Študentská časť Akademického senátu

Výsledky doplňujúcich volieb do ŠČAS:

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

zverejňujeme výsledky volieb do ŠČAS, ktoré sa konali dňa 5.10.2023:

 

Počet zúčastnených voličov: 518 voličov

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 46 lístkov

 

Zoznam kandidátov do doplňujúcich volieb do ŠČAS:

1.    Grossová Victoria

2.    Hamdan Abou Lara

3.    Hanusová Lea Sofia

4.    Hílková Katarína

5.    Lamprecht Barbora

6.    Majdak Rastislav

7.    MUDr. Jakubecz Richard 

8.    Nazari Ali Seyed

9.    Ridvan Iseni

10.  Sylab Zamani

11.  Vachulová Barbora  

12.  Vrždiak Martin

 

Počet získaných hlasov:

1.    Grossová Victoria – 164 hlasov

2.    Hamdan Abou Lara – 144 hlasov

3.    Hanusová Lea Sofia – 157 hlasov

4.    Hílková Katarína – 29 hlasov

5.    Lamprecht Barbora – 148 hlasov

6.    Majdak Rastislav - 108 hlasov

7.    MUDr. Jakubecz Richard - 176 hlasov

8.    Nazari Ali Seyed – 174 hlasov

9.    Ridvan Iseni – 181 hlasov

10.  Sylab Zamani – 162 hlasov

11.  Vachulová Barbora  - 16 hlasov

12.  Vrždiak Martin – 73 hlasov

 

 

Zoznam zvolených kandidátov:

1. Ridvan Iseni

2. MUDr. Jakubecz Richard

3. Nazari Ali Seyed

4. Grossová Victoria

 

Zvoleným kandidátom gratulujeme.

 

 

VŠEOBECNÉ VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UK NA FUNKČNÉ OBDOBIE OD 1. 11. 2023 DO 31. 10. 2027

Predsedníctvo Akademického senátu Lekárskej fakulty UK v Bratislave (ďalej len „AS LF UK“), ako orgán príslušný podľa ustanovenia čl. 25a ods. 1 vnútorného predpisu LF UK č. 24/2023 Zásady volieb do Akademického senátu LF UK v Bratislave, v súlade s uznesením AS UK v Bratislave č. 13/4.7.2023, sa uznieslo na konaní všeobecných volieb do AS UK vo volebnom obvode LF UK.

Všetky informácie o čase, konaní, kandidovaní, zverejňovaní výsledkov a volebných pravidiel a celkovej organizácii volieb nájdete tu.

ZASTUPOVANIE ŠTUDENTOV A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM ŠTUDENTOV:

Nasledujúci dokument opíše systém zastupovania študentov a systém v komunikácii, ktorý by sme ako študenti mali využívať vo svoj vlastný prospech, aby sme umožnili efektívnu komunikáciu v priebehu štúdia a efektívnu komunikáciu medzi našimi študijnými programami a zamestnancami našej fakulty.

Nasledujúci dokument bol napísaný v spolupráci so študentmi, študentskými zástupcami a študentskými senátormi z rôznych ročníkov štúdia, vrátane študentov študijného programu všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo a študentov študujúcich v anglickom a slovenskom jazyku.

ÚČEL:

Predstavte si, že ste prednosta ústavu alebo vyučujúci daného predmetu a zakaždým, keď je študentom niečo nejasné, dostali by ste stovky individuálnych e-mailov so žiadosťou o určité vysvetlenie. Čo by si robil? Teraz si predstavte, že ste študijný referent na študijnom oddelení alebo dokonca študijný prodekan a zakaždým, keď je študentom niečo nejasné, dostali by ste až 3000 individuálnych e-mailov s množstvom opakujúcich sa otázok, ktoré môžu, ale nemusia byť relevantné.

Ako by ste ich mohli efektívne riešiť? Pravdou je, že nemôžete. A predsa ako študent viete, aký je to pocit, keď na váš e-mail alebo otázku nedostanete odpoveď.

 

Je evidentné, že medzi viac ako 3000 študentmi na našej fakulte je potrebný štruktúrovaný systém komunikácie.

Tento systém zastupovania študentov a komunikácie sa vytvára, aby sa zabezpečilo, že otázky a problémy budú smerované správnym členom fakulty.

Môžu odpovedať rýchlejšie bez toho, aby dostali stovky opakujúcich sa správ od študentov a aby boli presné odpovede na naše otázky od príslušných členov fakulty efektívne odkomunikované, zdieľame ich so všetkými študentmi v príslušnej študijnej skupine, ročníku a/alebo programe.

AKO TO FUNGUJE? PREHĽAD

Študenti komunikujú o otázkach/problémoch s vlastnými krúžkovými vedúcimi, ktorí riešia problémy na úrovni krúžkov. Slušne a zdvorilo kontaktujú učiteľov v mene celého krúžku, ubezpečia sa že každý člen krúžku bude informovaný o odpovedi učiteľov a v prípade potreby poskytne informácie ročníkovým vedúcim.

Ročníkoví vedúci riešia celoročníkové problémy, v mene celého ročníka kontaktujú učiteľov a študijných zástupcov z radov učiteľov, informujú krúžkových vedúcich o odpovediach od vyučujúcich a sú v kontakte s ostatnými ročníkovými zástupcami zo všetkých programov a s inými senátormi zo ŠČAS (Študentskej časti Akademického senátu). Spolu so senátormi, ročníkoví zástupcovia predkladajú problémy, návrhy na zlepšenie a riešenia pred vedenie fakulty alebo Akademický senát.

Ak je otázka zodpovedaná, problém vyriešený alebo je treba posunúť študentom nové informácie, tieto nasledujú rovnaký reťazec až kým sa nedostanú priamo ku každému študentovi. 

Na tejto schéme je zobrazený tok informácii od študentov až k vedeniu fakulty. Horizontálne línie medzi krúžkovými alebo ročníkovými vedúcimi naznačujú, že títo by mali spolu komunikovať. Otázky/problémy od jednotlivých krúžkov začínajú na začiatku reťazca a posúvajú sa stále vyššie a naopak informácie a novinky smerujú od vedenia cez senátorov a krúžkových vedúcich až ku každému študentovi. 

ČO MUSÍME AKO ŠTUDENTI ROBIŤ?

Najdôležitejším krokom k udržaniu poriadku v našej komunikácii ako študentov je, aby si všetky študijné skupiny/ročníky na začiatku každého akademického roka vybrali pre každú študijnú skupinu (krúžok) svojho krúžkového vedúceho, pre každý ročník svojho ročníkového zástupcu. Toto sú jednotlivci, ktorí budú zodpovední za písanie správ členom fakulty, keď sa otázky/problémy týkajú celej študijnej skupiny (krúžku) alebo celého ročníka. Taktiež budú títo členova zodpovední za šírenie odpovede členov fakulty členom študijnej skupiny (krúžku)/ celému ročníku.

Študentských senátorov, ktorí zastupujú študentov v ŠČAS (študentskej časti akademického senátu) si do funkcie volia samotní študenti. Preto je dôležité zaistiť, aby sme mali kvalitných kandidátov a aby sme participovali na voľbách do ŠČAS.

Po výbere zástupcov skupiny a ročníka nám zostáva už len úzko spolupracovať s nimi a taktiež spolupracovať so zvyškom našej študijnej skupiny/ročníka, aby bola komunikácia jasná, rýchla a kvalitná. Je to tímová práca! 

AKO ZOSTANEME V SPOJENÍ?

Každá študijná skupina/ročník/študijný program môže používať akúkoľvek platformu, ktorú uzná za vhodnú a najefektívnejšiu formu komunikácie.

Spôsoby pre komunikáciu sú načrtnutého takto: 

 • Každá študijná skupina má skupinový chat. Skupinový chat je miesto pre študijnú skupinu, kde môže krúžkový vedúci zbierať otázky/obavy zo svojej študijnej skupiny. Krúžkový vedúci tieto informácie/otázky adresuje ročníkovému zástupcovi.
 • Ročníkové skupiny slúžia na zdieľanie informácií ročníkových zástupcov určených celému ročníku.
 • V prípade riešenia závažnejších otázok, tieto otázky sú následne predkladané senátorom a prípadne sa debatujú na zasadnutiach senátu.

Úloha jednotlivých zástupcov vysvetlená:

Zástupcovia krúžkov:  
 • využívajú na komunikáciu so senátormi súkromné správy, týmto spôsobom vedia zozbierať informácie o problémoch svojho krúžku a adresovať ich senátorovi svojho ročníka
 • pokiaľ má nejaká úloha zahŕňať viacero krúžkov, je na krúžkových zástupcoch aby skoordinovali svoje krúžky
 • komunikujú s vyučujúcim zodpovedným za výučbu ich krúžku, používajúc správne oslovenia (akadem. titul) ohľadom organizácie krúžku a na sprostredkovanie otázok študentov v jeho/jej krúžku
 • upozorní ročníkového zástupcu na problémy, ktoré jeho krúžok zaznamenal
 • bude podnecovať tímovú prácu v krúžku a pomáhať svojim kolegom keď budú niečo potrebovať
Senátor a ročníkový zástupca:  
 • senátor je člen Študentskej časti akademického senátu, ročníkový zástupca je jeden zo senátorov zvolený za ten ročník
 • aktívne komunikuje s krúžkovým zástupcom aby sa maximalizovala efektivita adresovania problémov študentov
 • komunikuje so študijným poradcom pre svoj ročník
 • zabezpečuje, že každý krúžkový zástupca je dostatočne a včas informovaný o akýchkoľvek zmenách vo výučbe
 • udržuje dobré pracovné vzťahy medzi krúžkovými zástupcami, senátormi a ostatnými ročníkovými zástupcami

Študijní poradcovia:

ŠTUDENTSKÍ SENÁTORI ŠČAS (ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AKADEMICKÉHO SENÁTU)
 • Volení ich kolegami vo voľbách do ŠČAS
 • Schválení predsedom ŠČAS, aby komunikovali problémy konkrétneho štúdia/ročníka/programu s ďalšími členmi ŠČAS a pomáhali ročníkovým zástupcom v prípade potreby.
 • Pracujú v tíme so všetkými študentskými senátormi, aby adresovali otázky/obavy prezentované študentmi cez ročníkových zástupcov a podávajú ročníkovým zástupcom up-to-date informácie, aby ich mohli ďalej poskytnúť študentom svojho ročníka.
 • Podporujú a podnecujú tímovú prácu a profesionálnosť medzi študentami ponúkaním poradenstva, aby študenti lepšie rozumeli ako správe a efektívne komunikovať s vedením fakulty 
Úloha študijného poradcu:
 • Poskytuje zástupcom ročníka (senátorom) rady v prípade nejasností ohľadom štúdia (rozvrh, suplované hodiny, dátumy skúšok, princíp kreditového systému, atď.)
 • Sleduje aktuálne informácie na stránkach teoretických ústavov a kliník.
 • Zaznamenáva návrhy študentov ohľadom zlepšenia kvality a realizácie štúdia jednotlivých predmetov.
 • Informuje o závažných problémoch, nejasnostiach a návrhoch a následne ich rieši s prodekanom pre pedagogickú činnosť.
Zoznam študijných poradcov:
Študijní poradcovia pre študentov všeobecného lekárstva:
 1. ročník - doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., Anatomický ústav, eliska.kubikovafmed.uniba.sk
 2. ročník - MUDr. Rastislav Važan, PhD., Ústav telesnej výchovy a športu, rastislav.vazanfmed.uniba.sk
 3. ročník -  MUDr. Pavol Janega, PhD., Ústav patologickej anatómie, pavol.janegafmed.uniba.sk   
 4. ročník - doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD., I. Interná klinika, denisa.celovskafmed.uniba.sk
 5. ročník - MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD., I. gynekologicko-pôrodnícka klinika, zuzana.niznanskafmed.uniba.sk
 6. ročník - prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MPH, Klinika onkologickej chirurgie, durdik1uniba.sk

Na tejto rozkliknuteľnej schéme je zobrazený tok informácii od študentov až k vedeniu fakulty. Horizontálne línie medzi krúžkovými alebo ročníkovými vedúcimi naznačujú, že títo by mali spolu komunikovať. Otázky/problémy od jednotlivých krúžkov začínajú na začiatku reťazca a posúvajú sa stále vyššie a naopak informácie a novinky smerujú od vedenia cez senátorov a krúžkových vedúcich až ku každému študentovi. 

Ako to funguje? - Grafické znázornenie

Zástupcovia ročníkov v ŠČAS

Pre uľahčenie komunikácie medzi študentmi jednotlivých ročníkov, členmi ŠČAS a pedagógmi, boli spomedzi členov ŠČAS vybraní zástupcovia pre jednotlivé ročníky. 

Ich úlohou je podávať študentom relevantné informácie zo stretnutí Akademického senátu, koordinovať činnosť ostatných senátorov svojho ročníka a komunikovať s pedagógmi v mene svojho ročníka.

Pre zabezpečenie správnej a efektívnej komunikácie medzi študentmi a pedagógmi v prípadoch zahŕňajúcich väčšie množstvo študentov, prosíme študentov, aby kontaktovali svojich zástupcov a nesnažili sa riešiť daný problém jednotlivo.

 

Zástupcami jednotlivých ročníkov v akademickom roku 2022/2023 sú:

 

Všeobecné lekárstvo:

2. ročník: Samuel Palkovič (palkovic14uniba.sk)

3. ročník: Lucia Ilavská (ilavska38uniba.sk)

4. ročník: Adam Rajčáni (rajcani4uniba.sk)

5. ročník: Barbora Gavurníková (gavurnikova4uniba.sk)

6. ročník: Michal Birás (biras4uniba.sk)

 

 

General medicine:

1.-6. ročník: Steven Calle (calle2uniba.sk)

 

Zubné lekárstvo:

1.-6. ročník: Anna Brunnerová (brunnerova3uniba.sk)

 

Dentistry:

1.-6. ročník: Miroslava Bajcsi Hrenčiková (hrencikov1uniba.sk)

 

Postgraduálne štúdium:

MUDr. Ivan Fuljer, MPH. (ivan.fuljerfmed.uniba.sk)

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Študenstkej Rady Vysokých Škôl (ŠRVŠ) na volebné obdobie 2021-2024

Doplňujúce voľby sa uskutočnia dňa 22.2.2023, od 8:00-12:00 v NTÚ - Sasinkova 4, v miestnosti odborov(oproti bufetu). 

Kandidátku smerujte predsedovi volebnej komisie, Adamovi Rajčánimu (rajcani4uniba.sk),ktorý bol zvolený tajným hlasovaním a odovzdajte ich na podateľnu LF UK, Špitálska 24, Bratislava. Zabalenú a zalepenú v obálke najneskôr do 20.2.2023 do 13:00. Kandidáti nemôžu svoje kandidátky stiahnuť menej ako 24h pred konaním volieb. 

 

Upozornenie pre kandidátov a voličov. Voliť a byť volení môžete byť ktorýmkoľvek študentom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (pr. študent 6. ročníka môže voliť kandidáta z 2. ročníka a naopak(pokiaľ sa taký kandídát prihlási)).


Informácie pre voličky a voličov

Volič/volička je povinný/á po príchode do volebnej miestnosti preukázať volebnej komisii svoju totožnosť predložením preukazu ISIC (International Student Identity Card) karty. 

Potom volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča/voličky v zozname voličov a voličiek a vydá voličovi/voličke hlasovací lístok. Prevzatie hlasovacieho lístka potvrdí volič/volička v zozname voličov a voličiek vlastnoručným podpisom. 

Každý volič/ volička sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.

Na hlasovacom lístku pre voľby do ŠRVŠ(https://srvs.eu/) môže volič/ volička zakrúžkovať najviac jedného kandidáta. Podotýkame, že krúžkujú sa len poradové čísla. Akýkoľvek inak označený lístok je považovaný za neplatný. 

Volič/volička hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží volebný lístok do volebnej schránky.


Zoznam oficiálnych kandidátov:

1. Lucia Ilavská


Gratulujeme k zvoleniu - Lucia Ilavská

Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave na volebné obdobie 2019-2023

Uznesenia č. 16/22.06.2022 z 23. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 22. 06. 2022. 

Akademický senát UK podľa čl. 13 ods. 1 – 2 Zásad volieb do Akademického senátu UK

I. vyhlasuje doplňovacie voľby do študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave na volebné obdobie 2019 – 2023 na uprázdnené mandáty vo volebných obvodoch LF UK, PriF UK, PdF UK, RKCMBF UK, FSEV UK.

Určuje obdobie na vykonanie doplňovacích volieb do AS UK od 19. 9. 2022 do 4. 11. 2022.

 

Ďalšie potrebné informácie:

9.3    Kandidátov členstva v AS UK môže navrhnúť každý člen AO LFUK  za predpokladu, že k návrhu priloží písomný súhlas kandidáta predsedovi VK AS LFUK. Spôsob prezentácie kandidátov určí VK LFUK.

Čl.11-(1) Zoznam voličov oprávnených hlasovať vo voľbách do akademického senátu v príslušnom volebnom okrsku je totožný so zoznamom členov príslušnej časti akademickej obce fakulty.

Čl.17 - (1) Po uplynutí lehoty určenej na podávanie návrhov kandidátov volebná komisia preskúma, či podané návrhy spĺňajú náležitosti podľa ustanovení čl. 8 a čl. 16 a rozhodne o zaradení kandidátov do zoznamu kandidátov.

(2) Volebná komisia do zoznamu kandidátov nezaradí kandidáta,

a.       ktorý nespĺňa podmienky voliteľnosti do akademického senátu (čl. 8),

b.      ktorého nenavrhla oprávnená osoba (čl. 16 ods. 1 až 4) alebo

c.       ktorého návrh nespĺňa niektorú z povinných náležitostí podľa čl. 16 ods. 5.

(3) Zoznam kandidátov zverejní volebná komisia fakulty na webovom sídle fakulty a ďalšími spôsobmi, ktoré sa na príslušnej fakulte považujú za obvyklé alebo ktoré ustanoví vnútorný predpis fakulty. 

(4) V zozname kandidátov sú kandidáti zoradení v abecednom poradí podľa ich priezvisk.

Voľby sa budú konať dňa 24.10.2022 v miestnosti odborov (NTU oproti bufetu Sasínkova 4) v čase od 10:00 do 14:30h. 

Kandidátku adresujte predsedovi volebnej komisie, ktorým je pre tieto voľby MUDr. Ivan Fuljer. Odovzdajte ich na podaťeľnu LF UK, Špitálska 24, Bratislava, najneskôr do 18.10.2022 - 12:00h. 


Informácie pre voličky a voličov:

Volič/volička je povinný/á po príchode do volebnej miestnosti preukázať volebnej komisii svoju totožnosť predložením ISIC (International Student Identity Card) karty, resp. iného preukazu študenta dokazujúceho jeho štúdium na LF UK v Bratislave.

Potom volebná komisia nájde poradové číslo voliča/voličky v zozname voličov a voličiek a vydá voličovi/voličke hlasovací lístok. Prevzatie hlasovacieho lístka potvrdí volič/volička v zozname voličov a voličiek podpisom.

Každý volič/volička sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.

Na hlasovacom lístku pre voľby do Študentskej časti Akademického senátu môže volič/volička zakrúžkovať toľko čísiel kandidátov/kandidátiek koľkí sú volení. ( 1 voľné miesto ).

Volič/volička hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží volebný lístok do volebnej schránky. Z dôvodu ochorenia COVID-19 vás prosím o dodržiavanie všetkých pokynov vydaných RÚVZ

Zoznam senátorov ŠČAS

Všeobecné lekárstvo

Birás Michal – 6. ročník (biras4uniba.sk)

Dolnák Michal – 6. ročník (dolnak5uniba.sk)

Gavurníková Barbora - 5. ročník (gavurnikova4uniba.sk)

Ilavská Lucia – 3. ročník (ilavska38uniba.sk)

Jahn Christine Maria - 6. ročník (jahn2uniba.sk)

Kissová Angelika - 5. ročník (kissova154uniba.sk)

Kiššová Vanessa – 4. ročník (kissova164uniba.sk

Kublihová Kitty - 4. ročník (kublihova2uniba.sk)

Nichtová Sofia - 2. ročník (nichtova7uniba.sk)

Rajčáni Adam – 4. ročník (rajcani4uniba.sk)

Palkovič Samuel - 2. ročník (palkovic14uniba.sk)

Pandurovič René Marin – 3. ročník (pandurovic1uniba.sk)

Sláviková Jana – 5. ročník (slavikova82uniba.sk)

Tothová Simona – 3. ročník (tothova384uniba.sk)

Zubné lekárstvo

Brunnerová Anna – 5. ročník (brunnerova3uniba.sk)

Johanesová Mária – 3. ročník (johanesova6uniba.sk)

Al Khoury Salim - 3. ročník (khoury4uniba.sk)

Tothová Jozefína – 4. ročník (tothova344uniba.sk)

 

General medicine

Baumeister Conrad - 3. ročník (baumeister1uniba.sk)

Calle Steven – 5. ročník (calle2uniba.sk)

Calle Lucia – 5. ročník (kmecova55uniba.sk)

Geringer Philipp - 6. ročník (geringer1uniba.sk)

Zaki Elisabeth - 2. ročník (zaki2uniba.sk)

 

Dentistry

Bajcsi Miroslava – 6. ročník (hrenovcikov1uniba.sk)

 

Postgraduálne štúdium

MUDr. Fuljer Ivan ( ivan.fuljerfmed.uniba.sk)

MUDr. Martin Jankovský ( martin.jankovskyuniba.sk)

MUDr. Samuel Nachtmann ( samuel.nachtmannfmed.uniba.sk)