Voliteľný predmet

Tvorba medicínskeho kurikula a zavádzanie nových učebných postupov je dlhodobý proces. V jeho centre stojí študent, ktorého potreby má čo najlepšie naplniť pedagóg. Je našim presvedčením, že študentov preto nie je možné z procesu zlepšovania kvality vzdelávania vynechať. Od zimného semestra 2018/2019 preto skupina pedagógov LFUK z rôznych odborov ponúka študentom povinne voliteľný predmet Princípy vzdelávania v medicíne. Pozývame všetkých iniciatívnych a aktívnych študentov, ktorí majú záujem dozvedieť sa, akými rôznymi spôsobmi sa dá efektívne učiť, aby sa prihlásili.

 

https:/zona.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/fyziologicky-ustav-lfuk-zona-pre-studentov/principy-vzdelavania-v-medicine/