Aktuality

Mikroskopovanie v auguste

Možnosť mikroskopovania pred skúškou (pre augustové skúškové termíny): 5., 6., 12., 13., 19., 20. august od 8:00 do 13:30.

Informácie o skúške z predmetu Histológia a embryológia 2

Záverečná skúška z predmetu Histológia a embryológia (ďalej HaE) je zložená z troch častí: testu, praktickej skúšky (identifikácia preparátov tkanív) a ústnej skúšky. Preto je potrebné, aby záverečná skúška bola rozdelená do dvoch dní. Termín, ktorý si študent zapíše do AIS, je termín ústnej časti záverečnej skúšky. Deň pred termínom ústnej skúšky sa bude konať test a praktická časť skúšky formou identifikácie 10 neoznačených preparátov. Ak sa jedná o termíny skúšky, zadané do AIS,  v utorok až piatok, testová a praktická časť sa koná deň vopred (pondelok až štvrtok). Ak sa jedná o termín skúšky podľa AIS v pondelok, testová a praktická časť sa koná v piatok predchádzajúceho týždňa.  

1. Testy obsahujú 30 otázok. Kompletné znenie otázok je k dispozícii na webovej stránke Ústavu HaE.  

2. Zoznam skúšobných preparátov pre praktickú časť skúšky je uverejnený na webovej stránke Ústavu HaE.  

3. Ak študent absolvuje test a praktickú časť skúšky, o deň neskôr môže pokračovať ústnou skúškou.  

Ak študent nebude úspešný v teste alebo praktickej skúške, musí si tieto zopakovať a prihlásiť sa na iný skúšobný termín. Ak študent nebude úspešný v ústnej časti skúšky, a v teste a praktickej časti skúšky prospel, nemusí test ani praktickú skúšku opakovať pri novom termíne ústnej skúšky v rámci rovnakého akademického roka.     

Čas a miesto konania testu a praktickej skúšky budú vždy aktualizované – informáciou na webovej stránke Ústavu a tiež v MST. Testy formou Moodle sa budú písať v PC miestnostiach na Moskovskej ulici 2 (oproti kaviarni), 1.poschodie, č.dv. 111 alebo na Sasinkovej ulici – vo dvore v budove sídla Centra informačných technológií oproti Ladziánskeho posluchárni.  

Praktická skúška sa bude konať v deň písania testu na Sasinkovej 4, Ústav histológie a embryológie, 3. poschodie, veľká praktikáreň. Ústna časť skúšky sa bude konať opäť na Sasinkovej 4, Ústav histológie a embryológie, 3. poschodie. Prosíme, aby študenti zároveň sledovali webovú stránku Ústavu HaE v priečinku „Aktuality“, rovnako aj MST a mailovú komunikáciu kvôli prípadným zmenám časov začiatkov jednotlivých častí skúšky a tiež miesta konania testu, čo im bude včas oznámené.  

Mikroskopovanie preparátov pred skúškou – v Malej praktikárni na 3.poschodí v pracovné dni od 8.00 – 13.30. Skušobné preparáty budú v uvedených časoch k dispozícii u pani laborantky (klopte na dvere vedľa veľkej praktikárne), prípadne zvoňte na sekretariáte. 

Aktualizácia 10. 5. 2024 

Nové učebnice histológie z Košíc

Vážení študenti,
dávame vám do pozornosti najnovšie publikácie kolektívu doc. Domorákovej - našich kolegov z Ústavu histológie a embryológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: Základy histológie I a II. Tieto učebnice a atlasy sú veľmi vydarenými dielami s množstvom mikrofotografií vo vysokej kvalite, ktoré vám môžu pomôcť pri štúdiu nášho krásneho, ale zároveň náročného predmetu.
Obe publikácie sú k dispozícii aj v digitálnej forme a môžete si ich bezplatne pozrieť/stiahnuť na platforme zenodo, cestu k nim prikladáme:

ZÁKLADY HISTOLÓGIE I. -  Učebnica a mikroskopický atlas buniek a tkanív

ZÁKLADY HISTOLÓGIE II. Učebnica a atlas mikroskopickej anatómie orgánov