Aktuality

Mikroskopovanie pred skúškou - aktualizované

Individuálne prezeranie a štúdium preparátov v Malej praktikárni od 2.1.2024 je možné každý pracovný deň od 8.00 - 13.30. V decembri je možné:

  • každý pondelok: 9:00- 13:00,
  • každú stredu: 10:30 - 14:30,
  • každý štvrtok: 13:30 - 14:30

 

 

Tréningové testy

Vážení študenti, 

s radosťou vám oznamujeme, že v prostredí moodle (moodle.uniba.sk) v našom kurze 2023/2024 Ústav histológie a embryológie, máte plne k dispozícii testy na trénovanie. Test má identické prostredie a absolútne zhodne nastavené všetky parametre, aké má aj záverečný test na skúške. Otázky sú pri každom pokuse náhodne žrebované zo všetkých tém a počet vašich pokusov nie je nijako limitovaný. 

Veríme, že týmto prispejeme k tomu, aby sme odbúrali váš stres z písomného testovania vašich vedomostí počas skúšky a pomohli vám "vytrénovať sa".

Test pri záverečnej skúške

Vážení študenti, 

počas niekoľkých dní od prvého zverejnenia súboru testových otázok so správnymi odpoveďami sme sa snažili odstrániť v nich nájdené (ojedinelé) nedostatky. Ďakujeme, že ste sa o to výraznou mierou zaslúžili aj vy! Aktuálna verzia, ktorá je zverejnená v súboroch v tomto kanáli a na webovom sídle Ústavu histológie a embryológie je už definitívna a počas celého skúškového obdobia do nej nebude zasahované. Tam uvedené správne odpovede budú považované za správne aj na záverečnej skúške z predmetu.

Napriek tomu vám aj naďalej budeme nesmierne vďační za každý podnet a nájdenú nezrovnalosť, ktorú by ste eventuálne v súbore otázok a ich odpovedí pri svojom štúdiu našli!

Upozorňujeme ešte, že šiesta kapitola druhej časti (zimného semestra) s názvom "zub" bude súčasťou záverečnej skúšky iba pre študentov zubného lekárstva.

Pre úspešné zvládnutie záverečného testu je stanovená minimálna hranica 70 %. Každá správna odpoveď je bodovaná, za nesprávne odpovede (označenie "správne" namiesto "nesprávne" alebo naopak alebo nevyjadrenie sa) sa body nestrhávajú. Test bude pozostávať z 30 náhodne namiešaných otázok tak, aby z každej kapitoly bola zastúpená jedna otázka a zvyšok do 30 sa vyžrebuje z otázok zameraných na vývin jednotlivých orgánových systémov (hnedé otázky).

Želáme vám mnoho úspechov!

Skúška z predmetu Histológia a embryológia

Záverečná skúška z predmetu Histológia a embryológia (ďalej HaE) bude zložená z troch častí: testu, praktickej skúšky (identifikácia preparátov tkanív) a ústnej skúšky. Preto je potrebné, aby záverečná skúška bola rozdelená do dvoch dní. Termín, ktorý si študent zapíše do AIS, je termín ústnej časti záverečnej skúšky. Deň pred termínom ústnej skúšky sa bude konať test a praktická časť skúšky formou identifikácie 10 neoznačených preparátov. Ak sa jedná o termíny skúšky, zadané do AIS,  v utorok až piatok, testová a praktická časť sa koná deň vopred (pondelok až štvrtok). Ak sa jedná o termín skúšky podľa AIS v pondelok, testová a praktická časť sa koná v piatok predchádzajúceho týždňa.

1. Testy budú obsahovať 30 otázok. Kompletné znenie otázok bude k dispozícii na webovej stránke mesiac pred prvým možným termínom skúšania.

2. Zoznam skúšobných preparátov je uverejnený na webovej stránke ústavu HaE.

3. Ak študent absolvuje test a praktickú časť skúšky, o deň neskôr môže pokračovať ústnou skúškou. Ak študent nebude úspešný v teste alebo praktickej skúške, musí si tieto zopakovať a prihlásiť sa na iný skúšobný termín. Ak študent nebude úspešný v ústnej časti skúšky a v teste a praktickej časť skúške prospel, nemusí test ani praktickú skúšku opakovať pri novom termíne ústnej skúšky v rámci rovnakého akademického roka.

Čas a miesto konania testu: 9.00 Moskovská ulica 2 (oproti kaviarni), 1.poschodie, č.dv. 111. Praktická skúška sa bude konať následne po teste na Sasinkovej 4, Ústav histológie a embryológie, 3. poschodie, veľká praktikáreň. Ústna časť skúšky sa bude konať opäť na Sasinkovej 4, Ústav histológie a embryológie, 3. poschodie o 9.h. Prosíme, aby študenti zároveň sledovali MST a mailovú komunikáciu kvôli prípadným zmenám časov začiatkov a tiež miesta konania niektorej časti skúšky, ktoré im budú včas oznámené.