Akademický senát

Komisie

 Komisie AS LFUK sú poradnými orgánmi AS LFUK. Komisie na požiadanie Predsedníctva AS LFUK prerokúvajú pred zasadnutím AS LFUK predložené materiály a predkladajú AS LFUK svoje stanoviská. Predsedom komisie je člen AS LFUK, ktorého si volia členovia komisie. Členmi komisie sú zástupcova zamestnaneckej a študentskej časti senátu na základe dobrovoľnosti. Členmi komisií nemusia byť len členovia AS LFUK.

PEDAGOGICKÁ KOMISIA

HOSPODÁRSKA, ROZPOČTOVÁ A MZDOVÁ KOMISIA

LEGISLATÍVNA KOMISIA

KOMISIA PRE LIEČEBNO-PREVENTÍVNU ČINNOSŤ A VZŤAHY S REZORTOM ZDRAVOTNÍCTVA

ETICKÁ, ROZHODCOVSKÁ A DISCIPLINÁRNA KOMISIA

KOMISIA PRE VEDU, VÝSKUM, VEDECKÉ A PEDAGOGICKÉ HODNOTI