Akademický senát


 

Akademický senát (AS LFUK) si plní najmä povinnosti dané zákonom 131/2002 Z.z. (paragrafy 26 a 27)  a Štatútom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Je samosprávnym zastupiteľským orgánom akademickej samosprávy fakulty.  Rozhoduje  o zásadných otázkach činnosti LFUK, schvaľuje koncepciu a otázky týkajúce sa ďalšieho rozvoja LFUK. Členmi AS LFUK je Akademická obec LFUK.
Rokovania senátu sa riadia ROKOVACÍM PORIADKOM.

Akademická obec LFUK (AO LFUK) tvoria ju akademickí funkcionári LFUK a UK, vysokoškolskí učitelia, výskumní zamestnanci, odborní zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace so vzdelávacou činnosťou a sú na LFUK  v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, študenti zapísaní v akreditovaných študijných programoch a akreditovaných programoch doktorandského štúdia.

Akademický senát LFUK tvoria dve časti:

Zamestnaneckú časť tvoria členovia akademickej obce LFUK.
Po jednom zástupcovi z pracovísk, ktoré majú v deň vypísania volieb do AS LFUK   štyroch a viac členov AO LFUK   a boli zvolení v priamych tajných voľbách zamestnaneckou časťou akademickej obce svojho pracoviska. Pracoviská LFUK, ktoré majú menej ako štyroch členov AO LFUK, sa môžu spojiť, aby počet členov AO LFUK bol spolu viac ako štyria a môžu si zvoliť jedného spoločného zástupcu do AS LFUK,

Študentskú časť (ŠČAS) tvoria študenti LFUK  zvolení v priamych tajných voľbách študentskou časťou AO LFUK  v počte, ktorý zodpovedá minimálne 1/3 celkového počtu členov AS LFUK.

Voľby do zamestnaneckej časti AS LFUK sa konajú každé štyri roky a riadia sa VOLEBNÝM PORIADKOM


 VYHLÁSENIE  ZAMESTNANECKEJ ČASTI  AKADEMICKÉHO SENÁTU LFUK

 

 

Komisie

 Komisie AS LFUK sú poradnými orgánmi AS LFUK. Komisie na požiadanie Predsedníctva AS LFUK prerokúvajú pred zasadnutím AS LFUK predložené materiály a predkladajú AS LFUK svoje stanoviská. Predsedom komisie je člen AS LFUK, ktorého si volia členovia komisie. Členmi komisie sú zástupcova zamestnaneckej a študentskej časti senátu na základe dobrovoľnosti. Členmi komisií nemusia byť len členovia AS LFUK.

PEDAGOGICKÁ KOMISIA

HOSPODÁRSKA, ROZPOČTOVÁ A MZDOVÁ KOMISIA

LEGISLATÍVNA KOMISIA

KOMISIA PRE LIEČEBNO-PREVENTÍVNU ČINNOSŤ A VZŤAHY S REZORTOM ZDRAVOTNÍCTVA

ETICKÁ, ROZHODCOVSKÁ A DISCIPLINÁRNA KOMISIA

KOMISIA PRE VEDU, VÝSKUM, VEDECKÉ A PEDAGOGICKÉ HODNOTI