Aktuálne oznamy

Zasadnutie Akademického senátu LF UK

10. riadne zasadnutie Akademického senátu LF UK v 1. funkčnom období

sa bude konať  dňa   21. mája 2024 o 13,00 hod.

vo Veľkej posluchárni LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

 

Program zasadnutia:

1.  Otvorenie

2.   Schválenie programu

3.   Schválenie overovateľov zápisnice

4.   Udelenie vyznamenania

5.   Návrh na udelenie vyznamenania LF UK

6.   Výročná správa o činnosti LF UK za rok 2023

7.   Výročná správa o hospodárení LF UK  za rok 2023

8.   Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu č. 9/2023 Zásady volieb do AS LF UK

9.   Informácie dekana LF UK a vedenia LF UK

10.  Rôzne

11.  Záver