Aktivity ústavu

Obhajoby diplomových prác dňa 6. decembra 2023

V akademickom roku 2023/ 2024 úspešne obhájilo svoje diplomové práce na našom pracovisku súhrnne 19 študentov 6. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo.
Srdečne gratulujeme!

Návšteva profesora Ali Mirjaliliho, MD, PhD., z Fakulty lekárskych a zdravotníckych vied na Univerzite v Aucklande

1. decembra 2023  sme mali na našom ústave vzácnu zahraničnú návštevu. Naše pozvanie prijal profesor Ali Mirjalili, MD, PhD., ktorý pôsobí ako klinicky orientovaný anatóm na Fakulte lekárskych a zdravotníckych vied na Univerzite v Aucklande, Nový Zéland. Táto univerzita bola založená v roku 1883, študuje na nej ročne 40-tisíc študentov a podľa viacerých rebríčkov patrí medzi 100 najlepších univerzít sveta. Profesor Mirjalili je zároveň prednostom Ústavu anatómie a zodpovednou osobou za lekársky študijný program BMedSci (Hon). Profesor Mirjalili bol editorom a autorom učebnice Last’s Anatomy. Jeho kniha o povrchovej anatómii (nazývaná: „Pocket Tutor Surface Anatomy“) bola vo Veľkej Británii vybraná za najlepšiu lekársku knihu v rokoch 2012 a 2013 a bola preložená do japončiny, portugalčiny a španielčiny.

Počas návštevy prof. Mirjaliliho na našom ústave sme mali možnosť diskutovať o možnostiach inovácií v rámci modernej výučby morfológie človeka, a to aj v spolupráci s novo vzniknutým Ústavom medicínskeho vzdelávania a simulácií. Následne sme rozvíjali možnosti odbornej spolupráce na úrovni spoločného elektrón-mikroskopického výskumu a popoludnie ukončila jeho prednáška vo Veľkej posluchárni. Vo svojej prednáške opísal prof. Mirjalili svoju životnú cestu, ako sa od chirurgie dostal k anatómii a k napísaniu kapitoly „Surface anatomy“ v 42. vydaní svetoznámej učebnice Grayova anatómia, a odprezentoval nám aj výsledky svojho bádania v oblasti odlišností anatomickej stavby detí rôzneho veku. Z rúk dekana našej fakulty, profesora MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH si náš hosť prevzal pamätnú LF UK. Ďakujeme veľmi pekne študentom za ich hojnú účasť na prednáške a bohatú diskusiu, boli ste fantastickí!

Návšteva doktora Grzegorz Dominika Wysiadeckiho, PhD. z Lekárskej univerzity v Lodž

Naše pracovisko dňa 29. novembra 2023 navštívil anatóm Dr. Grzegorz Dominik Wysiadecki, PhD. z Lekárskej univerzity v Lodž v Poľsku. Vo svojej prednáške nám prezentoval výsledky svojej dlhoročnej vedeckej práce zameranej na detailný histologicko-anatomický opis sinus cavernosus s aplikáciou jeho výsledkov do neurochirurgickej praxe, Gratulujeme k podobným skvelým anatomickým úspechom!

Medzinárodný kongres v Prahe, september 2023

Časť kolektívu Ústavu histológie a embryológie LF UK v Bratislave sa zúčastnilo spojeného anatomicko-morfologického kongresu 17th European Association of Clinical Anatomy  & 14th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy v Prahe (14. – 17. september 2023). Pán prednosta prof. Ivan Varga predsedal spolu s prof. Susanou Biasutto z Argentíny sekcii zameranej na vzdelávanie v anatómii. V tejto sekcii MUDr. Paulína Gálfiová odprednášala s veľkým úspechom prednášku o ultraštruktúre orgánov tráviaceho systému v obraze rastrovacej elektrónovej mikroskopie v kontexte výučby mikroskopickej anatómie.

V rámci aktívnej účasti sme prezentovali aj tri postre:

  1. Varga et al. - Immunohistochemical Study of Uterine Natural Killer (UNK) Cells and Their Role During Implantation
  2. Gálfiová et al. - Teaching Human Embryology Nowadays: Are The Specimens of Human Embryo Still Useful Enough?
  3. Csöbönyeiová et al. -Morphological Study of the Lymphatic Lacunae Inside the Uterine Tube Mucosal Folds and Their Possible Role in Reproduction

Na kongrese sme tiež stretli mnoho priateľov a kolegov z celého sveta, napr. z USA, Kanady, Argentíny, Nového Zélandu, Rumunska, Grécka, Maďarska, Poľska a samozrejme z Českej republiky, s ktorými sme si vymenili cenné skúsenosti a nápady.

Morfologický seminár 100 rokov výučby histológie a embryológie na Slovensku (16. november 2022, Lekárska fakulta UK v Bratislave)

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave bola založená síce už v roku 1919, avšak prvé tri roky sa vyučovali len klinické predmety. Aj preto sa Ústav histológie a embryológie v Bratislave začal formovať až v roku 1922.  Dejiny nášho Ústavu histológie a embryológie sú historicky, aj „geneticky“ späté s Univerzitou Karlovou v Prahe a s Masarykovou univerzitou v Brne. Prvý prednosta ústavu, prof. MUDr. Zdeněk Frankenberger, bol po príchode z Prahy do Bratislavy dekrétom zo dňa 18. novembra 1922 menovaný za profesora Univerzity Komenského. Tento dátum je preto možné považovať aj za začiatok modernej výučby histológie a embryológie na Slovensku. Veď následne aj martinské a košické pracoviská histológie a embryológie vznikli práve za účasti pedagógov z Ústavu histológie a embryológie v Bratislave. Profesor Frankenberger svoju prvú prednášku v roku 1923 začal slovami: „Dobrý lekár, nech je odborníkom v ktorejkoľvek oblasti lekárskych vied, musí vždy vychádzať z vedecky podložených teoretických základov.“ Táto myšlienka by dodnes mohla byť mottom nás všetkých – učiteľov na teoretických ústavoch. Celú históriu nášho pracoviska, od jeho založenia po súčasnosť, nedávno zmapovala MUDr. Renáta Mikušová, PhD., zástupkyňa prednostu Ústavu histológie a embryológie LF UK. Uverejnila ho formou pútavého rukopisu doplneného historickou fotodokumentáciou na stránkach časopisu Monitor medicíny SLS (Mikušová R. Prierez cez 100 rokov histórie vzniku a formovania Ústavu histológie a embryológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Monitor medicíny. 2023; 1-2: 42-46). Prečítať si ho môžete aj online: https://sls.sk/web/monitor-mediciny-sls-2022-2/ .

Aj z vyššie uvedeného dôvodu „centenária modernej slovenskej morfológie“ sa kolektív Ústavu histológie a embryológie LF UK rozhodol zorganizovať slávnostný odborný morfologický seminár s medzinárodnou účasťou, ktorý bol venovaný 100 rokom výučby histológie a embryológie na Slovensku. Seminár sa konal dňa 16. novembra 2022 o 14:00 hod. v priestoroch Ladzianskeho posluchárne LF UK (len pre úplnosť, profesor MUDr.  Július Ladziansky - Ledényi bol nie len významným slovenským anatómom, ale aj v poradí 4. prednostom Ústavu histológie a embryológie LF UK).

Na úvode morfologického seminára spoločne s príhovormi ocenili prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM, viceprezident Slovenskej lekárskej spoločnosti, spoločne aj s doc. MUDr. Ingrid Hodorovou, PhD., prezidentkou Slovenskej anatomickej spoločnosti SLS, bývalých aj súčasných zamestnancov Ústavu histológie a embryológie LF UK. Najvyššie ocenenie SLS - Čestná plaketa T. R. Niederlanda za celoživotné zásluhy a rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti bolo udelené prof. MUDr. Karolovi Kapellerovi, DrSc., emeritnému profesorovi LF UK v Bratislave a bývalému prednostovi nášho pracoviska (v rokoch 1980 – 1990). Nakoľko zdravotný stav profesora Kapellera nedovolil, aby sa slávnostnej konferencie zúčastnil osobne, pracovníci ústavu ho navštívili doma a toto najvyššie ocenenie mu odovzdali (viď foto). Svoj celoživotný vzťah k Lekárskej fakulte UK opakovane opísal profesor Kapeller stručne a jasne: „Dve lásky, ktoré som stretol na medicíne, boli medicínska veda a manželka Alica.“ Čestné členstvo Slovenskej anatomickej spoločnosti SLS si prevzal prof. MUDr. Jozef Zlatoš, DrSc., emeritný profesor LF UK v Bratislave, ktorý ústav viedol v rokoch 1990 – 2005. Medaila založenia Společnosti lékářsko-slowanskej si našla nového majiteľa v osobe prof. MUDr. Štefana Poláka, CSc., ktorý viedol Ústav histológie a embryológie LF UK v rokoch 2005 – 2022. Za dlhoročnú aktívnu prácu na ústave si prebrali pamätné medaily SLS „Propter merita“ odborné asistentky ústavu MUDr. Renáta Mikušová, PhD. a MUDr. Paulína Gálfiová, PhD. Z rúk dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave, prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc., IFAANS, si prevzali Pamätné medaily LF UK za rozvoj morfologických vied dvaja naši učitelia, MUDr. Renáta Mikušová, PhD. a MVDr. Ján Líška, CSc. Rovnakou Pamätnou medailou LF UK sa dekan fakulty poďakoval za dlhoročnú odbornú spoluprácu a podporu prof. MUDr. Davidovi Kachlíkovi, Ph.D., prednostovi Anatomického ústavu 2. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Po tomto úvodnom slávnostnom otvorení nasledovalo sedem odborných prednášok:

 

1.      prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.: Súčasnosť (a budúcnosť) Ústavu histológie a embryológie LF UK v Bratislave.

2.      MUDr. Renáta Mikušová, PhD.: Prierez cez 100 rokov výučby histológie a embryológie na Slovensku.

3.      MUDr. Paulína Gálfiová, PhD. a prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.: Výsledky vedeckého bádania novo vybudovaného Centra elektrón-mikroskopických laboratórnych metód ÚHE LF UK v Bratislave.

4.      vyžiadaná prednáška doc. MUDr. Tomáša Kučeru, Ph.D., prednostu Ústavu histológie a embryológie 1. lekárskej fakulty, Univerzity Karlovej v Prahe: Historie a současnost Ústavu histologie a embryologie 1. LF UK.

5.      vyžiadaná prednáška prof. MUDr. Mgr. Zbyňka Tonara, Ph.D., prednostu Ústavu histológie a embryológie Lekárskej fakulty v Plzni, Univerzity Karlovej: Histologie a embryologie v Plzni a v Bratislavě – spolupráce ústavů v minulosti a nyní.

6.      vyžiadaná prednáška prof. MUDr. Davida Kachlíka, Ph.D., prednostu Ústavu anatómie 2. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe: Koreny slovenské morfologie (nejen v Čechách).

7.      Mgr. MUDr. Michal Miko, PhD.: Eticko-právne otázky klinickej embryológie v rozhodovacej praxi Európskeho súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva.

 

Výber významných kolegov z Českej republiky a ich vyžiadaných prednášok  nebol náhodný. Jednak, ako bolo spomenuté, prvý prednosta nášho pracoviska, profesor Frankenberger prišiel do Bratislavy práve z Univerzity Karlovej v Prahe. Avšak naše pracovisko dodnes veľmi úzko spolupracuje s anatomickými a histologickými pracoviskami v Prahe a Plzni, a to po vedeckej aj pedagogickej stránke (viacerí naši učitelia absolvovali študijné a výskumné pobyty na Univerzite Karlovej v Prahe, a aktívne spolupracujeme pri habilitačných a inauguračných konaniach, aj pri obhajobe dizertačných prác).

Po odbornom seminári časť účastníkov zašla aj na exkurziu do novo zrekonštruovanej praktikárne ústavu a do novo vybudovaného Centra elektrón-mikroskopických laboratórnych metód ústavu. A ako sa na každé slávnostné podujatie patrí, po odbornej časti nasledovalo aj bohaté pohostenie v priestoroch jedálne Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Za sponzorský príspevok sa chceme poďakovať spoločnostiam Carl Zeiss Slovakia, s.r.o., MERCK Group a BD BAMED s.r.o. Odborný program bol podporený aj Operačným programom č. 313021BUZ3, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako aj projektmi Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry KEGA 081UK-4/2021: „Vytvorenie študijných materiálov k novo kreovanému predmetu Klinická embryológia a reprodukčná medicína“ a Agentúry pre podporu výskumu a vývoja APVV-18-0499: „Histomorfologický podklad idiopatickej tubárnej neplodnosti.“

Ladzianskeho poslucháreň LF UK počas slávnostného morfologického seminára
prof. MUDr. David Kachlík, PhD. (Anatomický ústav 2. LF UK v Prahe), doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD. (Anatomický ústav LF UPJŠ v Košiciach) a prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D. (Ústav histológie a embryológie LF UK v Hradci Králové)
prof. MUDr. Štefan Polák, CSc. si z rúk viceprezidenta SLS preberá Medailu založenia Společnosti lékářsko-slowanskej
Za rozvoj vedeckej a pedagogickej spolupráce medzi LF UK v Bratislave a 2. LF UK v Prahe si z rúk dekana LF UK prevzal Pamätnú medailu LF UK prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.
MUDr. Renáta Mikušová, PhD. pri preberaní striebornej medaily SLS „Proper merita“
MVDr. Ján Líška, CSc. si z rúk dekana LF UK prebral Pamätnú medailu LF UK
Odovzdanie Čestného členstva SAS SLS prof. MUDr. Jozefovi Zlatošovi, DrSc. Zľava prof. Štefan Polák, prof. Juraj Payer, doc. Ingrid Hodorová a prof. Ivan Varga
MUDr. Paulína Gálfiová, PhD. pri preberaní bronzovej medaily SLS „Proper merita“
Ladzianskeho poslucháreň LF UK počas slávnostného morfologického seminára
Prednáškou prispel aj prednosta Ústavu histologie a embryologie Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Mgr. MUDr. Michal Miko, PhD. vo svojej prednáške prepojil klinickú embryológiu s právom
Bratislavsko – košické odborné a priateľské diskusie po skončení odbornej časti. Zľava univ. doc. Danková, Mgr. Juríková, doc. Hodorová, doc. Domoráková, doc. Tóth a MUDr. Miko
Dlhoroční priatelia a spolupracovníci v oblasti variačnej anatómie a anatomickej terminológie, prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. a prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

Medzinárodný kongres v Portugalsku, september 2022

V dňoch 15. až 17. september 2022 sa časť vedecko-pedagogického kolektívu Ústavu histológie a embryológie LF UK na čele s pánom prednostom prof. Ivanom Vargom zúčastnila na medzinárodnom kongrese 13th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy - ISCAA 2022 v mestečku Vilamoura, v Portugalsku. Formou posterov sme prezentovali naše vedecké výsledky na témy:

MUDr. Martin Klein a kolektív: Komunikácia medzi epitelovými bunkami vajíčkovodov a oocytmi, spermiami a ranným embryom a jej význam pri reprodukcii

MUDr. Paulína Gálfiová a kolektív: Porovnanie ultraštruktúry povrchu epitelu vajíčkovodov v bioptických a nekroptických vzorkách v obraze rastrovacej elektrónovej mikroskopie.

Profesor Ivan Varga vystúpil svojou prednáškou v sekcii zameranej na inovácie vo výučbe anatómie, kde sa podelil o svoje skúsenosti s implementáciou nového povinne voliteľného predmetu Klinická embryológia a reprodukčná medicína do curricula študijného programu všeobecné lekárstvo.

Na konferencii sme sa stretli aj s mnohými odborníkmi zo zahraničia ako prof. David Kachlík a MUDr. Radovan Hudák (2. LF UK, Praha) a prof. Susana Biasutto (National University of Cordoba, Argentina).

Návšteva u prof. Kapellera

Pracovníci nášho ústavu nezabúdajú na velikánov histórie a stále pestujú živé a družné vzťahy s bývalými zamestnancami a vedúcimi pracovníkmi. Toho dôkazom je aj posledná návšteva pracovníkov ústavu v domácom prostredí u pána profesora Kapellera, nášho dlhoročného prednostu. Pri tejto príležitosti sme pánovi profesorovi odovzdali aj najvyššie ocenenie Slovenskej lekárskej spoločnosti - čestnú plaketu T. R. Niederlanda za zásluhy o rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorá mu bola udelená pri príležitosti stého výročia výuky histológie na Slovensku. Sme veľmi radi, že aj vo svojom úctihodnom veku (rok narodenia 1926) je pán profesor pre nás stále studnicou vedomostí a inšpirujúcou osobnosťou!

Náš ústav na Európskej noci výskumníkov

Už 16. ročník festivalu Európska noc výskumníkov sa uskutočnil dňa 30. septembra 2022 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave. Cieľom toho vedeckého festivalu nie je len samotná propagácia vedy a výskumu, ale aj podnietenie mladých ľudí k zážitkovému vzdelávaniu. Na tohtoročnom festivale v Bratislave odzneli početné prednášky a svoje aktivity odprezentovali desiatky pracovísk rôznych vysokých škôl. aj Slovenskej akadémie vied. Svoj priestor na tomto podujatí si našla aj Lekárska fakulta UK v Bratislave.

Blok populárno-vedeckých prednášok odštartoval hneď zrána prof. RNDr. Ivan Varga, PhD., prednosta Ústavu histológie a embryológie LF UK a to prednáškou s názvom „Skôr ako sa narodíme“. Študentov stredných škôl previedol prostredníctvom pútavej prezentácie plnej obrázkov príbehom, ktorý začína oplodnením a končí pôrodom. Príbehom, ktorý trvá priemerne 266 dní, a všetci sme ním raz prešli. Avšak nikto si ho z vlastnej skúsenosti nepamätá.

Zároveň náš ústav v spolupráci s Anatomickým ústavom LFUK vytvoril v priestoroch Starej tržnice stánok s názvom „Záhady stavby a vývinu ľudského tela“ a ponúkal záujemcom unikátny pohľad na makroskopickú, ale aj mikroskopickú stavbu človeka. V anatomickej časti boli vystavené plastové modely celého tela aj orgánových systémov, ale aj skutočné plastinované modely a korozívne preparáty vybraných orgánov ľudského tela. V rámci histologickej časti si záujemcovia mohli prezrieť vo svetelnom mikroskope farbené rezy rôznymi orgánmi ľudského tela. Spestrením boli novo vytvorené modely vývinových štádií ľudských embryí, ktoré si pracovníci ústavu vytlačili pomocou 3D tlačiarne, za podpory projektu Ministerstva školstva KEGA 81UK-4/2021 „Vytvorenie študijných materiálov k novo kreovanému predmetu Klinická embryológia a reprodukčná medicína“.

Spolupráca ústavu s FZS ZČU

Vďaka spolupráci medzi našim ústavom a Fakultou zdravotnických studií Západočeskej Univerzity v Plzni sa v dňoch 19. a 20. septembra uskutočnila návšteva Mgr. MUDr. Michala Mika, PhD. na tejto fakulte. Počas svojho pobytu mal možnosť zoznámiť sa s výukou v študijných programoch Fyzioterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence a Zdravotnické záchranářství a detailne si prezrieť všetky výukové miestnosti slúžiace študentom (vrátane Simulačného centra so skutočným záchranárskym vozom). Zároveň sa so študentkami 2. ročníka pôrodnej asistencie podelil o svoje vedomosti vo forme prednášky na tému 1. a 2. týždeň embryonálneho vývoja, metódy asistovanej reprodukcie, etické a morálne otázky súvisiace s IVF.

Mal príležitosť návštevy a prehliadky kampusu ZČU, ktorý je vybudovaný v mestskej časti Bory, kde sa nachádzajú priestory väčšiny fakúlt ZČU.

V rámci kooperácie s našim ústavom je tiež hodnotná spolupráca prof. RNDr. Ivana Vargu, PhD., ktorý sa stal jedným z mentorov Fakulty zdravotnických studií v oblasti vedy a výskumu a bude podporovať vznik kvalitných publikačných výsledkov.