Zosúladenie ŠP s akreditačnými štandardami

Všeobecné lekárstvo / General medicine

Základné informácie

Názov študijného programu: 17729 - Všeobecné lekárstvo

Stupeň vysokoškolského štúdia: Prvý a druhý spojený stupeň

Miesto/-a uskutočňovania študijného programu:
Sídlo fakulty a súčasti Lekárskej fakulty UK v Bratislave, vrátane klinických pracovísk, ktoré sú súčasťou univerzitných nemocníc zabezpečujúcich vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave, s ktorými má fakulta uzatvorené „Zmluvy o praktickej výučbe“ (Univerzitná Nemocnica Bratislava, Národný ústav detských chorôb, Univerzitná Nemocnica s Poliklinikou Milosrdní bratia, Onkologický ústav sv. Alžbety, Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb)

Typ študijného programu:  akademicky orientovaný, profesijne orientovaný, príprava na výkon regulovaného povolania

Udeľovaný akademický titul: MUDr. (Medicinae Universae Doctor)

Forma štúdia: denná

Jazyk v ktorých sa študijný program uskutočňuje: slovenský, anglický

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 6 rokov

Kapacita študijného programu: Plánovaný počet  študentov je 360. Skutočný počet uchádzačov je 1 850. Celkový počet študentov ŠP na LF UK je 1930.

Profil absolventa

V rámci pregraduálnej výchovy má študent Lekárskej fakulty UK nadobudnúť solídne teoretické poznatky všeobecného charakteru, ktoré mu umožňujú vedecky myslieť a ďalej prehlbovať svoje vzdelanie v ľubovoľnom špecializačnom odbore.

Musí zvládnuť:

 • Základné princípy, ciele a organizáciu zdravotníctva.
 • Morfológiu a funkciu jednotlivých orgánov ľudského organizmu v rozsahu potrebnom pre pochopenie fyziologických a patologických procesov.
 • Poznatky o vzniku a priebehu morfologických a funkčných zmien v chorom organizme v rozsahu potrebnom pre racionálnu liečbu.
 • Fyzikálne vyšetrovacie metódy v jednotlivých medicínskych odboroch a správnu interpretáciu výsledkov základných laboratórnych metód.
 • Diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku chorobných jednotiek, ktoré sa často vyskytujú v našej populácii. Princípy liečenia a praktické vykonanie základných liečebných výkonov.
 • Diagnostiku život ohrozujúcich stavov a poskytovanie kvalifikovanej pomoci pri nich.
 • Vplyv sociálnych faktorov a podmienok životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva, zásady prevencie infekčných a neinfekčných chorôb a ich uplatňovanie v praxi.
 • Základy posudzovania pracovnej schopnosti pri rôznych ochoreniach a úrazoch.
 • Základné právne normy nevyhnutné pre výkon náročnej a zodpovednej práce lekára.
 • Základy metodológie vedeckej práce.
 • Princípy lekárskej etiky, ktorými sa musí riadiť vo svojej odbornej činnosti vo vzťahu k chorému človeku počas celého svojho života. 

Hlavná zodpovedná osoba (garant)

prof. MUDr. Juraj PAYER, PhD., MPH, FEFIM, FRCP
vysokoškolský učiteľ – profesor, vo funkcii profesor
dekan LF UK
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Špitálska 24, 813 72 Bratislava
tel.: +421 2 9011 9466
e-mail: juraj.payerfmed.uniba.sk     

Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmet

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
V. interná klinika LF UK a UN Bratislava,
payer1uniba.sk ; 02 48234 138
VŠ portál
VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA, MPH
Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA,
durdik1uniba.sk ; 02 32248 535
VŠ portál
VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH,
podracka1uniba.sk ; 02 59371 208
VŠ portál
VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava
borovsky1uniba.sk ; 02 6867 2361
VŠ portál
VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Fyziologický ústav LF UK
mravec1uniba.sk ;  02 9011 9527
VŠ portál
VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.
Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB
babal1uniba.sk ; 02 90119 259
VŠ portál
VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.
Ústav histológie a embryológie LF UK
varga2uniba.sk ; 02 90119 547
VŠ portál
VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK
repiska1uniba.sk ; 02 90119 500
VŠ portál
VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.
Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK
turecky1uniba.sk ; 02 90119 416
VŠ portál
VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

Zubné lekárstvo / Dental Medicine (Dentistry)

Základné informácie

Názov študijného programu: 17730 zubné lekárstvo

Stupeň vysokoškolského štúdia: spojený prvý a druhý stupeň

Miesto/-a uskutočňovania študijného programu: Sídlo fakulty a súčasti Lekárskej fakulty UK v Bratislave, vrátane klinických pracovísk, ktoré sú súčasťou univerzitných nemocníc zabezpečujúcich vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave, s ktorými má fakulta uzatvorené „Zmluvy o praktickej výučbe“ (Univerzitná Nemocnica Bratislava, Národný ústav detských chorôb, Univerzitná Nemocnica s Poliklinikou Milosrdní bratia, Onkologický ústav sv. Alžbety, Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb)

Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný, príprava na výkon regulovaného povolania

Udeľovaný akademický titul: MDDr. (doktor zubného lekárstva)

Forma štúdia: denná

Jazyk v ktorých sa študijný program uskutočňuje: slovenský, anglický

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 6 rokov

Kapacita študijného programu: Plánovaný počet študentov je 40. Skutočný počet uchádzačov je 520. Celkový počet študentov v ŠP ZL je 239.


Profil absolventa

Absolvent študijného programu zubné lekárstvo získa dostatočné teoretické znalosti, praktické poznatky a potrebnú zručnosť, aby mohol po skončení štúdia samostatne vykonávať základné úkony  v preventívnej a liečebnej zubnolekárskej starostlivosti.

V teoretickej rovine ovláda potrebné poznatky teoretických a predklinických predmetov a klinických odborov medicíny a predovšetkým zubného lekárstva v kontexte s integritou celého organizmu.

Po praktickej stránke si zo zubného lekárstva osvojí základné diagnostické, terapeutické a preventívne postupy tak, aby bol schopný samostatne vykonávať všetky bežné praktické výkony a úkony v ústnej dutine a tieto mohol uplatniť samostatne vo svojom povolaní a v samostatnej praxi.

Pri svojej činnosti uplatňuje všeobecno-medicínsky pohľad, multidisciplinárny medicínsky prístup a riadi sa vedeckými základmi medicíny a odboru. Pozná súvislosti medzi prejavmi celkových ochorení a ich vzťahov s ochoreniami v oblasti ústnej dutiny a tváre, ktoré vychádzajú zo štúdia všeobecne-medicínskych klinických predmetov.

Dokáže samostatne stanoviť komplexný liečebne-preventívny plán ošetrenia pacienta a realizovať ho na základe súčasných vedomostí a poznatkov z celého komplexu predmetov zubného lekárstva  a organizácie práce zubného lekára.

Opis ŠP a výstupy ŠP korešpondujú s Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky a jej prílohami (bod 48).

Hlavná zodpovedná osoba (garant)

prof. MUDr. Peter Stanko, CSc.
vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA
tel.: +421 2 32249742
e-mail: stanko1uniba.sk

Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmet

prof. MUDr. Peter Stanko, CSc.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA
stanko1uniba.sk 
VŠ portál
VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.
Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB
hirjak5uniba.sk 
VŠ portál
VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH
Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB
czako2uniba.sk ; tel.: 02 48234865
VŠ portál
VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Fyziologický ústav LF UK
mravec1@uniba.sk;  02 9011 9527
VŠ portál
VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.
Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB
babal1uniba.sk ; 02 90119 259
VŠ portál
VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.
Ústav histológie a embryológie LF UK
varga2uniba.sk ; 02 90119 547
VŠ portál
VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK
repiska1uniba.sk ; 02 90119 500
VŠ portál
VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.
Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK
turecky1uniba.sk ; 02 90119 416
VŠ portál
VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

Doktorandské študijné programy

Informácie o akreditovaných doktorandských študijných programoch sú na webovej stránke v podkapitole o Doktorandskom štúdiu na LF UK.

Habilitačné a inauguračné konania

Informácie o habilitačnom konaní na LF UK a akreditovaných odboroch nájdete TU.

Informácie o inauguračných konaniach na LF UK a akreditovaných odboroch nájdete TU.