MEDICAMENTA NOVA

2023

26. január 2023 - 39. seminár 

Hlavná téma: Biologická liečba v terapii vybraných ochorení

Percepcia rizika biologických liekov. Aká je implementácia poznatkov do bežnej klinickej praxe SR - Kriška M., Laššánová M., Tisoňová J.

Využitie RNA inhibície v liečbe dyslipidémie - Čaprnda M.

Remisia astmy a biologická liečba - Laššán Š., Laššánová M.

Aktuálne možnosti terapie vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly inhibítormi cievneho endotelového rastového faktora - Kusenda P.

Nové lieky - Hudecová K. 

2022

27.1. 2022 - digitálna konferencia live - 38. seminár

Hlavná téma: Aktuálne otázky liečby kardiovaskulárnych ochorení

Gliflozíny - dnes základná liečba srdcového zlyhávania - Murín J.

Ovplyvnenie kritických ranných hodín hypertonika - Vachulová A. 

Dilemy podávania statínov pri obličkovom zlyhávaní - Tisoňová J.  

Farmakologické možnosti liečby kardiomyopatií - Hudecová K.

2020

30.1.2020 - Veľká poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava - 37. seminár

Hlavná téma: Aktuálne problémy liečby metabolického syndrómu

Manažment metabolického syndrómu u diabetikov - Jackuliak P.

Artériová hypertenzia a dyslipidémia – účinnosť kombinovanej liečby - Hudecová K.

Adherencia k liečbe statínmi u pacientov po cievnych mozgových príhodách - Wawruch M., Wimmer G. jr, Murín J., Tesař T.

Depreskripcia statínov po neoverenej myopatii - možnosti represkripcie (kazuistika) - Kriška M., Laššánová M.

Predstavuje liečba kalciom a D vitamínom liečbu, či riziko aterosklerózy? - Tisoňová J., Laššánová M.

Nové antidiabetiká - Petrová M. 

2019

31.1.2019 - Veľká poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava - 36. seminár

Hlavná téma: Aktuálne problémy biologickej liečby 

Biologická liečba a jej uplatnenie v klinickej praxi - Wawruch M.

Prienik biosimilárov do klinickej praxe – možnosti a bariéry - Klimas J. 

Biosimilárne lieky na Slovensku a v Európe - Obšitnik B.

Biologická liečba v dermatológii - Šimaljaková M.

Riziká biologickej liečby - Kriška M.

Nové lieky Imunoterapia v onkológii - Světlovska D., Mardiak J. 

2018

25.1.2018 - Veľká poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava - 35. seminár

Hlavná téma: Aktuálne problémy liečby ochorení CNS 

Trendy vo vývoji psychofarmák - Pečeňák J. 

Súčasnosť a budúcnosť liečby Alzheimerovej demencie - Šútovský S. 

Farmakologické možnosti liečby porúch kognitívnych funkcií - Petrová M. 

Spinálna muskulárna atrofia-nové možnosti liečby - Kolníková M., Viestová K. 

Nové lieky - Hudecová K.  

2017

26. januára 2017 - Veľká poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava - 34. seminár

Hlavná téma: AKTUÁLNE PROBLÉMY LIEČBY KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ

Aktuality v artériovej hypertenzii v roku 2017 - Vachulová A. 

Diabetes prispieva k srdcovému zlyhávaniu, ale niektoré antidiabetiká aj k jeho (lepšej) liečbe - Murín J. 

Ovládanie doštičiek – výzva v manažmente akútnych koronárnych syndrómov - Hricák V., Hricák V. ml. 

Adherencia k farmakoterapii u pacientov po ischemických cievnych mozgových príhodách - Wawruch M. 

Komunikácia a zvládanie emocionálne kritických situácií – nemedicínska stránka prípadov CMP - Červenáková J., Kondáš L.

Nové lieky - Xabany - Gažová A. 

2016

28. januára 2016 - Veľká poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava - 33. seminár

Hlavná téma: Zlyhanie farmakoterapie

Úloha a možnosti farmakológie a klinickej farmakológie v prevencii zlyhania farmakoterapie - Kriška M., Gajdošík J., Dukát. A., Bernadič M.,

Vedľajšie účinky liečby statínmi, ich intolerancia a možnosti prevencie - Dukát A.

Zlyhanie farmakoterapie pri antitrombotikách - Remková A.

Úloha farmaceuta v prevencii zlyhania farmakoterapie - Stanko P.

Nové lieky - Foltánová T. 

2015

29.1.2015 - Veľká poslucháreň NTÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava - 32. seminár

Hlavná téma: Súčasné problémy antiinfekčnej liečby 

Nové antibiotiká: Potrebujeme nové molekuly alebo nové stratégie? - V. Krčméry

Utilizácia antibiotík a ich potenciál na Slovensku - V. Foltán, K. Antlová 

Zlyhanie ATB liečby - J. Gajdošík 

Nové lieky I. Nové lieky určené na liečbu multirezistentnej tuberkulózy - T. Foltánová

Nové lieky II. Nové lieky na liečbu závažných kožných bakteriálnych infekcií - M. Petrová, J. Tisoňová, L. Kolláriková 

2014

30.1. 2014 - 13.30 Veľká poslucháreň NTU LF UK Sasinkova 4, Bratislava - 31. seminár

Hlavná téma: Problémy farmakoterapie v pediatrii

Historický úvod do perinatálnej farmakológie - M. Kriška

Riziká farmakoterapie v tehotenstve - analýza konzultačnej činnosti Oddelenia klinickej farmakológie UNB Ružinov - A. Poizlová

Úskalia liečby ductus arteriosus u novorodenca - I. Brucknerová, P. Tittel 

Primárne imunodeficientné stavy a možnosti ich liečby - P. Čižnár 

Bezpečnosti farmakoterapie retinoidmi u detských pacientov so závažnými formami akné - V. Kákošová

Diferenciálna diagnostika, liečba a prevencia tonzilofaryngitíd - H. Hupková, M. Profant, M. Záborská

Etické problémy klinického skúšania liekov u detí - J. Glasa, H. Glasová, T. Krčméryová

Nové lieky I. - Š. Laššán

Nové lieky II. - J. Tisoňová 

2013

31.01.2013:   30. seminár

Špecifiká farmakologickej liečby v geriatrii (M. Wawruch)

Nové možnosti prevencie pneumokokových infekcií vo vyššom veku (Š. Laššán, M. Laššánová)

Liečba vybraných ochorení gastrointestinálneho traktu a pečene vo vyššom veku (J. Glasa a spol.)

Klinika a farmakoterapia depresií vo vyššom veku (V. Kořínková)

Nežiaduce účinky antipsychotík vo vyššom veku (Š. Krajčík, P. Mikuš)

Mýty a skutočnosť vo farmakoterapii Alzheimerovej choroby (Ľ. Vražda)

Nové lieky (T. Foltánová, J. Tisoňová, M. Petrová)

2012

26.01.2012:   29. seminár

Terapeutický prínos fixných kombinácii v liečbe  hypertenzie (M. Kriška)

Fixná antihypertenzívna terapia u diabetikov 2. typu (ASCOT, ADVANCE) (S. Filipová)

Kombinované liečivá a compliance  u diabetikov (J. Tisoňová)

Riziká a prínosy kombinovaných liečiv (M. Kriška) 

 

Novoregistrované liečivá (J. Klimas)

2008

31.01.2008:   25. seminár

Nové lieky a antimikrobiálna farmakoterapia (M. Kriška)

2004

29.01.2004:   21. seminár

Kardiovaskulárne lieky v ambulantnej praxi (M. Kriška)

Edukačný cyklus CME (J. Gajdošík)

Protidoštičkové liečivá – teória a prax (R. Nosáľ)

Význam a uplatnenie β-blokátorov (A. Dukát)

Význam a uplatnenie diuretík (S. Filipová)

Aktuálne postavie ACE inhibítorov a sartanov (V. Bada)

Novoregistrované liečivá (M. Wawruch, Z. Baťová, M. Kuželová)

2003

30.01.2003:   20. seminár

Používanie antimikrobiálnych látok v širokej praxi (M. Kriška)

Racionálna farmakoterapia antibiotikami v ambulantnej praxi (J. Gajdošík)

Význam mikrobiolog. vyšetrenia pre racionálnu farmakoterapiu (D. Kotulová, L. Slobodníková)

Vízia antimikrobiálnej terapie do budúcnosti (V. Krčméry)

Farmakoekonomika antimikrobiálnej terapie s aspektom na nozkomiálne infekcie (D. Zverková)

Racionálna farmakoterapia ATB v pediatrii (M. Brezina)

Novoregistrované liečivá (L. Božeková, M. Kuželová)

2001

25.01.2001:   18. seminár

Hodnota lieku v terapii  (M. Kriška)

Súčasné názory na ekológiu a epidemiológiu vírusu chrípky (A. Sabó)

Bronchodilatačná liečba pri CHOCHP (P.Krištúfek)

Liečba akútnych exacerbácií CHOCHP (M. Hájková)

Profylaktické opatrenia pri vírusových respiračných ochoreniach (Z. Krištúfková)

Novoregistrované liečivá (L. Božeková, M. Kuželová)