Komisie

Komisie AS LFUK sú poradnými orgánmi AS LFUK. Komisie na požiadanie Predsedníctva AS LFUK prerokúvajú pred zasadnutím AS LFUK predložené materiály a predkladajú AS LFUK svoje stanoviská. Predsedom komisie je člen AS LFUK, ktorého si volia členovia komisie. Členmi komisie sú zástupcova zamestnaneckej a študentskej časti senátu na základe dobrovoľnosti. Členmi komisií nemusia byť len členovia AS LFUK.

 

Volebná a mandátová komisia

Volebná a mandátová komisia organizuje voľby zástupcov fakulty do Akademického senátu Univerzity, voľby zástupcu Rady vysokých škôl za fakultu, voľby do Študentskej rady vysokých škôl za fakultu, vykonáva kontrolu mandátov a organizačne zabezpečuje tajné hlasovania prebiehajúce v Akademickom senáte. Volebná a mandátová komisia zabezpečuje aj ďalšie úlohy v zmysle tohto Rokovacieho poriadku, Zásad volieb do Akademického senátu a v zmysle poverenia od Akademického senátu. Volebná a mandátová komisia nezabezpečuje organizáciu volieb do AS LF UK.

Predseda komisie:

doc. MUDr. Jozef Babala, PhD.

tel.: +421 2 59371342

Členovia komisie:

doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.

zamestnanecká časť

PaedDr. Róbert Važan, PhD.

zamestnanecká časť

Adam Rajčáni

študentská časť

Simona Tóthová

študentská časť

Pedagogická komisia

Pedagogická komisia pripomienkuje legislatívne dokumenty súvisiace s pedagogickou činnosťou na fakulte, podáva Akademickému senátu stanoviská k návrhu študijného programu, študijného poriadku, štipendijného poriadku, ďalších podmienok prijatia na štúdium, návrhu dekana na zriadenie vedecko-pedagogických pracovísk, návrhu ročnej správy o pedagogickej činnosti, dlhodobému zámeru fakulty vo vzdelávacej činnosti, zásadným otázkam spojeným s pedagogickým procesom a pripravuje formulácie uznesení a odporúčania na rokovanie Akademického senátu v tejto oblasti.

Predseda komisie:

doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.

tel.: +421 2 59572919

Členovia komisie:

doc. MUDr. Peter Olejník, PhD.

zamestnanecká časť

doc. MUDr. Martin Čaprnda, PhD.

zamestnanecká časť

PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

zamestnanecká časť

MUDr. Rastislav Važan, PhD.

zamestnanecká časť

prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD. MPH

zamestnanecká časť

prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.

zamestnanecká časť

Vanessa Kiššová

študentská časť

Anna Brunnerová

študentská časť

Finančná komisia

Finančná komisia sa zaoberá hospodárením fakulty, prerokúva návrh rozpočtu fakulty na príslušný rok, výročnú správu o hospodárení fakulty, kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty a pripravuje formulácie uznesení a odporúčania na rokovanie Akademického senátu v tejto oblasti.

Predseda komisie:

MUDr. Marta Hájková, CSc. MPH

tel.: +421 2 48234464

Členovia komisie:

prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

zamestnanecká časť

MUDr. Miroslav Budaj, PhD.

zamestnanecká časť

doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.

zamestnanecká časť

prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.

zamestnanecká časť

Lucia Ilavská

študentská časť

Salim Al Khoury

študentská časť

Legislatívna a etická komisia

Legislatívna a etická komisia posudzuje funkčnosť a súlad štatútu s platnou legislatívou, s ďalšími vnútornými predpismi fakulta a navrhuje ich zmeny, posudzuje právne problémy súvisiace s formuláciami uznesení Akademického senátu a rieši agendu etiky a rozhodovania v oblasti etiky v záležitostiach v pôsobnosti akademického senátu a pripravuje formulácie uznesení a odporúčania na rokovanie Akademického senátu v tejto oblasti.

Predseda komisie:

prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD.

tel.: +421 2 57290737

Členovia komisie:

prof. MUDr. Jozef Šidlo, PhD. MPH

zamestnanecká časť

doc. MUDr. Zuzana Košutzká, PhD.

zamestnanecká časť

doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.

zamestnanecká časť

Mgr. MUDr. Michal Miko, PhD.

zamestnanecká časť

prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.

zamestnanecká časť

René Marin Pandurovič

študentská časť

Sofia Nichtová

študentská časť

Samuel Palkovič

študentská časť