Aktivity ústavu

Náš ústav na Európskej noci výskumníkov

Už 16. ročník festivalu Európska noc výskumníkov sa uskutočnil dňa 30. septembra 2022 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave. Cieľom toho vedeckého festivalu nie je len samotná propagácia vedy a výskumu, ale aj podnietenie mladých ľudí k zážitkovému vzdelávaniu. Na tohtoročnom festivale v Bratislave odzneli početné prednášky a svoje aktivity odprezentovali desiatky pracovísk rôznych vysokých škôl. aj Slovenskej akadémie vied. Svoj priestor na tomto podujatí si našla aj Lekárska fakulta UK v Bratislave.

Blok populárno-vedeckých prednášok odštartoval hneď zrána prof. RNDr. Ivan Varga, PhD., prednosta Ústavu histológie a embryológie LF UK a to prednáškou s názvom „Skôr ako sa narodíme“. Študentov stredných škôl previedol prostredníctvom pútavej prezentácie plnej obrázkov príbehom, ktorý začína oplodnením a končí pôrodom. Príbehom, ktorý trvá priemerne 266 dní, a všetci sme ním raz prešli. Avšak nikto si ho z vlastnej skúsenosti nepamätá.

Zároveň náš ústav v spolupráci s Anatomickým ústavom LFUK vytvoril v priestoroch Starej tržnice stánok s názvom „Záhady stavby a vývinu ľudského tela“ a ponúkal záujemcom unikátny pohľad na makroskopickú, ale aj mikroskopickú stavbu človeka. V anatomickej časti boli vystavené plastové modely celého tela aj orgánových systémov, ale aj skutočné plastinované modely a korozívne preparáty vybraných orgánov ľudského tela. V rámci histologickej časti si záujemcovia mohli prezrieť vo svetelnom mikroskope farbené rezy rôznymi orgánmi ľudského tela. Spestrením boli novo vytvorené modely vývinových štádií ľudských embryí, ktoré si pracovníci ústavu vytlačili pomocou 3D tlačiarne, za podpory projektu Ministerstva školstva KEGA 81UK-4/2021 „Vytvorenie študijných materiálov k novo kreovanému predmetu Klinická embryológia a reprodukčná medicína“.

Spolupráca ústavu s FZS ZČU

Vďaka spolupráci medzi našim ústavom a Fakultou zdravotnických studií Západočeskej Univerzity v Plzni sa v dňoch 19. a 20. septembra uskutočnila návšteva Mgr. MUDr. Michala Mika, PhD. na tejto fakulte. Počas svojho pobytu mal možnosť zoznámiť sa s výukou v študijných programoch Fyzioterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence a Zdravotnické záchranářství a detailne si prezrieť všetky výukové miestnosti slúžiace študentom (vrátane Simulačného centra so skutočným záchranárskym vozom). Zároveň sa so študentkami 2. ročníka pôrodnej asistencie podelil o svoje vedomosti vo forme prednášky na tému 1. a 2. týždeň embryonálneho vývoja, metódy asistovanej reprodukcie, etické a morálne otázky súvisiace s IVF.

Mal príležitosť návštevy a prehliadky kampusu ZČU, ktorý je vybudovaný v mestskej časti Bory, kde sa nachádzajú priestory väčšiny fakúlt ZČU.

V rámci kooperácie s našim ústavom je tiež hodnotná spolupráca prof. RNDr. Ivana Vargu, PhD., ktorý sa stal jedným z mentorov Fakulty zdravotnických studií v oblasti vedy a výskumu a bude podporovať vznik kvalitných publikačných výsledkov.