Centrum medicínskych simulácií

Štúdium medicíny bolo vždy jedným z najnáročnejších, lebo malo snahu študenta – budúceho lekára, naučiť všetky dostupné medicínske poznatky. Súčasná medicína je však jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odborov, v ktorom závratným tempom pribúdajú odborné informácie. Dnes preto musíme otvorene priznať, že naučiť sa všetko, nie je možné. Navyše sa ukazuje, že to nie je ani účelné a potrebné. Medicínske vzdelávanie preto stojí pred obrovskou výzvou, ako z dostupných poznatkov vybrať to, čo je pre študenta podstatné a dôležité. Medicínska prax v súčasnosti požaduje absolventov, ktorí majú nielen bohaté teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti a sú schopní na dostatočnej úrovni zvládať bežnú medicínsku prax. Našim poslaním je priblížiť študentom reálnu medicínu, umožniť im získavať praktické skúsenosti a prispieť k tomu, aby sa z nich stali absolventi štúdia medicíny – lekári, ktorí okrem odborných vedomostí majú aj praktické zručnosti. K týmto patrí  aj komunikácia s pacientom, práca v rámci medicínskeho tímu, rutinné medicínske výkony  a praktické riešenie bežných medicínskych situácií.

 

Centre FOR MEDICAL SIMULATION

 

 

The study of medicine has always been one of the most challenging, as it has the ambition to teach the student – a future medical doctor, all available medical knowledge. Modern medicine, however, is one of the fastest developing professions, with novel information accumulating with a breath-taking pace. Thus, we have to accept, that learning everything is impossible, what’s more, it’s not even necessary. In the recent years, medical education has been facing the major challenge of having to select from all available knowledge what is really fundamental and important to the student. At present, medical practice requires graduates who not only have extensive theoretical knowledge, but also practical skills and are able to deal with common medical problems with sufficient proficiency.

Our aim is to bring real-life medical practice closer to the students, enable the students to gain practical experience and contribute to them becoming graduates – medical doctors, who apart from theoretical knowledge have also practical skills required for a doctor’s daily practice, such as communication with patients, working in a medical team, routine medical procedures and practical solution of common medical situations.