Ústav histológie a embryológie LF UK

O ústave

Ústav histológie a embryológie má na Lekárskej fakulte UK v Bratislave osobitné postavenie. Histológia je totižto nielen teoretickou, ale aj praktickou klinickou disciplínou, bez znalosti ktorej sa nezaobíde žiadny lekár. Ústav vznikol v roku 1922, úlohu prvého prednostu plnil prof. MUDr. Zdeněk Frankenberger, popredný odborník, uznávaný vedec. Medzi neskoršími prednostami spomeňme aspoň meno velikána slovenskej vedy - profesora MUDr. Ivana Staneka, akademika SAV.

Náš ústav zabezpečuje pregraduálnu i postgraduálnu výučbu pre odbory všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo a biomedicínska fyzika, pod vedením prednostu prof. MUDr. Štefana Poláka, CSc. Zamestnanci a doktorandi sa okrem pedagogickej činnosti venujú aj vedecko-výskumným úlohám, čoho dôkazom je množstvo odborných publikácií a účastí na prestížnych slovenských i zahraničných odborných podujatiach a kongresoch a úspešné riešenie grantových projektov. Získané najnovšie poznatky sú potom späť odovzdávané študentom, z ktorých najaktívnejší sú aktívne zapájaní do vedeckej činnosti ústavu.

Edukačná činnosť

Výuka predmetu histológia a embryológia pre medicínske odbory Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo je rozdelená do dvoch semestrov. Výuka prebieha formou prednášok a praktických cvičení, každé jeden krát do týždňa. Na praktických cvičeniach sa pozornosť zameriava na získanie zručností pri práci s mikroskopom a preparátmi, vedenie študenta k samostatnosti pri diagnostike a rozpoznávaní buniek, tkanív a orgánov. Prednášky sú zamerané teoreticky, študent získa potrebné vedomosti a čo viac, rozšíri si odborné obzory, pospája súvislosti a získa prehľad, tak potrebný pre úspešné absolvovanie skúšky, ktorá je v zimnom skúškovom období.

Študent sa najskôr v priebehu letného semestra v prvom ročníku naučí rozpoznávať štyri základné druhy tkanív, po absolvovaní druhého, zimného semestra v druhom ročníku bude schopný samostatne rozpoznávať orgány (a ich anatomické časti a rôzne funkčné stavy) z týchto štyroch tkanív zložené. V zimnom semestri prebieha aj výuka embryológie formou prednášok, ktorá prevedie študenta fascinujúcimi dejmi, od tých, predchádzajúcich koncepcii, cez prvé delenia zygoty až po fetogenézu a pôrod.

Konzultačné hodiny pedagógov

pedagóg čas vyhradený na konzultácie
prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.streda 10:00 - 12:00 a 14:30 - 15:30
prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.  pondelok 12:30 - 14:30
MVDr. Ján Líška, PhD.    piatok 13:50 - 15:00
MUDr. Renáta Mikušová, PhD.  utorok 10:30 - 11:30 a štvrtok 13:30 - 14:30
MUDr. Vanda Rísová, PhD.     pondelok 11:00 - 13:00
MUDr. Simona Polakovičová, PhD.štvrtok 12:00 - 14:00
MUDr. Paulína Gálfiová, PhD. utorok 10:00 - 12:00
RNDr. Mária Csobonyeiová, PhD.štvrtok 12:00 - 14:00
MUDr. Mária Lorencová       utorok 12:00 - 14:00
Mgr. Miroslava Juríková, PhD.pondelok 12:00 - 14:00
Mgr. Michaela Vrabcová, PhD.utorok 13:30 - 15:30
MUDr. Martin Klein        streda 13:00 - 15:00
Mgr. MUDr. Michal Miko, PhD.streda 10:00 - 12:00

 

 

 

Vedecko výzkumná činnosť