Aktuálne oznamy

Zasadnutie Akademického senátu LF UK

Oznamujeme, že zasadnutie Akademického senátu LF UK

sa bude konať  dňa 5.12.2023 o 13,00 hod  on line

Program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Schválenie overovateľov zápisnice
  4. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov v pregraduálnej výučbe uskutočňovaných na LF UK výlučne v inom ako štátnom jazyku pre akademický rok 2024/2025       
  5. Rôzne
  6. Záver