Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK

Informácie o pracovisku

Pedagogická činnosť

Ústav zabezpečuje výučbu predmetov: Farmakológia a Klinická farmakológia

Vyučované študijné programy: Všeobecné lekárstvo; Zubné lekárstvo

Výučba farmakológie sa orientuje na získanie základných informácií o liekoch a spôsoboch ich racionálneho používania. Prebieha formou problémovo orientovanej výučby (POV). Na praktických cvičeniach sa preberajú prípady pacientov (case) s vybranými ochoreniami a študenti vypracujú farmakoterapeutický plán. Výsledkom rozboru prípadu je výber lieku na základe kritérií účinnosť, bezpečnosť, vhodnosť a cena. Súčasťou hodnotenia informácie o liekoch je vypracovanie a prezentácia seminárnej práce na vybrané témy.

 

Vedecko-výskumná činnosť

V rámci základného výskumu sa ústav zaoberá kardiovaskulárnou farmakológiou. V rámci tejto činnosti sa hodnotí vplyv vazoaktívnych látok na cievnu reaktivitu, na rôznych modeloch endotelovej dysfunkcie, resp. poškodenia endotelu sa sledujú endotelovo-protektívne vlastnosti farmák a kvantifikujú sa endotelové markery. V spolupráci s klinickými pracoviskami sa hodnotia markery endotelovej dysfunkcie u pacientov s kardiovaskulárnym rizikom.

V oblasti klinickej farmakológie sa ústav zameriava na analýzu utilizácie liečiv s aspektom na problematiku liekovej bezpečnosti, percepcie rizika, farmakoekonomické hodnotenie liečby. V rámci farmakoepidemiologického výskumu sa hodnotí kvalita farmakoterapie u rizikových skupín populácie (deti, starší ľudia) s použitím indikátorov kvality.

 

Zoznam najvýznamnejších vedeckých publikácií:

Wawruch M, Murin J, Tesar T, Petrova M, Paduchova M, Celovska D, Havelkova B, Trnka M, Masarykova L, Alfian SD, Aarnio E. Reinitiation and Subsequent Discontinuation of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers among New and Prevalent Users Aged 65 Years or More with Peripheral Arterial Disease. Biomedicines. 2023 Jan 26;11(2):368. doi: 10.3390/biomedicines11020368.

Lassanova M, Lassan S, Liskova S, Tesar T and Cicova M. Analysis of spontaneous reports of suspected adverse reactions after vaccination against COVID19 in Slovakia. Front. Pharmacol. 2023; 14:1097890. doi: 10.3389/fphar.2023.1097890.

Wawruch M, Murin J, Tesar T, Paduchova M, Petrova M, Celovska D, Havelkova B, Trnka M, Masarykova L, Alfian SD, Aarnio E. Gender Differences in Non-Persistence with Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers among Older Hypertensive Patients with Peripheral Arterial Disease. Biomedicines. 2022; 10 (7):1479. doi: 10.3390/biomedicines10071479.

Laššánová M, Laššán Š, Tisoňová J, Čičová M. Risk Perception of Treatment and Prevention of Covid-19 Disease in Slovakia. European Pharmaceutical Journal. 2022; 69(S1): 16-16 [online]. ISSN (print) 2453-6725.

Laššán Š, Keszegh J,  Laššánová M. Characteristics of COPD patients treated with single-inhaler triple therapy in real-life clinical practice.  Bratislava medical journal. 2022; 123(1): 27-36. ISSN (print) 0006-9248.

Líšková S. The organ-specific nitric oxide synthase activity in the interaction with sympathetic nerve activity: a hypothesis. Physiological research. 2021; 70 (2): 169-175.

Bernatová I, Líšková S: Mechanisms modified by (-)-epicatechin and taxifolin relevant for the treatment of hypertension and viral infection: Knowledge from preclinical studies. Antioxidants. 2021; 10(3): 1-26. art. no. 467 [online].

Mičurová A, Kluknavský M, Líšková S, Bališ P, Škratek M, Okruhlicová M, Maňka J, Bernatová I. Differences in distribution and biological effects of f3o4@peg nanoparticles in normotensive and hypertensive rats - focus on vascular function and liver. Biomedicines. 2021; 9(12): 1-18. art. no. 1855.

Wawruch M, Murin J, Tesar T, Paduchova M, Petrova M, Celovska D, Matalova P, Havelkova B, Trnka M, Aarnio E. Adherence to Antiplatelet Medications among Persistent and Non-Persistent Older Patients with Peripheral Arterial Disease. Biomedicines. 2021; 9 (12): 1800. doi: 10.3390/biomedicines9121800. (IF(2020)=6,081) jcr – Q1 

Wawruch M, Murin J, Tesar T, Paduchova M, Petrova M, Celovska D, Havelkova B, Trnka M, Aarnio E. Reinitiation and Subsequent Discontinuation of Antiplatelet Treatment in Nonpersistent Older Patients with Peripheral Arterial Disease. Biomedicines. 2021; 9 (9): 1280. doi: 10.3390/biomedicines9091280. (IF(2020)=6,081) jcr – Q1

Hrubisko M, Danis R, Huorka M, Wawruch M. Histamine Intolerance-The More We Know the Less We Know. A Review. Nutrients. 2021; 13 (7): 2228. doi: 10.3390/nu13072228. (IF(2020)=5,717)

Wawruch M, Murin J, Tesar T, Paduchova M, Petrova M, Celovska D, Havelkova B, Trnka M, Aarnio E. Non-Persistence With Antiplatelet Medications Among Older Patients With Peripheral Arterial Disease. Front Pharmacol. 2021; 12: 687549. doi: 10.3389/fphar.2021.687549. (IF(2020)=5,810) jcr – Q1

Laššánová M, Líšková S, Tisoňová J, Fundarková S, Laššán Š. Biopharmaceuticals safety perception safety perception in Slovakia: considerations and real-life pharmacovigilance data. Bratislava medical journal. 2021; 122(7): 443-448. ISSN (print) 0006-9248.

Wawruch M, Wimmer G Jr, Murin J, Paduchova M, Petrova M, Tesar T, Matalova P, Havelkova B, Trnka M, Aarnio E. Non-Adherence to Statin Treatment in Older Patients with Peripheral Arterial Disease Depending on Persistence Status. Biomedicines. 2020; 8 (10): 378. doi: 10.3390/biomedicines8100378. (IF(2020)=6,081) jcr – Q1

Wawruch M, Wimmer G Jr, Murin J, Paduchova M, Tesar T, Hlinkova L, Slavkovsky P, Aarnio E. Factors Associated with Reinitiation of Statin Treatment in Older Patients with Peripheral Arterial Disease. Drugs Aging 2020; 37 (8): 595-604. doi: 10.1007/s40266-020-00772-z (IF(2020)=3,923) jcr – Q2

Wawruch M, Wimmer G Jr, Murin J, Paduchova M, Tesar T, Hlinkova L, Slavkovsky P, Fabryova L, Aarnio E. Patient-Associated Characteristics Influencing the Risk for Non-Persistence with Statins in Older Patients with Peripheral Arterial Disease. Drugs Aging 2019; 36 (9): 863-873. doi: 10.1007/s40266-019-00689-2. (IF(2019)=2,824) jcr – Q2

De Vries TP, Daniels JM, Mulder CW, Groot OA, Wewerinke L, Barnes KI, Bakathir HA, Hassan NA, Van Bortel L, Kriska M, Santoso B, Sanz EJ, Thomas M, Ziganshina LE, Bezemer PD, Van Kan C, Richir MC, Hogerzeil HV. Should medical students learn to develop a personal formulary? An international, multicentre, randomised controlled study. Eur J Clin Pharmacol. 2008 Jun;64(6):641-6.

Wawruch M, Zikavska M, Wsolova L, Kuzelova M, Tisonova J, Gajdosik J, Urbanek K, Kristova V. Polypharmacy in elderly hospitalised patients in Slovakia. Pharm World Sci. 2008 Jun;30(3):235-42.

Kristova V, Kiss A, Pirnik Z, Kriska M, Jezova D. Effect of pentoxifylline on endothelaemia and hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis activation in female rats under stress exposure. Gen Physiol Biophys 2006; 25 (1): 81-89. 

Torok J, Liskova S, Kristova V. Effect of melatonin on neurogenic control of vascular tone. Homeostasis 2005; 43 (4): 184-187.

Tisoňová J, Szalayová A, Kriška M, Gibala P, Foltán V. Factors influencing the spontaneous reporting of adverse drug reactions - The experience of the Slovak Republic. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2004; 13 (5): 333-337.

Dedík L, Ďurišová M, Svrček V, Vojtko R, Kristová V, Kriška M. Computer-based methods for measurement, recording and modeling vessel responses in vitro: A pilot study with noradrenaline. Met Find Exp Clin Pharmacol 2003; 25 (6): 441-­445.  

Najvýznamnejšie grantové projekty pracoviska:

VEGA 1/0024/21 „Možnosti farmakoepidemiologickej analýzy adherencie k preventívnej farmakoterapii u starších pacientov s periférnym artériovým ochorením dolných končatín“ (doba riešenia projektu: 01/2021–12/2024, zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.)

VEGA 1/0112/17 „Adherencia k farmakoterapii – základný predpoklad úspešnosti sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení u starších ľudí“ (zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.)

VEGA 1/0886/14 „Suboptimálne využitie liečiv v sekundárnej prevencii kardiovaskulárnych ochorení u starších ľudí“ (zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.)

Spoluriešiteľstvo projektov:

COST CA19132 “European Network to Advance Best practices & technoLogy on medication adherencE (ENABLE)” (doba riešenia projektu: 10/2020–10/2024, zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Job van Boven, PhD., Univerzita Groningen, Holandsko)

HBSC (HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN) Slovensko 2021/2022.

2018 – 2021: Projekt EÚ, z programu cezhraničnej spolupráce SR-AT, Interreg V-A: „Výživa a zdravé stárnutie“ – NUTRIAGING.

Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19); Výskumná agentúra/Development of biomodels to improve the evaluation of the efficacy of drugs and substances that have potential in the treatment of COVID-19 (BIOVID-19), participating researcher; Research Agency under the contract No. 313011AVG3

Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID-19/New perspectives in the treatment of cardiovascular complications associated with COVID-19, participating researcher; Slovak Research and Development Agency under Contract No. PP-COVID-20-0043.

Výskum magnetických foriem železa pri rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania/Research of magnetic forms of iron in development of cardiovascular diseases and behavioural disorders, participating researcher; Slovak Research and Development Agency under Contract No.  APVV-16-0263

V spolupráci s Ústavom experimentálnej endokrinológie SAV: VEGA: Neuroendokrinné mechanizmy vo vzťahu k psychickému stavu a k účinkom psychofarmák. (Vedúci projektu: Prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., číslo projektu: 2/5064/25)

V spolupráci s Ústavom experimentálnej farmakológie SAV: VEGA: Ischemicko reperfúzne poškodenie v experimentálnom diabete typu 2 a možnosti jeho farmakologického ovplyvnenia. (Vedúci projektu: RNDr. Ružena Sotníková, PhD., číslo projektu: 2/5009/25)

VEGA 1/0489/20 „Štúdium vlastností nanočastíc charakteru exozómov vylučovaných mezenchýmovými stromálnými bunkami transdukovanými samovražedným génom tymidínkináza vírusu Herpes Simplex (TK/HSV) s cieľom ich využitia na inovatívnu terapiu glioblastomu“ (doba riešenia projektu: 01/2020–12/2022, zodpovedný riešiteľ: RNDr. Andrea Pastoráková, PhD.)  

 

Ostatné činnosti:

Konzultačná činnosť: Liekové informačné centrum

Expertízna a oponentská činnosť

Posudzovanie liečiv v rámci registračného procesu

Spolupráca s Uppsala Monitoring Centre v programe zameranom na bezpečnosť liekov.

Doktorandské štúdium

Ústav je školiacim pracoviskom doktorandského štúdia z vedného odboru

Klinická farmakológia.

Doktorandi denného a externého štúdia:

MUDr. Vasil Hricák

PharmDr. Orsolya H r u b á

Mgr. Petra M a s s a r o v á 

Mgr. Katarína V r a n e c o v á 

Mgr. Lucia Ž i g o v á 

 

 

Knihy a skriptá ÚFKF