Aprobačná komisia

Aprobačná komisia LF UK je poradným orgánom dekana LF UK, ktorá plní úlohy najmä pri odbornom posudzovaní plnenia kritérií na udeľovanie vedeckopedagogických titulov, obsadzovane funkčných miest docent a profesor, a pri otázkach publikačnej činnosti.

Vnútorný predpis č. 5/2024 - Príkaz dekana LF UK k zriadeniu Aprobačnej komisie LF UK

Členovia  Aprobačnej komisie LF UK v Bratislave, menovaní dekanom prof. MUDr. Jurajom Payerom, PhD., MPH, FRCP, FEFIM dna 23. februára 2024

Predseda:

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.

Členovia:

prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, FRCP

prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC

prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.

doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc.

doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.

 

 

Zápisnice zo zasadnutí Aprobačnej komisie LF UK v Bratislave

1. zápisnica zo zasadnutia Aprobačnej komisie LF UK  zo dňa 1. 3. 2024