Diagnostická činnosť

Základná diagnostika: priama diagnostika mikrobiálnych agensov z biologických materiálov.                                            

 • Bakteriologická diagnostika aeróbna aj anaeróbna – kultivácia, mikroskopia -  v bežnom rutinnom rozsahu. Na požiadanie aj špeciálne vyšetrenia.
 • Identifikácia kauzálnych mikrobiálnych agensov z rôznych biologických materiálov: hemokultúra,  dýchacie cesty, gastrointestinálny trakt, urogenitálny trakt, likvor, klinický chirurgický materiál, infekcie kože, sekčný materiál.
 • Dôkaz toxínov Clostridium difficile.
 • Dôkaz pneumokokového antigenu v moči.
 • Dôkaz antigénu Helicobacter pylori v stolici.
 • U identifikovaných mikrobiálnych agensov sa stanoví citlivosť na antimikróbne látky – kvalitatívna alebo kvantitatívna (minimálna inhibičná koncentrácia - MIC) podľa okolností.                                          

Sérologická diagnostika vírusových ochorení a vybraných bakteriálnych nákaz.                                     

 • Dôkaz intratekálnej tvorby protilátok u B.burgdorferi.                                     

Špeciálna diagnostika: priama mikroskopická diagnostika parazitárnych gastrointestinálnych nákaz                

 • Leptospiry, legionelly – diagnostika na  špecializovanom pracovisku s rozsahom pre celú SR
 • Sledovanie rezistencie  na antimikróbne látky a jej mechanizmov u jednotlivých pôvodcov, interpretácia výsledkov s použitím expertného systému. Dôraz na ESBL produkujúce kmene enterobaktérií,  meticilín rezistentné stafylokoky, vankomycín rezistentné enterokoky  a počínajúce sa objavovanie kmeňov produkujúcich karbapenemázu.
 • monitorovanie epidemiologicky závažných kmeňov z hľadiska nozokomiálnych nákaz  izolovaných od pacientov ako kauzálnych pôvodcov infekcie, ale aj ako nosičských kmeňov na slizniciach ľudského tela
 • odoberanie sterov z prostredia na jednotlivých klinikách, sledovanie účinnosti dezinfekcie
 • príprava perorálnych autovakcín na odporúčanie klinického imunológa pre pacientov s chronickými a recidivujúcimi infekciami pri zlyhaní bežnej atb terapie  
 • diagnostika importovaných  črevných parazitárnych nákaz, malárie a ďalších krvných parazitov, kožnej leišmaniózy, kožných myáz


                                                                    

Nadštandardné služby - AUTOVAKCÍNY

Na požiadanie pacienta môže ošetrujúci lekár požadovať mikrobiologické vyšetrenia kontrolné, ktoré v danom časovom intervale poisťovňa neuhradí. Ak ich pacient vyžaduje, ide o nadštandardné vyšetrenie mimo bežných algoritmov v klinickej mikrobiológii a hradí si ich podľa platného cenníka.

Kontrola kvality diagnostickej činnosti

Diagnostická činnosť pracoviska je priebežne kontrolovaná v rámci externej kontroly kvality       

 

Labquality  Helsinki FINLAND

   Zabezpečenie externej kontroly v oblasti bakteriológie, mykológie, parazitológie a sérológie 2 - 4 krát ročne

      Identifikácia, stanovenie citlivosti,  mechanizmy rezistencie,  interpretácia výsledkov.

     Certifikáty zasielané 1 x ročne.

   ›    www.labquality.fi ; info@labquality.fi

 

Úrad verejného zdravotníctva SR 

      Kontrola kvality laboratórneho stanovenia citlivosti na antibiotiká - kruhové vzorky 4 x ročne.

      Certifikáty zasielané 4 x ročne.

 

UK NEQAS London 

    Identifikácia vybraných pôvodcov  EARS –net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network)

      Certifikáty zasielané 1 x ročne.

   ›   www.uknegas.org.uk 

 

 

cerfikát kvality Fínsko
certifikát NRC