Vedecká rada Lekárskej fakulty UK v Bratislave

Členovia vedeckej rady LF UK v Bratislave

Členovia Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK v Bratislave

od 18. novembra 2021 

 

Predseda – dekan LF UK:

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS 

Členovia -  prodekani

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM

prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.

MUDr. Bohuslav Novák, PhD.

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MPH

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD. 

Členovia z LF UK a UK

prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MPH, MHA

prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.

prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.

prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.

doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP

prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

doc. MUDr. Dušan Hirjak, CSc.

prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.

prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH

prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.

doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH

prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.

prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD.

prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.

prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Externí členovia

MUDr. Peter Bartoň

prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.

prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD.

prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

doc. MUDr. Juraj Kaušitz, PhD.

MUDr. Mário Mikloši, PhD.

Ing. Mongi Msolly, MBA

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

prof. MUDr. Martin Repko, Ph. D.

RNDr. Ján Sedlák, DrSc.

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

Termíny zasadnutia vedeckej rady LF UK v Bratislave

 


       Termíny zasadnutia VR LF UK  v Bratislave  v r. 2021         

 

        18. februára     2021      o 13.00 h

        15. apríla          2021      o 13.00 h

        10. júna            2021      o 13.00 h

        23. septembra   2021     o 13.00 h          

           7. októbra       2021     o 13.00 h

         16. decembra   2021     o 13.00 h

         ---------------------------------------

         Termíny zasadnutia  Vedeckej rady LF UK v Bratislave v r. 2022

         17. februára     2022     o 13.00 h

         28. apríla          2022     o 13.00 h

         16. júna            2022     o 13.00 h

         29. septembra  2022    o 13.00 h

         10. novmbra     2022     o 13.00 h

 

  • V prípade doplnenia programu do Vedeckej rady treba materiál písomne predložiť najneskôr 2 týždne pred zasadnutím Vedeckej rady LF UK.
  • Žiadosti o habilitačné konanie a inauguračné konanie je potrebné predložiť   3 týždne pred zasadnutím Vedeckej rady LF UK.