Mikrobiologický ústav LF UK a UN Bratislava

krvný agar
Mikrobiologický ústav
mikroplatnička

 

 

 

V priebehu posledných dvoch týždňov nás opustili dve významné osobnosti slovenskej mikrobiológie:

Prof. MUDr. Ján Štefanovič, CSc.
Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

Akademik Štefanovič - dlhoročný prednosta Mikrobiologického ústavu, ktorý stál za rozvojom slovenskej mikrobiológie a imunológie zanechajúc za sebou stovky bývalých študentov a doktorandov - dnes obetavých lekárov a výnimočných odborníkov, úspešne pracujúcich v prospech pacientov a vedy doma aj vo svete.

 


Profesor Krčméry - posledný prednosta Mikrobiologického ústavu, človek s veľkým srdcom a encyklopedickými vedomosťami presahujúcimi odbor lekárskej mikrobiológie, ktorý každodenne pomáhal chorým a trpiacim doma aj vo svete v rámci početných humanitárnych projektov a misií. 


S úctou spomíname!

Monografia A. Liptáková a kol.: Lekárska mikrobiológia

Knihu si môžete kúpiť: ShopHERBA.sk

APVV-18-0171 Význam nových biomarkerov hepatitídy B pre stratifikáciu rizika a manažment liečby pacientov s chronickou HBV infekciou

Antibiotiká a antimikrobiálna rezistencia

Celý rozhovor nájdete na tejto stránke.

Získali sme cenu LITERÁRNEHO FONDU

ROZHOVORY 01 Lekárska mikrobiológia

Profesor Vladimír Krčméry a docentka Adriána Liptáková v rozhovore o výnimočnej knižnej novinke vydavateľstva Herba a ďalších zaujímavých témach. Hlavná autorka prvej slovenskej učebnice a monografie Lekárska mikrobiológia doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MPH a zostaviteľ jednej kapitoly knihy, prednosta Mikrobiologického ústavu LF UK v Bratislave, prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. v rozhovore s moderátorom Lukášom Turiakom prezradili viac o súvislostiach vzniku tejto publikácie, ale aj o mimoriadne aktuálnej problematike lekárskej mikrobiológie ako takej. Knihu spolu s ďalšími publikáciami nájdete na stránke www.shopherba.sk

Charakteristika ústavu

Mikrobiologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava (MIU LF UK a UNB) je združeným pracoviskom Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice a vykonáva súčasne pedagogickú, vedecko-výskumnú aj diagnostickú činnosť.

Zabezpečuje výučbu mikrobiológie, klinickej mikrobiológia a tropickej parazitológie pre študentov všeobecného lekárstva, lekárskej mikrobiológie pre študentov zubného lekárstva a študentov biomedicínskej fyziky.

Mikrobiologickú diagnostickú a konzultačnú činnosť vykonáva ústav od svojho založenia v r. 1949 pre Nemocnicu Staré Mesto a v obmedzenej miere aj  pre iné zmluvné zariadenia.

Na MIU LF UK a UNB má dlhoročnú tradíciu aj príprava autovakcín pre pacientov s celoslovenskou pôsobnosťou.

Nedeliteľnou súčasťou aktivít MIU LF UK a UNB je vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov počas seminárov MIU LF UK a UNB.

Vedecko-výskumné zameranie pracovníkov ústavu je úzko spojené s činnosťou diagnostických laboratórií. Sledujú sa faktory virulencie  izolovaných pôvodcov a ich rezistencia na antiinfekčné liečivá, schopnosť mikroorganizmov  tvoriť biofilm a skúmajú sa možnosti jeho ovplyvnenie antimikrobiálnymi látkami. Pri sledovaní rezistencie na antibiotiká sa zvýšený dôraz kladie na epidemiologicky dôležité mechanizmy rezistencie (tvorba ESBL a karbapenemáz gramnegatívnymi paličkami, rezistencia stafylokokov na meticilín, enterokokov na vankomycín). Pracovisko sa ďalej  zameriava na výskum a diagnostiku Lymskej boreliózy a na výskum v oblasti tropickej parazitológie.                                                                                                                         

História ústavu

niekdajšie pracovisko
laboratórium
laboratórium
pracovňa prednostu

História pracoviska a jeho súčasné zameranie

Samostatný Ústav mikrobiológie na LFUK vznikol dňa 18. júna 1949. Išlo o významnú udalosť, nielen z hľadiska fakulty, ale i pre celé Slovensko, pretože až do roku 1949 nemala Lekárska fakulta v Bratislave samostatné pracovisko pre odbor Mikrobiológia.

Začiatky výučby mikrobiológie na Lekárskej fakulte v Bratislave sú späté s činnosťou Ústavu patologickej anatómie, kde sa jej venoval neskorší profesor hygieny MUDr. V. Mucha. Potom sa lekárska mikrobiológia prednášala v rámci učebných osnov Ústavu hygieny, a ujal sa jej predovšetkým MUDr. Dionýz Blaškovič. Samostatné prednášky z mikrobiológie však možno datovať až od 5. apríla 1939, kedy v rámci prednášok z hygieny prevzal starostlivosť o výučbu mikrobiológie MUDr. D. Blaškovič, habilitovaný dňa 12. novembra 1945 pre odbor Lekárska mikrobiológia. Jeho zásluhou sa stala mikrobiológia od školského roku 1949/50 samostatným výučbovým odborom.

Potreba nielen vyučovať mikrobiológiu na fakulte, ale aj riešiť vedecko–výskumné úlohy, vykonávať odbornú aktivitu, viedla neskôr k úplnému osamostatneniu tohto odboru a k založeniu Ústavu mikrobiológie dekrétom Povereníctva školstva zo dňa 18. júna 1949. Zakladateľom a prvým prednostom ústavu od jeho založenia až do 15. februára 1953 bol docent MUDr. Dionýz Blaškovič.

Novozriadený Ústav mikrobiológie bol spočiatku umiestnený v budove Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu na Sasinkovej ul. č. 9. V máji roku 1950 sa ústav začal sťahovať do novoupravených miestností na vtedajšej ulici Českosloveskej armády č. 52 (v budove Dekanátu LFUK), ktoré postačovali len na konanie praktických cvičení a na bežné diagnostické práce základného charakteru.

Docent Blaškovič a jeho spolupracovníci vypracovali osnovy a začali sa teoreticky i prakticky venovať výučbe nového samostatného predmetu Mikrobiológia. Na pracovisku sa vykonávala aj bakteriologická a sérologická diagnostika pre niektoré oddelenia Fakultnej nemocnice a pre časť ambulancií. Robila sa aj tzv. kontrola penicilínovej terapie a zaviedli sa metódy na diagnostiku anaeróbnych baktérií.

V oblasti výskumu sa v prvých rokoch po založení ústavu činnosť zamerala na vírus chrípky – patogenézu ochorenia a sledovanie imunity u populácie. Docentovi Blaškovičovi od r. 1951 pripadla úloha začať budovať Virologický ústav na SAV, ktorý neskôr pod jeho vedením dosiahol mnohé významné výsledky aj v oblasti humánnej virológie.

Po odchode docenta Blaškoviča z Ústavu mikrobiológie bol od 1. marca 1953 poverený vedením pracoviska odborný asistent MUDr. R. Sónak, ktorý viedol ústav až do marca 1958. V rokoch 1955 – 58 dostal ústav názov Ústav mikrobiológie a imunológie. Vo výučbe mikrobiológie sa pokračovalo v súlade s úrovňou poznatkov v odbore v danom období. Na pracovisku vzniklo v r. 1956 antibiotické centrum, ktoré koordinovalo výdaj antibiotík a vyvíjalo konziliárnu činnosť až do r. 1964. Ústav zabezpečoval naďalej bakteriologickú diagnostiku pre niektoré zložky Fakultnej nemocnice, ústavy LFUK a roku 1955 začal pripravovať autovakcíny na hyposenzibilizáciu a imunoterapiu, spočiatku iba pre pacientov Alergologickej ambulancie FN, v čom pokračuje dodnes. Vo  výskumnej oblasti sa asistenti ústavu zameriavali hlavne na štúdium anafylaxie a bakteriálnej alergie.

Od roku 1958 bol Ústav mikrobiológie a imunológie spojený s oddelením epidemiológie Ústavu hygieny, čím vznikol Ústav mikrobiológie a epidemiológie, na čele ktorého stál doc. MUDr. Emil Kmety. Po presťahovaní Ústavu mikrobiológie v roku 1960 do nových priestorov na Sasinkovej ul. č. 4, kde sídli doteraz, sa tento oddelil od epidemiologickej časti a od roku 1961 existoval ako Ústav lekárskej mikrobiológie a imunológie LFUK v Bratislave, ktorého prednostom sa stal doc. MUDr. J. Štefanovič, CSc. V roku 1958 vzniklo Vedecké laboratórium imunológie, fungujúce od roku 1960 pri ústave ako samostatný útvar, z ktorého sa v roku 1986 stal Imunologický ústav Univerzity Komenského. Pracovníci ústavu pomáhali aj  pri budovaní nového Ústavu mikrobiológie a imunológie na Lekárskej fakulte v Martine, ktorý vznikol v roku 1964. Spočiatku bol vedený pracovníkmi z Bratislavy, ktorí poslucháčov martinskej fakulty vyučovali aj skúšali. Prvým prednostom tohto nového ústavu sa v r. 1967 stal odchovanec bratislavského pracoviska doc. MUDr. J. Buranský, CSc.

Ústav mikrobiológie a imunológie na LFUK v Bratislave mal vďaka doc. MUDr. J. Štefanovičovi, CSc. dobré kontakty s predstaviteľmi českej mikrobiológie. Prebral dlhoročné skúsenosti, overené spôsoby i náplň výučby z ústavov mikrobiológie Karlovej univerzity v Prahe, vedených prof. F. Patočkom, DrSc. a prof. J. Sedlákom, DrSc. Vedecko-výskumná aktivita ústavu bola v tom období vo svojom vývoji úzko spätá s činnosťou Imunologického oddelenia Mikrobiologického ústavu ČSAV, vedeného doc. MUDr. J. Šterzlom, DrSc., ktoré pomáhalo pri konsolidácii a pri formulovaní jeho vedecko-výskumnej koncepcie skúsenosťami i materiálne. V čase, keď vznikol problém naliehavo riešiť otázku streptokokových infekcií na Slovensku, vyvíja sa i úzka spolupráca s laboratóriom pre streptokoky, vedeným RNDr. J. Rottom, DrSc., z Výskumného ústavu hygieny, epidemiológie a mikrobiológie v Prahe, ktorá priniesla mnohé cenné výsledky. Ústav mikrobiológie a imunológie LFUK sa po r. 1958 začal zaoberať štúdiom patogenézy sekundárnych streptokokových ochorení a možnosťami ich diagnostiky. Spolupráca sa rozvinula hlavne s I. detskou klinikou DFN a III. internou klinikou. Metódy diagnostiky reumatickej horúčky a poststreptokokovej glomerulonefritídy sa postupne začali používať na viacerých pracoviskách na Slovensku.

Ústav mikrobiológie a imunológie premenovaný v r. 1962 na Katedru mikrobiológie a imunológie vykonával rozsiahlu pedagogickú, diagnostickú a výskumnú činnosť. Výučbu lekárskej mikrobiológie poskytoval ústav pre všetky tri základné smery medicínskeho štúdia -všeobecný, pediatrický a stomatologický s rešpektovaním budúcej profilácie poslucháčov. Do pedagogického procesu boli zapájaní aj poprední odborníci v rôznych úsekoch mikrobiológie z iných pracovísk. Vybrané kapitoly z virológie prednášal akademik D. Blaškovič a doc. MUDr. L. Borecký, DrSc., výberové prednášky z imunológie doc. MUDr. J. Šterzl, DrSc., kapitoly z parazitológie doc. MUDr. G. Čatár, CSc., ktorí sa neskôr stali profesormi vo svojom odbore. Pracovníci ústavu pripravili i vydanie niekoľkých učebných pomôcok – skrípt z lekárskej mikrobiológie a imunológie pre poslucháčov medicíny a stredných zdravotníckych pracovníkov. Mikrobiológiu vyučovali pracovníci Katedry mikrobiológie a imunológie aj pre poslucháčov Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V rámci medziodborového štúdia sa mikrobiológia vyučovala spoločne s epidemiológiou na Filozofickej fakulte pre odbor “Ošetrovateľsko-pedagogická práca”.

Na pracovisku realizovali svoje experimenty viacerí študenti v rámci ŠVOČ, ako aj diplomanti z iných fakúlt UK. V týchto aktivitách pokračujeme dodnes.

Vedecko-výskumná činnosť sa zameriavala predovšetkým na systematické riešenie imunologických problémov. Od štúdia otázok anafylaxie v experimente a buniek imunitného systému sa neskôr pristúpilo k štúdiu enzýmových systémov a séra so zameraním na objasnenie ich úlohy pri špecifických a nešpecifických obranných mechanizmoch.

Viacerí pracovníci sledovali funkciu nešpecifickej imunity v obrane hlavne proti baktériovým infekciám, a to fagocytózu a možnosti jej ovplyvnenia, komplementový systém a enzymatické systémy séra. Vyšetrovali zmeny u experimentálnych zvierat po imunostimulácii a imunosupresii, ako aj v súvislosti s rôznymi ochoreniami u ľudí. V období, kedy vznikla potreba zabezpečiť výber párov “darca – príjemca” pre transplantácie sa v r. 1969 z iniciatívy akademika J. Zvaru, MUDr. R. Menkynu a prof. MUDr. J. Štefanoviča, DrSc.  vytvorilo na katedre špecializované laboratórium transplantačnej imunológie. Toto laboratórium sa ďalej zaoberalo výskumom hlavného histokompatibilitného komplexu u človeka, vyšetrovaním asociácie medzi antigénmi hlavného histokompatibilného systému a chorobami u ľudí a riešilo aj paternitné  spory. Jeho aktivita prerástla do hlavnej náplne súčasného Imunologického ústavu LFUK, ktorý sa osamostatnil v roku 1991. 

V oblasti bakteriálnych infekcií sa študovali stafylokokové ochorenia a ich patogenéza a ochorenia uropoetického systému bakteriálnej etiológie. Zvláštna pozornosť sa venovala gramnegatívnym nefermentujúcim baktériám ako novej skupine rezistentných pôvodcov závažných ochorení u ľudí.

Výsledky výskumu boli publikované, ocenené v r. 1984 Národnou cenou a viacerými uznaniami odborných spoločností. Vďaka intenzívnej vedecko-výskumnej práci a spolupráci s pracoviskami v celom Československu i v zahraničí na katedre vyrástli mnohí kandidáti vied, viacerí z nich habilitovali a neskôr dosiahli hodnosť doktora vied a profesora; profesor Štefanovič získal hodnosť akademika SAV. 

Diagnostickú činnosť vykonávala Katedra mikrobiológie a imunológie pre viaceré kliniky FN, ústavy LFUK, závodné ambulancie RUK a pre Štátne sanatórium. Pokračovalo sa v zhotovovaní autovakcín pre pacientov FN. Pod vedením akademika Jána Štefanoviča sa neskôr začali sledovať vybrané imunologické ukazovatele funkcie imunitného systému  pacientov FN a iných zdravotníckych zariadení v ČSR,  čo umožnilo nakoniec vznik samostatného Oddelenia klinickej imunológie FN, ktorého vedenie prevzal MUDr. P. Pružinec. Naďalej sa vykonávala typizácia antigénov HLA-systému za účelom výberu párov darca – príjemca, predovšetkým pred transplantáciou kostnej drene, a to s celoštátnou pôsobnosťou.

Pod vedením  prof. MUDr. J. Štefanoviča, DrSc. habilitovalo osem kolegov, traja sa stali profesormi. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájili 16 a doktorskú dizertačnú prácu 3. Viaceré kolegyne a kolegovia úspešne absolvovali špecializačné skúšky v odbore mikrobiológia a imunológia. Niektorí pracovníci, ktorí odborne vyrástli na Katedre mikrobiológie a imunológie sa stali vedúcimi iných pracovísk Univerzity Komenského v Bratislave a v Martine, ako aj v Košiciach, alebo sa stali primármi oddelení. na vtedajších hygienických staniciach.

Viacerí úspešní riešitelia úloh ŠVOČ a diplomanti z Prírodovedeckej fakulty zostali i v ďalšom profesionálnom živote verní mikrobiológii doma, či v zahraničí.

Treba zdôrazniť, že pracovisko bolo aj centrom ktoré koordinovalo obhajoby kandidátskych dizertačných prác, habilitácie a neskôr aj inauguračné konania  v odbore Mikrobiológia a imunológia. Participovalo aj na koordinácii celoštátneho výskumu v oblasti prirodzenej imunity.  Katedra mikrobiológie a imunológie bola aj školiacou bázou pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v oblasti imunológie (v r. 1972-1992), mikrobiológie (od r. 1986) ako aj laborantiek (od r. 1965).

V r. 1990 vedenie Katedry mikrobiológie a imunológie prevzal prof. MUDr. M. Buc, DrSc. Veľký rozvoj poznatkov z imunológie a mikrobiológie mal za následok rozdelenie pôvodného ústavu na dve pracoviská, ktoré si hľadali vlastnú koncepciu výučby, diagnostiky a výskumu. Prednostom Imunologického ústavu sa stáva prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

Do funkcie prednostky Mikrobiologického ústavu bola v r. 1992 menovaná doc. MUDr. D. Kotulová, CSc. Zároveň od r. 1990 viedla aj Katedru klinickej mikrobiológie IVZ (SPaM). Ústav bol od svojho založenia v r. 1949 spoločným pracoviskom LFUK a FN. Zmluva medzi LFUK a FN bola pre spoločný Mikrobiologický ústav LFUK a FN aktualizovaná 14. 4. 1994. Do funkcie zástupcu prednostu pre liečebnú starostlivosť bola po konkurze v r. 1992 menovaná MUDr. Ľ. Klokočníková, CSc.  Zástupcom pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť sa stal doc. MUDr. M. Nikš, CSc. a po jeho odchode  z pracoviska RNDr. L. Slobodníková, CSc.

V pedagogickej činnosti sa začala realizovať samostatná výučba mikrobiológie pre poslucháčov LFUK a v povinnom predmete Mikrobiológia / Lekárska mikrobiológia, ako aj v povinne voliteľnom predmete Klinická mikrobiológia a Tropická parazitológia. Až do roku 1995 sa ústav podieľal na výučbe mikrobiológie aj na LF v Martine. V súčasnosti Mikrobiologický ústav LF UK zabezpečuje výučbu mikrobiológie aj pre poslucháčov medziodborového štúdia biomedicínskej fyziky a pracovníci ústavu vedú diplomové práce študentov Lekárskej fakulty, Prírodovedeckej fakulty a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

V liečebno-preventívnej činnosti je obsiahnutá základná a špecializovaná diagnostika v oblasti bakteriológie, mykológie a sérológie ako aj konzultačná činnosť pre kliniky a ambulancie FN a UK.  Súčasťou pracoviska je aj parazitologické laboratórium, ktoré v spolupráci s klinikami FN a hlavne s Oddelením pre cudzokrajné choroby robí diagnostiku parazitárnych ochorení.

V oblasti výskumu sa pracovníci ústavu zamerali na výskum vybraných bakteriálnych nákaz. V rámci grantových úloh sa sledovala účasť baktérií rodu Pseudomonas na závažných ochoreniach, v spolupráci s II. Detskou klinikou DFNsP sa venovala pozornosť výskytu S. pneumoniae so zníženou citlivosťou na penicilín a iné vybrané liečivá a sledovala sa ich účasť v patogenéze ochorení u detí. Ďalšími sledovanými mikroorganizmami sa stali stafylokoky - sleduje sa výskyt kmeňov rezistentných na meticilín, zisťujú sa faktory virulencie kmeňov izolovaných od pacientov so závažnými stafylokokovými infekciami a schopnosť tvoriť biofilm, ktorá je významná v patogenéze chronických infekcií a infekcií spojených s prítomnosťou cudzieho telesa (implantátmi, katétrami). Monitoruje sa výskyt nozokomiálnych gramnegatívnych paličiek a analyzujú sa ich mechanizmy rezistencie. Mikrobiologický ústav sa zaoberá aj testovaním antimikrobiálnych a antibiofilmových účinkov klasických dezinfekčných prostriedkov a antiinfekčných liečiv, ale aj medov a látok rastlinného pôvodu.  

1.7. 2010 novou prednostkou ústavu sa stala pani doc. MUDr. Helena Hupková, PhD. Výskumné aktivity ústavu sa rozšírili o celoslovenský surveillance pneumokokových otitíd, sledovanie invazívnych kmeňov Streptococcus pyogenes a laboratórna diagnostka sa rozšírila o základnú a špecializovanú diagnostiku lymskej boreliózy. Do medzinárodného projektu e-Bug (The Development and Dissemination of a School Antibiotic and Hygiene Education Pack and Website across Europe), ktorý sa venoval osvete medzi žiakmi základných škôl zapojila pani docentka aj medikov, ktorí hravou formou „viedli praktické cvičenia“ z mikrobiológie vo viacerých bratislavských školách. Vo výskumnej oblasti začal Mikrobiologický ústav bližšie spolupracovať s ďalšími klinickými pracoviskami Univerzitnej nemocnice a  DFNsP Lekárskej fakulty UK (I. Chirurgickou klinikou, Detskou otorinolaryngologickou klinikou, Klinikou popálenín a rekonštrukčnej chirurgie a Klinikou pneumológie a ftizeológie).

Po náhlom a neočakávanom odchode pani docentky Hupkovej 1. marca 2014 stratil Mikrobiologický ústav svoju prednostku. Od marca  do decembra 2014 bola dočasne  poverená vedením RNDr. Mária Blažeková, PhD., v priebehu apríla až októbra 2014 spolu s prof. MUDr. Vladimírom Krčmérym, DrSc. a od 1.1.2015  viedla Mikrobiologický ústav ako poverená prednostka MUDr. Alena Vaculíková.

Po vyše dvoch rokoch bola 1. júla 2016 na základe úspešného výberového konania menovaná prednostkou Mikrobiologického ústavu doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MPH.

Centrom nášho snaženia je správne diagnostikovaný pacient. Chceme byť spoľahlivým partnerom všetkým našim interným aj externým kolegom. Cieľom najbližších päť rokov je vrátiť Mikrobiologickému ústavu status excelentného pracoviska s celoslovenskou, resp. stredoeurópskou pôsobnosťou, poskytovať kvalitné vzdelanie pregraduálnym študentom medicíny a PhD štúdium v odbore mikrobiológia, vychovávať budúcich lekárov špecialistov v klinickej mikrobiológii, a skúmať faktory rezistencie, biofilmy a parazity pomocou najnovších diagnostických metód. Našou ambíciou je poskytovať mikrobiologickú diagnostiku celej univerzitnej nemocnici.

Zamestnanci LF UK

Mgr. Hana Dibalová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Mikrobiologický ústav
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9011 9584

Ing. Jana Havelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Mikrobiologický ústav
administratívny sekretár

Michaela Ivančíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Mikrobiologický ústav
laborant v biológii a príbuzných odboroc

doc. RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Mikrobiologický ústav
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9011 9911
02/593 57 642

RNDr. Lucia Janošíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Mikrobiologický ústav
asistent vysokej školy, univerzity
+421 2 9011 9905
02/593 57 396

Ružena Klemensichová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Mikrobiologický ústav
laborant v biológii a príbuzných odboroc
+421 2 9011 9581

Mgr. Irena Kmeťová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Mikrobiologický ústav
sanitár
[1] 2 3

Zamestnanci UNB

Kontakty na zamestnancov Univerzitnej nemocnice nájdete tu.

Lab-Net Combacte

Mikrobiologický ústav LF a UNB nadviazal spoluprácu s COMBACTE

Mikrobiologický ústav LF a UNB sa stal súčasťou siete LAB-Net COMBACTE (Combatting Bacterial Resistance in Europe- Boj proti antibakteriálnej rezistencii v Európe), projektu vrámci iniciatívy Innovative Medicines Initiative (IMI) podporovaom programom  New Drugs for Bad Bugs (ND4BB).

 

O programe IMI ND4BB

Baktérie rezistentné na antibiotiká zabíjajú ročne 25 000 ľudí v EU, s ekonomickými nákladmi  €1.5 miliardy. Program The Innovative Medicines Initiative (IMI) New Drugs 4 Bad Bugs (ND4BB) vznikol aby stimuloval vývoj antibiotík v Európe. ND4BB reprezentuje unikátnu spoluprácu medzi priemyslom, akademickým prostredím, a biotechnologickými spoločnosťami v boji proti antibakteriálnej rezistencii v Európe. Vrámci vedeckých, regulačných a biznisových obmedezní, ktoré brzdia vývoj nových antibiotík.

Viac informácií nájdete na stránke www.imi.europa.eu.

COMBACTE: zdokonaľovanie klinických štúdií na antibiotiká

Projekt COMBACTE sa zameriava na odstraňovanie bariér pri klinickom vývoji nových liečiv v antiinfekčnej oblasti. Jendým z kľúčových výsledkov bude vysoká kvalita európskych klinických štúdií a funkčná laboratórna sieť, ktorá umožní hodnotenie nových antibiotík pre liečbu a prevenciu infekčných ochorení.  Spôsobených baktériami rezistentnými na antibiotiká.

Viac informácií nájdete na stránke www.combacte.com.