Volebné obvody - zamestnanecká časť

Číslo volebného obvodu

Pracoviská zaradené do volebného obvodu

Počet mandátov

1

Anatomický ústav LFUK

1

2

Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK

1

3

Fyziologický ústav LFUK

1

4

Imunologický ústav LFUK

1

5

Mikrobiologický ústav LFUK a UNB

1

6

Ústav lekárskej terminológie a cudzíchjazykov LFUK

1

7

Ústav epidemiológie LFUK

1

8

Ústav histológie a embryológie LFUK

1

9

Ústav hygieny LFUK

1

10

Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB

1

11

Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LFUK

1

12

Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK

1

13

Ústav patologickej anatómie LFUK a UN Bratislava

1

14

Ústav patologickej fyziológie LFUK

1

15

Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LFUK

1

16

Ústav súdneho lekárstva LFUK

1

17

Ústav telesnej výchovya športu LFUK

1

18

Ústav molekulárnej biomedicíny LFUK

1

19

Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB

1

20

I. chirurgická klinika LFUK a UNB

1

21

I. interná klinika LFUK a UNB

1

22

Psychiatrická klinika LFUK a UNB

1

23

I. neurologická klinika LFUK a UNB

Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB

1

24

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB

1

25

IV. interná klinika LFUK a UNB

1

26

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavya krku LFUK a UNB

1

27

II. chirurgická klinika LFUK a UNB

Klinika hematológie a transfuziológie LFUK a UNB

II. ortopedicko-traumatologická klinika LFUK a UNB

1

28

II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB

1

29

IV. chirurgická klinika LFUK a UNB

1

30

V. interná klinika LFUK a UNB

1

31

Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LFUK UNB

1

32

Klinika pneumológie a ftizeológie LFUK a UNB

1

33

Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LFUK a UNB

1

34

Klinika oftalmológie LFUK a UNB

1

35

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUK a UNB

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK a UNB

I. ortopedicko-traumatologická klinika LFUK a UNB

1

36

Klinika infektológie a geografickej medicíny LFUK a UNB

1

37

Neurochirurgická klinika LFUK a UNB

II. neurologická klinika LFUK a UNB

1

38

Urologická klinika LFUK a UNB

1

39

III. interná klinika LFUK a UNB

1

40

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LFUK a UNB

I. klinika geriatrie LFUK a UNB

1

41

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA

1

42

I. onkologická klinika LFUK a OÚSA

1

43

Klinika nukleárnej medicíny LFUK a OUSA

Klinika onkologickej chirurgie LFUK a OUSA

Ambulancie primárneho kontaktu LFUK a OUSA

1

44

II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUK a OUSA

II. rádiologická klinika LFUK a OUSA

1

45

II. onkologická klinika LFUK a NOU

Klinika onkohematológie LFUK a NOU

1

46

Kardiologická klinika LFUK a NÚSCH

Klinika angiológie LFUK a NÚSCH

Kardiochirurgická klinika LFUK a NÚSCH

1

47

Detská klinika LFUK a NÚDCH

1

48

Detská dermatovenerologická klinika LFUK a NÚDCH

1

49

Klinika detskej chirurgie LFUK a NÚDCH

1

50

Klinika detskej kardiológie LFUK a NÚDCH

1

51

Klinika detskej oftalmológie LFUK a NÚDCH

1

52

Klinika detskej psychiatrie LFUK a NÚDCH

1

53

Detská otorinolaryngologická klinika LFUK a NÚDCH

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LFUK a NÚDCH

1

54

Klinika pediatrickej urológie LFUK a NÚDCH

Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUK a NÚDCH

Klinika detskej neurológie LFUK a NÚDCH

Ortopedická klinika LFUK a NÚDCH

Klinika detskej hematológie a onkológie LFUK a NÚDCH

1

55

II. klinika geriatrie LFUK a UNsP MB

1

56

III. chirurgická klinika LFUK a UNsP MB

1

57

Klinika urgentnej medicíny a medicíny katastrof LFUK a UNsPMB

1

Spolu mandátov zamestnaneckej časti Akademického senátu fakulty

57Zoznam volebných obvodov