LF UK v médiách

Zaujíma vás, čo o Lekárskej fakulte UK v Bratislave hovoria celoštátne či regionálne médiá? V našom aktualizovanom prehľade nájdete mediálne výstupy, ktoré sa týkajú práve našej fakulty, jej pedagógov alebo študentov.

5. 6.2024 - sa konal 14. ročník súťaže Veľvyslanectvo mladých pod záštitou časopisu Slovenka a Star production.
Ide o súťaž, ktorá umožňuje prezentáciu stredných a vysokých škôl na rôzne aktuálne celospoločenské témy humanitného i technického zamerania. Aj tohto ročníka sa naša fakulta zúčastnila ako každoročne a získala 2. a 3. miesto.
Na 2. mieste sa umiestnila študentka Anna Farkašová s prácou: "Úloha extracelulárnej DNA a neutrofilových extracelulárnych pascí v modeli alkoholického poškodenia pečene." Na 3. mieste skončil projekt Lucie Tomečkovej: "Neuroprotektivný vplyv angiotenzínových AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy."
Veľká vďaka patrí aj ďalším zúčastneným študentom: Sebastián Stanko, Dorota Bartková, Lukáš Balogh a Matúš Pukanec. Ďakujeme, že nezabúdate reprezentovať svoju Alma mater!


13.5.2024 - Darcovstvo orgánov a tela na výskum
Zdroj: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14057


30. 4. 2024 - sa u nás na fakulte konalo opäť diskusné stretnutie študentov fakulty s vedením LF na čele s pánom dekanom Prof. Payerom. Bola to posledná diskusia v tomto akademickom roku. Diskutovalo sa o priebehu výučby na teoretických ústavoch ale aj na klinických pracoviskách. Študenti 6. ročníka považujú za prínosnú možnosť absolvovať stáže aj v mimobratislavských nemocniciach. Vzhladom na blížiace sa skúškového obdobie sa riešili predtermíny, hlavne na Ústave patologickej fyziológie. Diskutovalo sa aj o možnosti poskytovania video-nahrávok prednášok študentom do budúcna, avšak tu hrozí úplná fyzická neúčasť na prednáškach, čo by bola veľká škoda. Toto stretnutie bolo opäť dôkazom moderného fungovania LFUK a schopnosti viesť konštruktívnu diskusiu vedúcu k uspokojivým výsledkom, ktoré sú prínosom pre študentov i pre vedenie našej fakulty.


20.4.2024 - Deň otvorených dverí Lekárskej fakulty UK prilákal dve stovky záujemcov o štúdium na našej fakulte

Opäť sme sprístupnili priestory fakulty a tešili sa z vysokého záujmu uchádzačov o štúdium medicíny. Dňa otvorených dverí sa 20. apríla 2024 zúčastnilo viac ako 200 záujemcov o štúdium.

Pre návštevníkov podujatia sme si pripravili rozmanitý program. Vypočuli si prednášky, ktoré im bližšie predstavili fungovanie fakulty, informácie o prijímacom konaní či metódach vzdelávania. Skúsili odpovedať na otázky z prijímacích testov a zasúťažili o skvelé ceny v súťaži, ktorú pripravili zástupcovia študentov. Medici ich previedli priestormi Lekárskej fakulty UK, pričom im odpovedali na všetky zvedavé otázky. Účastníci podujatia si mohli vyskúšať aj simulačnú medicínu v Ústave medicínskeho vzdelávania a simulácií, pri ktorej si overili, či povolanie lekára je pre nich to pravé. Vyskúšali si ultrazvuk, poskytnutie KPR či svoj prvý chirurgický steh.

Na organizácii Dňa otvorených dverí sa podieľalo množstvo študentov, pedagógov a zamestnancov fakulty, ktorí záujemcom o štúdium na našej fakulte pripravili skvelý program, za čo im patrí veľká vďaka.

Pozrite si, ako to na Dni otvorených dverí vyzeralo, aj prostredníctvom niekoľkých fotografií.


26 - 27. 03. 2024 - XLIII Červeňaňského dni
Na počesť akademika Jána Červeňanského každoročne organizuje Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť národný kongres spoločnosti - Červeňanského dni.
Profesor Červeňanský mal niekoľko prioritných prínosov v slovenskej ortopédii. Okrem zavedenia včasného klincovania zlomenín krčku femoru, využitia cervikokapitálnej protézy pri riešení zlomenín krčka femuru a zavedenia Küntscherovho klincovania pri zlomeninách diafýz dlhých kostí to boli najmä prínosy v reumoortopédii, ktoré začali po založení Výskumného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch v roku 1953.
Nad kongresom prevzala záštitu ministerka zdravotníctva SR, JUDr. Zuzana Dolinková. Zahájenia kongresu sa zúčastnil a podporu vyjardil aj dekan LF UK  prof. Juraj Payer. Jedným z hlavných usporiadateľov kongresu bol prof. MUDr. Kokavec, prodekan LF UK a prednosta Ortopedickej kliniky LFUK a NÚDCH.


20.2.2024 - Konštruktívne stretnutie Vedenia Lekárskej fakulty UK na čele s dekanom profesorom Payerom so študentami  všeobecného a zubného lekárstva  študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku.

Študenti študujúci v anglickom jazyku  otvorili tému promócii ohľadom kúpy talárov a čapíc, odzneli otázky ohľadom skúšok na biochémií, anatómii tak isto aj komisionálne skúšanie a spolupráca so študijným oddelením.

Otázky položili študenti priamo v posluchárni ale aj cez stránku slido.com. Slovenskí študenti mali podobné otázky ohľadom skúšok na predmetoch chémia, biochémia, hovorili aj o nedostatočnej informácii na webovej stránke jednotlivých ústavov a kliník, najmä čo sa týka vypisovania termínov na skúšky. Tak isto sa preberal aj Medický ples a najmä nízka účasť študentov na plese. (Medický ples -  nie je to ples usporiadaný LF UK). Tak isto boli otázky ohľadom zníženia výšky štipendií, štipendiá znížené nie sú, tak ako ukladá zákon zostáva motivačné a prospechové štipendium  je 500.- a 800.- Eur.

Otvorila sa téma skúškového obdobia, hlavne zrušenie augustových termínov. Žiadne augustové termíny sa zrušiť nebudú. V júli sa predlžuje skúškové obdobie o týždeň dlhšie a v auguste sa bude skúšať 1. týždeň – opravné termíny.

Predštátnicová prax – plánuje sa do budúcna aj v iných mestách v rámci fakultných nemocníc tak isto možnosť predštátnicovej praxe pre študentov 6. ročníka umožňuje nemocnica Bory. Odznela aj otázka ohľadom diplomových prác, ktoré v budúcnosti budú dobrovoľné.  Rozhodnutie či budú taláre na promóciách zostáva otvorené závisí to od rozhodnutia študentov.

Toto stretnutie považujeme za veľmi konštruktívne ako bolo uvedené v úvode, je to veľmi moderný prístup spolupráce vedenia fakulty a študentov. Dekan však na záver apeloval na študentov, že problémy ohľadom skúšok budú menej výrazné, ak skúšky sa budú konať v určených termínoch a nebudú prenášané, pretože tým  vznikajú  zbytočné komplikácie v priebehu štúdia.


15.2.2024 - Zrekonštruovali klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH
Zdroj: TV markiza


7.2.2024 - Ak navýšime počet študentov, dostanú sa tam aj uchádzači s horším prospechom. Uvidíme teda, ako sa popasujú so štúdiom, zamýšľa sa v Interview :24 RTVS okrem iného dekan Lekárskej fakulty UK Lekárska fakulta Univerzity Komenského prof. JURAJ PAYER. Ako hovorí vo videu, nie zriedka sa stáva, že absolvent medicíny príde až v praxi na to, že sa na prácu lekára nehodí...


6.2.2024 - Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny oslávil 100. výročie svojho vzniku.

Slávnostné poobedie otvoril prednosta  ústavu doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD, ktorý vyzval prof. RNDr. Jozefa  Masarika, DrSc, prorektora UK o úvodné slovo.

Profesor Masarik apeloval na význam fyziky a biofyziky pre lekárske vedy. Uviedol potrebu fyzikálnych metód v diagnostike a liečbe, a zdôraznil, že tento predmet má multidisciplinárny charakter a je potrebný v rámci prípravy študentov pre budúce lekárske povolanie.  Pripomenul aj umelú inteligenciu,  ktorá sa môže použiť v rôznych odboroch ale zároveň zdôraznil aj nebezpečenstvo jej zneužitia.

Ďalšími príhovormi vystúpili prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD. prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium , ktorý zdôraznil bohatú históriu ústavu ako aj vedúci Ústavu merania SAV doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.,  ktorý vysoko hodnotil 30 ročnú vzájomnú spoluprácu. Prihovoril sa na diaľku aj  Doc. MUDr Luboš Hrazdira, CSc , ktorého hlas bol vytvorený za pomoci  umelej inteligencie    ( ukážka čo sa dnes všetko dá). Ocenenia prevzal  samotný prednosta doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD,  ktorý bol ocenený Čestnou plaketou za spoluprácu v oblasti výchovy študentov a vedeckého výskumu. Následne  docent Kopáni odovzdal ocenenia za dlhoročnú prácu na Ústave lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny   docentke RNDr. Mgr.  Kataríne  Kozlíkovej, CSc.,  RNDr. Eve Kráľovej, PhD. a RNDr.  Zuzane  Balázsiovej, PhD.. Potom nasledovali prednášky o histórii biofyziky a o zakladateľovi ústavu lekárskej fyziky Viktorovi Teislerovi a ďalšie tri prednášky, ktoré hovorili o potrebe tohto predmetu v rámci výchovy a vzdelávania študentov na LF UK, ako aj o nových metódach a technikách.

Slávnostné poobedie bolo obohatené aj kultúrnym programom. Ústavu želáme ďalšie úspešné roky práce.


2.-3. 2. 2024 - Klinika hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a UNB, Slovenská hematologická spoločnosť pod záštitou dekana LFUK Prof. Payera usporiadala VII. aktuality v hematológii a transfuziológii v dňoch 2. a 3. februára. Program bol zameraný na nové informácie a trendy v danom odbore ako aj na množstvo zaujímavých prednášok.

Témy:

 • Nemalígne ochorenia krvotvorby
 • Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria a transplantácia krvotvorných buniek
 • Mnohopočetný myelom
 • Myeloproliferatívne neoplázie
 • Lymfoproliferatívne ochorenia ako aj Leukémie, laboratórna diagnostka a ošetrovateľstvo

Akcia sa konala v hoteli Saffron, Bratislava a veľkým plusom tohto podujatia bolo, že sa na ňom zúčastnili aj poslucháči V. a VI. roč. LFUK, ktorým sa podujatie mimoriadne páčilo.


1.2.2024 - V ľudskom organizme figurujú tri riadiace systémy, ktoré spolu úzko súvisia: nervový, endokrinný a imunitný. Venovali sme sa práve tomu endokrinnému. Akými chorobami je najčastejšie postihnutý a aké sú moderné trendy v jeho liečbe, o tom sme sa porozprávali s prezidentom Slovenskej endokrinologickej spoločnosti, prof. Jurajom Payerom.

Zdroj: TA3


25.1.2024 - Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK pod záštitou dekana LF UK a prezidenta SLS usporiadal už 40. seminár pod názvom Medicamenta nova. Podujatie bolo hodnotené aj kreditmi SLK spoločnosti.
Hlavnou témov bola Antivirotická terapia infekčných ochorení.

Odzneli prednášky:

 • HIV: Pokroky a budoucí výzvy v oblasti léčby, prevence a vyléčení
 • Aktuálna medikamentózna liečba chronických vírusových hepatitíd B a C
 • COVID-19 update

25.1.2024 - Už ste zúfalí z toho, že vám neustále vypadávajú vlasy? Najskôr navštívte odborníka, až potom skúšajte rôzne zákroky ako mezoterapiu či transplantáciu vlasov. „Zistite príčinu padania vlasov. Darmo si dáte transplantovať vlasy, keď máte napríklad poruchu štítnej žľazy. Musíte vedieť, prečo vlasy padajú,“ tvrdí odborníčka, prednostka Dermatovenerologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA. Pani profesorka vám okrem iného poradí, ako sa máte správne starať o vlasy.


18.1.2024 - Dnes sme sa venovali problematike rázštepov. Ide o vývinovú chybu v oblasti pier a podnebia, ktorá nemá len estetickú stránku, ale aj funkčnú a znižuje kvalitu života. Dnes našťastie plastickí chirurgovia v spolupráci s ďalšími odborníkmi vedia tento chorobný stav úspešne liečiť. Viac o problematike nám povedali prednosta Kliniky plastickej chirurgie LF UK a UNB Drahomír Palenčár a logopedička Slávka Zacharová.

Zdroj: TA3


17.1.2024 - Tlačová konferencia na MŠVVaŠ SR priniesla viaceré dobré správy:

 • Navýšenie počtu študentov medicíny o 150; 
 • Navýšenie zdrojov na študenta ruka v ruke s ďalším navýšením finančných prostriedkov na zlepšenie podmienok výučby – rozvoj pedagógov, priestorov, inovácií a simulačnej výučby podľa potreby jednotlivých fakúlt;
 • Zlepšenie podmienok na klinickú výučbu v nemocniciach - rekonštrukcia, obnova a inovácie existujúcich nemocničných priestorov;
 • Deklarovaný záujem vlády rozhodnúť v čo najkratšom čase o výstavbe novej národnej nemocnici v Bratislave;
 • Veríme, že tieto opatrenia umožnia, aby pacienti dostali takú zdravotnú starostlivosť, akú si všetci predstavujú.
 • Poďakovanie patrí predstaviteľom oboch ministerstiev – školstva aj zdravotníctva – ako aj všetkým ostatným zúčastneným, za korektné a podnetné diskusie, ktoré veríme, že sa čoskoro pretavia do konkrétnych výsledkov.

Zdroj: TA3

Zdroj: RTVS


9.1.2024 - V relácii Ordinácia s MUDr. Eliškou niečo o cukrovke.


15.12.2023 SIMANOV DEŇ - Lekárska konferencia usporiadaná na počesť profesora Simana Klinikou detskej chirurgie LFUK a Národným ústavom detských chorôb. V roku 2000 profesor Siman úspešne oddelil siamské dvojčatá, ktoré boli zrastené panvou. Potrebovali urgentnú operáciu, pretože mali črevnú nepriechodnosť. Profesor Siman spolu s tímom urobil najskôr tento zákrok a až potom mohla prísť na rad druhá operácia, keď deti rozdelili. Z veľkých lekárskych mien okrem profesora Simana boli pri operácii dnes už tiež nebohí profesori Juraj Payer a Michal Brozman. Po operácii sa dievčatá začali vyvíjať tak, ako každý iný z nás. Dnes majú dvojičky 23 rokov a študujú na vysokých školách v zahraničí.

Jaroslav Siman s dvojičkami Tóthovými. Foto: TASR/Štefan Puškáš
Jaroslav Siman s dvojičkami Tóthovými. Foto: TASR/Štefan Puškáš

6.12.2023 - Chýbajú psychiatri na Slovensku

Zdroj: TV Markíza


1.12.2023 - Navštívil nás významný predstaviteľ súčasnej svetovej anatómie

Pozvanie Ústavu histológie a embryológie LF UK na krátky pobyt v Bratislave prijal Prof. Ali Mirjalili, MD, PhD., vedúci Katedry humánnej anatómie na Fakulte lekárskych a zdravotníckych vied na Univerzite v Aucklande, Nový Zéland. V piatok 1. decembra 2023 diskutoval so zamestnancami Ústavu histológie a embryológie LF UK o možnostiach inovácií vo výučbe morfologických vied o človeku, ako aj o možnostiach vedeckej spolupráce, najmä v oblasti elektrón-mikroskopického štúdia lymfatických ciev. 

Z rúk dekana našej fakulty, profesora Juraja Payera, si náš hosť prevzal pamätnú medailu LF UK.

Následne sme sa presunuli na novovzniknutý Ústav medicínskeho vzdelávania a simulácií LF UK, kde spolu s prednostkou pracoviska, MUDr. Silviou Hnilicovou, PhD., dlho diskutovali o spôsobe simulačnej výučby na Novom Zélande a u nás, a zúčastnil sa aj výučby, ktorá práve prebiehala na tomto pracovisku. Veríme, že spolupráca medzi našou fakultou a University in Auckland bude prebiehať aj v oblasti modernizácie výučby medicíny.

Piatkové popoludnie ukončila jeho prednáška vo Veľkej posluchárni, ktorá bola plná študentov. Vo svojej prednáške opísal prof. Mirjalili svoju životnú cestu, ako sa od chirurgie dostal k anatómii a k napísaniu kapitoly „Surface anatomy“ v 42. vydaní svetoznámej učebnice Grayova anatómia. Vysvetlil, prečo sa v mnohých súčasných učebniciach anatómie objavujú nepresnosti v opise polôh orgánov a akými metódami tieto diskrepancie opravil. Vo svojej prednáške nám odprezentoval aj výsledky svojho bádania v oblasti odlišností anatomickej stavby detí rôzneho veku.  Po prednáške ešte povzbudil našich študentov k učeniu sa anatómie a ešte vyše pol hodinu odpovedal na ich zvedavé otázky.

Prof. Ali Mirjalili, MD, PhD., vedúci Katedry humánnej anatómie na Fakulte lekárskych a zdravotníckych vied na Univerzite v Aucklande, Nový Zéland.

1.12.2023 - 77. chirurgický deň Kostlivého

Podujatie, ktoré sa každoročne organizuje na počesť prof. MUDr. Stanislava Kostlivého, zakladateľa chirurgickej školy na Slovensku a jedného z prvých profesorov, ktorí na Lekárskej fakulte UK pôsobili, zorganizovala I. chirurgická klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava. 77. chirurgický deň Kostlivého sa konal prvý decembrový deň pod záštitou dekana LF UK prof. Juraja Payera a riaditeľa UN Bratislava MUDr. Alexandra Mayera.

Počas slávnostného otvorenia dekan najstaršej lekárskej fakulty na Slovensku prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., poďakoval prof. MUDr. Petrovi Labašovi, CSc., za dlhoročné vedenie I. chirurgickej kliniky i za prácu dekana, ktorú v minulosti vykonával. Pri tejto príležitosti mu aj odovzdal zlatú medailu Univerzity Komenského a ocenenie SLS.

O živote profesora Kostlivého a jeho významnom odkaze pre dnešnú generáciu chirurgov porozprával bard chirurgie prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. Ako pripomenul účastníkom podujatia, chirurgia sa od čias profesora Kostlivého zmenila, etika nie. Dôležitá je individualizácia v prístupe k pacientovi. Okrem veľkého množstva pozitívnych vecí, ktoré počas života prof. Kostlivý urobil, musíme vyzdvihnúť najmä spracovanie jeho inauguračnej prednášky Cesty a ciele modernej chirurgie, ktoré sa počas života snažil plniť.

Účastníci podujatia si mohli vypočuť mnohé zaujímavé prednášky, týkajúce sa aj najnovších poznatkov v oblasti chirurgickej liečby rôznych ochorení. Medzi hosťami a prednášajúcimi boli i námestník UNB doc. Miroslav Tedla  a bývalý minister zdravotníctva MUDr. Mgr. Palkovič.

kosliveho den profesor Payer a profesor Labas
kosliveho den profesor Payer a profesor Labas
kosliveho den profesor Payer a profesor Labas

28.11.2023 - Profesorka Ostatníková: Viac autistov dnes je aj pre pesticídy a zlé ovzdušie

Zdroj: sme.sk


16.11.2023 - Medicína na Slovensku si tento rok pripomína významné výročie. Tento rok uplynulo 80 rokov od úmrtia nestora slovenskej anatómie prof. Júliusa Ladzianskeho. Aj preto Anatomický ústav LF UK zorganizoval vedecké podujatie - Ladzianskeho deň. O význame anatómie pre súčasnú vedu a samotnej osobnosti Ladzianskeho sme sa rozprávali s doc. Eliškou Kubíkovou, zástupkyňou prednostu Anatomického ústavu LF UK a medikom Tomášom Krištofom.

Zdroj: TA3


23.11.2023 - Anatomický ústav usporiadal XIV. Ladzianskeho deň na počesť nestora slovenskej anatómie J. Ledenyi Ladzianskeho. Svojou prítomnosťou si nás uctil aj dekan LFUK Prof. J. Payer napriek svojmu nabitému programu a pracovným povinnostiam, čo si Anatomický ústav veľmi váži, ako aj hostia Mgr. Michal Fajn a p. riaditeľka odb. zdravotníctva žilinského samosprávneho kraja, ktorí vyslovili výraznú podporu v rámci spolupráce LFUK týkajúcej sa výučby medikov. Podujatie otvoril prednosta Anatomického ústavu, Prof. Š. Polák. V programe vystúpili víťazi projektu Veľvyslanectva mladých Tomáš Krištof, Dominik Kadlubjak a MUDr. Martin Pekarčík. Všetci dosiahli svojim projektom aj nadviazanie spolupráce so zahraničím. Na záver bola prednáška autorov prednostu AU a dr. Olia El Hassoun na tému "Nádorové mikroprostredie ako terapeuticky cieľ pri karcinóme prsníka". Tešíme sa na ďalší jubilejný XV. ročník.


15.11.2023 - Do nitrianskej nemocnice chcú prilákať mladých lekárov. Vznikla tam preto prvá vedecká rada na Slovensku, fungujúca priamo vo fakultnej nemocnici.
Zdroj: https://www.facebook.com/DianaPavlisovaTVJOJ


14.11.2023 - v Aule Univerzity Komenského sa konala prednáška dekana Lekárskej fakulty UK prof. Payera na tému -  Osteoporóza. Plná Aula a množstvo otázok svedčí o profesionalite a vysokej odbornosti nášho pána dekana, ďakujeme


10.11.2023 - Poďte študovať na Lekársku fakultu UK v Bratislave!
Nazrite s nami na miesta, v ktorých vzdelávame polovicu slovenských lekárov. Pozrite si naše video.


19.10.2023 - Lekári v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) dosiahli ďalší úspech. Prvýkrát na Slovensku nahradili dieťaťu pätovú kosť postihnutú Ewingovým sarkómom endoprotézou na mieru. Informoval o tom NÚDCH.

Amputácia členku - U detí je to raritná operácia nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Alternatívou k tejto liečbe bola amputácia v členku. „Som veľmi rád, že naši kolegovia za každých okolností hľadajú pre svojich pacientov nové prístupy a neváhajú vydať sa nepoznanou cestou, zvlášť v situácii, keď alternatívou k tejto liečbe bola amputácia nohy v členku,“ uviedol riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.

Dieťa prišlo do NÚDCH s pretrvávajúcou bolesťou päty a opuchom. Zobrazovacie vyšetrenia a vzorka z pätovej kosti potvrdila Ewingov sarkóm – výrazne malígny nádor kosti.

Vybrali celú pätovú kosť - „Museli sme odobrať z päty vzorku na histológiu a potrebná bola aj genetická diagnostika, aby sme vedeli, o aký subtyp Ewingovho sarkómu ide. Následne bolo dieťa liečené podľa protokolov na onkológii a zároveň prebiehala príprava na chirurgický výkon,” uviedol prednosta Ortopedickej kliniky Lekárskej fakulty UK a NÚDCH Milan Kokavec.

Medzitým sa podľa neho v zahraničí vyrábala endoprotéza na základe 3D CT vyšetrenia päty presne na mieru. Počas trojhodinovej operácie museli lekári vybrať celú pätovú kosť. Samotná operácia trvala tri hodiny.

Zdroj: SITA

endoprotéza členku
Zdroj: LFK UNB

20.9.2023Univerzitná nemocnica Bratislava má ďalšie prvenstvo v realizácii unikátnych výkonov - Lekári z Kliniky ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LFUK, UNB opäť realizovali unikátny výkon a vylepšili techniku rekonštrukcie sánky a chrupu. Operácia bola vykonaná mladému mužovi, ktorému pred mesiacmi zdiagnostikovali zhubný nádor v spodnej tvárovej časti. V rámci operačného postupu sa lekári zhodli na odstránení značnej časti čeľuste aj s chrupom. Unikátnosť tejto operácie spočíva najmä  v jej grafickom plánovaní. Najprv sa vykonalo CT vyšetrenie tváre a tiež dolných končatín (fibula ), z ktorej bude odobraná časť kosti, ktorá poslúži na náhradu čeľustnej kosti. Unikátnosť tohto výkonu spočíva teda v tom, že rekonštrukcia  sánky sa naplánuje v špeciálnom grafickom programe. Informatik - klinický inžinier dokáže s úplnou presnosťou graficky  naplánovať rekonštrukciu chýbajúcej časti sánky pomocou kosti z dolnej končatiny.

Výhodou tejto metódy je to, že v rámci jedného zákroku sú lekári schopní odstrániť nádor, nahradiť chýbajúcu časť sánky z kosti dolnej končatiny – fibuly a zároveň do tejto kosti vložiť zubné implantáty.

Rekonštrukcia sánky prostredníctvom 3D zobrazenia má podľa prednostu kliniky  pre pacienta niekoľko výhod v porovnaní so štandardným spôsobom prevedenia tejto operácie, ktoré spočíva v presnejšom prevedení rekonštrukcie sánky, v minimálnej mutilizácie pacienta i kratšom trvaní operačného zákroku, hovorí prednosta kliniky doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH

Lekárska fakulta UK v Bratislave je vďačná za to, že toto pracovisko dosahuje prvenstvá v zavádzaní rôznych operačných zákrokov a sú priekopníkmi v moderných prevedeniach operácií s použitím najmodernejšej technológie. Samozrejme tieto úspechy sú významné a prinášajú so sebou prestíž a uznanie v celosvetovom meradle.

Operácia sánky

15.10.2023 DOCENT JACKULIAK ČLENOM KRÁĽOVSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI - Prodekan pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu, pre kvalitu a informačné technológie, doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM, sa stal členom kráľovskej lekárskej spoločnosti Royal College of Physicians v Londýne. Členstvo získavajú nainšpiratívnejší a nainovatívnejší lekári na svete za dlhodobý prínos pre lekársku profesiu. Ceremónia sa odohrávala v prekrásnych priestoroch starobylej Dorchester Library a diplom docentovi Petrovi Jackuliakovi odovzdala priamo prezidentka spoločnosti Dr. Sarah Clarke.

prodekan Jackuliak prebera titul
prodekan Jackuliak
spolocna fotka
prodekan Jackuliak
erb

12.10.2023 - CENU VEREJNOSTI NA ESET SCIENCE AWARD ZÍSKALA PROFESORKA DANIELA JEŽOVÁ - Do hlasovania ESET Science Award sa mohli zapojiť aj diváci a najviac hlasov dali profesorke Daniele Ježovej. Prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., sa v svojom výskume venuje pôsobeniu hormónov a ich úlohám pri zvládaní záťaže v stresových situáciách a skúma ich úlohu pri vzniku a priebehu duševných porúch. Tímu pod jej vedením sa podarilo objasniť, že vysoké koncentrácie stresového hormónu aldosterónu ovplyvňujú funkcie mozgu a v konečnom dôsledku je tento hormón dôležitý pri vzniku a priebehu depresívnej poruchy.


12.10.2023 - Vo štvrtok večer si ocenenie ESET Sience Awards už piatykrát prebrali výnimočné vedecké a pedagogické osobnosti Slovenska. Lekárska fakulta UK je mimoriadne hrdá, že laureátkou kategórie Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania sa stala Prof. MUDr. Daniela Ostatníková,PhD., prednostka Fyziologického ústavu LFUK v Bratislave. Prodekanka pre medzinárodné vzťahy LFUK Pani profesorka je absolventkou LFUK a už 35 rokov sa podieľa na vzdelávaní budúcich lekárov, ale aj študentov z iných fakúlt UK. Iniciovala vznik simulačného centra a aj zavedenie nových metód výučby na Lekárskej fakulte. Ako garantka sa zaslúžila o akreditovanie interdisciplinárneho doktorandského študijného programu neurovedy. Vo svojej vedeckej práci dlhodobo skúma vplyv pohlavných hormónov na špecifické kognitívne schopnosti oboch pohlaví. V posledných 15. rokoch sa zameriava na výskum príčin vzniku autizmu. Vybudovala Akademické centrum výskumu autizmu, ktoré na základe interdisciplinárnej a internacionálnej spolupráce skúma príčiny autizmu a hľadá spoľahlivý marker pre jeho včasnú diagnostiku. Za desať rokov neúnavnej činnosti centra sa zvýšilo povedomie o autizme na Slovensku aj vďaka nej. Zaviedli sa do praxe štandardné diagnostické postupy a vyškolili odborníci na ich administráciu po celom Slovensku, ale aj v Čechách. Pani profesorka Ostatníková je priekopníčkou osvety o autizme na Slovensku. Jej neúnavná práca, ktorú vykonáva so srdcom až úprimným presvedčením, dokazuje to, že vedecký výskum je univerzálnym jazykom, ktorý prekonáva hranice. Jej práca svedčí o význame vedy pre spoločnosť a o tom, akým spôsobom dokáže napĺňať životy nás všetkých.

profesorka Ostatnikova

1.10.2023 - Bol založený Ústav medicínskeho vzdelávania a simulácií LFUK. Prednostkou ústavu sa stala MUDr. Silvia Hnilicová, PhD. Náplňou ústavu je podpora inovácií a modernizácie výučby študentov medicíny na LFUK, rozvoj pedagogických zručností učiteľov, technická podpora výučby (prevádzka simulačného centra), veda a výskum v medicínskom vzdelávaní ako aj spolupráca medzi ústavmi, klinikami, fakultami a univerzitami v oblasti medicínskeho vzdelávania. Pod Ústavom medicínskeho vzdelávania a simulácií bude naďalej pokračovať v svojej činnosti simulačné centrum a jeho vysunuté pracoviská.