Doktorandské štúdium

Na Mikrobiologickom ústave LF UK je možné od školského roka 2022/2023 študovať v dennej alebo externej forme doktorandského štúdia v odbore Lekárska mikrobiológia a imunológia.

Témy doktorandských prác nájdete na

https://www.fmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/temy-na-doktorandske-studium-v-akademickom-roku-20222023/

Tu si môžete pozrieť PRIJÍMACIE KONANIE A PODMIENKY PRIJATIA NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, LEKÁRSKEJ FAKULTE v akademickom roku 2023/2024

 

Otázky z lekárskej mikrobiológie pre záujemcov o doktorandské štúdium na Mikrobiologickom ústave LF UK v Bratislave  

 

Našim partnerom je https://ghcgenetics.sk/

Doktorandi

Ukončení doktorandi

  1. Mgr. Michaela Ferenčáková, PhD

Lekárska fakulta UPJŠ Košice

Študijný odbor:                      Klinická biochémia

Téma dizertačnej práce:         Profilová fluorescenčná analýza a molekulové markery pri diagnostike rakoviny prsníka

Dizertačná práca obhájená     2019

 

  1. Mgr. René Link, PhD

Lekárska fakulta UPJŠ Košice

Študijný odbor:                      Klinická biochémia

Téma dizertačnej práce:         Vplyv črevných zápalových chorôb na diverzitu a funkcie črevnej mikrobioty

Dizertačná práca obhájená     2021

 

Doktorandi po dizertačnej skúške


1. PharmDr. Miriam Ondrášová

VŠ sv.Alžbety

Študijný odbor:                      Laboratórne vyšetrovacie metódy

Téma dizertačnej práce:        Sledovanie extrahepatálnych prejavov u pacientov s hepatitídou C pred a po liečbe DAA

Dizertačná skúška                  2022

 

Doktorandi pred dizertačnou skúškou

  1. RNDr. Lucia Jánošiková

Lekárska fakulta UK

Študijný odbor:                      Lekárska mikrobiológia a imunológia

Téma dizertačnej práce:         Alternatívne spôsoby terapie pri chronických infekciách v dermatológii

 

2. MUDr. Ján Ficík, MPH

Lekárska fakulta UK

Študijný odbor:                      Lekárska mikrobiológia a imunológia

Téma dizertačnej práce:       Enterobaktérie produkujúce karbapenemázy: detekcia a  možnosti terapeutickej intervencie

 

3. MUDr. Žofia Füssy

Lekárska fakulta UK

Študijný odbor:                        Lekárska mikrobiológia a imunológia

Téma dizertačnej práce:          Liečba chronických a recidivujúcich uroinfekcií

 

4. Ing. Dušan Hurtoň

Lekárska fakulta UK

Študijný odbor:                        Lekárska mikrobiológia a imunológia

Téma dizertačnej práce:          Antibiotická rezistencia nozokomiálnych kmeňov