Ústav histológie a embryológie LF UK

Ústav histológie a embryológie

Profesor:

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.

odbor Anatómia, histológia a embryológia

 

Docenti:

RNDr. Marianna Danková, PhD., univerzitný docent

odbor Anatómia, histológia a embryológia

 

Odborní asistenti:

RNDr. Mária Csöbönyeiová, PhD.

MUDr. Olia Hussein Jamil El Hassoun, PhD.

Mgr. Miroslava Juríková, PhD.

MUDr. Paulína Gálfiová, PhD.

MUDr. Martin Klein, PhD.

MVDr. Ján Líška, CSc., VKS IIa

MUDr. Mária Lorencová, PhD.

Mgr. MUDr. Michal Miko, PhD.

MUDr. Renáta Mikušová, PhD.

MUDr. Simona Polakovičová, PhD.

MUDr. Vanda Rísová, PhD.

Mgr. Michaela Vrabcová, PhD. (materská / rodičovská dovolenka)

 

Vysokoškolskí zamestnanci vo výskume:

RNDr. Zuzana Poljak Valášková, PhD. (materská / rodičovská dovolenka)

Mgr. Barbora Filová, PhD.

 

Doktorandi (PhD. študenti):

Mgr. Claudia Feitscherová – študijný program: Anatómia, histológia a embryológia; denná forma, téma dizertačnej práce: Distribúcia imunitných buniek v rámci steny vajíčkovodu

MUDr. Denisa Fecmanová, študijný program: Anatómia, histológia a embryológia; externá forma, téma dizertačnej práce: Klinické sledovanie preeklampsie vo vzťahu ku biochemickým parametrom a histologickej stavbe placenty. Školiteľ: Ivan Varga

MUDr. Lenka Lapides, študijný program: Anatómia, histológia a embryológia; externá forma, téma dizertačnej práce: Imunologicky aktívne bunky endometria a neplodnosť. Školiteľ: Ivan Varga

 

Ostatní zamestnanci a laboranti:

Ružena Bohoová, Ľubica Bošmanská, Petra Bořutová, Jozef Hanko – úv., RNDr. Eva Nagyová

 

 

Centrum elektrón-mikroskopických laboratórnych metód

 

Manažér oddelenia:

prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.

Tel. 02 9011 9 236

e-mail: stefan.polakfmed.uniba.sk

 

Profesori:

prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.

 

Odborní asistenti a asistenti:

Mgr. Michaela Bábelová

MUDr. Paulína Gálfiová, PhD.

MUDr. Mária Lorencová, PhD.

 

 

Konzultačné hodiny pedagógov

pedagóg čas vyhradený na konzultácie
prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.  pondelok 12:30 - 14:30
MVDr. Ján Líška, PhD.    piatok 13:50 - 15:00
MUDr. Renáta Mikušová, PhD.  utorok 10:30 - 11:30 a štvrtok 13:30 - 14:30
MUDr. Vanda Rísová, PhD.     pondelok 11:00 - 13:00
MUDr. Simona Polakovičová, PhD.štvrtok 12:00 - 14:00
MUDr. Paulína Gálfiová, PhD. utorok 10:00 - 12:00
RNDr. Mária Csobonyeiová, PhD.štvrtok 12:00 - 14:00
MUDr. Mária Lorencová       utorok 12:00 - 14:00
Mgr. Miroslava Juríková, PhD.štvrtok 12:00 - 14:00
MUDr. Martin Klein        streda 13:00 - 15:00
RNDr. Marianna Danková, PhD.pondelok 9:00 - 11:00
Mgr. MUDr. Michal Miko, PhD.pondelok 10:00 - 12:00