Tlačové správy a stanoviská LF UK

Lekárska fakulta UK pravidelne informuje o novinkách zo života fakulty, o úspechoch našich študentov či pedagógov a o pripravovaných akciách pre študentov alebo uchádzačov prostredníctvom tlačových správ. Nájdete tu všetky aktuálne tlačové správy, ktoré fakulta vydala.

Lekárska fakulta UK sa zapája do podpory komercializácie výskumu v oblasti zdravia

Tlačová správa - Bratislava, 31. 5. 2024

Vďaka grantu z Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) Health a partnerstvu s poradenskou spoločnosťou v oblasti inovácií CIVITTA prináša Lekárska fakulta Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave pre slovenských vedcov a študentov vzdelávacie aktivity na podporu komercializácie výskumu v oblasti zdravia. Aktivity budú určené pre tých, ktorí chcú premeniť svoje vedecké objavy a vynálezy na praktické aplikácie a úspešné podnikateľské projekty.

„Cieľom pilotného projektu je pripraviť skúsených vedeckých pracovníkov na slovenských vzdelávacích alebo výskumných inštitúciách a študentov doktorandského štúdia na to, aby výsledky svojho bádania dokázali pretaviť do praxe,“ hovorí profesor Peter Valkovič, prvý prodekan LF UK v Bratislave pre zastupovanie dekana a prodekan pre grantovú problematiku. Aktivity na zvýšenie povedomia o možnostiach komercializácie v oblasti zdravia budú zahŕňať napríklad  otvorené semináre o klinickom skúšaní a validácii s možnosťou získania certifikátu Správna klinická prax, seminár o moderných trendoch, potrebách a úspešných príkladoch z praxe, ako aj vzdelávanie o patentovom procese a stratégii, ktoré zrealizuje renomovaná nemecká firma v oblasti patentového práva.

Vyvrcholením aktivít organizovaných LF UK a CIVITTA bude Health Innovation Day. Toto podujatie, ktoré sa uskutoční začiatkom decembra 2024, bude venované inšpiratívnym prednáškam a networkingovým príležitostiam pre všetkých záujemcov z oblasti zdravia a prírodných vied.

Aktivity zamerané na oblasť zdravia  sú súčasťou širšie zameraného vzdelávacieho programu Challenger Science, ktorý začne v septembri a bude trvať 12 týždňov. Program je založený na štyroch pilieroch, a to:

  1. učenie formou praxe,
  2. práca pod vedením expertov,
  3. budovanie mäkkých zručností,
  4. prepojenie s kľúčovými hráčmi.

Bližšie informácie o Challenger Science a registrácii budú čoskoro dostupné. Tento program sa realizuje na základe výzvy EIT Health – RIS Innovation Capacity Building Call 2024‘, zameranej na rozvoj ekosystému a podporu inovácií v sektore zdravotníctva. Odborným garantom a partnerom aktivít v oblasti zdravia je Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Informácie o EIT Health

EIT Health je popredná sieť inovátorov v oblasti zdravia s približne 120 partnermi, podporovaná Európskym inštitútom pre inovácie a technológie (EIT). Ich cieľom je prinášať nové riešenia a posúvať zdravotníctvo vpred v rámci Európskej únie. Sú známi svojou úlohou vo financovaní a podpore výskumu a inovácií. Počas svojej existencie podporili viac ako 2 500 firiem, uviedli desiatky nových riešení na trh a pomohli začínajúcim firmám získať investície vo výške 1,9 miliardy eur. EIT Health spája kľúčových hráčov v zdravotníctve a podporuje inovácie na pomedzí výskumu, vzdelávania a podnikania. Pre viac informácií navštívte: www.eithealth.eu

Informácie o Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Lekárska fakulta UK v Bratislave je najstaršou a najväčšou lekárskou fakultou na Slovensku, ktorá vychováva takmer polovicu lekárov, pôsobiacich v našej krajine. Je poprednou vzdelávacou a vedeckou inštitúciou na Slovensku, ktorá priťahuje aj uchádzačov zo zahraničia. Vzdeláva študentov v pregraduálnom aj postgraduálnom štúdiu, v študijných programoch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, v slovenskom aj v anglickom jazyku. Vysokú kvalitu prípravy medikov udržiava aj zavádzaním nových metód výučby, najmä využívaním simulačných technológií, ale aj vedecko-výskumnými aktivitami. Absolventi Lekárskej fakulty UK v Bratislave sú žiadaní  v štátnych aj neštátnych zdravotníckych zariadeniach na Slovensku i v zahraničí, ale aj v riadiacich a organizačných funkciách, vedeckých či v pedagogických zdravotníckych profesiách. Ďalšie informácie získate na web stránke fakulty https://www.fmed.uniba.sk/

Informácie o CIVITTA SLOVAKIA

CIVITTA SLOVAKIA je lídrom v poskytovaní komplexných inovačných služieb počas celého inovačného cyklu: od nápadu až po uvedenie na trh. Pomáha začínajúcim firmám, etablovaným spoločnostiam a výskumným inštitúciám dosiahnuť globálny úspech. Od roku 2007 zohráva kľúčovú úlohu pri budovaní miestneho a regionálneho inovačného ekosystému v strednej Európe. Spoločnosť s centrálou v Estónsku a s tímom 750 inovátorov pracujúcich v 22 krajinách prináša zmeny v rôznych odvetviach s holistickým a praktickým prístupom k inovačným projektom. Viac informácií nájdete na: www.civitta.com

Lekárska fakulta UK v Bratislave otvára prvý Kongres praktických zručností

Tlačová správa - Bratislava, 25. 04. 2024

Už túto sobotu, 27. apríla 2024, sa na pôde najstaršej lekárskej fakulty na Slovensku bude konať prvé podujatie zamerané na rozvoj praktických zručností medikov a začínajúcich, ale aj skúsených lekárov. Brány tohto výnimočného podujatia budú otvorené pre všetkých prihlásených účastníkov od 8:30. Kongres praktických zručností sa uskutoční v priestoroch Lekárskej fakulty UK na Sasinkovej ulici č. 4 v Bratislave.

Lekárske povolanie je náročné najmä z dôvodu obrovskej zodpovednosti za ľudský život. Mladí lekári nemajú mnoho príležitostí na tréning a zdokonaľovanie svojich zručností. Práve preto Lekárska fakulta UK v Bratislave v spolupráci so ŠČAS a Bratislavským spolkom medikov pripravila prvý Kongres praktických zručností. Na tomto podujatí budú mať všetci účastníci možnosť vyskúšať si množstvo praktických výkonov, ktoré ich lepšie pripravia na výkon lekárskeho povolania, a to práve vďaka početným simuláciám a tréningom. ,,Praktické vedomosti a zručnosti považujeme za veľmi dôležité, aj preto sme sa rozhodli tento unikátny kongres zorganizovať. Srdečne pozývame študentov, doktorandov aj lekárov, aby sa prišli niečo nové naučiť, precvičiť si určité výkony a vypočuť si zaujímavé informácie,“ hovorí dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM.

Účastníci podujatia si od 10:30 do 17:00 budú môcť vyskúšať na jednotlivých stanoviskách praktický nácvik zručností v intenzívnej medicíne, základné techniky a šitie pri laparoskopii, virtuálnu realitu pri simulácií situácií. Čaká ich aj kurz prvej pomoci, kurz chirurgického šitia a ultrasonografia. Dozvedia sa tiež viac o umelej inteligencii a jej praktickom využití v medicíne. Paralelne budú prebiehať prednášky na zaujímavé témy. Návštevníci kongresu si tak budú môcť vypočuť aktuálne informácie z internej medicíny, stomatológie, sexuológie, urgentológie, aj chirurgie. Zoznam prednášok nájdete v priloženom programe.

Kongres praktických zručností otvoria spolu s dekanom LF UK prof. Jurajom Payerom ministerka zdravotníctva JUDr. Zuzana Dolinková, štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Mgr. Róbert Zsembera, prorektorka UK doc. Eva Viglašová a riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava MUDr. Alexander Mayer.

Deň otvorených dverí Lekárskej fakulty UK v Bratislave už v sobotu

Tlačová správa - V Bratislave, 16. 4. 2024

Najstaršia a najväčšia lekárska fakulta na Slovensku opäť otvára svoje brány záujemcom, ktorí majú radi prírodovedné predmety, rozmýšľajú nad svojím budúcim profesijným zameraním a zvažujú aj štúdium medicíny. Deň otvorených dverí Lekárskej fakulty UK v Bratislave sa uskutoční v sobotu 20. apríla od 9,00 hod. 

„Po predchádzajúcom vysokom záujme zo strany uchádzačov o štúdium sme sa rozhodli sprístupniť naše priestory a priblížiť vyučovací proces na našej fakulte už druhýkrát v tomto akademickom roku. Pozývame všetkých šikovných stredoškolákov či absolventov, aby navštívili našu fakultu, ktorá je nielen špičkovou vzdelávacou, ale aj vedeckou inštitúciou,“ hovorí prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM, dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Návštevníkov podujatia čaká rozmanitý program. Zástupcovia pedagógov aj študentov im počas prednášky predstavia fakultu a vysvetlia, aké nové metódy pri vzdelávaní budúcich lekárov používajú. Záujemci o štúdium si s medikmi, ktorí ich budú sprevádzať, pozrú priestory fakulty. Na simulátoroch si vyskúšajú simulačnú medicínu, s pomocou medikov svoj prvý chirurgický steh, pri simulácii urgentnej situácie zistia, či je povolanie lekára pre nich to pravé. Uchádzači o štúdium dostanú aj tipy, ako sa na prijímacie pohovory najlepšie pripraviť.

Lekárska fakulta UK v Bratislave pripravuje do praxe viac než polovicu lekárov pôsobiacich na Slovensku. Študentov vzdeláva v študijnom programe všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, v slovenskom aj anglickom jazyku. Na fakulte pôsobí mnoho rešpektovaných a oceňovaných odborníkov a vedcov, ktorí pripravujú študentov na ich ďalšiu prax i vedeckú prácu. ,,Vytvárame študentom príležitosti, aby sa stali excelentnými odborníkmi vo svojich odboroch a potom sa tešíme z ich úspechov. Mnohí naši absolventi pôsobia ako špičkoví lekári na Slovensku a v zahraničí, sú uznávanými odborníkmi na miestach profesorov, docentov, prednostov kliník, primárov oddelení či riaditeľov zdravotníckych zariadení,“ dodáva profesor Juraj Payer.

Prehliadky začínajú o 9:00, 10:30, 12:00 a 13:30. Vstup o 13:30 bude pre záujemcov o štúdium v anglickom jazyku. Z kapacitných dôvodov prosíme uchádzačov o registráciu cez tento link. Viac informácií nájdete na stránke DOD na LFUK

Lekárska fakulta UK v Bratislave zavádza novinky vo výučbe aj v prijímacích skúškach

Tlačová správa - V Bratislave 4. decembra 2023

  • Lekárska fakulta UK v Bratislave mení prijímacie pohovory
  • Okrem testu z biológie a chémie pribudne test všeobecných študijných predpokladov
  • Získať body navyše bude možné za úspechy na vybraných olympiádach a súťažiach, prípadne za certifikáty či iné doklady preukazujúce znalosť angličtiny C1/C2
  • Prijímacia skúška bude prebiehať prezenčne aj online, uchádzač si môže zvoliť, akou formou chce testy absolvovať
  • Prihlášku je už od decembra možné podať cez elektronický formulár

Najväčšia a najstaršia lekárska fakulta na Slovensku v rámci zvyšovania kvality štúdia a inovovania spôsobov výučby prechádza mnohými zmenami. Jednou z nich sú nové prijímacie skúšky, ktoré uchádzačov na Lekársku fakultu Univerzity Komenského čakajú už od jari 2024, inováciou ale prechádza aj samotná výučba.

Spôsob učenia sa, ale aj spôsob používania nadobudnutých vedomostí sa dynamicky mení. Dôvodom sú neustále pokroky v medicíne, narastajúce množstvo informácií, ktoré musia lekári vo svojej praxi obsiahnuť. ,,Študenti medicíny sa musia veľmi veľa naučiť, ale dôležité nie je len memorovanie. Potrebujeme zároveň aj to, aby mladí ľudia vedeli spájať fakty, aby z nich vedeli vytvárať syntézu a aby dokázali samostatne kriticky uvažovať. Tomu sme prispôsobili aj prijímacie pohovory, ktoré od budúceho roka budú v mierne pozmenenej forme. Novinkou je test všeobecných študijných predpokladov, prostredníctvom ktorého dokážeme zistiť, do akej miery dokáže uchádzač logicky uvažovať,“ vysvetľuje prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, prodekanka Lekárskej fakulty UK. Testy sú kontrahované firmou SCIO, ktorá sa tejto oblasti dlhodobo venuje. Fakulta zaviedla aj extra body pre tých študentov, ktorí sa umiestnili na významných miestach v súťažiach či na olympiádach počas strednej školy, tiež za získané certifikáty/diplomy potvrdzujúce znalosť angličtiny C1/C2.

Test z biológie a chémie bude na prijímacích skúškach taký ako doteraz. V tejto časti budú môcť získať študenti až 84 percent z celkového výsledku, a to 42 percent z biológie a 42 percent z chémie. Uchádzačom môžu pomôcť Podklady k prijímacím skúškam z biológie a chémie, ktoré je možné si zakúpiť do vypredania zásob v predajni kníh a skrípt Lekárskej fakulty UK v Bratislave, prípadne ich získať v elektronickej podobe. Výsledok všeobecného testu študijných predpokladov SCIO bude tvoriť zvyšných 16 percent. Tento test pozostáva z dvoch častí – z analytickej a z verbálnej. Čo sa týka analytickej časti, ide o logické úlohy, vo verbálnej sa zameriava na čítanie s porozumením.

Prijímacia skúška bude prebiehať prezenčne aj online, formou testu, v spolupráci so zmluvným partnerom, spoločnosťou SCIO, s.r.o. (www.scio.sk). Uchádzač si môže vybrať, akou formou chce testy absolvovať. Ak sa rozhodne pre prezenčnú formu, prijímacia skúška bude trvať 3 hodiny. Ak sa rozhodne testy absolvovať online, musí ich odovzdať za 2,5 hodiny. V nasledujúcich rokoch plánuje Lekárska fakulta UK v prijímacích pohovoroch ďalšie zmeny. ,,Zvažujeme aj zavedenie otázok z fyziky, pretože práve tá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou medicíny, a to pri používaní prístrojov a postupov pri diagnostike a terapii,“ priblížila budúcnosť prijímacích pohovorov prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH.

Prihlášku na štúdium je možné podať cez elektronický formulár od 1. decembra 2023 do 29. februára 2024. Uchádzači majú možnosť podať si prihlášku na všetky študijné programy, a to dokonca v oboch jazykoch. Na každý študijný program v každom jazyku sa konajú samostatné prijímacie skúšky, výsledok jednej prijímacej skúšky však nemožno akceptovať pre prípadné ostatné študijné programy. Prijímacia skúška pre študijný program všeobecné lekárstvo sa uskutoční 15. júna 2024, v odbore zubné lekárstvo o deň neskôr.

Inovácie pribúdajú aj vo výučbe

Veľmi dôležitou sa v medicínskom vzdelávaní stáva simulačné medicína. Lekárska fakulta UK v Bratislave dlhodobo zavádza do výučby niekoľko nových metód, ktoré študenti oceňujú. ,,Rovnako ako na celom svete, aj my pridávame do výučby simulácie, ktoré pomáhajú medikom zdokonaľovať sa. Otvárame nové centrá takejto výučby na viacerých našich klinikách. Založili sme Ústav medicínskeho vzdelávania a simulácií, ktorý úzko spája teóriu a klinickú výučbu a študenti si využívanie interaktívnych metód pochvaľujú. Cieľom inovácií výučby je tiež zavedenie mäkkých zručností do výučby, teda komunikácia, etika, klinické uvažovanie a akademické schopnosti a zručnosti. Chceme mať kvalitného absolventa, ktorý bude dobrým lekárom v praxi,“ dodáva prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Učebňa klinických chirurgických zručností pomôže budúcim lekárom

Tlačová správaV Bratislave 10. novembra 2023

Klinika detskej chirurgie (KDCH) Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) a Národného ústavu detských chorôb  (NÚDCH)  má novú učebňu chirurgických klinických zručností. Slúžiť bude  všetkým študentom  3. až 6. ročníka LF UK v Bratislave. Tento užitočný projekt vznikol vďaka spolupráci občianskeho združenia „DETSKÁ CHIRURGIA – OZ SLNIEČKO NA CESTE!“, Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH a Ústavu medicínskeho vzdelávania a simulácií (Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

,,Otvorenie tohto simulačného centra považujem za mimoriadne dôležitý akt pre výučbu študentov medicíny, ale i mladých lekárov v rámci špecializačného štúdia chirurgických disciplín. Práve klinická výučba  chirurgických zručností je asi najväčšou slabinou nášho vzdelávania. Jednoducho máme málo možností vykonávať šitie rán a iných zručností priamo u pacientov. Práve výučba v tejto modernej forme vie skvele pripraviť študentov na ich vstup do ich reálneho lekárskeho života,“ povedal prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM, dekan LF UK v Bratislave.

,,V novej učebni si môžu študenti vyskúšať a natrénovať základné chirurgické zručnosti na modeloch a trenažéroch. Vďaka novej modernej forme vzdelávania sa vedia lepšie pripraviť na budúcu náročnú prax bez stresu a obáv. Nácvik na trenažéroch a práca s chirurgickými nástrojmi tak môžu prebiehať  v pokojnom prostredí pod dohľadom skúsených pedagógov rovnako, ako je to štandardom aj v zahraničí. Jednotlivé zručnosti si môžu nacvičovať na 12 individuálnych pracoviskách,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval občianskemu združeniu „DETSKÁ CHIRURGIA – OZ SLNIEČKO NA CESTE!“, Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH  a Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

,,Ústav medicínskeho vzdelávania a simulácií LF UK otvára už piate detašované pracovisko. V priestoroch ústavu sa vzdeláva týždenne okolo 1000 študentov využívajúc simulačnú výučbu na simulátoroch a modeloch, ktorá je modernou a súčasne už neodmysliteľnou formou výučby na lekárskych fakultách. Nová učebňa predstavuje významný krok k rozšíreniu výučby práve na chirurgické zákroky u detských pacientov, ktoré sme doteraz nemohli študentom poskytnúť, zdôrazňuje MUDr. Silvia Hnilicová, PhD., prednostka Ústavu medicínskeho vzdelávania a simulácií LFUK.

Učebňa chirurgických klinických zručností bude fungovať na podobnom princípe ako trenažér v autoškole. Budúci lekári musia po skončení štúdia medicíny ovládať základné chirurgické zručnosti ako napríklad vyšetrenie brucha, šitie rán, obväzovú techniku, naprávanie zlomenín, vykonanie hrudnej drenáže, zavádzanie cievky do močového mechúra a podobné. Z etických dôvodov nie je možné učiť sa  všetky tieto výkony na  detských pacientoch. Preto je veľmi dôležité, aby sa medici mohli na takúto prax náležite pripraviť na modeloch a trenažéroch Učebňa bude umiestnená priamo v priestoroch Kliniky detskej chirurgie LF UK, NÚDCH. Bude v nej 12 individuálnych pracovísk, kde sa medici budú zoznamovať s jednotlivými chirurgickými nástrojmi a budú sa učiť ošetrovať a šiť rany na umelej koži. Medici budú mať k dispozícii ďalej vysoko sofistikované trenažéry na vyšetrenie brucha, zavádzanie cievky do močového mechúra, zavádzanie hrudnej drenáže a prístroj na výučbu základov laparoskopie.

,,Vzdelávanie a nadobúdanie praktických zručností sú kľúčovými oblasťami, ktoré medici potrebujú pri svojej každodennej práci. Doba  ide  míľovými krokmi dopredu a práve takáto učebňa prispeje k lepšej príprave budúcich lekárov, hovorí riaditeľka OZ DETSKÁ CHIRURGIA –SLNIEČKO NA CESTE! Lenka Tašková Valicová

simulačná učebňa na klinike detskej chirurgie LFUK

Deň otvorených dverí na Lekárskej fakulte UK v Bratislave prinesie bohatý a nevšedný program

Tlačová správa - V Bratislave, 7. novembra 2023

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvorí svoje brány pre všetkých, ktorí uvažujú o štúdiu medicíny a hľadajú špičkovú vzdelávaciu a vedeckú inštitúciu. Deň otvorených dverí najstaršej a najväčšej lekárskej fakulty na Slovensku sa uskutoční 10. novembra 2023 od 9,00 hod. v priestoroch fakulty a účastníkov čaká mimoriadne bohatý program.

Lekárska fakulta UK v Bratislave svojich študentov vzdeláva v študijných odboroch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo a jej úsilím je nielen vychovávať výborných odborníkov, ale aj lekárov, ktorí berú svoje povolanie ako poslanie. ,,Boli by sme radi, aby šikovní študenti zostávali študovať v našej krajine a rovnako, aby ostali na Slovensku liečiť pacientov. Na našej fakulte, ktorá pripravuje do praxe viac než polovicu lekárov pôsobiacich na Slovensku, poskytujeme kvalitnú prípravu medikov. Cieľom Dňa otvorených dverí je ukázať uchádzačom, hľadajúcim modernú výučbu a špičkových pedagógov, že u nás sú na správnom mieste,“ hovorí prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM, dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Uchádzači o štúdium sa počas DoD dozvedia množstvo zaujímavých a potrebných informácií o štúdiu na LF UK. Zástupcovia pedagógov aj študentov im vysvetlia, ako fakulta funguje, predstavia im priestory a dozvedia sa o nových metódach, ktoré používajú pri výučbe. V Ústave simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania si budú môcť zažiť nezvyčajné simulácie, s akými sa doteraz isto nestretli.

Vedenie fakulty predstaví účastníkom aj novinku, ktorá ich od budúceho roka čaká. "Od jari 2024 zavádzame nový spôsob prijímacích pohovorov a aj tejto téme sa na Dni otvorených dverí budeme vo veľkej miere venovať, aby naši uchádzači nemali z novinky obavy. Okrem testu z biológie a chémie sme ako nový prvok priradili aj test všeobecných študijných predpokladov, ktorý skúma schopnosť logicky rozmýšľať. Zavádzame aj extra body študentom, ktorí sa umiestnili na významných miestach v konkrétnych olympiádach a iných súťažiach počas strednej školy,“ uviedla prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, prodekanka LF UK pre 1.-3. ročník študijného odboru všeobecné lekárstvo a pre rozvoj teoretických ústavov. Návštevníci dostanú aj tipy, ako sa na prijímacie pohovory najlepšie pripraviť.

Ďalším originálnym bodom programu DoD bude možnosť si vyskúšať svoj prvý chirurgický steh, s čím návštevníkom pomôžu pedagógovia aj aktuálni študenti. Súčasťou bude aj príležitosť spoznať výnimočných pedagógov, oceňovaných doma aj vo svete a zoznámiť sa so zástupcami študentov, ktorí uchádzačom odhalia napríklad aj zákulisie štúdia a možnosť zúčastniť sa na rôznych mimoškolských aktivitách. Návštevníkov čakajú aj rôzne súťaže.

V prípade záujmu o Deň otvorených dverí Lekárskej fakulty UK z kapacitných dôvodov prosíme uchádzačov o vyplnenie prihlasovacieho formulára cez tento link

pozvánka na Deň otvorených dverí na LFUK

Lekárska fakulta UK v Bratislave dnes privítala nových študentov

Tlačová správa - V Bratislave, 11. septembra 2023

Najväčšia lekárska fakulta, ktorá zabezpečuje viac než polovicu lekárov pre slovenské zdravotníctvo na Slovensku dnes privítala nových študentov medicíny v akademickom roku 2023/2024. Do prvého ročníka študijného odboru všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku sa predbežne zapísalo 340 študentov. Svoj záujem vzdelávať sa v najstaršej vzdelávacej inštitúcii potvrdilo aj 40 študentov zubného lekárstva.   

„Veľmi si vážime pretrvávajúci záujem uchádzačov získať vzdelanie práve na našej fakulte, a to aj v čase, keď mnoho mladých ľudí  zo Slovenska odchádza študovať na zahraničné univerzity. Veríme, že sa rozhodli preto, lebo u nás získajú nielen kvalitné vedomosti založené na najnovších medicínskych poznatkoch, ale spoznajú aj inšpirujúcich ľudí,“ hovorí prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Na odbor všeobecné lekárstvo si podalo prihlášku 1 716 uchádzačov o štúdium, na zubné lekárstvo 516 záujemcov. Nových študentov v slovenskom jazyku fakulta aj starší medici dnes oficiálne privítali na podujatí  Freshers´ day 2023.

Akciu určenú pre nastupujúcich medikov zorganizovala Lekárska fakulta UK s Bratislavským spolkom medikov a ŠČAS (Študentskou časťou Akademického senátu LFUK), participovalo na nej približne 100 študentov. Kým pre prvákov študujúcich v anglickom jazyku sa podujatie uskutočnilo včera, novoprijatým študentom, ktorí budú svoje vzdelanie získavať v slovenskom jazyku, sa zástupcovia fakulty, študentov, ale aj minister zdravotníctva prihovorili dnes. „Túto akciu pripravujeme už viac než pol roka. Okrem zaujímavých prednášok a hostí sme sa novým študentom rozhodli priblížiť povolanie, pre ktoré sa rozhodli, aj formou interaktívnych aktivít,“ približuje Roland Tóth, predseda Bratislavského spolku medikov. 

Prváci, ktorých sprevádzali študenti vyšších ročníkov, navštevovali počas podujatia jednotlivé ústavy. V tých teoretických získali predstavu o výučbe na jednotlivých pracoviskách. V rámci Ústavu simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania si mohli vyskúšať odhadovanie diagnóz na digitálnom pacientovi. Pozreli si ukážku laparoskopie.  S podporou starších kolegov z fakulty nováčikovia spravili svoj prvý steh a nacvičili si tvorbu chirurgického uzla. V simulovanej autonehode ošetrovali rôzne typy zranení a naučili sa, ako rozdeľovať pacientov podľa závažnosti zranenia. Prvákom vysvetlili aj ich možnosť vycestovať do zahraničia na vedecké stáže v nemocniciach a laboratóriách. 

„Nastupujúcim študentom sme predstavili aj ŠČAS a ponúkli im možnosť obrátiť sa na svojich študentských zástupcov v prípade, keď na fakulte niečo chcú zlepšiť,“ dodáva Ivan Fuljer, predseda ŠČAS.

Aj keď sa Lekárska fakulta UK v Bratislave dlhodobo snaží udržať si vysokú kvalitu prípravy medikov zavádzaním nových metód výučby, najmä využívaním simulačných technológií, najviac ju trápi kvalita klinického vzdelávania, najmä priestory, v ktorých výučba pri lôžku prebieha. Do mnohých priestorov Univerzitnej nemocnice Bratislava sa investuje len v havarijných prípadoch a chýba nová univerzitná nemocnica.

„Môžeme mať špičkových pedagógov, inovatívne metódy, vynikajúce výsledky vo vede, priateľské prostredie. Ak však nevytvoríme dôstojné podmienky pre klinickú výučbu, nielen študenti, ale aj absolventi nám budú odchádzať do zahraničia,“ dodáva dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave, prof. MUDr. Juraj Payer, PhD.

LF UK vyzýva: Výstavba novej univerzitnej nemocnice musí pokračovať!

Tlačová správa - V Bratislave, 28. júna 2023

Lekárska fakulta UK už po dlhé roky vychováva takmer polovicu slovenských lekárov, tí sa však aktuálne vzdelávajú v takmer havarijných podmienkach. Už takmer 40 rokov čaká Lekárska fakulta UK v Bratislave na vybudovanie špičkovej nemocnice, ktorá by slúžila okrem pacientov aj ako výučbová základňa pre študentov medicíny. Po zastavení výstavby Univerzitnej nemocnice Rázsochy z plánu obnovy by lekárska fakulta na ďalšie dlhé roky prišla o  víziu dôstojných podmienok na výučbu budúcich lekárov. Preto jej zástupcovia apelujú na politikov: je nevyhnutné pokračovať v projekte novej univerzitnej nemocnice v nezmenenej miere z verejných zdrojov.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zabezpečuje viac než polovicu lekárov pre slovenské zdravotníctvo, nielen v Bratislave. Význame sa podieľa aj na vzdelávaní lekárov v rámci ich špecializačného štúdia. Aj keď praktickú časť výučby postupne dopĺňajú inovatívne postupy, vzdelávanie medikov pri lôžkach pacientov sa nedá nahradiť. Hoci budúci lekári získavajú  prax vo viacerých nemocniciach, hlavnú časť skúseností nadobúdajú práve v rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava. „Pri stále sa zvyšujúcom tlaku na zvyšovanie počtu a kvality lekárov je smutné, že štát nedokáže zabezpečiť základné podmienky na ich výučbu. Bratislava potrebuje novú univerzitnú nemocnicu pri najstaršej a najväčšej lekárskej fakulte na Slovensku,“ hovorí prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Nová univerzitná nemocnica Rázsochy sa začala stavať koncom osemdesiatych rokov minulého storočia. Hrubá stavba roky chátrala, v roku 2019 sa začalo s búracími prácami. Myšlienka na skorú dostavbu novej univerzitnej nemocnice, spolu so sľúbenými výučbovými lôžkami pre medikov a ďalšími dôstojnými podmienkami na výučbu a výskum, opäť ožila spolu s príchodom financií z plánu obnovy.

Projekt výstavby novej univerzitnej nemocnice na Rázsochách sľuboval takmer viac ako 800 lôžok určených nielen na liečbu pacientov, ale aj na výučbu medikov. Po zastavení financovania Univerzitnej nemocnice Rázsochy Lekárska fakulta v Bratislave dúfala, že sa prostriedky uvoľnia aspoň na financovanie rekonštrukcie existujúcich zariadení v rámci UNB. „Keďže už roky je na stole plán výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave, do aktuálnych budov sa investuje len minimálne, a to takmer výlučne len na sanáciu havarijných stavov. Podmienky na výučbu a liečbu sa tak stávajú neúnosnými a nezodpovedajú požiadavkám modernej medicíny, ktorá by sa v univerzitných nemocniciach mala robiť na najvyššej úrovni,“ vysvetľuje prodekan prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Nevyhovujúce prostredie v rámci nemocníc vnímajú aj študenti, ktorí v rámci procesu akreditácie a poradných orgánov dekana sú členmi Rady pre kvalitu LF a Rád študijných programov a majú právo hodnotiť kvalitu vzdelávacieho procesu. A takto vlastne nastavujú lekárskej fakulte zrkadlo. „Napriek kvalitným pedagógom a lekárom fakulty vnímajú aj študenti priestory, kde prebieha klinická výučba ako neuspokojivé“ hovorí prodekan doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD. Študenti môžu svojím hodnotením výrazne ovplyvniť akreditáciu fakulty. „Lekárska fakulta UK sa dlhodobo snaží udržať si vysokú kvalitu prípravy medikov zavádzaním nových metód výučby, hlavne využívaním simulačných technológií. Žiaľ, kvalitná medicína sa robí a dá sa naučiť pri lôžku pacienta. A tá kvalita klinickej výučby je významne determinovaná priestormi a fungovaním nemocnice, čo my ako fakulta samostatne nevieme priamo ovplyvniť,“ dodáva doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

Očakávania študentov sa z roka na rok zvyšujú. Podľa zástupcu študentov je dôvod výberu Lekárskej fakulty UK práve očakávanie, že sa môžu klinicky vzdelávať na špičkových pracoviskách UNB. Pokiaľ táto podmienka nebude naplnená stále viac medikov bude odchádzať študovať a pracovať do zahraničia. A to aj napriek vysokej kvalite pedagógov. „Ľudia sú najväčším bohatstvom na LF UK,“ hodnotí zástupca študentov, Ivan Fuljer, predseda študentskej časti Akademického senátu.

UNB okrem výučby medikov poskytuje špičkovú starostlivosť nielen pre obyvateľov Bratislavy, ale celého Slovenska. Okrem pokračovania výstavby novej nemocnice je nutné, aby výučba prebiehala v dôstojných podmienkach už dnes. Týka sa to nielen výučby, ale rovnako aj poskytovanej zdravotnej starostlivosti. „Aj v prípade, že sa nám podarí sprevádzkovať plánovanú nemocnicu, hovoríme o horizonte 8 až 10 rokov. Dovtedy je nevyhnutná permanentná obnova a rozvoj súčastí UNB, čo si vyžaduje investície už dnes. Toto naša spoločnosť dlhuje pacientom aj študentom,“ uzatvára prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave.