Bratislavské lekárske listy

BRATISLAVSKÉ LEKÁRSKE LISTY

BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY  (Bratisl Lek Listy)

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL (Bratisl Med J)

E-mail pre zasielanie rukopisov: bllfmed.uniba.sk

 

Printed Edition: ISSN 0006-9248

Online edition: ISSN 1336-0345

Publication type: International journal

Publisher: AEPress Bratislava

 

V  súčasnosti sú vedecké časopisy centrom najvyššej priority vedeckej komunity celého sveta. Všetky hodnotenia úspešnosti, úrovne a aj dokonalosti vedeckej práce inštitúcií i jednotlivcov vychádzajú z parametrov vedeckých časopisov. Tieto však nemajú iba funkciu hodnotenia a klasifikácie. Svetovo uznávané parametre časopisov a pochopiteľne v nich uverejnené publikácie sú kritériom pre alokáciu finančných prostriedkov do vedeckého bádania vo veľkých i v malých štátoch. Okrem toho publikácie v prestížnych medzinárodných časopisoch sú podmienkou pre získanie vedeckých a pedagogických hodností učiteľov univerzít.

Vydávanie Bratislavských lekárskych listov je s prihliadnutím na tieto skutočnosti prioritnou úlohou Lekárskej fakulty a Univerzity Komenského. Navyše, Bratislavské lekárske listy sú na základe deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky kultúrnym a vedeckým dedičstvom SR. Z celosvetového pohľadu vysokých škôl a univerzít je vydávanie Bratislavských lekárskych listov zábezpekou pre naše vysoké hodnotenie. Je veľa svetových univerzít, ktoré pri udeľovaní vedeckých a pedagogických titulov a hodností podmieňujú ich udelenie publikáciami v Bratislavských lekárskych listoch..

Časopis založil profesor Hynek, zakladateľ a rektor Univerzity Komenského. Časopis vychádza bez prerušenia od r. 1921 a je súčasťou svetových databáz - Medline, BioMedNet, PubMed, Thompson Scientific Publications Processing, je súčasťou PubMed/Medline od vzniku tejto databázy. Vychádza v printovej a elektronickej forme súčasne. Elektronická forma (Full text – PDF) je na adrese www.elis.sk. Sledovanie časopisu v online forme dosahuje niekoľko tisíc návštev každý mesiac. Nezávislé a výstižné hodnotenie Bratislavských lekárskych listov bolo publikované v European Heart Journal pre Oxford University Press v rozhovore so šéfredaktorom v roku 2012. Bratislavské lekárske listy sú nielen ozdobou Lekárskej fakulty UK, ale v prvom rade sú obrazom vysokej odbornosti, akceptovateľného vedeckého bádania a aj obrazom intelektuálnej kreativity všetkých, ktorí sa priamo alebo sprostredkovane zúčastňujú na ich trvalom vzostupe. Sústredené úsilie šéfredaktora a redaktorky časopisu pokračuje neprerušene už štvrté desaťročie

Redakcia

Bratislavské lekárske listy
Špitálska 24
SK-813 72 Bratislava
Slovakia
e-mail: bllfmed.uniba.sk

Adresa pre zasielanie rukopisov

Bratislavské lekárske listy
Špitálska 24
SK-813 72 Bratislava
Slovakia
e-mail: bllfmed.uniba.sk

Šéfredaktor

Vedeckí redaktori

Bartunek J., Aalst, Belgium
Bernadič M., Bratislava, Slovakia
Buckingham T.A., St. Louis, USA
Duračková Z., Bratislava, Slovakia
Galbavý S., Bratislava, Slovakia
Hatala R., Bratislava, Slovakia
Král A., Hannover, Germany
Labaš P., Bratislava, Slovakia
Mirossay I., Kosice, Slovakia
Mladosievičová B., Bratislava, Slovakia
Murín J., Bratislava, Slovakia
Nosáľová G., Martin, Slovakia
Novák M., Bratislava, Slovakia
Šimko F., Bratislava, Slovakia
Stanko P., Bratislava, Slovakia
Šteňo J., Bratislava, Slovakia
Ujházy P., Boston, US

Redakčná rada

Ablin RJ, Tuscon, USA
Bauer V, Bratislava, Slovakia
Breza J, Bratislava, Slovakia
Dzupa V, Praha Czech Republic
Bruhat MA, Clermont, France
Cattaneo A, Trieste, Italy
Chaitman BR, St. Louis, USA
Galvanek EG, Boston, USA
Goehler LE, Charlottesville, USA
Iqbal K, New York, USA
Klimes I, Bratislava, Slovakia
Kodama I, Nagoya, Japan
Kovacs L, Szeged, Hungary
Kutalek SP, Philadelphia, USA
Macfarlane PW, Glasgow, UK
Mezencev R, Atlanta, USA
Mraz P, Bratislava, Slovakia
Musso E, Parma, Italy
Nadeau R, Montreal, Canada
Schubert E, Berlin, Germany
Schulz JI, Montreal, Canada
Slezak J, Bratislava, Slovakia
Steinbach K, Vienna, Austria
Toyama J, Nagoya, Japan
Traubner P, Bratislava, Slovakia

Korektorky
Diederichová N., Navarčíková S., Šulková I

Vydavateľstvo: AEPress, s.r.o., Bajzova 7, 821 08 Bratislava, Slovensko

Elektronická verzia (full text – PDF) http://www.elis.sk

AEPress, s.r.o., IČO 313 88 671

© Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta v Bratislave, Slovensko

Informácie pre autorov

Všeobecne je známe, že počet vedeckých publikácií sa nepretržite zvyšuje a že nové informácie exponenciálne pribúdajú. Možnosti zverejňovania rukopisov sú však limitované. Nielen preto máme záujem o publikovanie stručných a zrozumiteľných vedeckých rukopisov, ktoré analyzujú relevantné výsledky.

Medzinárodný biomedicínsky časopis - Bratislava Medical Journal – Bratislavske lekarske listy (Bratisl Lek Listy / Bratisl Med J) uverejňuje recenzované rukopisy z oblasti biomedicínskych vied s klinickým významom, pôvodné klinické štúdie a komplexné štúdie aktuálnych problémov.

Vedecký rukopis - experimentálna alebo klinická štúdia - nemôže byť iba historickým prehľadom. Metodika a popis experimentov a klinických štúdií by mali poskytovať principiálne a relevantné informácie. Vo vedeckom rukopise nie je potrebné opisovať metodiku v detailoch. Podrobné metódy môžu byť zaujímavé len pre tých, ktorí by chceli urobiť identickú štúdiu alebo experiment. Čitatelia nášho časopisu majú záujem o výsledky, a nie o komplexný opis metodiky a štatistické spracovanie. Najdôležitejšie sú nové poznatky a nové vysvetlenia, nie komplexné štatistiky s mnohými číslami.

V prehľadovom rukopise by nemala byť zhrnutá iba existujúca literatúra. Prehľadový rukopis by mal priniesť nový pohľad na problém.

Kazuistiky uverejňujeme iba výnimočne! Kazuistiky sú zaujímavé z pohľadu štruktúry alebo funkčnej variability. Nemôžeme akceptovať kazuistiky, ktoré neprinášajú niečo nové originálne, nový pohľad na problém. Vo všeobecnosti nemôžeme publikovať kazuistiky, ak neobsahujú vysoko invenčné zistenia (ako sú napríklad nové génové mutácie a pod.).

List editorovi by nemal obsahovať viac ako 450 slov. Môžu tu byť uvedení maximálne 3 autori a maximálne 5 citácií.

Nemáme záujem o rukopisy so záverom "autori potvrdili výsledky iných autorov". Nemáme veľký záujem o rukopisy, v ktorých autori konštatujú, že ich "zistenia budú potrebovať ďalšie sledovania alebo experimenty ". Vedecké a klinické štúdie nemôžu iba opakovať konštatovania už známych faktov.

Ocenili by sme, keby ste citovali články s identickou alebo podobnou problematikou, ktoré boli publikované v Bratislavských Lekárskych Listoch v uplynulých dvoch rokoch. Považujeme to za súčasť kolegiality a všeobecnej kultúry publikačne aktívnych osobností.

RUKOPIS

USPORIADANIE ČLÁNKU

Prosíme autorov, aby rešpektovali tieto nevyhnutné skutočnosti !!!

Tabuľky v programe Word. Tabuľky musia byť vždy ako samostatný súbor. Nikdy ich neumiestňujte v texte.

Grafy v programe Excel. Musia byť ako samostatný súbor programu Excel. Neumiestňujte ich v texte.

Grafy v programe Word. Musia byť ako samostatný súbor programu Word. Neumiestňujte ich v texte.

Tabuľky a vysvetlivky (legendy) ku grafom  napíšte na samostatný list alebo na konci rukopisu.

Grafy vytlačené na laserových alebo atramentových tlačiarňach sú neprijateľné. Treba zaslať originálne elektronické súbory!

Obrázky. Treba zaslať originálne alebo naskenované obrázky. Naskenovaný obrázok má mať rozlíšenie v rozmedzí 600-800 dpi! - nastaviť ako Č/B (čiernobiele) alebo ako perokresbu.

Obrázky  ̶  čiernobiele fotografie. Treba zaslať vysoko-kvalitné originálne obrázky alebo ich naskenovať v rozlíšení do 350 dpi!

Obrázky  ̶  farbené fotografie. Treba poskytnúť vysoko-kvalitné originálne obrázky alebo ich naskenovať v rozlíšení do 350 dpi!

Obrázky z digitálnej kamery nemôžu byť zaslané v texte. Tieto obrázky musia byť vo formáte TIFF alebo JPEG s minimálnou kompresiou! Treba ich zaslať samostatne.

Obrázky naskenované v rozlíšení 72 alebo 96 dpi nie sú vhodné pre tlač!!! V zásade platí, že naskenované obrázky by sa nesmú umiestňovať do zaslaného rukopisu! Vždy zašlite pôvodné obrázky vo formáte TIFF alebo JPEG (s minimálnou kompresiou). Umiestnenie naskenovaných obrázkov do textu spôsobí stratu ich kvality!!!

Vysvetlivky (legendy) k obrázkom treba zaslať ako samostatný textový súbor.

Nevytvárajte vysvetlivky k obrázkom v programe PowerPoint. Táto aplikácia je určená na prezentácie a nie je možné ju použiť ako šablónu pre tlač!

Nemôžeme publikovať už akceptované rukopisy, ktoré nespĺňajú naše kritériá po formálnej stránke spracovania rukopisu.

Opravy

Jedna kópia korektúry vášho rukopisu bude zaslaná e-mailom autorovi, ktorý je uvedený ako korešpondujúci autor na titulnej strane rukopisu. Pri korektúre už nie sú dovolené žiadne opravy, úpravy, alebo dodatky k rukopisu. Opraviť sa môžu iba gramatické chyby a chyby oproti sadzobnému rukopisu.

Redakcia Bratislava Medical Journal urobí všetko potrebné, aby bol váš rukopis publikovaný podľa časového harmonogramu a čo najpresnejšie. Preto je dôležité zabezpečiť, aby všetky vaše opravy v rukopise boli zaslané späť v požadovanom termíne. Dodatočné úpravy rukopisu nie sú možné. Opravy v tlačovej predlohe rukopisov musia byť zaslané späť do redakcie v priebehu 2 dní.

Rukopis musí byť adresovaný: Redakcia Bratislavské Lekárske Listy, Špitálska 24, 813 72 Bratislava 1, Slovensko. Telefón/Fax: + 421.2.52965400, e-mail: bllfmed.uniba.sk

Poplatky za spracovanie prijatých článkov (APC) 

V súlade so záväzkom EÚ k voľnému obehu vedeckých poznatkov a šíreniu výsledkov výskumu sú Bratislavské lekárske listy (BMJ) plnohodnotným časopisom s otvoreným prístupom (OA).

Od 1. 10. 2023 sú poplatky za spracovanie prijatých článkov (APC) stanovené na 360 €.

Oznamujeme Vám dôležitú aktualizáciu: vďaka finančnej grantovej podpore LF UK Bratislava je poskytovaná zľava APC na rukopisy zaslané do 31. 12. 2023. (Platí aj v prípade, že budú akceptované v neskoršom recenznom posudku ).

Poplatok za APC je po zľave 240 €.

 BMJ články budú publikované OA pod licenciou CC BY (Creative Commons Attribution 4.0 International License). Táto licencia umožňuje čitateľom kopírovať a redistribuovať materiál na akomkoľvek médiu alebo formáte a meniť, transformovať alebo stavať na materiáli, a to aj na komerčné použitie, za predpokladu, že je uvedený pôvodný autor.

The fees for the processing of accepted articles (APC)

In line with the EU's commitment to the free circulation of scientific knowledge and the dissemination of research results, the Bratislava Medical Journal (BMJ) is a full-fledged Open Access (OA) journal.

From October 1, 2023, the fees for the processing of accepted articles (APC) are set at €360.

We are pleased to announce an important update: thanks to the financial grant support of the Faculty of Medicine UK Bratislava, an APC discount is provided for manuscripts sent until December 31, 2023. (This applies even if they are accepted in a later peer review).

The fee for APC is €240 after the discount.

BMJ articles will be published OA under a CC BY license (Creative Commons Attribution 4.0 International license). This license allows readers to copy and redistribute the material in any medium or format, and to alter, transform, or build upon the material, including for commercial use, providing the original author is credited.