Štátna skúška Online forma

Štátna skúška 19. 6. 2020 - možnosť pripojiť sa

Prosím vypnite si mikrofón pred pripojením !!!

VLa - Pediatria (opravný termín) - Prof. Brucknerová

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY4MTE4MjMtMzQ2Zi00ZjM2LThkNmQtODA2YjQwMTg0N2I0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22bc9bc27f-b82d-46c7-8dcf-50a21633c8a3%22%7d

 

 

Štátna skúška 4. 6. 2020 - možnosť pripojiť sa

Prosím vypnite si mikrofón pred pripojením !!!

VLa - Chirurgia - prof. Labaš

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjIzM2E0YjctNjAwMy00ZWE1LWFkYTktMGYwMzhkN2U3NmJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224890cf27-8140-4974-813f-4ad3402ea657%22%7d

VLa - Gynekológia - doc. Pohlodek

VLa - Gynekológia - prof. Borovský

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGIwYTE5ZjktNjIzNi00OTA3LTkwYWUtOWU2ZmQyZTY3MThj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22d8dec837-bbce-4f86-a7f2-a9c243f2add2%22%7d

VLa - Pediatria - prof. Brucknerová

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDlmNjY0YTMtNjBkMi00ZjA5LWFlZDItMjY4ODc4ZjEyMDE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22bc9bc27f-b82d-46c7-8dcf-50a21633c8a3%22%7d

VLa - Pediatria - prof. Podracká

VL - Chirurgia - prof. Durdík

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQ0NTBlNDYtODU1NS00MjVkLWFjYmUtNDhhOGU4MGE5ZmU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22536e4174-aaaf-4316-a787-7f0699c81615%22%7d

Štátna skúška 3. 6. 2020 - možnosť pripojiť sa

Prosím vypnite si mikrofón pred pripojením !!!

VL - Interná medicína - prof. Ponťuch

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3d9db1aae1b1422bb4a4c8388456ce6f%40thread.tacv2/1590482696889?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22462b6aaa-1c58-46df-9211-907b7e776130%22%7d

VL - Gynekológia - doc. Štencl

VL - Gynekológia - doc. Záhumenský

VL - Chirurgia - prof. Breza

VLa - Interná medicína - prof. Payer

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRkYjYxMTEtOTEyYS00MjlhLWE2ZDItNGUyNjI4OWNkMjY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22eb35b402-225b-4946-9718-81f20524986a%22%7d

VL - Pediatria - doc. Čižnár

VLa - Interná medicína - doc. Kiňová

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTAzNjIwODctMDBmYi00OTM4LTg2NWUtOTI2NzY2YTQxNjEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22fd61eaa3-5315-446e-853f-f83ea3e1ae00%22%7d

VLa - Interná medicína - prof. Štvrtinová

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzhkZmY2YjQtNzk0Ni00OTg5LTkyNzUtYmQ1YjYzY2U4ZTgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22db4be9fd-fb61-4d30-926f-10673e5f0d7c%22%7d

VL - Chirurgia - prof. Labaš

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjBhZTVmODEtMjY3Zi00YTkxLWEyMTctNGUzNjc0NTYyZGM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224890cf27-8140-4974-813f-4ad3402ea657%22%7d

Štátna skúška 2. 6. 2020 - možnosť pripojiť sa

Prosím vypnite si mikrofón pred pripojením !!!

VL - Interná medicína - prof. Štvrtinová

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjgzYzkzNmItMzFmMy00ZjJjLWI2OWQtMTllYzBhNmY1MGQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22db4be9fd-fb61-4d30-926f-10673e5f0d7c%22%7d

VL - Interná medicína - doc. Kiňová

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTBmYzBhODUtZWQyNC00ZWRlLWI2OGEtMjhkNWY5MDBmNDc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22fd61eaa3-5315-446e-853f-f83ea3e1ae00%22%7d

VL - Chirurgia - doc. Vician

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzY5ZjgzNjctYTZhOS00YTVmLTgxM2YtZWU0NGM1MzgzZjJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22ffdc48c0-0aaa-44dd-ab5b-20e4fcd29b23%22%7d

VL - Gynekológia - doc. Štencl

VL - Interná medicína - prof. Payer

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjhkYzMyYWItZGY5Ny00YzhmLWFjZmQtMWE4YTU5MDM3ODA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22eb35b402-225b-4946-9718-81f20524986a%22%7d

VLa - Interná medicína - doc. Mojto

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2E1N2JmN2MtZTg4Yi00Y2JkLWIyYzItNmVkYmY0NDAyYmE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22a0c9e867-1f04-4526-b890-bd496e982b4c%22%7d

VLa - Chirurgia - prof. Labaš

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDExNzczMzItZTYzOC00ZDcwLWE0NjItNDc5NGFiZDIwYTYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224890cf27-8140-4974-813f-4ad3402ea657%22%7d

VL - Gynekológia - prof. Borovský

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDZhOWE0ODktZDQ3MS00MWJkLTg4NmItYWFhZDYzMDk3NTZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22d8dec837-bbce-4f86-a7f2-a9c243f2add2%22%7d

VL - Gynekológia - doc. Záhumenský

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjQwMThkNjItNjM1Yy00YzVjLWFlZWMtNDIxNTM2MWVkYzIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22088bf034-586b-4a6d-b053-d7b0c5f0bd0c%22%7d

Štátna skúška 1. 6. 2020 - možnosť pripojiť sa

Prosím vypnite si mikrofón pred pripojením !!!

VL - Interná medicína - prof. Štvrtinová

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTUzNmMwODktYWEzMC00NmRiLWJiMmUtOTQyMjgzZmJmNmUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22db4be9fd-fb61-4d30-926f-10673e5f0d7c%22%7d

VL - Interná medicína - doc. Kiňová

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE4OTJjMGItN2ZhNC00NjE0LTg4NDMtODcxYWZiYzBiYTgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22fd61eaa3-5315-446e-853f-f83ea3e1ae00%22%7d

VL - Interná medicína - doc. Mojto

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZThmNzgxZGItMDQ2Mi00NzQ0LThhODUtYzUxYzQyMTBjYWYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22a0c9e867-1f04-4526-b890-bd496e982b4c%22%7d

VL - Interná medicína - prof. Ponťuch

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3d9db1aae1b1422bb4a4c8388456ce6f%40thread.tacv2/1590482696889?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22462b6aaa-1c58-46df-9211-907b7e776130%22%7d

VL - Interná medicína - prof. Payer

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWZmMzdhZjQtM2IzYy00OTMyLWE4ZDktMWIwZDJjMjZiMGEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22eb35b402-225b-4946-9718-81f20524986a%22%7d

VL - Pediatria - prof. Brucknerová

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTA5ZmUyYmItNmY4OS00NDEzLWE4MDUtZjk5ZTAyOGYzMDE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22bc9bc27f-b82d-46c7-8dcf-50a21633c8a3%22%7d

VL - Pediatria - prof. Podracká

VL - Pediatria - doc. Košťálová

VL - Pediatria - doc. Čižnár

Obhajoby DP - 14. 5. 2020 - možnosť pripojiť sa

Prosím vypnite si mikrofón pred pripojením !!!

ZL - Orálna a maxilofaciálna chirurgia - Prof. Stanko

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzc4NTA1ZDQtNDNjZC00OTE3LThkZjctZGYwMTE4OTE0OTI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22cad57e55-f305-4c0a-82d1-a962b310949b%22%7d

 

 

Štátna skúška 11. 5. 2020 - možnosť pripojiť sa

Prosím vypnite si mikrofón pred pripojením !!!

ZL - Orálna a maxilofaciálna chirurgia - Doc. Hirjak

 

 

 

Štátna skúška 4. 5. 2020 - možnosť pripojiť sa

<output>Prosim vypnite si mikrofón pred pripojením !!!</output>

<output>Prosim vypnite si mikrofón pred pripojením !!!</output>

<output></output>

<output>Prosim vypnite si mikrofón pred pripojením !!!</output>

Prosím vypnite si mikrofón pred pripojením !!!

VL - Chirurgia - prof. Labaš

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmZiNGIwOGEtN2Y3Mi00NmI0LTk3NzQtYzIzNTQ1Yjg1OGI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%224890cf27-8140-4974-813f-4ad3402ea657%22%7d 

VL - Chirurgia - prof. Durdík

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWIyNWI2ZTUtNWM4Mi00OTA1LWIxYzItZmM5ODFlMGQ4NDYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22536e4174-aaaf-4316-a787-7f0699c81615%22%7d

Štátna skúška 8. 4. 2020 - možnosť pripojiť sa

Prosim vypnite si mikrofón pred pripojením !!!

ZL - Orálna a maxilofaciálna chirurgia - Doc. Hirjak 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2M4M2Y0MTUtZGU4OS00Zjg1LThkY2YtMGRkMTdiYmM1NjIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22cad57e55-f305-4c0a-82d1-a962b310949b%22%7d

VL -  Gynekológia - Doc. Ferianec 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2IzZmVhMDUtZDNjZC00ZTIwLTk5NDYtYzA5MWVjM2VkOWYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22d8dec837-bbce-4f86-a7f2-a9c243f2add2%22%7d

VLa - Gynekologia - Prof. Pohlodek

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE1ZWVmNWUtYTFmNC00NGM5LTg3YTItNmVmOWM5MzlkOTU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%2285598935-831c-4b60-847c-a56e463d9c31%22%7d

VLa - Gynekologia - Prof. Borovský

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDRhMTJhODYtN2MxNS00YzQ1LWIyNGYtYjhkYmE1YzY2ZDdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22d8dec837-bbce-4f86-a7f2-a9c243f2add2%22%7d

VL -  Interná medicína - Prof. Štvrtinová 

VL -  Interná medicína - Doc. Kiňová

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRmZmVjZTUtMTk2Mi00MzBmLTliMmYtMGViZDJiYWE1OTdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22fd61eaa3-5315-446e-853f-f83ea3e1ae00%22%7d

VL -  Interná medicína - Doc. Mojto

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OThjN2MzMWMtZjRhYy00Yjk2LWJmOTUtYzYwNjA1MjA3NGMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22001bd74a-94e2-4b8b-8424-f27cde7d4eb9%22%7d

VL -  Interná medicína - Prof. Payer

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZhN2M4MDUtZWMzOS00ZjQzLWFlZjYtNTM3NDFjNmM5NmMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22eb35b402-225b-4946-9718-81f20524986a%22%7d

Štátna skúška 7. 4. 2020 - možnosť pripojiť sa

ZLa - Terapeutické zubné lekárstvo - Doc. Veselá

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njg3OTU4N2EtNGM3MC00MmY3LTgzZDItYTJmYjllMzc3ZGJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%227330c2ce-46c9-45b0-81e9-9d95f60c53f0%22%7d

ZL - Ortopedické zubné lekárstvo - Prof. Stanko: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRhNWIxMzUtZGY5MC00NWY4LTkwZWYtOGRlODg0NmU2OGJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%2264c18373-bd73-4911-b086-56ec4f4aaae6%22%7d

ZL - Interná medicína Prof. Pontuch

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaef5f6b5bb3542d3ae3717cb96f1aded%40thread.tacv2/1585837947993?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22462b6aaa-1c58-46df-9211-907b7e776130%22%7d

ZL - Chirurgia - Doc. Prochotský

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTUxYjcyOWMtZGUwYi00ODY5LTkyYmUtZTViMzMxYzBmN2Y3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22c3b6a0e7-9e77-4778-85a0-0c24dfa42d15%22%7d

VL - Gynekológia - Doc. Štencl

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2E1ZmE3MzMtZDI2MS00MzQyLTlkN2QtYTlkMzU3MGM3MjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%225c90f6aa-b4bb-4ad1-afc3-11b7617baf80%22%7d

VL - Gynekológia - Prof. Borovský

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzBmMDBhZTMtMDU1Ni00YmNlLWEwZGEtZTNiZWEwOWMzYzAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22d8dec837-bbce-4f86-a7f2-a9c243f2add2%22%7d

VL - Gynekológia - Doc. Záhumenský

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlNTQ1YzctMWJiYS00ZjQ4LTkwYTQtMGRkMTMzMzcyODQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22088bf034-586b-4a6d-b053-d7b0c5f0bd0c%22%7d