Pracovníci ústavu

Profesori:


Prof. MUDr. Martin  W a w r u c h, PhD. (martin.wawruchfmed.uniba.sk)

Prof. MUDr. Viera   K r i s t o v á, CSc. (viera.kristovafmed.uniba.sk)

Prof. MUDr. Milan   K r i š k a, DrSc. (milan.kriskafmed.uniba.sk)

 

Docenti:

Doc. PharmDr. Andrea   G a ž o v á, PhD. (andrea.gazovafmed.uniba.sk)

 

Asistenti a odborní asistenti:

MUDr. Miriam   P e t r o v á, PhD. (miriam.petrovafmed.uniba.sk)

MUDr. Monika   L a š š á n o v á, PhD. (monika.lassanovafmed.uniba.sk)

MUDr. Jana   T i s o ň o v á, PhD. (jana.tisonovafmed.uniba.sk)

MUDr. Kristína H u d e c o v á, PhD. (kristina.hudecovafmed.uniba.sk)

MUDr. Andrea   R a g a n o v á, PhD. (andrea.raganovafmed.uniba.sk)

RNDr. Silvia Líšková, PhD. (silvia.liskovafmed.uniba.sk)

MUDr. Róbert   V o j t k o, PhD. (robert.vojtkofmed.uniba.sk)

MUDr. Vasil   H r i c á k (vasil.hricakfmed.uniba.sk)

 

Doktorandi:

 

PharmDr. Orsolya H r u b á

Mgr. Petra M a s s a r o v á 

Mgr. Katarína V r a n e c o v á 

Mgr. Lucia Ž i g o v á 

 

 

Ostatní zamestnanci:

Žaneta D o m a r a c k á (zaneta.domarackafmed.uniba.sk)

Ing. Edita B o r i š o v á (edita.borisovafmed.uniba.sk)

Miroslava T a l l o v á (miroslava.tallovafmed.uniba.sk)

Alžbeta M é s z á r o š o v á

PhDr. Ján I v a n č í k