Vedecká rada Lekárskej fakulty UK v Bratislave

Členovia vedeckej rady LF UK v Bratislave

Členovia Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK v Bratislave

od 20. februára 2019

 

Predseda – dekan LF UK:

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS 

Členovia -  prodekani

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.

MUDr. Bohuslav Novák, PhD.

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD. 

Členovia z LF UK a UK

prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MPH

prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.

prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.

prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.

doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP

prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD.

doc. MUDr. Dušan Hirjak, CSc.

prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.

prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH

Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.

doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.

doc.et doc.  MUDr. Viera Lehotská, PhD.

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.

prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD.

prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.

prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Externí členovia

prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.

prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc.

prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

doc. MUDr. Juraj Kaušitz, PhD.

doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.

Ing. Mongi Msolly, MBA

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

doc. MUDr. Martin Repko, Ph. D.

RNDr. Ján Sedlák, DrSc.

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

JUDr. Michal Tinák

MUDr. Renáta Vandriaková, MPH

Rokovací poriadok vedeckej rady LF UK v Bratislave

Rokovací poriadok Vedeckej rady LF UK v Bratislave

 

 

Termíny zasadnutia vedeckej rady LF UK v Bratislave

 

    17. októbra     2019         o  13.00 h

    12. decembra  2019         o  13.00 h

--------------------------------------------------------------

     27. februára   2020         o 13.00 h

     16. apríla        2020         o 13.00 h

     11. júna          2020        o 13.00 h

       8. októbra     2020        o 13.00 h

      10. decembra 2020        o 13.00 h

  • V prípade doplnenia programu do Vedeckej rady treba materiál predložiť najneskôr 2 týždne pred zasadnutím Vedeckej rady LF UK.
  • Žiadosti o habilitačné konanie a inauguračné konanie je potrebné predložiť   3 týždne pred zasadnutím Vedeckej rady LF UK.