XV. vedecká konferencia doktorandov - Sekcia základného a aplikovaného výskumu

1. Prognostická a prediktívna hodnota E-kadherínu a Ki-67 v porovnaní so štandardným histopatologickým vyšetrením pri povrchových nádoroch močového mechúra
MUDr. Štefan Harsányi
Školiteľ: doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.
Pracovisko: Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN v Bratislave
text práce prednaska

Abstrakt práce

Prognostická a prediktívna hodnota E-kadherínu a Ki-67 v porovnaní so štandardným histopatologickým vyšetrením pri povrchových nádoroch močového mechúra

MUDr. Štefan Harsányi

Školiteľ: doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.

Pracovisko: Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN v Bratislave

Abstrakt: Nádory močového mechúra sú častým zhubným ochorením s celosvetovo stúpajúcou tendenciou. Charakteristická invazivita a časté recidívy vyžadujú viac diagnostických metód na získanie presnejších informácií. Prognóza je ovplyvnená významnou interpersonálnou variabilitou choroby. Z tohto dôvodu je nevyhnutné neustále hľadať alternatívne a lepšie diagnostické metódy. Cieľom tejto práce bolo analyzovať prognostickú hodnotu hladín expresie vybraných biomarkerov a ich štatistickú významnosť vo vzťahu k prežívaniu a štandardnému histopatologickému vyšetreniu pri povrchových nádoroch močového mechúra. Analyzovali sme nádorové tkanivo pacientov s nádormi močového mechúra Ta a T1. Hladiny expresie E-kadherínu a Ki-67 boli analyzované pomocou imunohistochemického farbenia a kvantifikované na percentuálne hodnoty. Následne boli štatisticky analyzovné vo vzťahu k prežívaniu a distribúcii ich frekvencií v študovanej skupine. Hladiny expresie E-kadherínu a Ki-67 vykazujú vysokú asociáciu so stage a grade nádorov (p <0,001), avšak, asociácia s recidívou sa ukázala ako štatisticky nevýznamná. Pacienti s neaberantnými hladinami expresie biomarkerov majú oveľa vyššiu mieru prežívania ako pacienti s aberantnou expresiou.

2. Diagnostika a datovanie poranení kože imunohistochemickými metódami v súdnom lekárstve
MUDr. Andrea Szórádová
Školiteľ: Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
Pracovisko: Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava, Slovenská republika, Súdnolekárske pracovisko ÚDZS, Bratislava, Slovenská republika
text práce prednaska

Abstrakt práce

Diagnostika a datovanie poranení kože imunohistochemickými metódami v súdnom lekárstve

MUDr. Andrea Szórádová

Školiteľ: Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.

Pracovisko: Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava, Slovenská republika, Súdnolekárske pracovisko ÚDZS, Bratislava, Slovenská republika

Abstrakt: Definovanie vitality poranení a času, ktorý uplynul od momentu ich vzniku je jednou z najdôležitejších forenzných otázok. V bežnej súdnolekárskej praxi na Slovensku sa na datovanie poškodení kože a mäkkých tkanív používajú klasické histologické farbiace metódy, ktoré však majú iba obmedzenú výpovednú hodnotu. V našich podmienkach sa imunohistochemické techniky umožňujúce dokázať prítomnosť rôznych antigénov použitím špecifických protilátok prakticky nepoužívajú. Odborná literatúra uvádza najčastejšie detekciu glykoforínu, fibronektínu, laminínu, tenascínu, keratínu, kolagénu typu I, III, V a VI. Fibronektín je vysokomolekulárny glykoproteín nachádzajúci sa v plazme a extracelulárnej matrix tkanív. Jeho úloha spočíva v sprostredkovaní medzibunkového kontaktu a počas hojenia má úlohu v bunkovej adhézii, migrácii, hemostáze, fagocytóze a angiogenéze. Tenascín je multifunkčný vysokomolekulárny glykoproteín nachádzajúci sa taktiež v extracelulárnej matrix, ktorý však má v zdravom dospelom organizme iba obmedzený výskyt. Aktívne rastúce, migrujúce a diferencujúce sa epiteliálne bunky produkujú faktory ako TGF β, ktoré stimulujú expresiu tenascínu v okolitom mezenchýme, či už ide o tumory alebo fyziologickú reparáciu tkaniva. V prezentovanej práci uvádzame výsledky výskumnej práce, v ktorej bola sledovaná prítomnosť a expresia antigénov, a to konkrétne fibronektínu a tenascínu, v tkanivových rezoch kože a priľahlých mäkkých tkanív. Získané výsledky potvrdili význam použitia imunohistochemických metód pri datovaní poranení kože a mäkkých tkanív, ako aj význam ich aplikácie do bežnej súdno-lekárskej praxe, čo umožní zodpovedať celý rad medicínsko-právnych otázok.

3. Analýza mutácií v génoch KRAS, NRAS a BRAF u pacientov s kolorektálnym karcinómom
Mgr. Katarína Fabišíková
Školiteľ: prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Pracovisko: Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK
text práce prednaska

Abstrakt práce

Analýza mutácií v génoch KRAS, NRAS a BRAF u pacientov s kolorektálnym karcinómom

Mgr. Katarína Fabišíková

Školiteľ: prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.

Pracovisko: Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK

Abstrakt: Kolorektálny karcinóm (CRC) je jedným z najčastejších malígnych ochorení na celom svete. V liečbe CRC má veľký prínos cielená biologická terapia. Avšak z liečby monoklonálnymi protilátkami profitujú len tí pacienti, ktorí nie sú nositeľmi mutácie v génoch MAP-kinázovej signálnej dráhy (gény KRAS, NRAS, BRAF). Konvenčným prístupom v diagnostike CRC je analýza mutácií v cieľových génoch vo vzorkách nádorového tkaniva fixovaného vo formalíne. Táto metóda má však svoje obmedzenia vzhľadom na jej invazívnosť a navyše neposkytuje komplexný obraz nádorovej heterogenity. Implementácia neinvazívnych metód, ako je molekulárna analýza cirkulujúcej nádorovej DNA (ctDNA) do klinickej praxe, sľubuje jej využitie pri monitorovaní progresie ochorenia alebo terapeutickej odpovede. V tejto práci boli analyzovné mutácie v génoch KRAS, NRAS a BRAF pomocou plne automatizovaného systému IdyllaTM (Biocartis) vo vzorkách nádorového tkaniva a krvnej plazmy od 57 pacientov. Porovnaním analýzy mutácií v uvedených dvoch typoch vstupného biologického materiálu sme zistili dobrú zhodu pre mutačný status génov KRAS (Kappa index = 0,71; 95% CI 0,497883 - 0,927204) a BRAF (Kappa index = 0,84; 95% CI 0,617737 - 1) a miernu zhodu v prípade génu NRAS (Kappa index = 0,66; 95% CI 0,034859 - 1). Neinvazívna diagnostika nádorových ochorení predstavuje pokrok v personalizovanej medicíne, avšak jej zavedenie do rutinnej klinickej praxe si vyžaduje rozsiahlejší výskum a validáciu.

4. γ-tokotrienol a δ-tokotrienol ovplyvňuje rast buniek v stresových podmienkach vyvolaných peroxidom vodíka, ale neovplyvňuje stresom indukovanú senescenciu
Mgr. Mária Janubová
Školiteľ: doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD.
Pracovisko: Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK
text práce prednaska

Abstrakt práce

γ-tokotrienol a δ-tokotrienol ovplyvňuje rast buniek v stresových podmienkach vyvolaných peroxidom vodíka, ale neovplyvňuje stresom indukovanú senescenciu

Mgr. Mária Janubová

Školiteľ: doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD.

Pracovisko: Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK

Abstrakt: Senescencia je ireverzibilné zastavenie bunkového cyklu sprevádzané zmenami v morfológii a fyziológii buniek. Senescencia buniek zohráva významnú úlohu v procese starnutia a v rozvoji chorôb asociovaných so starnutím. Tokotrienoly sú podskupinou vitamínu E. Doteraz bola zistená rôzna biologická aktivita tokotrienolov. V našej práci sme sa zamerali na sledovanie účinku γ-tokotrienolu a δ-tokotrienolu na ľudské pľúcne fibroblasty v podmienkach indukujúcich senescenciu. Senescenciu sme v bunkách indukovali peroxidom vodíka. Zistili sme, že kultivácia buniek s γ- alebo δ-tokotrienolom vedie k výraznému poklesu viability/proliferácie buniek, v ktorých bola indukovaná senescencia. Sledovanie aktivity SA-β-galaktozidázy odhalilo, že dochádza aj k poklesu množstva senescentných buniek vplyvom oboch tokotrienolov, avšak percento senescentných buniek vzhľadom k celkovému množstvu buniek sa nemenilo. Napokon sme zistili, že ovplyvnenie buniek γ- alebo δ-tokotrienolom vedie k podstatne zvýšenej expresii proteínu LC-3 II (marker autofágie) v bunkách, v ktorých bola indukovaná senescencia. Z našich výsledkov vyplýva, že γ- ako aj δ-tokotrienol výrazne ovplyvňuje rast buniek v stresových podmienkach vyvolaných peroxidom vodíka, avšak neovplyvňuje stresom indukovanú senescenciu.

5. Kostrové nálezy vo Vysokých Tatrách z pohľadu súdneho lekárstva
MUDr. Lukáš Hamerlik
Školiteľ: doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH
Pracovisko: Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS Poprad
text práce prednaska

Abstrakt práce

Kostrové nálezy vo Vysokých Tatrách z pohľadu súdneho lekárstva

MUDr. Lukáš Hamerlik

Školiteľ: doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH

Pracovisko: Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS Poprad

Abstrakt: Autori popisujú retrospektívnu analýzu pitevných protokolov a znaleckých posudkov kostrových nálezov nájdených na území Vysokých Tatier v rokoch 1991 až 2015, ktoré boli prevažne pitvané na Súdnolekárskom a patologickoanatomickom pracovisku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Poprade. Po vybraní súboru každý prípad kostrového nálezu skúmajú na základe nasledovných charakteristík: prítomné kosti, pohlavie, vek, výška, čas smrti, úrazové zmeny na kostiach, príčina smrti, identifikácia a ďalšie informácie, ktoré bolo možné z kostrového nálezu predpokladať. V každej charakteristike stručne popisujú metodiku, ktorá bola na hodnotenie použitá. Zameriavajú sa na špecifiká vysokohorského prostredia ako sú nedostupný terén, poveternostné a klimatické podmienky vysokohorského prostredia a taktiež pôsobenie zveri na mŕtve ľudské telo. Následne z výsledkov vyvodzujú určité spoločné znaky a postupy, aby sa na ich základe dali stanoviť základné charakteristiky, podľa ktorých môže súdny lekár postupovať tak, aby z kostrového nálezu dokázal čo najjednoduchšie a najpresnejšie vyťažiť maximum informácií potrebných pre svoju prax.

6. Ovplyvňuje gestačný diabetes mellitus vývin a správanie potomkov?
Mgr. Veronika Šarayová
Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
Pracovisko: Ústav Molekulárnej Biomedicíny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
text práce prednaska

Abstrakt práce

Ovplyvňuje gestačný diabetes mellitus vývin a správanie potomkov?

Mgr. Veronika Šarayová

Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.

Pracovisko: Ústav Molekulárnej Biomedicíny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Abstrakt: Gestačný diabetes mellitus (GDM) je definovaný ako akýkoľvek stupeň glukózovej intolerancie s prvou manifestáciou počas gravidity. GDM predstavuje pre potomkov okrem zvýšeného rizika výskytu obezity či diabetu aj riziko neskoršieho dozrievania centrálnej nervovej sústavy. Cieľom experimentu bolo preto zistiť, či GDM spôsobí zmeny v neuromotorickom vývine a správaní u potomkov. Hypotéza bola testovaná u myší kmeňa CD1 prekoncepčnou indukciou GDM, a to kombináciou chemického a nutričného modelu. Samice (n=9) sme rovnomerne rozdelili na kontrolnú skupinu (CTRL), skupinu so stravou typu fast-food (FFD) a skupinu s kombináciou takejto stravy a intraperitoneálne podávaným streptozotocínom (FFD/STZ). Hyperglykémia u samíc FFD/STZ skupiny bola prítomná po prvom týždni gravidity. Vrhy boli zredukované na 8 mláďat, pričom výsledný počet potomkov v jednotlivých skupinách bol pre CTRL 24, FFD 24 a FFD/STZ 16 mláďat. Morfologické znaky, neurologické reflexy a správanie sme testovali batériou neurovývinových a behaviorálnych testov. Potomkom FFD/STZ matiek sa neskôr otvorili oči v porovnaní s potomkami CTRL matiek (14,5 vs. 13,6 PND; p<0,001), neskôr manifestovali reflex žmurknutia (14,4 vs. 13,4 PND; p<0,001), úchop prednou končatinou (3,0 vs. 2,0 PND; p<0,01), reflex na zvukový podnet (14,3 vs. 13 PND; p<0,05) a taktiež neskôr dopadli na štyri končatiny (6,6 vs. 5,1 PND; p<0,05). V správaní sme nezistili rozdiely medzi skupinami, s výnimkou testu vo vyvýšenom bludisku tvaru plus, kde samičí potomkovia FFD/STZ matiek častejšie vstupovali do otvorených ramien v porovnaní s CTRL skupinou (8,0 vs. 4,6 vstupov; p<0,05). Neskoršia manifestácia niektorých vývinových znakov by mohla byť dôsledkom neskorého vývinu CNS.

7. Expresia vybraných zápalových faktorov v hypotalame v modeli kachexie potkanov s BP6-TU2 fibrosarkómom
Mgr. Alena Černáčková
Školiteľ: prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Pracovisko: Fyziologický ústav LF UK, Bratislava, SR
text práce prednaska

Abstrakt práce

Expresia vybraných zápalových faktorov v hypotalame v modeli kachexie potkanov s BP6-TU2 fibrosarkómom

Mgr. Alena Černáčková

Školiteľ: prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.

Pracovisko: Fyziologický ústav LF UK, Bratislava, SR

Abstrakt: Kachexia predstavuje život ohrozujúci stav, charakterizovaný úbytkom telesnej hmotnosti podmienenej najmä katabolizmom svalových proteínov. Výskum kachexie bol tradične orientovaný na objasnenie mechanizmov súvisiacich s pôsobením zápalových cytokínov na metabolicky aktívne tkanivá. Štúdie z posledných rokov však nasvedčujú, že na vzniku kachexie sa môžu podieľať aj zápalové zmeny na úrovni centrálneho nervového systému. Na overenie týchto hypotéz sme využili animálny model kachexie u potkanov s fibrosarkómom. Experiment bol zameraný na detekciu zmien v expresii zápalových faktorov vo vybraných oblastiach hypotalmu (nucleus arcuatus, nucleus dorsomedilis, nucleus paraventricularis hypothalami, nucleus ventromedialis, laterálny hypothalamus) po 7, 14, 21 a 28 dňoch nádorového rastu , čo navyše umožnilo sledovanie dynamiky zápalových zmien. U zvierat s fibrosarkómom sme zaznamenali prítomnosť kachexie na 28. deň po podaní nádorových buniek. U týchto zvierat sme zároveň zaznamenali signifikantné zvýšenie expresie IL-1β, ako aj zníženie expresie markerov gliálnej aktivácie Aif1 a Gfap vo všetkých skúmaných oblastiach. V nucleus paraventricularis hypothalami kachektických potkanov sme navyše preukázali zvýšenie expresie CD163 ako markera aktivácie perivaskulárnych makrofágov a zvýšenie expresie COX2. Kachexia, ani zvýšená expresia zápalových markerov v hypotalamických jadrách nebola prítomná u zvierat dekapitovaných na 7., 14. a 21. deň nádorového rastu. Na modeli fibrosarkómu u potkanov sme preukázali, že samotný nádorový rast nevyvoláva expresiu zápalových faktorov v hypotalame, avšak ich zvýšenie koreluje s prítomnosťou kachexie. Je preto možné, že hypotalamický zápal sa podieľa na rozvoji kachexie pri onkologických ochoreniach. Naše výsledky zároveň nasvedčujú tomu, že pri vzniku hypotalamického zápalu asociovaného s nádorovou kachexiou môžu mať úlohu perivaskulárne makrofágy, ako súčasť hematoencefalickej bariéry.

8. Kvantifikácia výsledkov imunohistochemického vyšetrenia dezmínu v srdcovom svale
MUDr. Ján Šikuta
Školiteľ: doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH
Pracovisko: Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava a Súdnolekárske pracovisko ÚDZS, Bratislava
text práce prednaska

Abstrakt práce

Kvantifikácia výsledkov imunohistochemického vyšetrenia dezmínu v srdcovom svale

MUDr. Ján Šikuta

Školiteľ: doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH

Pracovisko: Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava a Súdnolekárske pracovisko ÚDZS, Bratislava

Abstrakt: Úvod. Diagnostika náhlych úmrtí z kardiovaskulárnych príčin tvorí súčasť každodennej súdnolekárskej praxe. Stanovenie diagnózy nie je problémom pokiaľ pri pitve zistíme už makroskopicky jednoznačné morfologické nálezy. V rámci diagnostiky skorých ischemických zmien v srdcovom svale je možné použiť dôkaz protilátok proti štrukturálnym proteínom (napr. dezmín, myoglobín a ďalšie), alebo proti markerom nekrózy (ako napr. fibronektín, C5b-9(m)) v tkanivách srdca imunohistochemickými metódami. Cieľom práce je zistiť možnosti využitia imunohistochemickej reakcie protilátok proti dezmínu vo vzorkách srdcového svalu a prostredníctvom kvantifikácie jej rozsahu - Colour Proportionate Area (CPA) zistiť závažnosťou ischemického poškodenia myokardu. Pacienti a metódy. Do štúdie bolo zaradených 88 prípadov úmrtí pitvaných na Súdnolekárskom pracovisku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Bratislave v období rokov 2012 až 2017. Sledovaný súbor tvorilo 73 prípadov, 15 prípadov, s inou príčinou smrti, bolo zaradených do referenčného súboru. Vzorky srdcového svalu odobraté pri pitve boli spracované príslušnými metódami a vyšetrené imunohistochemicky na vizualizáciu dezmínu. Metódou optickej mikroskopie boli vyšetrené aj preparáty ofarbené hematoxylínom eozínom. Výsledky. Z predbežných výsledkov prípadov zo sledovaného súboru (6) bolo CPA v priemere 12,36%, so smerodajnou odchýlkou 7,86 a prípadov z referenčného súboru (9) bolo CPA 11,6%, so smerodajnou odchýlkou 4,17. Vyšetrenie väčšieho počtu prípadov pravdepodobne ozrejmí možné súvislosti pri výskyte včasných ischemických zmien v prípadoch rôznych príčin úmrtí. Záver. Pre potreby jednoznačného stanovenia rozsahu ischemického poškodenia myokardu, je potrebné súbor rozšíriť a pozmeniť metodiku výpočtu CPA zo skenovaných preparátov a definíciu „indexu ischemického poškodenia“. Následne, po spracovaní a komplexnom zanalyzovaní všetkých prípadov, bude možné zhodnotiť spoľahlivosť tejto metódy.

9. Funkčná a molekulárna charakterizácia mezenchýmových stromálnych buniek izolovaných z tukového tkaniva zdravých donorov a pacientov s karcinómom prsníka
Mgr. Jana Plavá
Školiteľ: RNDr. Miroslava Matúšková, PhD.
Pracovisko: Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV
text práce prednaska

Abstrakt práce

Funkčná a molekulárna charakterizácia mezenchýmových stromálnych buniek izolovaných z tukového tkaniva zdravých donorov a pacientov s karcinómom prsníka

Mgr. Jana Plavá

Školiteľ: RNDr. Miroslava Matúšková, PhD.

Pracovisko: Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV

Abstrakt: Nádor je komplexné tkanivo tvorené heterogénnou zmesou buniek rôznej veľkosti, morfológie, či funkcie. Okrem samotných nádorových buniek sem patria aj nemalígne bunky, tzv. bunky nádorového mikroprostredia. Toto nádorové mikroprostredie má svoje špecifiká, kde jednotlivé komponenty spolu komunikujú prostredníctvom rôznych molekúl (cytokíny, chemokíny, rastové faktory, enzýmy) a bunkových produktov (extracelulárna matrix a proteíny rôzneho pôvodu i funkcie). V prípade karcinómu prsníka tvorí dôležitú zložku nádorového mikroprostredia tukové tkanivo, ktoré je okrem iného bohatým zdrojom mezenchýmových stromálnych buniek (z ang. mesenchymal stromal cells - MSC). Tie sú do nádoru privolávané z okolitého tukového tkaniva vplyvom rôznych nádorových stimulov. V našej práci sa venujeme funkčným a morfologickým charakteristikám týchto buniek. Pracujeme s tukovým tkanivom zo štyroch rôznych zdrojov, z ktorých následne izolujeme MSC: tkanivo od zdravých žien po mamoplastike (kontrola – „zdravé MSC“; MSC-H) a od troch skupín pacientok s karcinómom prsníka: MSC z tukového tkaniva z okolia premalígnej lézie (MSC-DCIS), malígnej lézie (MSC-CA) a od BRCA pozitívnych pacientok (MSC-BRCA). Výsledky našej práce poukazujú na viaceré zmeny (zmenený expresný a sekrečný profil, zvýšená tumorigenicita in vivo...) v MSC súvisiace s prítomnosťou nádoru v priľahlom tukovom tkanive. Pochopenie funkčných vlastností a rozdielov medzi zdravými a s nádorom asociovanými bunkami môže predstavovať významný pokrok vo vývoji nových liečebných postupov či prevencii zameranej na nádorové mikroprostredie.

10. TBARS - marker peroxidácie lipidov predikuje prežívanie u pacientov s metastatickými urotelovými karcinómami
MUDr. Ján Slopovský
Školiteľ: JUDr., MUDr. Patrik Palacka, Phd., MPH, MBA, LL.M
Pracovisko: Národný onkologický ústav
text práce prednaska

Abstrakt práce

TBARS - marker peroxidácie lipidov predikuje prežívanie u pacientov s metastatickými urotelovými karcinómami

MUDr. Ján Slopovský

Školiteľ: JUDr., MUDr. Patrik Palacka, Phd., MPH, MBA, LL.M

Pracovisko: Národný onkologický ústav

Abstrakt: Úvod:TBARS - marker peroxidácie lipidov je zvýšený pri rôznych patologických stavoch. Cieľom tejto prospektívnej štúdie bolo zistiť prediktívnu a prognostickú hodnoty TBARS u pacientov s metastatickými urotelovými karcinómami (MUC), pred zahájením I. línie chemoterapie. Metódy: Od mája 2010 do apríla 2014 bolo celkovo 72 MUC pacientov zaradených do tejto štúdie, z toho 57 pacientov boli muži. Celkovo bolo 58 bolo prípadov karcinómu močového mechúra. ECOG ≥ 2 malo 11 pacientov, viscerálne metastázy boli prítomné u 34 pacientov. Na základe priemeru TBARS 6,06 μmol /l boli pacienti rozdelení do skupiny s nízkym rizikom a s vysokým rizikom. Následne bola vykonaná analýza prežívania Kaplan-Meierovou metódou a výsledky boli vyhodnotené log-rank testom. Výsledky: Pri mediáne sledovania 9,58 mesiaca, progresia nastala u 65 pacientov a úmrtie u 64 pacientov. Pacienti s nízkym TBARS mali signifikantne lepšie OS aj PFS oproti pacientom s vysokými TBARS (HR 0,44, 95% CI 0,27 až 0,74; P = 0,0009 pre OS a HR 0,51; 95% CI 0,31 až 0,84; P = 0,006 pre PFS). Pacienti s ECOG <2 mali výrazne lepšie OS a PFS v porovnaní s pacientmi s ECOG ≥ 2. Záver: Vysoké hladiny TBARS v plazme u pacientov s MUC pred zahájením chemoterapie boli spojené s kratším prežívaním. Preto by sa tento biomarker mohol použiť na identifikácia pacientov so zlou prognózou, čo by mohlo viesť k lepšej stratifikácii pacientov a rozhodovaní sa o liečbe. Štúdia bola podporená VEGA 1/0614/12 OncoReSearch.

11. Úmrtia pri športe z pohľadu súdneho lekárstva
MUDr. Michal Kováč
Školiteľ: doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH
Pracovisko: ÚDZS, Súdne lekárstvo a patologická anatómia, Banská Bystrica
text práce prednaska

Abstrakt práce

Úmrtia pri športe z pohľadu súdneho lekárstva

MUDr. Michal Kováč

Školiteľ: doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH

Pracovisko: ÚDZS, Súdne lekárstvo a patologická anatómia, Banská Bystrica

Abstrakt: V článku sú prezentované prípady úmrtí pri športových aktivitách. Súbor prípadov bol vybraný zo skupiny úmrtí z lokality stredného Slovenska. Sumarizujeme dostupné anamnestické údaje so zreteľnom na možné varovné signály, ev. dispenzarizáciu u špecialistu a však vo veľkej miere ide o náhle úmrtia. Aktuálne sú v predkladanom článku spracované štyri úmrtia, u ktorých bola vykonaná pitva. Pitvou boli zistené chorobné zmeny, ktoré v plnej miere vysvetlili príčinu smrti. V uvedených prípadoch boli realizované toxikologické vyšetrenia, za účelom vylúčenia možnej súvzťažnosti s užívaním podporných látok. Doposiaľ možno skonštatovať, že vo veľkej miere sa na úmrtí pri športovej aktivite podieľajú ochorenia kardiovaskulárneho systému a nepoznané vrodené vývojové vady.

12. Úloha pohlavných hormónov pri infekcii močových ciest
MVDr. Alena Potočárová
Školiteľ: prof. MUDr. Peter Boor, PhD.
Pracovisko: Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
text práce prednaska

Abstrakt práce

Úloha pohlavných hormónov pri infekcii močových ciest

MVDr. Alena Potočárová

Školiteľ: prof. MUDr. Peter Boor, PhD.

Pracovisko: Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava

Abstrakt: Infekcia močových ciest (IMC) sa častejšie vyskytuje u žien ako u mužov. U mužov je ale táto infekcia častejšie sprevádzaná komplikáciami a má častejšie chronický priebeh. Na základe týchto údajov sa predpokladá vplyv pohlavných hormónov na imunitnú odpoveď v prípade IMC. Presný mechanizmus, je žiaľ ešte málo preskúmaný. Našim cieľom bolo preto objasniť vplyv pohlavných hormónov na priebeh IMC v animálnom modeli. Použité boli ročné myši, ktoré boli rozdelené do 4 skupín podľa pohlavia a intervencie: intaktné samice; samice, ktoré podstúpili ovariektómiu; intaktné samce; a samce, ktoré podstúpili orchiektómiu. Mini-invazívnou chirurgickou aplikáciou uropatogénnych baktérií E. coli bola indukovaná IMC. Po 24 hodinách od navodenia infekcie bol experiment ukončený a zvieratám bol odobraný močový mechúr, obličky a krv. V močovom mechúre a obličke bola kultiváciou stanovená koncentrácia baktérií v jednotlivých orgánoch. V plazme boli zmerané koncentrácie zápalových cytokínov a testosterónu. Orchiektomované samce mali nižšiu koncentráciu testosterónu a menšie množstvo baktérií v močovom mechúre aj v obličkách v porovnaní s intaktnými samcami. Naopak, ovariektomované samice mali vyššiu koncentráciu testosterónu a váčší počet baktérií v močovom mechúre aj obličkách v porovnaní s intaktnými samicami. Koncentrácia IL-10 v plazme orchiektomovaných samcov bola nižšia v porovnaní s intaktnými samcami, zatiaľ čo u ovariektomovaných samíc bola koncentrácia vyššia v porovnaní s intaktnými samicami. Výsledky experimentu potvrdili, že vyššie koncentrácie testosterónu zhoršujú priebeh IMC. Zároveň protizápalový cytokín IL-10 mal vyššiu koncentráciu v skupinách s vyššou koncentráciou testosterónu, preto je možné predpokladať vplyv testosterónu na imunitnú signalizačnú kaskádu IL 10, ktorá vedie k slabšej imunitnej odpovedi v prípade IMC.

13. Terminologia Histologica po 12 rokoch: nadbytočné, chýbajúce a diskutabilné termíny z pohľadu cytológie, zoológie a najnovších morfologických poznatkov
MUDr. Martin Klein
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.
Pracovisko: Ústav histológie a embryológie LF UK
text práce prednaska

Abstrakt práce

Terminologia Histologica po 12 rokoch: nadbytočné, chýbajúce a diskutabilné termíny z pohľadu cytológie, zoológie a najnovších morfologických poznatkov

MUDr. Martin Klein

Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.

Pracovisko: Ústav histológie a embryológie LF UK

Abstrakt: Jednotná histologická terminológia je dôležitým nástrojom efektívnej komunikácie medzi výskumníkmi aj klinickými pracovníkmi. V našej práci sme analyzovali prvé vydanie oficiálnej histologickej nomenklatúry Terminologia Histologica. Identifikovali sme nadbytočné, chýbajúce a diskutabilné termíny z pohľadu cytológie, zoológie a najnovších morfologických poznatkov. Výsledky sme následne spracovali vo forme odporúčaní pre pracovnú skupinu Medzinárodného federatívneho programu pre anatomické názvoslovie (FIPAT), ktorá pripravuje druhé vydanie Terminologia Histologica. Okrem chýbajúcich pojmov ultraštruktúrneho opisu buniek sme identifikovali aj celé bunkové populácie, dokonca unikátne typy tkanív a tkanivových štruktúr, ktoré neboli do prvého vydania z rôznych dôvodov zahrnuté. Zjednotenie a široké etablovanie histologickej nomenklatúry do výskumnej aj klinickej praxe má zásadný význam, pretože kompletná a jednotná terminológia predstavuje základný "jazyk", bez ktorého nie je možná efektívna odborná komunikácia.

14. The non-classical HLA molecule HLA-G has role in the pathogenesis of gliomas
MUDr. Kristína Klučková
Školiteľ: doc. MUDr. Mária Bucová, PhD.
Pracovisko: Imunologický ústav
text práce prednaska

Abstrakt práce

The non-classical HLA molecule HLA-G has role in the pathogenesis of gliomas

MUDr. Kristína Klučková

Školiteľ: doc. MUDr. Mária Bucová, PhD.

Pracovisko: Imunologický ústav

Abstrakt: Background: Gliomas are brain tumors that have the third highest mortality and morbidity rates among cancers in human population. The markers of survival prognosis in patients with gliomas are still evaluated. One of the potential biomarkers of diagnosis and prognosis in malignancies is Human leukocyte antigen G (HLA-G). The HLA-G is a non-classical HLA-class I molecule and is involved in the suppression of immune response. The aim of the study was to analyze the association between 16 polymorphic variants in HLA-G 5′URR region, sHLA-G level, and clinical variables in patients with gliomas. The study involved 59 patients with gliomas and 131 healthy volunteers. Results: All patients with gliomas had significantly higher values of sHLA-G than healthy controls. Soluble HLA-G correlated negatively with overall survival in whole group of patients. In glioblastoma group we observed significant difference in overall survival when we compared patients with sHLA-G above and below cut off 40 U/ml. The haploblock consisting of -762T, -716G, -689G, -666T and -633A allele was significantly more frequent in patients with gliomas than in the controls. Also the minor alleles of the -486A/C and -201G/A were significantly more frequent in patients with gliomas. In patients with grade IV gliomas we observed that haploblock of -762CT, -716TG, -689AG, - 666GT, -633GA, -486AC, -477GC, -201GA following by -369AC carriers tend to have lower age at onset as compared to other genotype carriers. Conclusion: This is the first study performing comprehensive association analysis between HLA-G 5' URR polymorphisms and risk of glioma development.

15. Analýza mutácii mismatch-repair génov asociovaných s Lynchovým syndrómom u pacientov s rakovinou prsníka
Mgr. Lucia Krasničanová
Školiteľ: prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Pracovisko: Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava
text práce prednaska

Abstrakt práce

Analýza mutácii mismatch-repair génov asociovaných s Lynchovým syndrómom u pacientov s rakovinou prsníka

Mgr. Lucia Krasničanová

Školiteľ: prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.

Pracovisko: Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava

Abstrakt: Lynchov syndróm (LS) je autozomálne dominantné dedičné ochorenie pri ktorom je typicky pozorovaná mutácia v niektorom z mismatch-repair (MMR) génov. Približne 10% mutácií je na génoch MSH6 a PMS2, ktoré sú podľa štúdie od Roberts et al. z roku 2018 asociované s rizikom vzniku rakoviny prsníka. V našej práci sme sa preto zamerali na analýzu vzoriek pacientov s rakovinou prsníka pre účely detekcie mutácií v MMR génoch, aby sme poukázali na frekvenciu výskytu mutácii v MMR génoch u náhodne vybraných pacientov s nádorovým ochorením prsníka a upozornili na potrebu testovania takýchto pacientov pre účely terapie ako aj prevencie vzniku ďalších Lynch asociovaných nádorových ochorení u týchto pacientov ako aj ich rodinných príslušníkov, vzhľadom na fakt, že sa jedná o hereditárne ochorenie.

16. Optimalizácia postupu bioinformatického spracovania sekvenačných dát pre spoľahlivejšie neinvazívne prenatálne testovanie na prítomnosť chromozómových porúch
Mgr. Rami Saade
Školiteľ: prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Pracovisko: Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava
text práce prednaska

Abstrakt práce

Optimalizácia postupu bioinformatického spracovania sekvenačných dát pre spoľahlivejšie neinvazívne prenatálne testovanie na prítomnosť chromozómových porúch

Mgr. Rami Saade

Školiteľ: prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.

Pracovisko: Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava

Abstrakt: V súčasnosti preukázateľne najšpecifickejšou a najsenzitívnejšou metódou na prenatálny skríning aneuploídií je neinvazívne prenatálne testovanie založené na masívnom paralelnom sekvenovaní fragmentov cirkulujúcej voľnej fetálnej DNA izolovanej z krvnej plazmy tehotnej ženy. V rámci našej práce sa zameriavame na optimalizáciu analytických postupov pri spracovaní sekvenačných dát, ktorých špecifikom je nízke pokrytie genómu (cca 0,1x). Pracovali sme so 100 vzorkami, z ktorých 90 pochádzalo zo zdravých tehotenstiev a 10 z trizomických. V každom kroku optimalizácie sme navzájom porovnávali výsledky získané kombináciou mapovacích algoritmov Bowtie2, BWA a SOAP2 s referenčnými genómami hg19 a GRCh38. Na výpočet z-skóre sme navrhli alternatívnu metódu, ktorej úspešnosť a potenciálne využitie sme preukázali porovnaním s metódami z aktuálnej odbornej literatúry a klinickej praxe. Podarilo sa nám optimalizovať parametre filtrovania na základe kvality mapovania, ako aj na základe in silico selekcie dĺžky fragmentov. Na základe otestovania nastavení jednotlivých parametrov v použitých bioinformatických nástrojoch sme dospeli k optimálnej kombinácii, ktorú predstavoval mapovací algoritmus BWA s referenčným genómom hg19, s metódou výpočtu z-skóre navrhnutou nami a s parametrami filtrácie s minimálnou kvalitou mapovania Phred=40 a so selektovanou veľkosťou fragmentov 1-165 bp. Použitím daných nastavení sme dosiahli najväčší rozdiel medzi z-skóre trizomických a zdravých vzoriek v porovnaní s trénovacími, čo predstavuje zdokonalený postup zvyšujúci senzitivitu, ako aj špecificitu tohto typu prenatálneho skríningu.

17. Moč- biologický odpad s liečivými vlastnosťami
MUDr. Martina Čulenová
Školiteľ: doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.
Pracovisko: Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava
text práce prednaska

Abstrakt práce

Moč- biologický odpad s liečivými vlastnosťami

MUDr. Martina Čulenová

Školiteľ: doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.

Pracovisko: Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava

Abstrakt: Moč sa vo všeobecnosti považuje za biologický odpad. Avšak pre potreby tkanivového inžinierstva a regeneratívnej medicíny predstavuje ideálnu vzorku, z ktorej sa dá izolovať autológna bunková kultúra. Kmeňové bunky, prítomné v jednotlivých tkanivách a orgánoch ľudského tela, zabezpečujú cyklus výmeny starých buniek za nové, čo podmieňuje ich regeneratívne schopnosti. Ich správnou izoláciou a následnou kultiváciou vo vhodnom prostredí dokážeme získať dostatočne veľkú bunkovú populáciu. Tradičný spôsob získavania kmeňových buniek predstavuje biopsia tkaniva. Táto metóda je dobre adaptovaná, avšak pre pacienta je nevýhodná, nakoľko sa jedná o invazívny zákrok. Preto sa súčasný výskum orientovaný na kmeňové bunky venuje aj hľadaniu takých alternatívnych zdrojov, ktorých odobratie zabezpečí pacientovi čo najväčší komfort a bezpečnosť. Práve objav kmeňových buniek v moči vzbudil obrovský záujem vedcov, nakoľko na ich úspešnú izoláciu stačí malé množstvo moču, ktorý si pacient vie odobrať aj v pohodlí domova. Táto metóda odberu je taktiež veľmi lacná a samotné spracovanie vzorky nevyžaduje špeciálne prístrojové, či materiálne vybavenie. Nakoľko sa zameriavame na tkanivové inžinierstvo urogenitálneho traktu, považujeme močové kmeňové bunky za potenciálny zdroj a preto im venujeme pozornosť v našej štúdii. Zamerali sme sa na proces izolácie buniek, morfologické vlastnosti a expresiu CD markerov.

18. Transgeneračný vplyv maternálnej konzumácie stravy s obsahom Maillardových produktov na koncentrácie mimobunkovej DNA v cirkulácii u potomkov v modeli potkana
Mgr. Lucia Mihalovičová
Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
Pracovisko: Ústav molekulárnej biomedicíny
text práce prednaska

Abstrakt práce

Transgeneračný vplyv maternálnej konzumácie stravy s obsahom Maillardových produktov na koncentrácie mimobunkovej DNA v cirkulácii u potomkov v modeli potkana

Mgr. Lucia Mihalovičová

Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.

Pracovisko: Ústav molekulárnej biomedicíny

Abstrakt: Výživa počas obdobia rastu a vývinu plodu výrazne ovplyvňuje dlhodobé zdravie jedinca. Údaje o negatívnych vplyvoch stravy západného typu sú známe. Táto strava obsahuje aj množstvo koncových produktov pokročilej glykácie – AGEs, ktorých nežiadúce zdravotné účinky pri príjme v dospelosti sú známe, nie je však jasný efekt prenatálnej expozície. Keďže AGEs indukujú obezogénne a diabetogénne odozvy, cieľom tejto práce bolo zistiť vplyv maternálnej konzumácie stravy s obsahom AGEs od odstavu po laktáciu na koncentrácie mimobunkovej DNA (ecDNA) u potomkov, ktorí konzumovali len štandardnú stravu. EcDNA sa uvoľnuje do cirkulácie pri bunkovej smrti a môže vyvolávať zápal. Pri obezite sú zdrojom tejto DNA adipocyty podliehajúce apoptóze. Samice potkanov z kmeňa Wistar sme rozdelili do dvoch skupín. Kontrolná (CTRL: n = 6) skupina konzumovala štandardnú stravu a v experimentálnej skupine (F0/TUS: n = 8) konzumovali samice tepelne upravenú stravu s obsahom AGEs od odstavu po ukončenie laktácie. Potomkovia z F1 generácie konzumovali len štandardnú stravu. Naše výsledky preukázali, že neboli rozdiely v hmotnosti ani v percente tuku u potomkov medzi skupinami. Zistili sme signifikantne vyššie koncentrácie ecDNA v experimentálnej skupine oproti kontrolej u samíc (CTRL: n = 21, F0/TUS: n = 23; p<0,01). U samcov sme rozdiely nepozorovali (CTRL: n = 16, F0/TUS: n = 17; p = ns). Koncentrácie tumor-nekrotizujúceho faktora α sa medzi skupinami nelíšili, avšak sledujeme trend nižších koncentrácií u experimentálnych skupín samcov aj samíc. Zistili sme efekt maternálnej konzumácie tepelne modifikovanej stravy s obsahom AGEs špecificky u samičích potomkov, avšak z tejto predbežnej štúdie zdroje mimobunkovej ecDNA nevieme určiť.