Vedecká rada Lekárskej fakulty UK v Bratislave

Členovia vedeckej rady LF UK v Bratislave

Členovia Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK v Bratislave

od 20. februára 2019

 

Predseda – dekan LF UK:

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS 

Členovia -  prodekani

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.

MUDr. Bohuslav Novák, PhD.

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD. 

Členovia z LF UK a UK

prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MPH

prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.

prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.

prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.

doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP

prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

doc. MUDr. Dušan Hirjak, CSc.

prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.

prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH

prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.

doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH

doc.et doc.  MUDr. Viera Lehotská, PhD.

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.

prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD.

prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.

prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Externí členovia

prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.

prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD.

prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc.

prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

doc. MUDr. Juraj Kaušitz, PhD.

Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.

Ing. Mongi Msolly, MBA

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

prof. MUDr. Martin Repko, Ph. D.

RNDr. Ján Sedlák, DrSc.

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

JUDr. Michal Tinák

MUDr. Renáta Vandriaková, MPH

Termíny zasadnutia vedeckej rady LF UK v Bratislave

 

    

--------------------------------------------------------------

   

      10. decembra 2020        o 13.00 h


       Termíny zasadnutia VR LF UK  v Bratislave  v r. 2021         

 

        18. februára     2021      o 13.00 h

        15. apríla          2021      o 13.00 h

        10. júna            2021      o 13.00 h

         7. októbra       2021       o 13.00 h

        16. decembra   2021       o 13.00 h

 

 

  • V prípade doplnenia programu do Vedeckej rady treba materiál písomne predložiť najneskôr 2 týždne pred zasadnutím Vedeckej rady LF UK.
  • Žiadosti o habilitačné konanie a inauguračné konanie je potrebné predložiť   3 týždne pred zasadnutím Vedeckej rady LF UK.