Aktuality

Informácia k predtermínom

V piatok 11.11.2022 od 21. hodiny bude otvorená možnosť zaregistrovať sa v AIS na predtermíny z predmetu Histológia a embryológia, ktoré sa uskutočnia 14., 15. a 16. decembra 2022. Podmienkou pre absolvovanie skúšky z HaE2 v decembrovom predtermíne je úspešné absolvovanie oboch priebežných testov (priemer testov minimálne na 70%). 

Ponuka mikroskopovania pred skúškou

Ponúkame vám možnosť mikroskopovania pred skúškou Histológia a embryológia II v zimnom semestri 2022 v nasledovných časoch:

  • pondelok od 9.40 do 13.00,
  • utorok, streda a štvrtok od 8.30 do 14.00 a
  • piatok od 8.30 do 12.00.

Vždy v malej praktikárni ústavu (3. poschodie). Klopte na dvere č. 319

Informácie k výučbe - zima 2022

Prednášky aj praktické cvičenia v tomto zimnom semestri 2022/23 začínajú od 19. septembra 2022.

Prednášky pre Všeobecné lekárstvo aj pre Zubné lekárstvo budú prebiehať prezenčne, pre každý odbor zvlášť podľa aktuálneho rozvrhu.

Praktické cvičenia budú mať dištančno-prezenčnú formu. To znamená, že každé praktické cvičenie bude zložené z dvoch povinných častí - dištančného teoretického seminára (DTS, okomentované prezentácie, uvedené v tímoch MST) a z 2-hodinového prezenčného praktického cvičenia (PC).

Prvú teoretickú časť praktického cvičenia (DTS) je študent povinný absolvovať pred prezenčnou časťou PC. V rámci druhej, prezenčnej formy praktika si študent prostredníctvom svetelného mikroskopu naštuduje a do zošita zakreslí všetky preparáty k danej téme. Teoretické vedomosti študenta z aktuálnej témy (DTS a učebné texty) budú preverované vždy na začiatku prezenčnej formy PC.

Podmienky pre udelenie kreditov z predmetu HaE 2:

Praktické cvičenia:

Štúdium poznatkov z dištančných teoretických seminárov (DTS) a zároveň poznatkov z učebníc k danej téme výukového týždňa vždy vopred pred prezenčnou formou praktika

  • 100%-tná aktívna účasť na prezenčných častiach praktických cvičení.

o   pre študentov VL je možné ospravedlniť maximálne 2 prezenčné praktické cvičenia, ale je povinná ich náhrada – po dohovore s učiteľom

o   pre študentov ZL je možné ospravedlniť maximálne 1 prezenčné praktické cvičenie, ale je povinná ich náhrada – po dohovore s učiteľom

  • Zakreslenie si všetkých histologických preparátov do vlastného zošita/tabletu.
  • Uspieť na dvoch priebežných testoch počas semestra, ktoré sa budú písať počas semestra. Priemer výsledkov testov musí byť minimálne 70% správnych odpovedí. Ak študent nedosiahne tento požadovaný priemer, na konci semestra píše kreditový test (otázky z celého semestra), ktorý musí napísať rovnako na minimum 70% správnych odpovedí.
  • Ak študent z vážnych dôvodov nemôže napísať priebežný alebo kreditový test so svojou skupinou v určený termín, musí sa so svojím učiteľom dohodnúť na jeho náhrade. Bez vedomia jeho učiteľa nie je možné písať test s inou skupinou.

Študent je povinný sledovať všetky informácie, uvedené v tímoch nášho predmetu na MST a tiež na web-stránke Ústavu.

Informácia k prednáškam

Prednášky z Histológie a embryológie prebiehajú prezenčnou formou podľa rozvrhu. Avšak po prihlásení sa do tímu v prostredí MS TEAMS budú okrem pdf verzií aktuálne už odprednášaných tém stále dostupné aj ich "online" verzie z minulého roka v podobe mp4 videí.