Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK

Informácie o pracovisku

Pedagogická činnosť

Ústav zabezpečuje výučbu predmetov: Farmakológia a Klinická farmakológia

Vyučované študijné programy: Všeobecné lekárstvo; Zubné lekárstvo

Výučba farmakológie sa orientuje na získanie základných informácií o liekoch a spôsoboch ich racionálneho používania. Prebieha formou problémovo orientovanej výučby (POV). Na praktických cvičeniach sa preberajú prípady pacientov (case) s vybranými ochoreniami a študenti vypracujú farmakoterapeutický plán. Výsledkom rozboru prípadu je výber lieku na základe kritérií účinnosť, bezpečnosť, vhodnosť a cena. Súčasťou hodnotenia informácie o liekoch je vypracovanie a prezentácia seminárnej práce na vybrané témy.

 

Vedecko-výskumná činnosť

V rámci základného výskumu sa ústav zaoberá kardiovaskulárnou farmakológiou. V rámci tejto činnosti sa hodnotí vplyv vazoaktívnych látok na cievnu reaktivitu, na rôznych modeloch endotelovej dysfunkcie, resp. poškodenia endotelu sa sledujú endotelovo-protektívne vlastnosti farmák a kvantifikujú sa endotelové markery. V spolupráci s klinickými pracoviskami sa hodnotia markery endotelovej dysfunkcie u pacientov s kardiovaskulárnym rizikom.

V oblasti klinickej farmakológie sa ústav zameriava na analýzu utilizácie liečiv s aspektom na problematiku liekovej bezpečnosti, percepcie rizika, farmakoekonomické hodnotenie liečby. V rámci farmakoepidemiologického výskumu sa hodnotí kvalita farmakoterapie u rizikových skupín populácie (deti, starší ľudia) s použitím indikátorov kvality.

 

Zoznam najvýznamnejších vedeckých publikácií:

Wawruch M, Slezakova V, Murin J, Luha J, Bozik M, Leitmann T, Kuzelova M, Shah R. Influence of hospitalisation on the use of angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers in elderly hypertensive patients. Aging Clin Exp Res 2014; 26 (3): 307-14

Liskova S., Petrova M., Karen P., Behuliak M., Zicha J.: Contribution of Ca2+-Dependent Cl− Channels to Norepinephrine-Induced Contraction of Femoral Artery Is Replaced by Increasing EDCF Contribution during Ageing. BioMed Research International. Volume 2014 (2014), 1-9.

Wawruch M, Kuzelova M, Foltanova T, Ondriasova E, Luha J, Dukat A, Murin J, Shah R. Characteristics of elderly patients who consider over-the-counter medications as safe. Int J Clin Pharm. 2013 Feb;35(1):121-8.

Hudec R, Božeková L, Tisoňová J. Consumption of three most widely used analgesics in six European countries. J Clin Pharm Ther. 2012 Feb;37(1):78-80.

Wawruch M, Macugova A, Kostkova L, Luha J, Dukat A, Murin J, Drobna V, Wilton L, Kuzelova M. The use of medications with anticholinergic properties and risk factors for their use in hospitalised elderly patients. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2012 Feb;21(2):170-6.

Liskova S, Petrova M, Karen P, Kuneš J, Zicha J. Effects of aging and hypertension on the participation of endothelium-derived constricting factor(EDCF) in norepinephrine-induced contraction of rat femoral artery. Eur J Pharmacol. 2011 Sep 30;667(1-3):265-70.

Kristová V, Kriška M, Vojtko R, Petrová M, Líšková S, Villáris R, Varga Z, Wawruch M. Trends in vascular pharmacology research in the Department of Pharmacology and Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava. Interdiscip Toxicol. 2011 Mar;4(1):40-6.

Sotníková R, Nedelčevová J, Navarová J, Nosáĺová V, Drábiková K, Szöcs K, Křenek P, Kyseĺová Z, Bezek S, Knezl V, Dřímal J, Brosková Z, Kristová V, Okruhlicová L, Bernátová I, Bauer V. Protection of the vascular endothelium in experimental situations. Interdiscip Toxicol. 2011 Mar;4(1):20-6.

Lísková S, Petrová M, Karen P, Kunes J, Zicha J. Influence of calcium-dependent potassium channel blockade and nitric oxide inhibition on norepinephrine-induced contractions in two forms of genetic hypertension. J Am Soc Hypertens. 2010 May-Jun;4(3):128-34.

Kuzelová M, Harárová A, Ondriasová E, Wawruch M, Riedel R, Benedeková M, Kovács L, Plaková S. Alcohol intoxication requiring hospital admission in children and adolescents: retrospective analysis at the University Children's Hospital in the Slovak Republic. Clin Toxicol (Phila). 2009 Jul;47(6):556-61.

Wawruch M, Zikavska M, Wsolova L, Kuzelova M, Kahayova K, Strateny K, Kristova V. Adverse drug reactions related to hospital admission in Slovak elderly patients. Arch Gerontol Geriatr. 2009 Mar-Apr;48(2):186-90.

Wawruch M, Dukat A, Murin J, Wsolova L, Kuzelova M, Macugova A, Wimmer G Jr, Shah R. The effect of selected patient's characteristics on the choice of antihypertensive medication in the elderly in Slovakia. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2009 Dec;18(12):1199-205.

De Vries TP, Daniels JM, Mulder CW, Groot OA, Wewerinke L, Barnes KI, Bakathir HA, Hassan NA, Van Bortel L, Kriska M, Santoso B, Sanz EJ, Thomas M, Ziganshina LE, Bezemer PD, Van Kan C, Richir MC, Hogerzeil HV. Should medical students learn to develop a personal formulary? An international, multicentre, randomised controlled study. Eur J Clin Pharmacol. 2008 Jun;64(6):641-6.

Kristová V, Lísková S, Sotníková R, Vojtko R, Kurtanský A. Sulodexide improves endothelial dysfunction in streptozotocin-induced diabetes in rats. Physiol Res. 2008;57(3):491-4.

Durisová M, Dedík L, Kristová V, Vojtko R. Mathematical model indicates nonlinearity of noradrenaline effect on rat renal artery. Physiol Res. 2008;57(5):785-8. 

Wawruch M, Zikavska M, Wsolova L, Kuzelova M, Tisonova J, Gajdosik J, Urbanek K, Kristova V. Polypharmacy in elderly hospitalised patients in Slovakia. Pharm World Sci. 2008 Jun;30(3):235-42.

Wawruch M, Fialova D, Zikavska M, Wsolova L, Jezova D, Kuzelova M, Liskova S, Krajcik S. Factors influencing the use of potentially inappropriate medication in older patients in Slovakia. J Clin Pharm Ther. 2008 Aug;33(4):381-92.

Kristova V, Kiss A, Pirnik Z, Kriska M, Jezova D. Effect of pentoxifylline on endothelaemia and hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis activation in female rats under stress exposure. Gen Physiol Biophys 2006; 25 (1): 81-89. 

Wawruch M, Zikavska M, Wsolova L, Jezova D, Fialova D, Kunzo M, Kuzelova M, Lassanova M, Kruty P, Kriska M. Perception of potentially inappropriate medication in elderly patients by Slovak physicians. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2006; 15 (11): 829-834.

Kriška M. a kolektív autorov: Memorix klinickej farmakológie. Bratislava, SAP 2006, 610 s.

Tisoňová J, Magulová L, Goboová M, Wawruch M, Laššánova M, Božeková L, Kriška M. Consultation activity of two Slovak centres for pharmacotherapy during pregnancy and lactation. Čas Lek Ces 2006; 145 (2): 154-159.

Kristova V, Kriska M, Jezova D, Bozekova L, Tisonova J, Wawruch M. Assessing skills in pharmacology in medical students. Bratisl  Lek  Listy 2005; 106 (11): 375-377.

Torok J, Liskova S, Kristova V. Effect of melatonin on neurogenic control of vascular tone. Homeostasis 2005; 43 (4): 184-187.

Wawruch M, Božeková L, Krčméry S, Kozlíková K, Foltán V, Laššánová M,
Kriška M. Pharmacoeconomic profile of antibiotics used in the treatment of lower respiratory tract infections in geriatric patients. Čes Slov Farm 2005; 54 (2): 90-95.

Wawruch M, Krcmery S, Bozekova L, Wsolova L, Lassan S, Slobodova Z, Kriska M. Factors influencing prognosis of pneumonia in elderly patients. Aging - Clin Exp Res 2004; 16 (6): 467-471.

Hudec R, Tisoňová J, Božeková L, Foltán, V. Trends in consumption of opioid analgesics in Slovak Republic during 1998-2002. Eur J Clin Pharm 2004; 60 (6): 445-448.

Tisoňová J, Szalayová A, Kriška M, Gibala P, Foltán V. Factors influencing the spontaneous reporting of adverse drug reactions - The experience of the Slovak Republic. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2004; 13 (5): 333-337.

Dedík L, Ďurišová M, Svrček V, Vojtko R, Kristová V, Kriška M. Computer-based methods for measurement, recording and modeling vessel responses in vitro: A pilot study with noradrenaline. Met Find Exp Clin Pharmacol 2003; 25 (6): 441-­445. 

Ježová D, Kristová V, Slámová J, Mlynárik M, Pirnik Z, Kriška M. Stress-induced rise in endothlelaemia, von Willebrand factor, and hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis activation in male rats is reduced by treatment with pentoxifylline. J Physiol Pharmacol 2003; 54 (3): 329-338.

Ježová D, Duncko R, Laššánová M, Kriška M, Monček F. Reduction of rise in blood pressure and cortisol release during stress by gingo biloba extrakt /EGB 761/in healty volunteers.  J Psysiol Pharmacol 2002; 53 (3): 337-348.

 

Najvýznamnejšie grantové projekty pracoviska:

VEGA: Štúdium endotelovo-protektívnych účinkov farmák na experimentálych modeloch poškodenia endotelu. (Vedúci projektu: Doc. MUDr. Viera Kristová, CSc., číslo projektu: 1/2293/05)

VEGA: Percepcia rizika – kľúčový faktor ich utilizácie. (Vedúci projektu: Prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc., číslo projektu: 1/2292/05)

V spolupráci s Ústavom experimentálnej endokrinológie SAV: VEGA: Neuroendokrinné mechanizmy vo vzťahu k psychickému stavu a k účinkom psychofarmák. (Vedúci projektu: Prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., číslo projektu: 2/5064/25)

V spolupráci s Ústavom experimentálnej farmakológie SAV: VEGA: Ischemicko reperfúzne poškodenie v experimentálnom diabete typu 2 a možnosti jeho farmakologického ovplyvnenia. (Vedúci projektu: RNDr. Ružena Sotníková, PhD., číslo projektu: 2/5009/25)

V spolupráci so Strojníckou fakultou STU: VEGA: Nové počítačové metódy pre analýzu osudu a účinku biologicky aktívnych látok. (Vedúci projektu: Doc. Ing. Ladislav Dedík, CSc., číslo projektu: 1/0521/03)

VEGA: Osobitosti farmakoterapie v geriatrii a možnosti hodnotenia jej kvality. (Vedúci projektu: Prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD., číslo projektu: 1/0135/09)

VEGA: Suboptimálne využitie liečiv v sekundárnej prevencii kardiovaskulárnych ochorení u starších ľudí. (Vedúci projektu: Prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD., číslo projektu: 1/0886/14)

Európsky fond regionálneho rozvoja: Tvorba študijného programu MPH (Master of Public Health)  na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku (Vedúci projektu: Prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc, číslo projektu: ITMS No. 26140230009)

 

 

Ostatné činnosti:

Konzultačná činnosť: Liekové informačné centrum

Expertízna a oponentská činnosť

Posudzovanie liečiv v rámci registračného procesu

Spolupráca s Uppsala Monitoring Centre v programe zameranom na bezpečnosť liekov.

Doktorandské štúdium

Ústav je školiacim pracoviskom doktorandského štúdia z vedného odboru

Klinická farmakológia.

Doktorandi denného a externého štúdia:

MUDr. Vasil Hricák

PharmDr. Orsolya H r u b á

Mgr. Petra M a s s a r o v á 

Mgr. Katarína V r a n e c o v á 

Mgr. Lucia Ž i g o v á 

 

 

Knihy a skriptá ÚFKF