59. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti - Sekcia inovatívnych diagnostických postupov, základného a aplikovaného výskumu

36. Extracellular DNA in Acute Kidney Injury
Alexander Jančuška
Školiteľ: RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
Pracovisko: Institute of Molecular Biomedicine
text práce prednaska

Abstrakt práce

Extracellular DNA in Acute Kidney Injury

Alexander Jančuška

Školiteľ: RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.

Pracovisko: Institute of Molecular Biomedicine

Abstrakt: Acute kidney injury (AKI) is a serious and possibly fatal health condition characterised by rapid decrease in kidney function with resulting homeostatic impairments. In the recent years, new biomarkers of AKI have being studied for the early diagnosis of kidney damage before the decrease of function occurs. Extracellular deoxyribonucleic acid (ecDNA) is a promising new marker for various diseases, including renal. We aimed to study the dynamics of ecDNA levels in plasma and urine in an animal model of AKI using glycerol-induced rhabdomyolysis on 44 male Wistar rats (17 control and 27 treated). Blood and urine samples were obtained at different time points after the glycerol rhabdomyolysis induction (1 hour, 3 hours and 24 hours). Obtained samples were divided and processed in different centrifugation protocols, with and without deoxyribonuclease I pre-treatment. EcDNA was quantified fluorometricaly. The results showed statistically significant rise in the plasmatic ecDNA of treated animals 3 hours after the rhabdomyolysis induction. The urinary levels were highest in the 24 hour time point, but not significantly different from the control group. These results raise questions about the sources of the rises and the link between the earlier rise of levels in plasma and the later rises in the urine, especially compared to previous publications dealing with the dynamics and clearance of ecDNA.

37. Proteíny sytému opravy chybného párovania (nesúladu) DNA v karcinóme endometria
Michaela Karelová
Školiteľ: MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, PhD., MUDr. Viliam Gál
Pracovisko: Ústav patologickej anatómie LF UK v Bratislave a UNB, Alpha medical (patológia) s. r. o., diagnostické centrum Bratislava
text práce prednaska

Abstrakt práce

Proteíny sytému opravy chybného párovania (nesúladu) DNA v karcinóme endometria

Michaela Karelová

Školiteľ: MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, PhD., MUDr. Viliam Gál

Pracovisko: Ústav patologickej anatómie LF UK v Bratislave a UNB, Alpha medical (patológia) s. r. o., diagnostické centrum Bratislava

Abstrakt: Práca hodnotí vzťah medzi histomorfológiou normálneho endometria a karcinómu endometria (CaE), a medzi stupňom expresie MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 a stavom (ne)stability mikrosatelitov DNA. 26 vo formalíne fixovaných a do parafínu zaliatych ľudských bioptických hysterektomických a kyretážnych vzoriek, po molekulovo-biologickej analýze stavu (ne)stability mikrosatelitov DNA, s normálnym proliferačným (PE) a atrofickým (AE) endometriom, endometrioidným histologickým podtypom CaE stupňa G1 (ECG1, so stabilitou mikrosatelitov DNA (ECG1S) a s nestabilitou mikrosatelitov DNA (ECG1N)), G2 (ECG2, so stabilitou mikrosatelitov DNA (ECG2S) a s nestabilitou mikrosatelitov DNA (ECG2N)) a G3 (ECG3, s nestabilitou mikrosatelitov DNA (ECG3N)) sme hodnotili imunohistochemicky, svetelným mikroskopom, na prítomnosť expresie MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 v jadrách epitelových buniek endometria. Expresia MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 bola intenzívna a difúzna v normálnom PE, s poklesom expresie MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 v AE. V CaE oproti PE došlo k poklesu expresie MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6, pričom expresia MLH1 a PMS2 postupne mierne klesala od ECG1S cez ECG1N, a ďalej cez ECG2S k ECG2N a ďalej až k ECG3N. Malígnu transformáciu endometria sprevádza pokles expresie MLH1 a PMS2 a prítomnosť nestability mikrosatelitov DNA, pričom expresia MLH1 a PMS2 je nepriamo úmerná stupňu histologického diferencovania endometrioidného CaE a nižšia v endometrioidnom CaE s nestabilitou mikrosatelitov DNA. Hodnotenie MLH1 a PMS2 a stavu (ne)stability mikrosatelitov DNA (s mutáciou génov opravy chybného párovania (nesúladu) DNA) v CaE imunohistochemicky by mohlo byť dôležitým diagnostickým faktorom využiteľným v biomedicínskom výskume aj v klinickej praxi.

38. Zmeny sialyzácie proteínov v nádoroch prostaty
Daniela Kelleyová
Školiteľ: MUDr. Pavol Janega, PhD.
Pracovisko: Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied, Bratislava; Medirex group academy, n.o., Trnava.
text práce prednaska

Abstrakt práce

Zmeny sialyzácie proteínov v nádoroch prostaty

Daniela Kelleyová

Školiteľ: MUDr. Pavol Janega, PhD.

Pracovisko: Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied, Bratislava; Medirex group academy, n.o., Trnava.

Abstrakt: Úvod: Karcinóm prostaty je jednou z najčastejších foriem rakoviny u mužov. Napriek dostupnej diagnostike a liečbe predstavuje u mužov tretiu najčastejšiu príčinu úmrtia na nádorovú chorobu. V diagnostike zohráva kľúčovú úlohu hodnotenie hladiny PSA, vyšetrenie má však nízku senzitivitu a špecificitu. V súčasnosti neexistuje spoľahlivá neinvazívna metóda a diagnózu karcinómu prostaty je potrebné potvrdiť biopticky. Abnormálna glykozylácia bunkových štruktúr je dôležitou súčasťou nádorovej transformácie. Cieľom prezentovanej práce bolo posúdiť zmeny glykozylácie pri nádorovej transformácii v tkanive prostaty. Metodika: Analyzovali sme 24 prípadov chorobných zmien prostaty zahrňujúcich prípady benígnej hyperplázie prostaty, ako aj adenokarcinómu prostaty s rôznym Gleason skóre. Na hodnotenie zmien glykozylácie bola využitá lektínová histochémia využívajúca lektíny špecifické pre kyselinu sialovú a to pre jej α-2,3 väzbu Maackia amurensis leukoaglutinín (MAL) a α-2,6 väzbu Sambucus nigra leukoaglutinín (SNA). Zmeny boli hodnotené semikvantitatívne a následne pomocou morfometrickej analýzy. Výsledky: Nádorová transformácia v tkanive prostaty sa spája so zmenami glykozylácie bunkových štruktúr. V súvislosti s nádorovou transformáciou v prostate sme pozorovali výrazný pokles sialyzácie bunkových glykokonjugátov a to tak v α-2,6 ako aj α-2,3 väzbe. Tento pokles bol výraznejší v prípadoch adenokarcinómov s vyšším Gleason skóre. Záver: Zmeny glykozylácie môžu ovplyvniť funkčné vlastnosti nádorových buniek, vrátane prežívania, invazivity a metastatického potenciálu. Hodnotenie expresie kyseliny sialovej v tkanive prostaty môže mať význam v diagnostike nádorov prostaty, ako aj pre lepšie pochopenie ich malígneho potenciálu.

39. Possibilities of Modern Diagnostics and Individualized Therapy in Patients with Obstructive Pathology in Upper Airway
Karina Stognii
Školiteľ: MUDr. Andrej Thurzo PhD., MPH
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
text práce prednaska

Abstrakt práce

Possibilities of Modern Diagnostics and Individualized Therapy in Patients with Obstructive Pathology in Upper Airway

Karina Stognii

Školiteľ: MUDr. Andrej Thurzo PhD., MPH

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

Abstrakt: In this paper we aimed to consider modern possibilities of diagnostics and individualized treatment in patients with obstructive pathology of the upper airway. We were attracted to investigate the possible implementation of 3D modeling as well as 3D printing, considering a recent rise in the development of 3D technologies in terms of medical needs. We have used iCAT CBCT scanner to create a CBCT scan of the upper airway of a female patient, suffering from the obstructive sleep apnea syndrome. Subsequently, using Anatomage invivo dental 6 software and the Autodesk Meshmixer, we proceeded in creating and segmentation of the 3D model. Next, using Cura software, the model was finalized for printing purposes and printed using a 3D printer of ORIGINAL PRUSA I3 MK2S model. The final object was, in terms of volumes and length, a correct representation of the upper airway of the subjected patient. As a result, visual representation of the impaired area may contribute to more efficient diagnostics. What's more, 3D models of the patient’s airways may appear to be practical in defining treatment objectives in each patient individually. We also assume that such 3D printed models may become of great use in the future considering possible applications and rising availability of 3D printers.

40. Prínos PET/CT s 18 FDG v diagnostike, diferenciálnej diagnostike a liečbe IBD
Matúš Čentéš
Školiteľ: doc. MUDr. Ľudovít Lukáč PhD.
Pracovisko: I. interná klinika LFUK a UNB
text práce prednaska

Abstrakt práce

Prínos PET/CT s 18 FDG v diagnostike, diferenciálnej diagnostike a liečbe IBD

Matúš Čentéš

Školiteľ: doc. MUDr. Ľudovít Lukáč PhD.

Pracovisko: I. interná klinika LFUK a UNB

Abstrakt: V našej ŠVOČ práci uvádzame zaujímavé klinické nálezy u pacientov s IBD. PET/CT je dôležitá metóda pri sledovaní pacientov, či s Crohnovou chorobou, alebo ulceróznou kolitídou, nakoľko ňou môžeme hodnotiť rozsah zápalu v gastrointestinálnom trakte, dĺžku a šírku zápalu, ale aj prítomnosť extraintestinálnej manifestácie a nádorovej lézie. V prvej skupine PET/CT sa využíva na sledovanie liečby pacientov s IBD a v druhej skupine sa PET/CT u pacientov s IBD uplatňuje pri náhodnom zobrazení incidentalómov, nakoľko u pacientov s IBD je vyššie riziko vzniku nádorov ako u bežnej populácie. Pri našich pacientoch po PET/CT, kde bol prítomný široký zápal na čreve, kde bola použitá konvenčná liečba, došlo k zmene liečby na biologickú, ktorá sa následne monitorovala. U dvoch pacientov došlo k zmene liečby na biologickú a ich stav sa zlepšil. U jednej pacientky je biologická liečba kontinuálne monitorovaná a intenzita zápalu sa postupne znížila, kvôli biologickej liečbe. U našich pacientov boli nádorové lézie skôr poodhalené, pred ich klinickou symptomatológiou, a PET/CT umožnilo ich skoršie riešenie. Pacienti s IBD sú viac vystavení možnosti vzniku nádorovej lézie, a preto treba myslieť na možnosť celotelovej zobrazovacej metódy, kam PET/CT spadá. U našich pacientov boli nájdené mnohopočetný myelóm, nádor drene nadobličky, B- lymfóm.