Predpisy

Základné predpisy Akademického senátu LF UK

Podľa § 9 ods. 1 písm. a) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Akademický senát verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh predsedu akademického senátu verejnej vysokej školy vnútorné predpisy:

1. rokovací poriadok akademického senátu

2. zásady volieb do akademického senátu

3. zásady voľby kandidáta na dekana

 

ROKOVACÍ PORIADOK AKADEMICKÉHO SENÁTU

 

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Čl. 1

Základné ustanovenia

 

 1. Tento rokovací poriadok upravuje pravidlá rokovania, organizácie a činnosti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty (ďalej len „Akademický senát" alebo „AS LF UK") ako samosprávneho zastupiteľského orgánu fakulty v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, Štatútom UK a Štatútom fakulty.
 2. Rokovací poriadok je záväzný pre členov Akademického senátu, členov orgánov Akademického senátu a hostí prítomných na zasadnutí Akademického senátu a jeho kolektívnych orgánov.
 3. Pre označenie Univerzity Komenského v Bratislave používa tento rokovací poriadok pojmy „univerzita" a „UK". Pre označenie Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty používa tejto Rokovací poriadok pojmy „fakulta" a „LF UK".

 

Čl. 2

Pôsobnosť Akademického senátu

 

 1. Pôsobnosť Akademického senátu upravuje čl. 18 Štatútu LF UK.
 2. Akademický senát:
  • schvaľuje na návrh dekana štatút fakulty a organizačný poriadok fakulty,
  • schvaľuje na návrh dekana študijný poriadok fakulty, pracovný poriadok fakulty, štipendijný poriadok fakulty, disciplinárny poriadok fakulty pre študentov rokovací poriadok disciplinárnej komisie fakulty, ak sa na návrh dekana nerozhodne, že fakulta sa bude riadiť príslušnými vnútornými predpismi UK,
  • schvaľuje na návrh predsedu akademického senátu fakulty zásady volieb do akademického senátu fakulty, rokovací poriadok akademického senátu fakulty a zásady voľby dekana,
  • schvaľuje predpisy, ktoré upravujú vnútorný systém UK v podmienkach fakulty, najmä ak to vyžaduje vnútorný systém UK,
  • schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady fakulty,
  • schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan a kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty,
  • schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej alebo v ďalšej tvorivej činnosti fakulty (ďalej len „dlhodobý zámer fakulty") vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom UK, predložený dekanom po prerokovaní vo vedeckej rade fakulty a jeho aktualizáciu,
  • schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty predloženú dekanom,
  • schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou, ktoré predkladá dekan,
  • volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl,
  • raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle vysokej školy najmenej na štyri roky. Správu podáva akademický senát spravidla za uplynulý rok jeho pôsobenia a je súčasťou správy o činnosti fakulty,
  • vyjadruje sa k návrhom rektora na úkony podľa § 41 ods. 3 písm. a) až d) zákona o vysokých školách týkajúcich sa prevodu majetku alebo zriadenia vecného bremena, alebo predkupného práva na majetok, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty pred ich predložením na schválenie Správnou radou UK,
  • plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi UK, týmto štatútom ďalšími vnútornými predpismi fakulty.
 3. Akademický senát fakulty sa v otázkach uvedených v odseku 2 písm. e) a j) uznáša tajným hlasovaním a v ostatných otázkach uvedených v odseku 2 rozhoduje tajným hlasovaním, ak o tajnom hlasovaní v danej veci rozhodne alebo ak tak ustanovujú vnútorné predpisy fakulty.

 

Čl. 3

Práva a povinnosti členov Akademického senátu

 

 1. Výkon funkcie člena akademického senátu je nezastupiteľný.
 2. Akademický senát a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci fakulty. Pri výkone svojej funkcie sú členovia akademického senátu viazaní len svojím svedomím, všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi univerzity a vnútornými predpismi fakulty, pričom dbajú na záujmy fakulty ako celku.
 3. Základnými právami člena akademického senátu sú:
  • právo predkladať návrhy na zasadnutia Akademického senátu a jeho orgánov s výnimkou návrhov, ktoré podľa vnútorných predpisov univerzity alebo vnútorných predpisov fakulty predkladá určená osoba, a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k materiálom prerokovávaným akademickým senátom,
  • právo vyjadrovať sa ku všetkým otázkam, o ktorých Akademický senát rokuje,
  • právo klásť otázky a žiadať na zasadnutiach Akademického senátu vysvetlenia od dekana, prodekanov a tajomníka fakulty vo veciach patriacich do ich právomoci,
  • právo vzdať sa funkcie člena Akademického senátu.
 4. Člen Akademického senátu sa môže vzdať funkcie člena Akademického senátu písomným vyhlásením v listinnej podobe adresovaným predsedovi Akademického senátu.
 5. Základnou povinnosťou člena Akademického senátu je zúčastňovať sa na práci Akademického senátu ako celku i na práci jeho orgánov. Ak sa nemôže zúčastniť na zasadnutí Akademického senátu alebo jeho orgánu, ktorého je členom, je povinný sa ospravedlniť.
 6. Fakulta členovi Akademického senátu zohľadňuje v rámci jeho pracovných alebo študijných povinností plnenie úloh vyplývajúcich z tejto funkcie. Fakulta a jej orgány, členovia akademickej obce fakulty a ďalší zamestnanci fakulty nesmú postihovať členov Akademického senátu a iné osoby v súvislosti s činnosťou, ktorú vykonávajú alebo vykonávali pre akademický senát, najmä ich nesmú postihovať za výroky prednesené na zasadnutiach akademického senátu alebo jeho orgánu.
 7. Dôvody zániku členstva v Akademickom senáte uvádza čl. 17 ods. 6 Štatútu fakulty. Člen Akademického senátu je povinný vznik skutočností vedúcich k zániku členstva v Akademickom senáte neodkladne písomne oznámiť predsedovi Akademického senátu prostredníctvom podateľne LF UK.
 8. Člen študentskej časti Akademického senátu, ktorý nie je študentom doktorandského študijného programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať o pozastavenie členstva v Akademickom senáte v zmysle ustanovenia Čl. 7 Zásad volieb do Akademického senátu.

 9. DRUHÁ ČASŤ

  ORGÁNY AKADEMICKÉHO SENÁTU A ICH PÔSOBNOSŤ


  Čl. 4

  Orgány Akademického senátu

 10. Orgánmi akademického senátu sú predseda, prvý podpredseda (predseda za zamestnaneckú časť), druhý podpredseda (predseda za študentskú časť), predsedníctvo Akademického senátu (ďalej len „predsedníctvo") a komisie Akademického senátu.
 11. Funkčné obdobie orgánov Akademického senátu je zhodné s funkčným obdobím členov Akademického senátu. Predseda Akademického senátu, podpredsedovia Akademického senátu, predseda a členovia volebnej komisie zostávajú vo funkcii aj po uplynutí ich funkčného obdobia, kým Akademický senát nezvolí príslušné nové orgány Akademického senátu.1

 12. Čl. 5

  Predseda Akademického senátu

 13. Predseda Akademického senátu najmä:
  • zastupuje Akademický senát navonok,
  • zvoláva a vedie zasadnutia Akademického senátu,
  • podpisuje uznesenia Akademického senátu a zápisnice z jeho zasadnutí,
  • zvoláva a vedie zasadnutia predsedníctva Akademického senátu,
  • podpisuje uznesenia predsedníctva Akademického senátu a zápisnice z jeho zasadnutí,
  • riadi administratívne a organizačno-technické záležitosti Akademického senátu,
  • z titulu svojej funkcie je členom Kolégia dekana LF UK.

   

 14. Predsedu Akademického senátu v plnení jeho úloh zastupujú podpredsedovia Akademického senátu v rozsahu určenom predsedom Akademického senátu.
 15. Predsedu Akademického senátu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupujú v rozsahu jeho práv a povinností podpredsedovia Akademického senátu tak, že prvým v poradí je prvý podpredseda (predseda zamestnaneckej časti Akademického senátu) a druhým v poradí je druhý podpredseda (predseda študentskej časti Akademického senátu).
 16. Pravidlá voľby predsedu Akademického senátu upravuje osobitný vnútorný predpis fakulty.2

 17. Čl. 6

  Podpredsedovia Akademického senátu

 18. Akademický senát má dvoch podpredsedov Akademického senátu, a to:
  • prvého podpredsedu, ktorým sa z titulu svojej funkcie stáva predseda zamestnaneckej časti Akademického senátu3 a
  • druhého podpredsedu, ktorým sa z titulu svojej funkcie stáva predseda študentskej časti Akademického senátu4.
 19. Pravidlá voľby podpredsedov Akademického senátu upravuje osobitný vnútorný predpis fakulty.5
 20. Podpredsedovia Akademického senátu najmä: 
  • zastupujú predsedu Akademického senátu v plnení úloh, ktorými ich poverí,
  • zastupujú predsedu Akademického senátu v určenom poradí v čase jeho neprítomnosti, nespôsobilosti na výkon funkcie alebo neobsadenia funkcie predsedu Akademického senátu,
  • z titulu svojej funkcie sú členmi predsedníctva Akademického senátu,
  • plnia ďalšie úlohy, ktorými ich poverí Akademický senát alebo predsedníctvo Akademického senátu.


  Čl. 7

  Predsedníctvo

   

 21. Predsedníctvo je iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán akademického senátu, ktorý plní úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti akademického senátu.
 22. Predsedníctvo tvoria predseda Akademického senátu, dvaja podpredsedovia Akademického senátu a predsedovia stálych komisií Akademického senátu.
 23. Predsedníctvo najmä:
  • zabezpečuje prípravu zasadnutí Akademického senátu,
  • dbá na realizáciu a vykonáva kontrolu plnenia uznesení Akademického senátu,
  • zodpovedá za vyhotovovanie zápisníc zo zasadnutia Akademického senátu a predsedníctva Akademického senátu,
  • v čase medzi zasadnutiami Akademického senátu riadi prácu komisií,
  • vyhlasuje voľby do Akademického senátu,
  • vyhlasuje voľby zástupcov fakulty do akademického senátu UK,
  • vyhlasuje voľby zástupcu fakulty do Rady vysokých škôd SR a do Študentskej rady vysokých škôl SR.


  Čl. 8

  Komisie

   

 24. Komisie sú iniciatívne, poradné a kontrolné orgány Akademického senátu, ktoré plnia úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti Akademického senátu. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc s výnimkou Volebnej a mandátovej komisie a dočasných volebných komisií podľa čl. 11 a čl. 17 Zásad volieb do Akademického senátu, ktorých rozhodovacia právomoc je určená osobitným vnútorným predpisom.6
 25. Akademický senát zriaďuje svoje komisie uznesením; uznesenie musí obsahovať názov komisie a úlohy, ktorými je komisia poverená.
 26. V čase medzi zasadnutiami Akademického senátu riadi prácu komisií predsedníctvo Akademického senátu.
 27. Akademický senát môže pristúpiť k zriadeniu komisie a voľbe jej členov na ktoromkoľvek svojom zasadnutí. Tým nie je dotknuté ustanovenie čl. 29 ods. 4 Rokovacieho poriadku.
 28. Komisie majú minimálne 5 a maximálne 11 členov, pričom platí pravidlo, že počet členov komisie musí byť vždy nepárny. Ustanovenie podľa predchádzajúcej vety platí s výnimkou Volebnej a mandátovej komisie, ktorá má práve 5 členov, a dočasných komisií pre voľby do Akademického senátu, pri ktorých počty členov určuje osobitný predpis.7 Členmi jednotlivých komisii môžu byť len členovia Akademického senátu. Členovia komisií sú do tejto funkcie volení Akademickým senátom. Voľbu a odvolávanie členov komisií upravuje čl. 25 Zásad volieb do Akademického senátu. Najmenej jednu tretinu členov komisie by mali tvoriť členovia študentskej časti Akademického senátu.
 29. Na čele komisie je predseda komisie, ktorého volí a odvoláva Akademický senát spomedzi členov komisie vo verejnom hlasovaní. Predsedovia stálych komisií sú z titulu svojej funkcie členmi predsedníctva Akademického senátu. Predsedu komisie navrhuje predsedajúci Akademického senátu.
 30. Komisia si môže zvoliť v tajnej voľbe podpredsedu komisie, ktorý zastupuje predsedu komisie v plnení jeho úloh, ktorými ho poverí a zastupuje predsedu komisie v čase neprítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností. Podpredsedu komisie volí a odvoláva komisia v tajnom hlasovaní jej členov.
 31. Členstvo v komisii zaniká:
  • uplynutím funkčného obdobia komisie,
  • zánikom členstva v akademickom senátu,
  • zánikom zamestnaneckého pomeru s fakultou,
  • zánikom členstva v študentskej časti akademickej obce fakulty, ak osobitný predpis neustanovuje inak,8
  • vzdaním sa funkcie člena komisie,
  • odvolaním.9
 32. Akademický senát LF UK ako svoje stále komisie zriaďuje:
  • Volebná a mandátová komisia
  • Pedagogická komisia
  • Finančná komisia,
  • Legislatívna a etická komisia.

 33. Základnými funkciami stálych komisií Akademického senátu sú najmä:
  • Volebná a mandátová komisia organizuje voľby zástupcov fakulty do Akademického senátu Univerzity, voľby zástupcu Rady vysokých škôl za fakultu, voľby do Študentskej rady vysokých škôl za fakultu, vykonáva kontrolu mandátov a organizačne zabezpečuje tajné hlasovania prebiehajúce v Akademickom senáte. Volebná a mandátová komisia zabezpečuje aj ďalšie úlohy v zmysle tohto Rokovacieho poriadku, Zásad volieb do Akademického senátu a v zmysle poverenia od Akademického senátu. Volebná a mandátová komisia nezabezpečuje organizáciu volieb do AS LF UK,10
  • Pedagogická komisia pripomienkuje legislatívne dokumenty súvisiace s pedagogickou činnosťou na fakulte, podáva Akademickému senátu stanoviská k návrhu študijného programu, študijného poriadku, štipendijného poriadku, ďalších podmienok prijatia na štúdium, návrhu dekana na zriadenie vedecko-pedagogických pracovísk, návrhu ročnej správy o pedagogickej činnosti, dlhodobému zámeru fakulty vo vzdelávacej činnosti, zásadným otázkam spojeným s pedagogickým procesom a pripravuje formulácie uznesení a odporúčania na rokovanie Akademického senátu v tejto oblasti,
  • Finančná komisia sa zaoberá hospodárením fakulty, prerokúva návrh rozpočtu fakulty na príslušný rok, výročnú správu o hospodárení fakulty, kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty a pripravuje formulácie uznesení a odporúčania na rokovanie Akademického senátu v tejto oblasti,
  • Legislatívna a etická komisia posudzuje funkčnosť a súlad štatútu s platnou legislatívou, s ďalšími vnútornými predpismi fakulta a navrhuje ich zmeny, posudzuje právne problémy súvisiace s formuláciami uznesení Akademického senátu a rieši agendu etiky a rozhodovania v oblasti etiky v záležitostiach v pôsobnosti akademického senátu a pripravuje formulácie uznesení a odporúčania na rokovanie Akademického senátu v tejto oblasti.

 34. Akademický senát môže stále komisie poveriť aj ďalšími funkciami a úlohami než sú tie, ktoré sú uvedené v ods. 10 tohto článku.
 35. Akademický senát môže podľa potreby zriaďovať aj dočasné komisie. Dočasné komisie zriaďuje účelovo na vymedzenú dobu pre potreby riešenia konkrétneho problému. Rozsah úloh a oprávnení dočasnej komisie určí Akademický senát uznesením. Pre ustanovenie dočasnej komisie platia ustanovenia tohto článku s tou výnimkou, že predseda dočasnej komisie sa nestáva členom predsedníctva Akademického senátu.

 


TRETIA ČASŤ

ZASADNUTIA AKADEMICKÉHO SENÁTU


Čl. 9

 Príprava zasadnutí a ich verejnosť


 

 1. Akademický senát pracuje formou zasadnutí, ktoré sa môžu konať buď v priestoroch fakulty alebo v iných vhodných priestoroch alebo v odôvodnených prípadoch na návrh predsedu senátu prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie, ktoré umožňujú prenos zvuku a obrazu v reálnom čase (ďalej ako „on-line zasadnutie").
 2. Zasadnutia akademického senátu sú verejné. Verejnosť on-line zasadnutia sa zabezpečuje tak, aby priebeh jeho konania mohol každý sledovať prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie. Účasť hostí na prezenčných zasadnutiach Akademického senátu sa umožňuje do naplnenia kapacity miest určených pre verejnosť.
 3. Právo hosťa na vystúpenie na rokovaní Akademického senátu upravuje čl. 12 ods. 15 a 16 tohto vnútorného predpisu.

 


Čl. 10

Zvolávanie zasadnutí

 

 1. Zasadnutia akademického senátu zvoláva predseda AS LF UK.
 2. Minimálne 5 dní pred zasadnutím Akademického senátu musí byť písomne alebo elektronicky každému členovi AS LF UK doručená pozvánka s určením miesta a času rokovania, programom rokovania. Podklady k jednotlivým bodom definitívneho programu rokovania musia byť každému členovi AS LF UK dodané v elektronickej podobe minimálne 2 dni (48 hodín) pred termínom zasadnutia akademického senátu. V odôvodnených prípadoch môže predseda akademického senátu lehoty uvedené v tomto ustanovení skrátiť.
 3. Na žiadosť dekana alebo rektora je predseda AS LF UK povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 dní, zvolať zasadnutie AS LF UK. Ak tak predseda AS LF UK neurobí, zvolá zasadnutie AS LF UK dekan.
 4. Na zasadnutia akademického senátu sú vždy pozývaní dekan, prodekani a tajomník fakulty.
 5. Zasadnutia AS LF UK sú verejné. Dekan alebo v jeho zastúpení prodekani alebo tajomník fakulty a rektor UK majú právo vystúpiť na zasadnutí v súlade s rokovacím poriadkom AS LF UK, kedykoľvek o to požiadajú.
 6. Predseda Akademického senátu alebo Akademický senát môžu na rokovanie prizvať ďalšie osoby.

 

Čl. 11

Riadne zasadnutia a mimoriadne zasadnutia

 

 1. Zasadnutia AS LF UK sú riadne a mimoriadne.
 2. Riadne zasadnutia sa uskutočňujú najmenej štyri krát ročne, spravidla každé dva mesiace vo výučbovej časti príslušnej časti semestra okrem obdobia letných prázdnin.
 3. Mimoriadne zasadnutie je možné v prípade potreby zvolať kedykoľvek.
 4. Mimoriadne zasadnutia AS LF UK zvoláva predseda AS, ak o to požiada:
  • najmenej jedna tretina členov AS LF UK,
  • predsedníctvo AS LF UK,
  • dekan fakulty,
  • rektor Univerzity Komenského v Bratislave.
 5. Pozvánka a materiály sa členom akademického senátu a pozvaným hosťom doručujú najmenej 48 hodín pred konaním mimoriadneho zasadnutia.
 6. Zasadnutie AS LF UK možno uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti členov Akademického senátu, pozvaných hostí a hostí v rokovacej miestnosti vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú.

 


ŠTVRTÁ ČASŤ

ROKOVANIE AKADEMICKÉHO SENÁTU

Čl. 12

Priebeh rokovania

 

 1. Účasť člena akademického senátu na rokovaní je nezastupiteľná.
 2. Rokovanie akademického senátu vedie predseda AS LF UK, v prípade jeho neprítomnosti ním určený člen predsedníctva.
 3. AS LF UK je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Ak v priebehu zasadnutia predsedajúci zistí, že nie je splnená podmienka podľa predchádzajúcej vety, podľa okolností zasadnutie Akademického senátu preruší alebo ukončí.
 4. Na začiatku zasadnutia AS LF UK zvolí verejným hlasovaním dvoch overovateľov zápisnice.
 5. Mimoriadne zasadnutie sa koná s programom uvedeným na pozvánke; program mimoriadneho zasadnutia sa nemení, nedopĺňa a neschvaľuje sa.
 6. Na začiatku rokovania pristúpi Akademický senát k odsúhlaseniu zmien v programe, ak do začiatku rokovania boli predsedovi AS LF UK písomne doručené návrhy na doplnenie programu. O návrhoch na doplnenie programu dá predsedajúci hlasovať, pričom návrh je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov AS LF UK. 
 7. Hlasovaním sa prijme program zasadnutia akademického senátu. Program je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov AS LF UK. Jednotlivé programové body sa potom prerokúvajú podľa schváleného poradia.
 8. Na návrh predsedníctva môže byť k niektorému bodu programu vyhlásené neverejné rokovanie. O tomto návrhu rozhoduje akademický senát nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných. Na dobu neverejného rokovania musia všetci nečlenovia AS LF UK opustiť rokovaciu miestnosť. O výnimkách rozhoduje akademický senát nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov AS LF UK.
 9. Návrh na stiahnutie niektorého bodu z rokovania môžu dať členovia akademického senátu len z toho dôvodu, že nebola splnená lehota pre doručenie podkladov.
 10. Predseda AS LF UK musí informovať akademický senát o prípadných námietkach k textu zápisnice z predchádzajúceho rokovania AS LF UK. O prijatí námietky rozhoduje akademický senát nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov AS LF UK.
 11. Jednotlivé body na prerokovanie predkladá akademickému senátu predseda AS LF UK, prípadne ním poverený člen predsedníctva, predseda komisie senátu, alebo akademický funkcionár fakulty.
 12. Programový bod rokovania uvedie navrhovateľ Navrhovateľ zodpovedá za to, že jeho materiál nie je v rozpore so Štatútom UK a Štatútom LFUK a nie je v zrejmom rozpore s ustanoveniami vyššej právnej sily. Postupuje pritom tak, aby svoj návrh, správu a pod. členom AS predložil stručne, logicky a zrozumiteľne. Súčasne s návrhom predloží navrhovateľ aj navrhované znenie uznesenia, ktoré má byť Akademickým senátom schválené.
 13. Ku každému bodu musí byť otvorená diskusia. Členovia akademického senátu majú právo vyjadriť sa ku aspektom prerokovanej otázky. Rozpravu k predloženému materiálu otvára a vedie predseda AS LF UK. Slovo v diskusii sa udeľuje v poradí, v akom sa členovia AS LF UK prihlásili. K prerokovávanému bodu programu má právo vystúpiť každý člen akademického senátu, spravidla v rozsahu 3 minút. Člen AS LF UK má právo predniesť faktickú pripomienku v rozsahu najviac 30 sekúnd.
 14. Diskutovať sa musí vecne, dbajúc na dobré meno LF UK. K prerokovávanému bodu programu ma právo vstúpiť každý člen AS LF UK. Ak rečník prekročil stanovenú rečnícku dobu, ak sa jeho vystúpenie netýka prerokovávanej veci alebo ak nedodržiava rámec slušného vystupovania, predsedajúci na túto skutočnosť rečníka upozorní a vyzve ho na nápravu. Ak výzva nevedie k náprave, predsedajúci rečníkovi slovo odoberie. Proti opatreniu predsedajúceho môže rečník podať námietku, o ktorej akademický senát rozhodne ihneď bez rozpravy. Ak akademický senát námietke vyhovie, rečníkovi je slovo vrátené.
 15. Dekan, prodekan, tajomník fakulty a predseda Akademického senátu UK majú právo vystúpiť na zasadnutí v súlade s týmto rokovacím poriadkom kedykoľvek o to požiadajú.
 16. Hostia zúčastnení na zasadnutí Akademického senátu musia v prípade ich záujmu o vystúpenie pred Akademickým senátom požiadať o ich vystúpenie predsedu Akademického senátu. O ich žiadosti bude AS LF UK hlasovať. Umožnenie vystúpenia je od momentu schválenia verejným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných členov AS LF UK.
 17. Každá časť AS LF UK môže pred začatím hlasovania požiadať o prerušenie zasadnutia AS LF UK, počas ktorého sa poradí.

 

 

Čl. 13

Procedurálne návrhy

 

 

 1. Členovia akademického senátu majú právo podávať procedurálne návrhy, ktoré sa týkajú spôsobu prerokúvania veci alebo časového a vecného postupu rokovania akademického senátu s výnimkou hlasovania o veci samej.
 2. O procedurálnom návrhu sa hlasuje bezprostredne po jeho podaní a bez rozpravy.
 3. O procedurálnom návrhu, ktorý má zrejmú podporu akademického senátu, sa môže rozhodnúť aj bez hlasovania. V takom prípade sa predsedajúci opýta, či niektorý z členov akademického senátu požaduje hlasovanie. Ak čo len jeden člen akademického senátu požaduje hlasovať o procedurálnom návrhu, predsedajúci dá o ňom hlasovať.
 4. Na prijatie procedurálneho návrhu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov akademického senátu.

 

 

Čl. 14

Pozmeňujúce návrhy

 

 

 1. Pozmeňujúcim návrhom je návrh na vypustenie, rozšírenia alebo zmenu niektorej časti materiálu alebo návrhu znesenia. Právo podávať pozmeňujúce návrhy majú členovia akademického senátu, predsedníctvo a komisie.
 2. Pozmeňujúce návrhy nemožno podávať k personálnym návrhom dekana podľa čl. 16 ods. 7 písm. a).
 3. Predsedajúci môže požiadať navrhovateľa pozmeňujúceho návrhu podaného ústne, aby pozmeňujúci návrh formuloval písomne; ak navrhovateľ pozmeňujúceho návrhu výzve predsedajúceho nevyhovie, na tento pozmeňujúci návrh sa pri hlasovaní neprihliada.
 4. K pozmeňujúcemu návrhu nemožno podávať ďalšie pozmeňujúce návrhy. To nevylučuje formuláciu alternatívneho pozmeňujúceho návrhu alebo možnosť člena akademického senátu podávajúceho pozmeňujúci návrh, aby si osvojil jeho zmenu alebo doplnenie a ďalej ho predkladal v znení tejto zmeny alebo doplnenia.
 5. Predkladateľ si môže počas rozpravy pozmeňujúci návrh osvojiť. V takom prípade sa pôvodný návrh ďalej predkladá v znení osvojeného pozmeňujúceho návrhu a o podanom pozmeňujúcom návrhu sa už nehlasuje.
 6. K pozmeňujúcim návrhom, ktoré boli podané písomne pred zasadnutím akademického senátu môže byť samostatná rozprava.

 

Čl. 15

Osobitné ustanovenia o rokovaní v rámci jednotlivých bodoch programu (interpelácie)

 

 

 1. Členovia Akademického senátu sú oprávnení klásť dekanovi, prodekanom a tajomníkovi fakulty otázky a požadovať od nich vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich právomocí (ďalej len „interpelácia").
 2. Interpelácie môžu členovi Akademického senátu predkladať
  • písomne prostredníctvom tajomníka Akademického senátu, a to najmenej šesť pracovných dní pred konaním zasadnutia Akademického senátu,
  • ústne na zasadnutí Akademického senátu v bode „Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty".
 3. V bode „Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty" sa najskôr prerokujú odpovede na písomne predložené interpelácie. Ak o to niektorý z členov Akademického senátu požiada, k odpovedi na písomnú interpeláciu predsedajúci otvorí rozpravu.
 4. Po prerokovaní odpovedí na písomne položené interpelácie predsedajúci vyzve členov Akademického senátu, aby predložili interpelácie ústne.
 5. Na ústne predloženú interpeláciu môže interpelovaný odpovedať priamo na zasadnutí Akademického senátu. V prípade, že na vznesenú interpeláciu nemožno uspokojivo odpovedať ústne alebo jej zodpovedanie vyžaduje dlhšiu prípravu, interpeláciu bude zodpovedaná buď na nasledujúcom zasadnutí Akademického senátu, alebo písomne členovi Akademického senátu do 30 dní odo dňa konania zasadnutia Akademického senátu.
 6.  

   

Čl. 16

Hlasovanie

   

   

 1. Akademický senát je schopný sa uznášať, ak je na zasadnutí Akademického senátu prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Ak v priebehu zasadnutia predsedajúci zistí, že nie je splnená podmienka podľa predchádzajúcej vety, podľa okolností zasadnutie Akademického senátu preruší alebo ukončí.
 2. Na prijatie každého uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov AS LF UK s výnimkou prípadov explicitne uvedených v Štatúte fakulty, v tomto vnútornom predpise, alebo v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch.
 3. Akademický senát sa uznáša o každom návrhu hlasovaním s výnimkou procedurálnych návrhov so zrejmou podporou Akademického senátu, v prípade ktorých sa môže rozhodnúť aj bez hlasovania v zmysle čl. 14 ods. 3 tohto vnútorného predpisu.
 4. Prednosť pred hlasovaním o návrhu uznesenia vo veci samej majú hlasovania o procedurálnych návrhoch a o podaných pozmeňujúcich návrhoch a doplňujúcich návrhoch.
 5. Hlasovanie je verejné, alebo tajné.
 6. Hlasovanie AS LF UK je verejné s výnimkou prípadov, uvedených v ods. 7 tohto článku.
 7. AS LF UK sa uznáša tajným hlasovaním o:
  • Návrhu dekana na vymenovanie a odvolanie
   • i. Členov vedeckej rady fakulty,
   • ii. Členov disciplinárnej komisie fakulty pre študentov,
   • iii. Členov akreditačnej rady fakulty,
  • voľbe a odvolaní zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl,
  • voľbe a odvolávaní predsedu a podpredsedov Akademického senátu,
  • personálnych otázkach s výnimkou hlasovania o voľbe a odvolávaní členov komisií,
  • ďalších otázkach, ak o tajnom hlasovaní v danej veci rozhodne na návrh ktoréhokoľvek člena Akademického senátu vo verejnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou prítomných členov senátu.
 8. Pri verejnom hlasovaní sa hlasuje zdvihnutím ruky, ak sa Akademický senát neuznesie na inom spôsobe verejného hlasovania. Každý prítomný člen Akademického senátu je povinný hlasovať „za návrh", „proti návrhu" alebo sa „zdržať hlasovania"; ak sa niektorý člen akademického senátu v hlasovaní nevyjadrí, platí že sa zdržal hlasovania.
 9. Ak je hlasovanie tajné, hlasuje sa hlasovacími lístkami. Tajné hlasovanie organizačne zabezpečuje a jeho výsledky vyhodnocuje Volebná a mandátová komisia; komisia je spôsobilá zabezpečiť tajné hlasovanie, ak sú prítomní aspoň 3 jej členovia. V prípade ak Akademický senát nemá ustanovenú Volebnú a mandátová komisiu, alebo jej členovia nie sú prítomní na zasadnutí Akademického senátu na ktorom má prebehnúť tajné hlasovanie, na účely spočítania hlasov počas tajného hlasovania a na vyhodnotenie výsledkov tajného hlasovania môže Akademický senát zvoliť skrutátorov; skrutátori sa volia verejnou voľbou z členov Akademického senátu, a ich počet by mal byť aspoň traja
 10. Na účely tajného hlasovania predsedníctvo Akademického senátu zabezpečí prípravu hlasovacích lístkov. Pred vykonaním hlasovania predsedajúci poučí členov Akademického senátu o spôsobe hlasovania a platnej úprave hlasovacieho lístka. Členovia Akademického senátu vykonávajú hlasovanie v súlade so vzorom úpravy hlasovacieho lístka. Inak upravený hlasovací lístok je neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží člen senátu do urny.
 11. Výsledky hlasovania oznamuje predseda AS LF UK bezprostredne po spočítaní hlasov. Pri hlasovaní o jednom návrhu oznámi počet hlasov „za", počet hlasov „proti" a počet „zdržaných". Pri hlasovaní o viacerých alternatívnych návrhoch oznámi počet hlasov za jednotlivé návrhy.
 12. V prípade, ak sa v rámci on-line zasadnutia má realizovať tajné hlasovanie, uskutočňuje sa podľa čl. 19 tohto Rokovacieho poriadku.
 13.  

Čl. 17

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch a doplňujúcich návrhoch

   

 1. O pozmeňujúcich návrhoch a doplňujúcich návrhoch sa spravidla hlasuje v poradí, v akom boli písomne predložené alebo ústne prednesené.
 2. Ak je podaných viacero vzájomne sa vylučujúcich pozmeňujúcich návrhov alebo doplňujúcich návrhov, orientačným hlasovaním sa najskôr zistia počty členov akademického senátu podporujúcich jednotlivé návrhy. O pozmeňujúcich návrhoch a doplňujúcich návrhoch sa následne hlasuje v zostupnom poradí podľa počtu podporujúcich hlasov.
 3. Na prijatie pozmeňujúceho návrhu a doplňujúceho návrhu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov akademického senátu.
 4. Ak schválený pozmeňujúci návrh alebo doplňujúci návrh vylučuje ďalšie pozmeňujúce návrhy alebo doplňujúce návrhy, tieto prehlási predsedajúci za nehlasovateľné. Proti postupu predsedajúceho je prípustná námietka, o ktorej rozhodne akademický senát bez rozpravy. Ak akademický senát námietke vyhovie, hlasuje sa aj o ďalšom pozmeňujúcom návrhu alebo doplňujúcom návrhu.
 5. Po vyčerpaní všetkých pozmeňujúcich návrhov a doplňujúcich návrhov akademický senát pristúpi k hlasovaniu o návrhu ako o celku v znení schválených pozmeňujúcich návrhov a doplňujúcich návrhov.

 

Čl. 18

Hlasovanie o návrhu ako o celku

 

 1. Predkladateľ môže svoj návrh vziať kedykoľvek späť, až kým Akademický senát nepristúpi k hlasovaniu o návrhu ako o celku.
 2. Pred hlasovaním o návrhu (jednotlivom bode programu) predsedajúci prečíta navrhovaný text uznesenia k danému návrhu s výnimkou prípadu, keď členovia senátu dostali text uznesenia písomne. Následne má Akademický senát možnosť sformulovať zmeny k predloženému textu uznesenia ak nejaké zmeny, ktoré vyplynuli z diskusie, boli navrhnuté.
 3. Návrh sa prijíma uznesením Akademického senátu podľa čl. 16 ods. 2 tohto vnútorného predpisu.

 

Čl. 19

Hlasovanie na on-line zasadnutí

 

 1. Pri hlasovaní o uzneseniach Akademického senátu na on-line zasadnutí sa primerane použijú ustanovenia čl. 16 až 18 tohto vnútorného predpisu.
 2. Tajné hlasovanie o jednom alebo viacerých bodoch programu na on-line zasadnutí môže prebiehať aj prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (ďalej ako „elektronické tajné hlasovanie").
 3. Elektronické tajné hlasovanie prebieha prostredníctvom na to osobitne vytvoreného hlasovacieho formulára. Príslušní zamestnanci fakulty poskytnú súčinnosť pri príprave a realizácii elektronického tajného hlasovania.
 4. Ustanovenia čl. 16 tohto rokovacieho poriadku sa na priebeh elektronického tajného hlasovanie použijú primerane.

 

Čl. 20

Hlasovanie spôsobom per-rollam

 

 1. V neodkladných a odôvodnených prípadoch, ak nie je z časových dôvodov možné zvolať mimoriadne zasadnutie, môže predseda Akademického senátu požiadať členov Akademického senátu o prijatie uznesenia mimo zasadnutia Akademického senátu spôsobom per-rollam.
 2. Predseda Akademického senátu zašle materiál spolu s návrhom uznesenia všetkým členom Akademického senátu v elektronickej podobe a určí lehotu na hlasovanie.
 3. Na prijatie platného uznesenia Akademického senátu sa vyžaduje, aby sa hlasovania spôsobom per-rollam zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých členov Akademického senátu a súčasne s návrhom uznesenia vyslovila súhlas nadpolovičná väčšina členov Akademického senátu zúčastnených na hlasovaní. Súhlas v elektronickej forme musí byť bez dôvodných pochybností prejavom vôle člena Akademického senátu.
 4. Z hlasovania spôsobom per-rollam sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje návrh uznesenia, výsledky hlasovania a uznesenie, ak bolo prijaté. Zápisnicu podpisuje predseda Akademického senátu. Prílohou zápisnice je výpis hlasovania jednotlivých členov Akademického senátu.
 5. Spôsobom per-rollam nemožno hlasovať o:
  • schvaľovaní vnútorných predpisov fakulty,
  • schvaľovaní personálnych návrhov dekana,
  • voľbe a odvolávaní orgánov Akademického senátu,
  • schvaľovaní návrhu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pracoviskám,
  • schvaľovaní dlhodobého zámeru fakulty,
  • schvaľovaní výročnej správy o činnosti fakulty a výročnej správy o hospodárení fakulty,
  • ďalších otázkach, na ktorých sa Akademický senátu uznesie.

 

Čl. 21

Zápisnica

 

 1. Všetky body rokovania, o ktorých sa na zasadnutí hlasovalo, musia byť uvedené v zápisnici, prípadne priložené vo forme prílohy spolu s výsledkami hlasovania.
 2. Zápisnica z rokovania AS LF UK musí obsahovať:
  • miesto a čas zasadnutia AS,
  • zoznam prítomných, ospravedlnených a neospravedlnených členov Akademického senátu,
  • zoznam pozvaných hostí,
  • program AS,
  • stručný opis priebehu rokovania,
  • úplný text uznesenia a
  • výsledok hlasovania ku každému bodu uznesenia.
 3. Kontrolu správnosti zápisnice potvrdzujú dvaja overovatelia, ktorých AS LF UK zvolí na začiatku každého zasadnutia.
 4. Zápisnica musí byť v lehote desiatich pracovných dní zverejnená na webovom sídle (stránke) fakulty, v časti prislúchajúcej Akademickému senátu.

 

Čl. 22

Samostatné zasadnutia študentskej časti Akademického senátu

 

 1. Samostatné zasadnutia študentskej časti AS LF UK sú upravené samostatným rokovacím poriadkom študentskej časti Akademického senátu prijatým študentskou časťou Akademického senátu. V prípade ak Študentská časť akademického senátu neprijme vlastný rokovací poriadok, tak na zvolávanie jej zasadnutí, rokovanie, prijímanie uznesení a náležitosti zápisníc z jej zasadnutí sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto Rokovacieho poriadku.
 2. Predsedníctvo študentskej časti Akademického senátu je povinné zabezpečiť archiváciu zápisníc a materiálov zo zasadnutí Študentskej časti Akademického senátu prostredníctvom tajomníka Akademického senátu.

 

Čl. 23

Spolupráca Akademického senátu s inými orgánmi a osobami

 

 1. Akademický senát a jeho orgány si môžu k prerokúvanej otázke vyžiadať stanovisko iného orgánu fakulty alebo vedúceho zamestnanca fakulty vo veciach ich pôsobnosti a zároveň im môžu predkladať návrhy a stanoviská.
 2. Akademický senát a jeho orgány môžu vo veciach súvisiacich s činnosťou Akademického senátu spolupracovať s ďalšími členmi akademickej obce fakulty alebo inými osobami.

 

PIATA ČASŤ

ZASADNUTIA KOLEKTÍVNYCH ORGÁNOV AKADEMICKÉHO SENÁTU


Čl. 24

Zasadnutia predsedníctva

 

 1. Zasadnutia predsedníctva sa konajú podľa potreby.
 2. Zasadnutia predsedníctva zvoláva a vedie predseda akademického senátu.
 3. Zasadnutia predsedníctva sú neverejné, pokiaľ predsedníctvo neurčí inak. Na zasadnutiach predsedníctva sa s poradným hlasom zúčastňuje tajomník akademického senátu. Zasadnutia predsedníctva sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen akademického senátu.
 4. Predsedníctvo je spôsobilé uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov predsedníctva. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov predsedníctva.
 5. Na rokovanie a prijímanie uznesení predsedníctva sa primerane použijú ustanovenia štvrtej a piatej časti tohto rokovacieho poriadku.
 6. Zápisnice zo zasadnutí predsedníctva vyhotovuje tajomník Akademického senátu.

 

Čl. 25

Zasadnutia komisií

 

 1. Zasadnutia komisií sa konajú podľa potreby, a to v súlade s ich vecnou pôsobnosťou a úlohami pridelenými akademickým senátom alebo predsedníctvom.
 2. Zasadnutie komisie zvoláva jej predseda.
 3. Na zasadnutia komisie sú spravidla pozývaní vecne príslušní prodekani, tajomník fakulty a predkladatelia alebo spracovatelia materiálov. Predseda komisie alebo komisia svojím uznesením môžu na zasadnutie komisie pozvať aj ďalšie osoby.
 4. Zasadnutia komisie sú neverejné, pokiaľ príslušná komisia neurčí inak. Na zasadnutí ktorejkoľvek komisie sa môže s poradným hlasom zúčastniť ktorýkoľvek člen Akademického senátu, dekan, prodekan alebo tajomník fakulty.
 5. Zasadnutie komisie vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie alebo iný člen komisie poverený predsedom komisie.
 6. Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Hlasovaním sa v komisii spravidla rozhoduje iba v prípade, keď komisia nerozhodne o prerokovávanom návrhu konsenzuálne.
 7. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komisie. Obsahom uznesenia komisie sú spravidla:
 8. a)  návrhy, odporúčania a stanoviská pre akademický senát alebo predsedníctvo,

  b)  iniciatívne návrhy pre orgány akademickej samosprávy fakulty a vedúcich zamestnancov fakulty alebo

  c)   opatrenia na ďalšie rozvíjanie iniciatívnej a kontrolnej činnosti komisie.

 9. Na rokovanie a prijímanie uznesení komisie sa primerane použijú ustanovenia štvrtej a piatej časti tohto rokovacieho poriadku.
 10. Za vyhotovenie zápisníc zo zasadnutí komisie zodpovedá predseda komisie. Zápisnicu overuje a podpisuje predseda komisie, ktorý ju následne doručí predsedovi Akademického senátu prostredníctvom tajomníka Akademického senátu

 

Čl. 26

Telekonferenčné zasadnutia kolektívnych orgánov Akademického senátu

 

 1. Predsedníctvo a komisie (ďalej len „kolektívne orgány Akademického senátu") môžu okrem zasadnutí formou osobnej prítomnosti členov kolektívneho orgánu Akademického senátu a hostí v rokovacej miestnosti konať aj telekonferenčné zasadnutia.
 2. Telekonferenčným zasadnutím je:
 3. a)  rokovanie členov kolektívneho orgánu akademického senátu a hostí na diaľku prostredníctvom telekomunikačných, audiovizuálnych, telefonických alebo obdobných technických zariadení (ďalej len „telekonferenčné zariadenie") alebo

  b)  kombinácia osobnej prítomnosti členov kolektívneho orgánu Akademického senátu a hostí v rokovacej miestnosti a zapojenia sa ďalších členov kolektívneho orgánu Akademického senátu a hostí do rokovania prostredníctvom telekonferenčného zariadenia.

 4. Špecifické podrobnosti o spôsobe rokovania prijímania uznesení na telekonferenčnom zasadnutí upraví kolektívny orgán Akademického senátu uznesením.

 

Čl. 27

Hlasovanie kolektívneho orgánu spôsobom per-rollam

 

 1. Kolektívne orgány Akademického senátu môžu v odôvodnených a vecne nesporných prípadoch prijímať uznesenia mimo svojich zasadnutí spôsobom per-rollam.
 2. Na hlasovanie kolektívneho orgánu Akademického senátu spôsobom per-rollam sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 20 tohto Rokovacieho poriadku. Platné uznesenie kolektívneho orgánu Akademického senátu nemožno prijať, ak najmenej jedna pätina členov kolektívneho orgánu Akademického senátu vznesie v lehote určenej na hlasovanie námietku proti hlasovaniu spôsobom per-rollam.

 

ŠIESTA ČASŤ


USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE AKADEMICKÉHO SENÁTU


Čl. 28

Zvolávanie ustanovujúceho zasadnutia

 

 1. Prvé zasadnutie novozvoleného Akademického senátu zvoláva a vedie doterajší predseda Akademického senátu do štrnástich dní po vyhlásení výsledkov volieb.
 2. Ak doterajší (odstupujúci) predseda Akademického senátu odmietne zvolanie ustanovujúceho zasadnutia Akademického senátu, alebo ak ho nezvolá podľa ods. 1 tohto článku, ustanovujúce zasadnutie zvolá a vedie predseda odstupujúcej Volebnej a mandátovej komisie tak, aby sa uskutočnilo bez zbytočného odkladu.

 

Čl. 29

Priebeh ustanovujúceho zasadnutia

 

 1. Prvé zasadnutie Akademického senátu vedie do zvolenia nového predsedu Akademického senátu osoba podľa čl. 28 tohto Rokovacieho poriadku; ak nie je členom novozvoleného Akademického senátu, tak bez práva hlasovať.
 2. Na prvom zasadnutí Akademického senátu pôsobia aj ostatní členovia predsedníctva do zvolenia nových členov predsedníctva namiesto nich; ak nie sú členmi novozvoleného Akademického senátu, sú bez práva hlasovať.
 3. Na programe ustanovujúceho zasadnutia sú najmä voľby predsedu a podpredsedov Akademického senátu.11 Na programe ustanovujúceho zasadnutia Akademického senátu je aj vyhlásenie volieb do Akademického senátu.
 4. Odstupujúca Volebná a mandátová komisia na ustanovujúcom zasadnutí vyhlási voľby do stálych komisií Akademického senátu v súlade s ods. 4 tohto článku; ak odstupujúca Volebná a mandátová komisia voľby podľa predchádzajúcej vety nevyhlási, môže voľby do komisií vyhlásiť novozvolený predseda AS. 12
 5. Voľby do stálych komisií Akademického senátu ktoré boli vyhlásené na ustanovujúcom zasadnutí Akademického senátu sa zrealizujú spravidla na najbližšom nasledujúcom zasadnutí Akademického senátu a za ich zabezpečenie a riadenie zodpovedá predsedajúci Akademického senátu v súlade s čl. 25 Zásad volieb do Akademického senátu. 

 

SIEDMA ČASŤ


OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Čl. 30

Osobitné ustanovenia

 

V súlade s čl. 22 ods. 4 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK") je Akademický senát UK oprávnený počas nevyhnutnej doby vykonávať pôsobnosť Akademického senátu (fakulty) len v rozsahu schvaľovania zmien vnútorných predpisov fakulty tak, aby tieto zmeny neboli v rozpore so zákonom o vysokých školách, iným všeobecne záväzným právnym predpisom alebo týmto štatútom. Ak Akademický senát (fakulty) vykonáva svoju pôsobnosť v zložení, ktoré je v rozpore so zákonom o vysokých školách, Štatútom UK alebo vnútornými predpismi fakulty, Akademický senát UK je oprávnený vykonať opatrenia, aby sa zloženie Akademického senátu (fakulty) uviedlo do súladu s príslušným predpisom.

 

Čl. 31

Tajomník Akademického senátu

 

 1. Administratívu Akademického senátu a jeho organizačno-technické záležitosti zabezpečuje tajomník Akademického senátu (ďalej len „tajomník"). Výkon týchto prác riadi predseda Akademického senátu.
 2. Tajomník Akademického senátu najmä:
  • zodpovedá za organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí akademického senátu a jeho orgánov,
  • zodpovedá za vyhotovenie zápisníc zo zasadnutí akademického senátu a predsedníctva,
  • vedie zoznam členov akademického senátu a jeho orgánov a zodpovedá za jeho aktualizáciu,
  • zodpovedá za zverejňovanie materiálov z činnosti akademického senátu a jeho orgánov na webovom sídle fakulty a úradnej výveske akademického senátu,
  • zodpovedá za vedenie registratúry akademického senátu,
  • poskytuje súčinnosť volebným komisiám pri zabezpečení organizačných a administratívnych záležitostí súvisiacich s prípravou a priebehom volieb do akademických samosprávnych orgánov,
  • plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží akademický senát alebo jeho orgány.
 3. Tajomník sa zúčastňuje na zasadnutiach akademického senátu s postavením pozvaného hosťa.
 4. Tajomníka ustanovuje do funkcie predseda Akademického senátu. Za tajomníka môže byť ustanovený ktorýkoľvek zamestnanec fakulty.

 

Čl. 32

Riešenie sporných otázok

 

 1. Ak sa počas zasadnutia Akademického senátu alebo jeho kolektívneho orgánu vyskytne pochybnosť o postupe podľa tohto Rokovacieho poriadku, rozhoduje v jednotlivých prípadoch predsedajúci zasadnutia; proti rozhodnutiu predsedajúceho je prípustná námietka, o ktorej sa s konečnou platnosťou rozhodne hlasovaním. 

 

1 Šiesta časť tohto Rokovacieho poriadku.
2 Zásady volieb do Akademického senátu. 
3 Čl. 21 ods. 2 Zásad volieb do Akademického senátu. 
4 Čl. 21 ods. 3 Zásad volieb do Akademického senátu. 
5 Zásady volieb do Akademického senátu fakulty. 
6 Zásady volieb do Akademického senátu. 
7 Čl. 11 ods. 2 Zásad volieb do Akademického senátu. 
8 Čl. 7 Zásad volieb do Akademického senátu. 
9 Odvolávanie členov komisií upravuje čl. 25 Zásad volieb do Akademického senátu. )
10 Voľby do AS LF UK zabezpečujú dočasné volebné komisie v zmysle čl. 11 a čl. 17 Zásad volieb do Akademického senátu
11 Čl. 22 ods. 1 a ods. 2 Zásad volieb do Akademického senátu. 
12 Štvrtá časť Zásad volieb do Akademického senátu.