sa môže uskutočniť len jedenkrát.