Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava

O ústave

Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK v Bratislave (pôvodne Ústav pre všeobecnú biológiu) vznikol už v roku 1923, z dôvodu sprostredkovať študentom medicíny základné poznatky zo zoológie, botaniky a antropológie. Ústav začal s výučbou v školskom roku 1923/1924. Profesor Frankenberger bol poverený vedením a mal zásluhu aj na tom, že presvedčil MUDr. Jozefa Floriana Babora, aby sa presťahoval do Bratislavy a po habilitácii mohol v školskom roku 1924/1925 prevziať vedenie. Bol absolventom medicíny na Karlovej univerzite v Prahe a po skončení štúdia absolvoval trojročnú študijnú cestu na významných európskych univerzitách. Pod jeho vedením začal pracovať na ústave MUDr. Vladimír Vršanský, ktorý v roku 1943 prevzal vedenie ústavu. Pod jeho vedením sa novo profilovalo zameranie v oblasti pedagogiky aj výskumu. V 70. rokoch minulého storočia sa jeho zásluhou uplatnili nové smery v humánnej a lekárskej genetike. Spolu s prof. MUDr. Gustávom Čatárom, DrSc. založil v roku 1968 Parazitologický ústav LF UK. Po odchode prof. Vršanského do dôchodku, sa v roku 1980 stal jeho nástupcom profesor Čatár. V rokoch 1992 – 2007 bol prednostom ústavu prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. a od roku 2007 doteraz je prednostom doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

Prednosta

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

Tel. č.: +421 2 59357 203
e-mail: daniel.bohmer(at)fmed.uniba.sk

Zástupkyňa prednostu

prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.

Tel. č.: +421 2 59357 500
e-mail: vanda.repiská(at)fmed.uniba.sk

Tajomníčka

MUDr. Tatiana Braxatorisová, CSc.

Tel. č.: +421 2 59357 311
e-mail: tatiana.braxatorisová(at)fmed.uniba.sk

Profesori

prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD. odbor Biológia

prof. RNDr. Igor Tomo, CSc. odbor Antropológia

prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy

Docenti

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. odbor Všeobecná biológia

doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc. odbor Lekárska biochémia

Odborní asistenti

MUDr. Tatiana Braxatorisová, CSc.

RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.

Ing. Helena Gbelcová, Ph.D.

RNDr. Ľubica Krajčíová, PhD.

RNDr. Marcela Kuniaková, PhD.

Vedeckí pracovníci

RNDr. Ján Luha, CSc. 

RNDr. Jana Malová, PhD.

RNDr. Andrea Pastoráková, PhD.

RNDr. Zuzana Varchulová - Nováková, PhD.

Ostatní zamestnanci

Brigita Jašková

Viera Kadnárová

Andrea Kálmánová

Marta Kováčová

Dagmar Nováková