Akademický senát

Akademický senát si plní povinnosti  dané zákonom 131/2002 z.z.  a Štatútom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Je najvyšším zastupiteľským orgánom akademickej samosprávy fakulty. Rozhoduje o zásadných otázkach činnosti fakulty, schvaľuje koncepciu a otázky týkajúce sa ďalšieho rozvoja LFUK.

Akademický senát tvoria  dve časti:

Zamestnaneckú časť  

tvoria členovia akademickej obce zamestnanci, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s fakultou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas zvolení v priamych tajných voľbách. Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty je štvorročné.

Zoznam volebných obvodov

Študentskú časť

tvoria študenti doktorského a doktorandského štúdia na fakulte zapísaní v študijnom programe uskutočňovanom na fakulte zvolení v priamych tajných voľbách. Funkčné obdobie členov študentskej časti akademického senátu fakulty je dvojročné.

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AS LFUK 

Voľby členov sa riadia Vnútorným predpisom  č. 9/2023

Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty

 

 

Komisie

 Komisie AS LFUK sú poradnými orgánmi AS LFUK. Komisie na požiadanie Predsedníctva AS LFUK prerokúvajú pred zasadnutím AS LFUK predložené materiály a predkladajú AS LFUK svoje stanoviská. Predsedom komisie je člen AS LFUK, ktorého si volia členovia komisie. Členmi komisie sú zástupcova zamestnaneckej a študentskej časti senátu na základe dobrovoľnosti. Členmi komisií nemusia byť len členovia AS LFUK.

PEDAGOGICKÁ KOMISIA

HOSPODÁRSKA, ROZPOČTOVÁ A MZDOVÁ KOMISIA

LEGISLATÍVNA KOMISIA

KOMISIA PRE LIEČEBNO-PREVENTÍVNU ČINNOSŤ A VZŤAHY S REZORTOM ZDRAVOTNÍCTVA

ETICKÁ, ROZHODCOVSKÁ A DISCIPLINÁRNA KOMISIA

KOMISIA PRE VEDU, VÝSKUM, VEDECKÉ A PEDAGOGICKÉ HODNOTI