Dekan LF UK v Bratislave

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

tel.: +421 2 90119 466 - sekretariát dekana na LF
tel.: +421 2 48 234 108 - sekretariát V. internej kliniky

e-mail: dekanfmed.uniba.sk
e-mail: juraj.payerfmed.uniba.sk

Prof. Payer sa narodil 13. marca 1958 v Bratislave v lekárskej rodine. Je štvrtým pokračovateľom lekárskej dynastie a v jeho šľapajach pokračuje aj jeho syn. Po ukončení gymnaziálneho štúdia sa rozhodol pre štúdium medicíny na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, ktoré aj úspešne v roku 1983 ukončil. Nastúpil na I. internú kliniku LFUK a FN Bratislava, kde zotrval do roku 2004. Počas tohto obdobia získal atestáciu z internej medicíny I. a II. stupňa, ako aj atestáciu z endokrinológie. V roku 1994 obhájil titul kandidáta vied a v roku 1997 habilitoval za docenta vnútorného lekárstva. Profesorom vnútorného lekárstva Lekárskej fakulty UK bol menovaný v roku 2002. V roku 2004 prestúpil do Nemocnice Ružinov, kde začal budovať V. internú kliniku LFUK a UNB, ktorá je dnes najväčšou internou klinikou v Bratislave. Prof. Payer stojí na jej čele ako prednosta kliniky do dnes. V roku 2014 mu Royal College of Physician v Londýne udelil čestný titul FRCP. Od februára 2015 vykonával funkciu prvého prodekana LF UK pre spoluprácu fakulty so zdravotníckymi zariadeniami, zdravotnú starostlivosť, špecializačné štúdium. V lete toho istého roku ukončil štúdium na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v Bratislave a získal titul Master of Public Health (MPH). Dňa 8.11.2022 bol dvojtretinovou väčšinou hlasov Akademického senátu LF UK zvolený za kandidáta na funkciu dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave na obdobie 2023 – 2027, do funkcie dekana bol rektorom UK menovaný od 1.2.2023.

Prof. Payer  zastáva aj mnohé iné funkcie. Je hlavným odborníkom MZ SR pre odbor endokrinológia. Do roku 2018 bol aj hlavným odborníkom MZ SR pre odbor vnútorné lekárstvo. Je mienkotvornou osobnosťou pri koncepcii endokrinológie, osteológie a vnútorného lekárstva na Slovensku. Angažuje sa pri zavádzaní nových najmodernejších modalít diagnostiky a liečby interných chorôb. Ako člen kategorizačnej a katalogizačnej komisie na MZ SR sa aktívne podieľa na tvorbe liekovej politiky. Do 2023 bol predsedom Akreditačnej komisie MZ SR, čím výrazne pozitívne ovplyvňoval ďalšie vzdelávanie lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov na Slovensku. Od roku 2020 je predsedom komisie MZ SR a odborným garantom pre Štandardné diagnostické a terapeutické postupy a Postupy pre výkon prevencie MZ SR.

Je dlhoročným členom prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti, prezidentom Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS, prezidentom Slovenskej endokrinologickej spoločnosti SLS a viceprezidentom Slovenskej internistickej spoločnosti SLS. V roku 2016 bol zvolený za prvého viceprezidenta celej Slovenskej lekárskej spoločnosti. Je aj aktívnym členom viacerých medzinárodných endokrinologických a osteologických spoločností.

Prof. Payer má bohatú publikačnú činnosť, je autorom a spoluautorom viac ako 16 kníh a asi 1 170 publikácií v domácej a zahraničnej literatúre. Taktiež má početné citačné ohlasy (viac ako 1 500).  Je členom redakčných rád slovenských a zahraničných odborných periodík.

Veľká časť jeho profesionálneho záujmu je venovaná osteológii. Je uznávaným odborníkom podieľajúcim sa rozhodujúcou mierou na koncepcii starostlivosti o pacientov s osteoporózou, ktorá je na Slovensku na špičkovej úrovni i v celosvetovom meradle.  Na Slovensku vybudoval nový odbor, ktorý má význam na zlepšenie kvality života obyvateľstva ako aj zníženie mortality na osteoporotické zlomeniny. Jedná sa o odbor, pri ktorom je dôležitá interdisciplinárna spolupráca. A aj tu sa prejavili jeho manažérske schopnosti integrácie rozličných odborníkov pri koncepcii osteológii. Prof. Payer je pozývaným prednášateľom aj na medzinárodné osteologické kongresy. Je medzinárodne uznávaným odborníkom v osteológii, Slovensko reprezentuje ako člen panelu expertov EÚ pre problematiku osteoporózy pri Európskom parlamente. Špecializuje sa hlavne na problematiku liečby osteoporózy a problematiku sekundárnej osteoporózy. Je taktiež editorom prvej slovenskej monografie „Osteoporóza“, ktorá vyšla v roku 2012.

Súčasne je dlhoročným pedagógom na LF UK v Bratislave, obľúbeným prednášateľom, prísnym ale spravodlivým examinátorom. Na LF UK pôsobí ako garant pre výučbu Internej propedeutiky a Internej medicíny pre odbor všeobecné lekárstvo, je predseda skúšobnej komisie pre  štátne záverečné skúšky z vnútorného lekárstva. Je osobou zodpovednou za doktorandské štúdium habilitačné a inauguračné konanie v odbore vnútorné choroby na LF UK. Taktiež je garantom pre špecializačné štúdium v odbore endokrinológia a predseda skúšobnej komisie pre atestačnú skúšku z odboru endokrinológia.

Prof. Payer v zmysle tradícií medicíny si buduje vlastnú vedecko-výskumnú ale aj medicínsku školu. Za svoje pôsobenie vychoval 1 profesora vnútorného lekárstva, 8 docentov vnútorného lekárstva, 15 doktorandov. A nespočetne veľa dobrý lekárov – internistov, endokrinológov, osteológov. Napriek ťažkej dobe v školstve a v zdravotníctve podporuje vzdelávanie a rozvoj mladých lekárov.

Je nositeľom viacerých ocenení a vyznamenaní - Bronzová medaila Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Dérerova cena SLS za vedeckú a publikačnú činnosť, Jesseniova cena SLS za monografiu Dictionary of Rheumatology, Prémia literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012 v kategórii biologické a lekárske vedy, Jesseniova cena SLS za monografiu Osteoporóza, Zlatá medaila SLS za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť, Medaila Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS za rozvoj medicíny v oblasti osteoporózy a metabolických ochorení kostí.

Prof. Juraj Payer zasvätil svoj život medicíne, ktorú berie ako životné poslanie. Drží sa princípu, že zdravotníctvo primárne slúži pacientom a nie naopak. Je obľúbený medzi svojimi spolupracovníkmi. Aj keď je častokrát prísny a náročný, presne tak ako na seba tak aj na iných, vždy je to s cieľom rozvoja osobnosti a profesionálneho rastu svojich kolegov a progresie kliniky ako celku. K svojim pacientom je empatický, má snahu im za každých okolností pomôcť a vyhovieť. Napriek mnohým funkciám a povinnostiam nikdy nezabúda byť „lekár – klinik“, ktorý má vďaka pravidelným vizitám absolútny prehľad o všetkých hospitalizovaných pacientoch a nevynechá ani deň zo svojich ambulantných ordinačných hodín.