Zaradenie

zaradenie do špecializačného štúdia od 1.2.2016

Nariadenie vlády SR č. 379/2015 - ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády SR č. 320/2012 Z. z.  nadobúda  účinnosť 1. januára 2016.

V zmysle § 70 ods. 7 uvedeného nariadenia vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia k 1. februáru alebo k 1. októbru príslušného kalendárneho roka; uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.

Prijatie žiadosti do 30. septembra alebo do 31. januára.

V zmysle § 71a  do špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 4a časti A vzdelávacia ustanovizeň započíta časť ukončeného špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore, ak je uvedený v prílohe č. 4a časti B a absolvovaná časť špecializačného štúdia zodpovedá časti špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a časti 4 A; absolvované špecializačné štúdium možno započítať najviac v dĺžke jednej polovice špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a časti A.

Žiadosť o započítanie časti ukončeného špecializačného štúdia - tlačivo

Zdravotnícky pracovník k písomnej žiadosti o započítanie štúdia doloží:

  • overenú kópiu diplomu (predkladá sa k žiadosti o zaradenie do špecializačného štúdia)
  • dodatok k diplomu o špecializácii, ktorý obsahuje informácie o obsahu a rozsahu štúdia. V prípade, že dodatok vydaný nebol, požiadate Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave o vystavenie uvedeného dokladu pri špecializáciách získaných do roku 2004! Po roku 2004 požiadate vzdelávaciu inštitúciu, kde bolo špecializačné štúdium ukončené absolvovaním špecializačnej skúšky.
  • pôvodný index odbornosti a záznamník zdravotných výkonov

zaradenie do špecializačného štúdia od 1.10.2013

Nariadenie vlády SR č. 111/2013 - ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády SR č. 320/2012 Z. z.  nadobúda  účinnosť 1. júla 2013.

Zaradenie do špecializačného štúdia sa realizuje v zmysle § 70 ods. 1, 2 a 3 na základe žiadosti podanej zamestnávateľom alebo lekárom samosprávneho kraja. Podľa ods. 4 si žiadosť o zaradenie  do špecializačného štúdia v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 4 môže podať zdravotnícky pracovník aj sám.

V zmysle § 70 ods. 7 vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roku, uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.

Prijatie žiadosti do 30. septembra alebo do 31. januára.

V zmysle § 71 ods. 1 do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore podľa prílohy č. 3 časti A písm d) vzdelávacia ustanovizeň započíta časť špecializačného štúdia, ktoré lekár absolvoval v inom špecializačnom odbore, ak časť absolvovaného špecializačného štúdia zodpovedá časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore podľa prílohy č. 3 časti A písm. d), najviac však v dĺžke jednej tretiny akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore.

Žiadosť o započítanie časti ukončeného špecializačného štúdia - tlačivo

Zdravotnícky pracovník k písomnej žiadosti o započítanie štúdia doloží:

  • overenú kópiu diplomu (predkladá sa k žiadosti o zaradenie do špecializačného štúdia)
  • dodatok k diplomu o špecializácii, ktorý obsahuje informácie o obsahu a rozsahu štúdia. V prípade, že dodatok vydaný nebol, požiadate Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave o vystavenie uvedeného dokladu pri špecializáciách získaných do roku 2004! Po roku 2004 požiadate vzdelávaciu inštitúciu, kde bolo špecializačné štúdium ukončené absolvovaním špecializačnej skúšky.
  • pôvodný index odbornosti a záznamník zdravotných výkonov

 

 

zaradenie do špecialiazčného štúdia do 30.6.2013

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 30. júna 2013, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2013.

Lekárska fakulta UK V Bratislave uznáva odbornú prax realizovanú pred zaradením do špecializačného štúdia v zmysle § 71 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

1. Do odbornej praxe na účely špecializačného štúdia vzdelávacia ustanovizeň započítava odbornú prax v dĺžke najviac dva roky, ak obsahom a rozsahom zodpovedá akreditovanému špecializačnému študijnému programu v príslušnom špecializačnom odbore.

2. Do odbornej praxe na účely špecializačného štúdia sa započítava aj odborná prax získaná v cudzine, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 1. Súčasťou žiadosti o započítanie odbornej praxe získanej v cudzine je doklad potvrdzujúci jej získanie vystavený kompetentným orgánom príslušného štátu, v ktorom sa odborná prax získala; doklad sa predloží spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.

 

Žiadosť s prílohami v nej uvedenými zasielajte na adresu referátu.

žiadosť - prax v SR

            - prax v zahraničí

 

 

O uznaní rozsahu odbornej praxe a výkonov rozhoduje odborný garant.