Akademický senát

Akademický senát si plní povinnosti  dané zákonom 131/2002 z.z.  a Štatútom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Je najvyšším zastupiteľským orgánom akademickej samosprávy fakulty. Rozhoduje o zásadných otázkach činnosti fakulty, schvaľuje koncepciu a otázky týkajúce sa ďalšieho rozvoja LFUK.

Akademický senát tvoria  dve časti:

Zamestnaneckú časť tvoria členovia akademickej obce LFUK po jednom zástupcovi z pracovísk, ktoré majú v deň vypísania volieb do AS LFUK štyroch a viac členov akademickej obce. Pracoviská, ktorých počet členov je menší sa združujú a majú jedného spoločného zástupcu.

Študentskú časť tvoria študenti fakulty zvolení v priamych tajných voľbách študentskou časťou akademickej obce LFUK v počte, ktorý zodpovedá minimálne 1/3 celkového počtu členov AS LFUK.

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AS LFUK 

Voľby členov sa riadia Volebným poriadkom AS LFUK

AS LFUK volí zo svojich členov  predsedu a podpredsedu senátu. Každá časť senátu si volí svojho predsedu. Predsedníctvo senátu tvoria: predseda AS LFUK, podpredseda AS LFUK, predseda zamestnaneckej časti AS LFUK, predseda študentskej časti AS LFUK a predsedovia komisií AS LFUK.

Zasadnutia senátu zvoláva predseda AS LFUK. Riadne zasadnutia senátu sa konajú vo výučbovej  časti semestra. Mimoriadne zasadnutie je možné  v prípade potreby zvolať kedykoľvek. Zasadnutia senátu sa riadia Rokovacím poriadkom AS LFUK

 

 

Komisie

 Komisie AS LFUK sú poradnými orgánmi AS LFUK. Komisie na požiadanie Predsedníctva AS LFUK prerokúvajú pred zasadnutím AS LFUK predložené materiály a predkladajú AS LFUK svoje stanoviská. Predsedom komisie je člen AS LFUK, ktorého si volia členovia komisie. Členmi komisie sú zástupcova zamestnaneckej a študentskej časti senátu na základe dobrovoľnosti. Členmi komisií nemusia byť len členovia AS LFUK.

PEDAGOGICKÁ KOMISIA

HOSPODÁRSKA, ROZPOČTOVÁ A MZDOVÁ KOMISIA

LEGISLATÍVNA KOMISIA

KOMISIA PRE LIEČEBNO-PREVENTÍVNU ČINNOSŤ A VZŤAHY S REZORTOM ZDRAVOTNÍCTVA

ETICKÁ, ROZHODCOVSKÁ A DISCIPLINÁRNA KOMISIA

KOMISIA PRE VEDU, VÝSKUM, VEDECKÉ A PEDAGOGICKÉ HODNOTI