Novinky zo života fakulty

31.3.2023 - Takmer všetci pacienti s rakovinou semenníkov sa môžu vyliečiť... Hovorí doc. MUDr. Michal Chovanec PhD. Z II. Onkologickej klinik LFUK  a NOÚ

Nádory semenníkov predstavujú u mladých mužov najčastejšiu formu rakoviny a neliečený nádor je pre nich smrteľný. Tejto oblasti výskumu a aj vrámci medzinárodnej spolupráce sa venuje doc.Chovanec, ktorý aj so svojim tímom prispel k poznaniu biomarkerov na presnejšie zistenie prognózy tohto ochorenia. Podarilo sa im aj zistiť, aký vplyv na ochorenie má imunitný systém a že poruchy v oprave DNA v nádore a takzvané nádorové kmeňové bunky spôsobujú rezistenciu na chemoterapiu. To pomohlo lepšie identifikovať pacientov s veľmi dobrou, ale aj zlou prognózou. Práca našich odborníkov na čele s doc. Chovancom takisto prispela k zisteniu niekoľkých typov neskorých následkov liečby u vyliečených pacientov a začínajú odhaľovať mechanizmy takejto toxicity aj na molekulárnej úrovni. Ukazuje sa, že dôležitú úlohu tu okrem iného môže zohrávať aj narušenie črevného mikrobiómu počas liečby, čo dáva predpoklad pre ďalšie štúdie do budúcnosti.

Výsledky štúdia na túto tému boli publikované v časopise BRITISH MEDICAL JOURNAL. Tento časopis má Impact Factor až 96,2.

Je to jeden z najprestížnejších medicínskych, ale aj jeden z najstarších odborných časopisov na svete. Lekárska fakulta UK je na takého učiteľa, lekára, vedca, mimoriadne hrdá.

Ďakujeme a veríme že lekárska fakulta bude mať v budúcnosti ďalších takýchto významných vedcov - lekárov, ktorí svojou prácou zviditeľnia našu Alma mater a pomôžu tisíckam pacientov s touto diagnózou.


16.3.2023 -  sa uskutočnil na Anatomickom ústave LF UK medzinárodný workshop na tému: Praktické skúsenosti s bioabsorbovateľnými implantátmi PLGA.  Garantom podujatia bol prof. MUDr. Peter  Šimko, CSc., prednosta Kliniky úrazovej chirurgie SZU UNB, ktorý je zároveň aj hlavným odborníkom MZ SR pre úrazovú chirurgiu. Témou workshopu boli :

  • všeobecné informácie a skúsenosti s bioabsorbovateľnými materiálmi PLGA
  • osteosyntézy rezorbovateľnými skrutkami v detskom a adolescentom veku
  • osteosyntéza diafýzy a distálnej metafýzy predlaktia u detí
  • osteosyntéza lakťa u detí
  • nová metóda detekcie bakteriálnej záťaže v ranách – sonifikácia pomocou krytia CERDAC

Tento workshop mal za cieľ ďalšie postgraduálne vzdelávanie lekárov v ortopédii i v traumatológii . Využitie bioabsorbovateľných implantátov PLGA prináša nový pohľad v liečbe zlomenín tak u dospelých, ako aj detských pacientov. Ich použitím sa znižuje dĺžka hospitalizácie pacientov, zvyšuje sa komfort  priebehu  hojenia zlomenín a nie je potrebná sekundárna operácia na extrakciu fixačného aparátu po zhojení zlomenín.

Tešíme sa spolupráci oboch Lekárskych fakúlt v Bratislave, ktorým ide o jediný cieľ, a to  o blaho pacienta , ako aj o  zvyšovanie vzdelávania v rámci pre a postgraduálneho štúdia.  Benefitom  workshopu bola aj výmena praktických skúseností medzi odborníkmi, ako aj blok praktických cvičení. Materiál bude použitý aj v rámci výučby na Lekárskej fakulte ( vhodné pre Klinickú anatómiu a chirurgické odbory).


10.3.2023 - V priestoroch Anatomického ústavu LF UK sa dňa 10.3.2023 uskutočnil 2.ročník súťaže CLINICAL SKILLS EVENT (CSE). Tento ročník prebiehal na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (pre študentov Farmaceutickej UK, Lekárskej fakulty UK a Lekárskej fakulty SZU), pričom študenti LF UK sa zapojili do tejto súťaže po druhý krát. Pre Martinských študentov a Košických študentov prebiehala súťaž paralelne v Košiciach. Cieľom tohto projektu je podpora rozvíjania vedomostí študentov v oblasti riešenia farmakoterapeutických  problémov a ich využitia v klinickej praxi. Ideou projektu je konfrontovať vedomosti a klinické zručnosti študentov farmácie a lekárskej fakulty v Bratislave, Martine a Košiciach, ktorí na vybraných prípadoch z praxe preukazujú svoju schopnosť riešiť farmakoterapeutické problémy a komplexne zhodnotiť terapiu pacienta. Zároveň je reakciou na zvyšujúcu sa potrebu intenzívnej spolupráce medzi zdravotníckymi profesionálmi, konkrétne farmaceutmi a lekármi, ktorá je predpokladom úspešnejšej a kvalitnejšej liečby. Spolupráca medzi klinickými farmaceutmi a lekármi môže zefektívniť terapiu, znížiť riziko liekových pochybení a vznik nežiadúcich účinkov a pozitívne ovplyvniť náklady na liečbu pacienta.

Študenti si zmerali sily najskôr v texte po ktorom nasledovala komplexná klinická kazuistika, ktorej úlohou bolo preveriť schopnosti spolupráce, komunikácie ale samozrejme aj vedomosti a zručnosti študentov v práci s IKT. Pri tvorbe kazuistík spolupracovali odborní garanti za LF UK doc. PharmDr. Andrea Gažová , PhD, a doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD, MPH.

Po skončení súťaže sa v Ladzianskeho posluchárni LF UK uskutočnili streamované prednášky : interakcie Paxlovidu – kazuistika. Prednášajúca bola PharmDr. Kristína Lajtmanová z NÚSCH a druhá prednáška bola s názvom : Čo sa skrýva za opuchom (MUDr. Ivana Hulínková, NÚDCH Bratislava)

 
 

14.2.2023 - Zasadanie Akademického senátu LFUK - schválenie novovzniknutého PR oddelenia LF UK pod vedením doc. et doc. MUDr. Elišky Kubíkovej, PhD., MPH. Úlohou tohto oddelenia bude spracovávanie masmediálnej politiky, koordinovanie  výstupov k verejnosti, pripravovanie tlačových správ, komunikácia so zástupcami médií, vypracovanie mediálnej analýzy, samozrejme  aj v spolupráci so študentami LF UK. Všetko za účelom zviditeľňovania LF UK a jej prezentovania ako poprednej Lekárskej  fakulty na Slovensku, ktorá je otvorená aj pre štúdium zahraničných študentov.


9.2.2023 - Rozhovor s novozvoleným dekanom LF UK prof. MUDr. Jurajom Payerom, PhD., MPH, FRCP, FEFIM


4.2.2023 - Na Anatomickom ústave LF UK po väčšej prestávke sa konal kadaverózny kurz v rámci odboru ORL v spolupráci s prednostom ORL kliniky nemocnice Ružomberok MUDr. Mariánom Sičákom, PhD.  Tento kurz bol zameraný na tréningovú výučbu v rámci postgraduálneho štúdia.


3.2.2023 - na Anatomickom ústave LF UK sa uskutočnila exkurzia  SZŠ zo Skalice. Prebehla demonštrácia kadaverózneho materiálu ako aj prehliadka historických preparátov  Anatomického múzea. Zároveň študenti SZŠ vyskúšali okuliare 3D virtuálna realita, ktoré slúžia na výučbu predmetu anatómia  na Lekárskej fakulte. Opakované  exkurzie pre stredné školy sú vhodné ako motivácia pre štúdium na Lekárskej fakulte.


2.2.2023 - Rozhovor s novým dekanom LF UK prof. MUDr. Jurajom Payerom, PhD., MPH, FRCP, FEFIM v štúdiu TA3. V rozhovore sa nový pán dekan dotkol mnohých pálčivých tém, ktoré ťažia naše zdravotníctvo ale aj Lekársku fakultu LF UK. Zdôraznil spoluprácu LF UK s jednotlivými nemocnicami, ktoré sú žiaľ v katastrofálnom stave, čo je jednou z  príčin odchodu mladých lekárov do zahraničia. Hovoril o zintenzívnení výučby v nemocniciach, ale aj na oddeleniach , ktoré nemusia byť principiálne výučbové pracoviská, ale sú vhodné na praktickú výučbu pre medikov.

V rozhovore zdôraznil potrebu novej kvalitnej nemocnice, ďalej spoluprácu so zahraničnými univerzitami, rozšírenie Vedeckej rady o zahraničných profesorov . Takisto sa rozoberala výučba teoretických predmetov, ktoré by mali smerovať viac k prepojeniu  na kliniku. Pán dekan v rozhovore spomenul aj potrebu väčšieho zviditeľnenia Lekárskej fakulty – plán vytvorenia PR oddelenia.