Vedecko výskumná činnosť

Vedecko-výskumné projekty nášho pracoviska úzko súvisia s diagnostickou činnosťou ústavu. V súčasnom období sa pracovníci ústavu sústreďujú na nasledujúce oblasti výskumu:

  • Analýza mechanizmov rezistencie a sledovanie trendov rezistencie baktérií na antiinfekčné liečivá
  • Sledovanie antimikrobiálneho účinku látok živočíšneho a rastlinného pôvodu (med, víno, propolis, rastlinné extrakty) a bakteriofágov na mikroorganizmy v biofilmovej a planktonickej forme rastu
  • Patogenéza stafylokokových a streptokokových infekcií
  • Patogenéza a využitie biofyzikálnych a biochemických analýz v mikrobiologickej  diagnostika Lymeskej boreliózy
  • Výskum vybraných tropických parazitóz
  • Využitie autovakcín v terapii chronických a rekurentých infekcií


Publikačná činnosť

Publikačnú činnosť jednotlivých pracovníkov nájdete v rubrike "Zamestnanci LF UK ".

Spolupráca

Pracovníci MIU LF UK a UNB spolupracujú pri riešení výskumných projektov s pracoviskami Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave (sledovanie antimikrobiálneho potenciálu látok rastlinného pôvodu), Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (molekulárno-biologická analýza vlastností závažných klinických kmeňov baktérií), Klinikou popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB (testovania účinku lokálnych prípravkov určených na ošetrovanie popáleninových rán), I. Chirurgickou klinikou LF UK a UNB (testovanie účinku medu, propolisu a bakteriofágov na klinické kmene izolované z chronických rán pacientov I. chirurgickej kliniky LF UK a UNB)

Na problematike  sledovania patogenetického potenciálu genospecies Borrelia sú spolupracujúcimi pracoviskami Centrum biológie Parazitologického ústavu AV ČR, České Budějovice; Cytopathos – laboratórium pre dermatopatológiu, Bratislava, Dermatovenerologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky; Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislave a Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha.

Grantové úlohy

Riešené grantové úlohy (od roku 1995)

 

Číslo projektu: 1/2134/95

Typ: grant VEGA - MŠ SR, 1995-1997

Názov: Účasť Streptococcus pneumoniae so zníženou citlivosťou na penicilín a iné antimikróbne chemoterapeutiká v patogenéze ochorení dýchacích ciest.

 

Číslo projektu: 1/7516/20 

Typ:  grant VEGA - MŠ SR, 2000-2002

Názov: Účasť stafylokokov a enterokokov v patogenéze urogenitálnych, kožných a ranových infekci.

 

Číslo projektu: 1/1168/04  

Typ: grant VEGA - MŠ SR, 2004-2006

Názov: Stafylokoky a ich účasť v patogenéze závažných infekcií a infekcií spojených s prítomnosťou cudzieho telesa v organizme.

 

Číslo projektu: 1/4253/07  

Typ: grant VEGA - MŠ SR, 2007-2009                                                           

Názov: Charakteristika tvorby biofilmu klinicky závažnými kmeňmi stafylokokov a enterokokov, vplyv rôznych faktorov na iniciáciu a dynamiku jeho tvorby a na možnosti jeho eradikácie.

 

Spoluúčasť na riešení grantových úloh

 

 

Číslo projektu: 2/1059/21  

Typ : VEGA

Názov:  Výskyt niektorých kliešťami prenášaných mikroorganizmov (rickettsie, borélie) vo vybraných lokalitách na Slovensku a ich vzťah k prenášačom a rezervoárom                                            

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Vanda Výrosteková,CSc. 

Spoluriešiteľka: RNDr. Katarína Schwarzová, PhD.

 

Číslo projektu: 1/1166/04

Typ: VEGA

Názov: Komplexná epidemiologická štúdia niektorých významných zoónoz na Slovensku so zreteľom na ekologické vzťahy v ich prírodných ohniskách.

Vedúci: Prof. MUDr. P. Bakoss, DrSC.

Spoluriešitelia za MIÚ: RNDr. Nasir Jalili, CSc.; RNDr. Katarína Schwarzová, PhD.

 

V spolupráci s Farmaceutickou fakultou LF UK:

 

Číslo projektu

Typ: grant VEGA - MŠ SR, 2000-2002

Názov: Imunomodulačné a protizápalové účinky prírodných polyfenolov.

 

Číslo projektu: 1/0020/03

Typ: Grant VEGA - Prírodovedecká fakulta UK, 2003 - 2005

Názov: Biochemická a imunologická charakterizácia iC3b - viažúceho proteínu - význam antigénu u C. albicans, jeho purifikácia a molekulová expresia pod vplyvom rôznych faktorov.

Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. H. Bujdáková, PhD.

Spoluriešitelia za MIÚ: RNDr. L. Slobodníková, CSc.

 

Číslo projektu:  2/7186/27

Typ: Grant VEGA - Prírodovedecká fakulta UP JŠ, 2007 - 2010  

Názov: Vplyv globálnych zmien na výskyt parazitozoonóz na Slovensku a ich molekulárna epidemiológia, imunologické a klinické aspekty parazitohostiteľských vzťahov.                                                       

Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Pavol Dubinsky, DrSc.                               

Spoluriešitelia za MIÚ: RNDr. Nasir Jalili, CSc.

 

Číslo projektu: 1/4234/07

Typ: Grant VEGA – Ústav lekárskej mikrobiológie UP Šj

Názov: Vplyv antimikrobiálneho peptidu katelicidinu, Toll-like receptoru 4 a IL-8 na klinicky priebeh infekcie močových ciest spôsobených uropatogénnymi kmeňmi escherichia coli.

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. A. Liptáková, CSc.

Spoluriešiteľ za MIÚ: MUDr. J. Koreň

 

Číslo projektu: 1/4282/7                    

Typ: Grant VEGA/A

Názov: Genotypizácia Borrelia burgdorferi sensu lato u pacientov s lymskou boreliózou.      

Zodpovedný riešiteľ: Doc. MUDr. J. Pancák, PhD.  

Spoluriešiteľ za MIÚ:  RNDr. M. Šimončičová

 

Číslo projektu: 2007/35-UK-20

Typ: Ministerstvo zdravotníctva

Názov: Vplyv globalizácie na import parazitárnych ochorení na Slovensko, ich epidemiologické a molekulárne aspekty.   

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nasir Jalili, CSc.

 

Číslo projektu: 2007/11-SZU-07

Typ: Ministerstvo zdravotníctva

Názov: Priamy dôkaz Borrelia burgdorferi vo vzorkách pacientov s Lymeskou boreliózou, molekulárno–biologická analýza a skrížená reaktivita s vybranými druhmi kliešťami prenášaných patogénov                                                                                  

Riešiteľská organizácia:  SZU v Bratislave, Limbová 12, 833 03 Bratislava (Zástupca hl. riešiteľa: RNDr. Katarína Schwarzová, PhD.)

Poznámka: Projekt bol riešený 1,5 roka na MÚ LF UK zástupcom hlavného riešiteľa, RNDr. K. Schwarzovou, PhD.

 

Číslo projektu: 1/0564/11

Typ: VEGA                                                                                                         

Názov: Mikrobiálnybiofilm na abiotických povrchoch v organizme pacientov - charakteristika a ovplyvnenie jeho tvorby a možnosti jeho eliminácie.

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lívia Slobodníková, CSc.                                      

Spoluriešitelia: prof. MUDr. Daniela Kotulová, CSc. (do augusta 2011); doc. MUDr. Helena Hupková, CSc.; MUDr. Ján Koreň, PhD.; RNDr. Magdaléna Záborská

 

Číslo projektu: UK/454/2011

Typ: Grant UK

Názov: Sledovanie výživy a vplyvu probiotík na vybrané ukazovatele črevnej mikroflóry u detí s poruchami autistického spektra.

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Veronika Piačková

 

Číslo projektu: UK/191/2011

Typ: Grant UK

Názov: Účinnosť topickej terapie na multirezistentné bakteriálne kmene izolované z popáleninovej rany pacientov.

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Marianna Hajská                                                     

Spoluriešitelia: doc. MUDr. Helena Hupková, PhD.; RNDr. Lívia Slobodníková, CSc.

 

Číslo projektu: UK/347/2012

Typ: Grant UK

Názov: Biofilmový model účinnosti topických antimikrobiálnych prostriedkov v liečbe infekcie popáleninovej rany.

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Marianna Hajská

Spoluriešitelia: doc. MUDr. Helena Hupková, PhD.; RNDr. Lívia Slobodníková, CSc.

 

Číslo projektu: UK/180/2012

Typ: Grant UK

Názov: Prevalencia nosohltanového nosičstva Streptococcus pneumoniae u detí do 5 rokov na Slovensku

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Matúš Mačaj

Spoluriešiteľka:  RNDr. Veronika Piačková

ŠVOČ

Názov: Význam kliešťov pri šírení závažnej zoonózy. Výskyt, dôkaz a patologický význam borélií v sledovanej lokalite.

Študent: Tomáš Kovačič

Vedúci: RNDr. Katarína Schwarzová, PhD.

Doba riešenia: február 2015 - marec 2016

Najvýznamnejšie výsledky

Na MIU LF UK a UNB bola vypracovaná metóda určovania MIC baktérií, využívajúca automatizované odčítavanie na základe farebnej metabolickej reakcie, ktorá sa v súčasnosti využíva v rutinnej laboratórnej praxi v SR a zahraničí.

Ďalšie aktivity

Medzinárodné programy

Pracovisko je zapojené do európskeho programu „European Antimicrobial Surveillance System“, v rámci ktorého sa podieľa na sledovaní rezistencie bakteriálnych kmeňov izolovaných z hemokultúr.