Vedecko výskumná činnosť

Vedecko-výskumné projekty nášho pracoviska úzko súvisia s diagnostickou činnosťou ústavu. V súčasnom období sa pracovníci ústavu sústreďujú na nasledujúce oblasti výskumu:

 • Analýza mechanizmov rezistencie a sledovanie trendov rezistencie baktérií na antiinfekčné liečivá
 • Sledovanie antimikrobiálneho účinku látok živočíšneho a rastlinného pôvodu (med, víno, propolis, rastlinné extrakty) a bakteriofágov na mikroorganizmy v biofilmovej a planktonickej forme rastu
 • Patogenéza stafylokokových a streptokokových infekcií
 • Využitie autovakcín v terapii chronických a rekurentých infekcií
 • Stanovenie nových biomarkerov - pregenómovej RNA u pacientov s chronickou hepatitídou B

  Skríning nosičstva S. aureus u študentov medicíny a ich molekulová typizácia, stanovenie citlivosti kmeňov S. aureus na komerčné fágové prípravky.

Publikačná činnosť

Publikačnú činnosť jednotlivých pracovníkov nájdete v rubrike "Zamestnanci LF UK ".

Zoznam publikačnej činnosti a zoznam ohlasov publikačnej činnosti za rok 2022 na Mikrobiologickom ústave LF UK a UN

Spolupráca

 • Veľmi dobrá spolupráca s Imunologickým ústavom, Farmakologickým ústavom, V. Internou klinikou v Ružinove, Chirurgickou klinikou SM, Dermatovenerologickou klinikou SM, Klinikou popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Ružinove
 • UK: Prírodovedecká fakulta, Farmaceutická fakulta, Vedecký park UK
 • LF UPJŠ Košice: Mikrobiologický ústav, Interná klinika, Klinika infektológie a geografickej medicíny
 • UCM FPV Trnava
 • UNILABS s.r.o.

Grantové úlohy

doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MPH, mim. prof.

 1. 09I03-03-V01-00109

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine. Investícia 3 - Excelentná veda, v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR

 

2.       KEGA002UK-4/2022

2022-2024

Inovácia učebných textov a online súborov z lekárskej mikrobiológie určených pre pregraduálnu a postgraduálnu výučbu mikrobiológie na lekárskych fakultách prostredníctvom elektronických médií a simulácií (kazuistiky, videá, obrázkový atlas).

Hlavná riešiteľka

 

 1. KEGA004UK-4/2018

2018_2020

Interaktívny učebný text z lekárskej mikrobiológie pre študentov pregraduálneho štúdia medicíny

Hlavná riešiteľka 

 

 1. Agentúra pre podporu vedy a výskumu APVV-18-0171

2019-2022

Význam nových biomarkerov hepatitídy B pre stratifikáciu rizika a manažment liečby pacientov s chronickou HBv infekciou

Zástupkyňa hlavného riešiteľa

 

 1. Agentúra pre podporu vedy a výskumu APVV-0117-07

2008-2010

Infekcie močových ciest u detí z imunologického, genetického a mikrobiologického pohľadu

Hlavná riešiteľka

 

 1. Scientific Grant Agency of the Ministry of Education of Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences VEGA 1/4234/07

2007-2009

Vplyv antimikróbneho peptidu katelicidínu, Toll-like receptoru 4 a IL-8 na klinický priebeh infekcie močových ciest spôsobených uropatogénnymi kmeňmi Escherichia coli

Hlavná riešiteľka

 

 1. Interný grant Lekárskej fakulty IGM1

2002-2004

Sledovanie závislosti expresie shiga toxínu od pôsobenia antibiotík

Hlavná riešiteľka

 

 1. Scientific Grant Agency of the Ministry of Education of Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences VEGA 1/9330/02

2003

Infections with new hepatotropic viruses, their prevalence and clinical importance,

Spoluriešiteľka

 

 1. Scientific Grant Agency of the Ministry of Education of Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences VEGA 1/1203/04

2004-2006

Enteropatogénne, enteroinvazívne, šigatoxigénne a iné Escherichia coli izolované pri zápalových a nádorových ochoreniach gastrointestinálneho traktu

Spoluriešiteľka

 

 1. Scientific Grant Agency of the Ministry of Education of Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences VEGA 1/2288/05

2005-2007

Mechanizmy rezistencie nemocničných kmeňov gramnegatívnych paličiek v zdravotníckych zariadeniach regiónu východného Slovenska

Spoluriešiteľka

 

 1. Interný grant 2 Lekárskej fakulty

2001

The use of monoclonal antibodies for the detection of Escherichia coli strains responsible for hemolytic uremic syndrome,

Spoluriešiteľka

 

 1. Interný grant 3 Lekárskej fakulty

2002

Biological properties of bacterial strains in gastrointestinal tract in relation to malignancies of the gut,

Spoluriešiteľka

 

 

RNDr. Hana Dibalová, PhD.

1.       KEGA002UK-4/2022

2022-2024

Inovácia učebných textov a online súborov z lekárskej mikrobiológie určených pre pregraduálnu a postgraduálnu výučbu mikrobiológie na lekárskych fakultách prostredníctvom elektronických médií a simulácií (kazuistiky, videá, obrázkový atlas).

Spoluriešiteľka

 

2.       Operačný program Integrovaná infraštruktúra ITMS: 313011T431

2022 - 2023

Výskum a vývoj v lekárskych vedách – cesta k personalizovanej liečbe závažných neurologických, kardiovaskulárnych a nádorových ochorení, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Spoluriešiteľka

 

na iných pracoviskách:

Riešiteľka Grantov Univerzity Komenského v Bratislave  

 granty pre doktorandov:

UK/205/2014 - Regulácia expresie génu CgPDR16 a vplyv jeho delécie na expresiu MDR génov u patogénnej kvasinky Candida glabrata 

 

UK/281/2013 - Vplyv delečnej mutácie v géne CgPDR16 na vlastnosti buniek kvasiniek Candida glabrata 

 

UK/31/2012 - Funkčná analýza génu PDR16 v patogénnej kvasinke Candida glabrata 

 

Členka v tíme vedeckých projektov 

 

GA16-03398S - Transportéry patogenních kvasinek rodu Candida jako možný cíl vývoje nových antimykotik (2016-2018) 

 

GA15-03708S - Specifické vlastnosti kvasinek rodu Saccharomyces a druhu Dekkera bruxellensis a jejich využití v biotechnologiích a potravinářství (2015-2017) 

 

APVV-0282-10 - ABC transportné proteíny v mnohonásobnej rezistencii kvasiniek a fyziológii vláknitých húb (2011-2014) 

 

VEGA 1/0077/14 - Štúdium vzťahu medzi štruktúrou membrán a susceptibilitou kvasiniek Kluyveromyces lactis na xenobiotiká 

 

VEGA 1/0867/12 - Štúdium molekulárnych mechanizmov odpovede mikroorganizmov na špecifické formy stresu (2012-2014) 

 

VEGA 1/0001/09 - Modulácia mnohonásobnej rezistencie voči xenobiotikám v kvasinkách (2009-2011) 

 

Cestovné granty od Federácie Európskych Mikrobiologických Spoločností 

 

FEMS Young Scientist Meeting Grant (YSMG) (2015) 

FEMS Congress Grant for Young Scientists (2013) 

 

RNDr. Martina Dubinová

 

1. Agentúra pre podporu vedy a výskumu APVV-18-0171

2019-2022 

Význam nových biomarkerov hepatitídy B pre stratifikáciu rizika a manažment liečby pacientov s chronickou HBv infekciou

Spoluriešiteľ

 

2. KEGA002UK-4/2022

2022-2024

Inovácia učebných textov a online súborov z lekárskej mikrobiológie určených pre pregraduálnu a postgraduálnu výučbu mikrobiológie na lekárskych fakultách prostredníctvom elektronických médií a simulácií (kazuistiky, videá, obrázkový atlas).

Spoluriešiteľ

 

Doc. Nasir A. Jalili, CSc., MPH

1.       KEGA004UK-4/2018

2018 – 2020

Interaktívny učebný text z lekárskej mikrobiológie pre študentov pregraduálneho štúdia medicíny

Projekt č. 004UK-4/2018

Spoluriešiteľ

 

2.       Projekt MZSR. 2007/35-UK-20

2008 – 2010

Vplyv globalizácie (cestovanie, obchod, ilegálna migrácia) na import parazitárnych ochorení na Slovensko, ich epidemiologické a molekulárne aspekty.

Hlavný riešiteľ

 

3.- VEGA 2/7186/27

2007-2009

Vplyv globálnych zmien na výskyt parazitozoonóz na Slovensku a ich molekulárna epidemiológia, imunologické a klinické aspekty parazitohostiteľských vzťahov.

Zástupca hlavného riešiteľa

 

4.- VEGA

2004-2006

Komplexná epidemiologická štúdia niektorých významných zoonóz na Slovensku so zreteľom na ekologické vzťahy v ich prírodných ohniskách.

Spoluriešiteľ

 

5. VEGA

2001 – 2003

Kontaminácia bratislavských sídlisk helmintami Toxocara sp. S štúdium ich ekologických vlastnosti významných pre zabránenie ich prežívania v prostredí

Spoluriešite

 

6.- VEGA

2000-2002

Izolácia kmeňov Toxoplasma gondii z biologického materiálu od ľudí a zvierat, štúdium ich virulencie a izolácia DNA pre rutinnú diagnostiku toxoplazmózy v rizikových skupinách populácie

Hlavný riešiteľ

 

7.- VEGA

1996 – 1998

Monitoring ekológie oportunných parazióz vo vybraných zoocenózach a populáciach obyvateľstva prípadne v skupinách imigrantov v SR

Spoluriešiteľ

 

RNDr. Lucia Janošíková

KEGA002UK-4/2022

2022-2024

Inovácia učebných textov a online súborov z lekárskej mikrobiológie určených pre pregraduálnu a postgraduálnu výučbu mikrobiológie na lekárskych fakultách prostredníctvom elektronických médií a simulácií (kazuistiky, videá, obrázkový atlas).

Spoluriešiteľka

 

MUDr. Ján Koreň, PhD.

 1.        KEGA002UK-4/2022

2022-2024

Inovácia učebných textov a online súborov z lekárskej mikrobiológie určených pre pregraduálnu a postgraduálnu výučbu mikrobiológie na lekárskych fakultách prostredníctvom elektronických médií a simulácií (kazuistiky, videá, obrázkový atlas).

Spoluriešiteľ

 

2.                  KEGA004UK-4/2018

2018-2020

Interaktívny učebný text z lekárskej mikrobiológie pre študentov
pregraduálneho štúdia medicíny

Spoluriešiteľ

 

3.                  Agentúra pre podporu vedy a výskumu APVV-16-0173

2017-2021       

Terapeutické alternatívy k liečbe rezistentných bakteriálnych infekcií.

Hlavný riešiteľ

 

4.             Scientific Grant Agency of the Ministry of Education of Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences VEGA  1/0564/11

2011-2013
Mikrobiálny biofilm na abiotických povrchoch v organizme pacientov - charakteristika a ovplyvnenie jeho tvorby a možnosti jeho eliminácie.

Spoluriešiteľ

 

5.                  Scientific Grant Agency of the Ministry of Education of Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences VEGA 1/4234/07

2007-2009             

Vplyv antimikróbneho peptidu katelicidínu, Toll-like receptoru 4 a IL-8 na klinický priebeh infekcie močových ciest spôsobených uropatogénnymi kmeňmi Escherichia coli

Spoluriešiteľ

 

 

doc. RNDr. Lívia Slobodníková, CSc.

 

1. Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: KEGA 002UK-4/2022

2022-2024

Inovácia učebných textov a online súborov z lekárskej mikrobiológie určených pre pregraduálnu a postgraduálnu výučbu mikrobiológie na lekárskych fakultách; riešiteľka prostredníctvom elektronických médií a simulácií (kazuistiky, videá, obrázkový atlas)

Spoluriešiteľka

 

2. Vnútrofakultný grant LF UK:

2022-2023

Chronické infekcie a infekcie vyvolané multirezistentnými baktériami – výskum bakteriofágov a látok prírodného pôvodu pre alternatívnu a kombinovanú antimikrobiálnu terapiu 

Hlavná riešiteľka

 

3. Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied: VEGA 1/0284/20

2020-2023

Výskum prírodných látok s terapeutickým potenciálom v humánnej medicíne: komplexná analýza, biologické účinky a štúdium synergie 

Zástupkyňa hlavnej riešiteľky

 

4. Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: KEGA 004UK-4/2018

2018-2020

Interaktívny učebný text z lekárskej mikrobiológie pre študentov pregraduálneho štúdia medicíny

Spoluriešiteľka

 

5. Agentúra na podporu výskumu a vývoja: APVV-16-0173:

2017-2021

Terapeutické alternatívy k liečbe rezistentných bakteriálnych infekcií 

Spoluriešiteľka

 

6. Agentúra na podporu výskumu a vývoja: APVV-16-0168

2017-2021 

Príprava bakteriofágov na terapiu vaginálnych a močových infekcií 

Hlavná riešiteľka spolupracujúcej organizácie

 

7. Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied: VEGA 1/0398/17

2017- 2019

Biologický ľudský alogénny dermálny matrix s antimikrobiálnym účinkom pre chirurgickú liečbu popálenín 

Spoluriešiteľka

 

8. Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied: VEGA 1/029/16

2016-2019

Komplexná analýza látok prírodného pôvodu s terapeutickým potenciálom v humánnej medicíne 

Zástupkyňa hlavnej riešiteľky

 

9. Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied: VEGA 1/0564/11

2011-2013 

Mikrobiálny biofilm na abiotických povrchoch v organizme pacientov - charakteristika a ovplyvnenie jeho tvorby a možnosti jeho eliminácie

Hlavná riešiteľka

 

10. Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied:  VEGA 1/4253/07

2007-2009 

Charakteristika tvorby biofilmu klinicky závažnými kmeňmi stafylokokov a enterokokov, vplyv rôznych faktorov na iniciáciu a dynamiku jeho tvorby a na možnosti jeho eradikácie

Zástupkyňa hlavnej riešiteľky

 

11. Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied:  VEGA 1/1168/04

2004-2006 

Stafylokoky a ich účasť v patogenéze závažných infekcií spojených s prítomnosťou cudzieho telesa v organizme

Zástupkyňa hlavnej riešiteľky

 

12. Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied: VEGA 1/0020/03

2003-2005 

Biochemická a imunologická cherakterizácia iC3b-viažúceho proteínu - význam antigénu u C.albicans, jeho purifikácia a modelová expresia pod vplyvom rôznych faktorov

Spoluriešiteľka

 

13. Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied:  VEGA 1/7516/20

2000-2002 

Účasť stafylokokov a enterokokov v patogenéze urogenitálnych, kožných a ranových infekcií

Zástupkyňa hlavnej riešiteľky

 

14. Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied:  VEGA 1/2134/95

1995-1997 

Účasť Streptococcus pneumoniae so zníženou citlivosťou na penicilín a iné antimikróbne chemoterapeutiká v patogenéze ochorení dýchacích ciest.

Spoluriešiteľka

 

Mgr. Marek Straka

 

1.       Agentúra pre podporu vedy a výskumu APVV-16-0168

2017-2021

Príprava bakteriofágov na terapiu vaginálnych a močových infekcií

Spoluriešiteľ

 

2.       Agentúra pre podporu vedy a výskumu APVV-18-0171

2019-2022 

Význam nových biomarkerov hepatitídy B pre stratifikáciu rizika a manažment liečby pacientov s chronickou HBv infekciou

Spoluriešiteľ

 

3.       KEGA004UK-4/2018

2018_2020

Interaktívny učebný text z lekárskej mikrobiológie pre študentov pregraduálneho štúdia medicíny

Spoluriešiteľ

 

4.       KEGA002UK-4/2022

2022-2024

Inovácia učebných textov a online súborov z lekárskej mikrobiológie určených pre pregraduálnu a postgraduálnu výučbu mikrobiológie na lekárskych fakultách prostredníctvom elektronických médií a simulácií (kazuistiky, videá, obrázkový atlas).

Spoluriešiteľ

 

5.       Operačný program Integrovaná infraštruktúra ITMS: 313011T431

2022 - 2023

Výskum a vývoj v lekárskych vedách – cesta k personalizovanej liečbe závažných neurologických, kardiovaskulárnych a nádorových ochorení, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Spoluriešiteľ

 

Iryna Voronkina, PhD.

1. MIRRI Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Reforma/investícia: Investícia 3: Excelentná veda Názov výzvy: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine.,

OPV 6923/2022

2022 -2025 Štúdium účinnosti využitia autovakcín pri infekciách spôsobených multirezistentnými kmeňmi baktérii.

Hlavná riešiteľka

ŠVOČ

Názov: Kolonizácia nosovej sliznice študentov medicíny kmeňmi Staphylococcus aureus rezistentnými voči antibiotikám

Študenti: Sebastián Kern, Sylvia Kasanická

Vedúci: Mgr. Marek Straka

Doba riešenia: marec 2023 – apríl 2024

 

Názov: Mikrobiologická analýza smartfónov medikov po stážach 

Študenti: Adrián Binka, Marek Ujpál 

Vedúci: Mgr. Hana Dibalová, PhD. 

Doba riešenia: október 2022 - apríl 2023 

 

 

Najvýznamnejšie výsledky

Na MIU LF UK a UNB bola vypracovaná metóda určovania MIC baktérií, využívajúca automatizované odčítavanie na základe farebnej metabolickej reakcie, ktorá sa v súčasnosti využíva v rutinnej laboratórnej praxi v SR a zahraničí.

Stanovenie počtu kópií pregenómovej RNA u pacientov c chronickou hepatitídou B.