Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava

O ústave

Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK v Bratislave (pôvodne Ústav pre všeobecnú biológiu) vznikol už v roku 1923, z dôvodu sprostredkovať študentom medicíny základné poznatky zo zoológie, botaniky a antropológie. Ústav začal s výučbou v školskom roku 1923/1924. Profesor Frankenberger bol poverený vedením a mal zásluhu aj na tom, že presvedčil MUDr. Jozefa Floriana Babora, aby sa presťahoval do Bratislavy a po habilitácii mohol v školskom roku 1924/1925 prevziať vedenie. Bol absolventom medicíny na Karlovej univerzite v Prahe a po skončení štúdia absolvoval trojročnú študijnú cestu na významných európskych univerzitách. Pod jeho vedením začal pracovať na ústave MUDr. Vladimír Vršanský, ktorý v roku 1943 prevzal vedenie ústavu. Pod jeho vedením sa novo profilovalo zameranie v oblasti pedagogiky aj výskumu. V 70. rokoch minulého storočia sa jeho zásluhou uplatnili nové smery v humánnej a lekárskej genetike. Spolu s prof. MUDr. Gustávom Čatárom, DrSc. založil v roku 1968 Parazitologický ústav LF UK. Po odchode prof. Vršanského do dôchodku, sa v roku 1980 stal jeho nástupcom profesor Čatár. V rokoch 1992 – 2007 bol prednostom ústavu prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. a od roku 2007 doteraz je prednostom doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

Prednosta

doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.

Tel. č.: +421 2 90119 215
e-mail: lubos.danisovic(at)fmed.uniba.sk

Zástupkyňa prednostu

prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.

Tel. č.: +421 2 90119 500
e-mail: vanda.repiská(at)fmed.uniba.sk

Tajomníčka

RNDr. Marcela Kuniaková, PhD.

Tel. č.: +421 2 90119 924
e-mail: marcela.kuniakova(at)fmed.uniba.sk

Profesori

prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD. odbor Biológia

prof. RNDr. Igor Tomo, CSc. odbor Antropológia

Docenti

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. odbor Všeobecná biológia

doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD. odbor Biológia

doc. Ing. Helena Gbelcová, Ph.D. odbor Molekulární a buňěčná biologie

doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc. odbor Lekárska biochémia

Odborní asistenti a asistenti

MUDr. Martina Čulenová, PhD. (materská dovolenka)

Mgr. Daniela Klimová, PhD.

RNDr. Ľubica Krajčíová, PhD. (materská dovolenka)

RNDr. Marcela Kuniaková, PhD.

RNDr. Andrea Pastoráková, PhD.

Mgr. Petra Priščáková, PhD.

RNDr. Zuzana Varchulová - Nováková, PhD.

Vedeckí pracovníci

MUDr. Lajos Gergely

MUDr. Štefan Harsányi, PhD.

RNDr. Miroslav Tomka, PhD.

Ostatní zamestnanci

Mgr. Alena Holá

Andrea Kálmánová

Marta Kováčová

Dagmar Nováková

Katarína Obedová