Detská klinika LF UK a NÚDCH

 

Prednostka kliniky

prof. MUDr. Ľudmila  P o d r a c k á, CSc. 

tel: 59371 209

e-mail: ludmila.podracka@dfnsp.sk  

  

Tajomník  kliniky

doc. MUDr.  Peter  Č i ž n á r, CSc.

tel: 59371 241

 

Sekretariát kliniky

Mgr. Petronela  P a t r á š

tel.. 59371 209

e-mail: dkdfnsp.sk

Dana  V o j a č k o v á

tel.: 59371 109

e-mail: dana.vojackovagmail.com

 

Profesori:

prof.  MUDr.  Ľudmila  P o d r a c k á, CSc.

odbor  Pediatria

Docenti:

doc. MUDr. Vladimír  B z d ú c h, CSc.

odbor  Pediatria   

doc. MUDr.  Peter  Č i ž n á r,  CSc.

odbor Pediatria

doc. MUDr. Ľudmila  K o š ť á l o v á , CSc.

odbor  Pediatria

doc.  MUDr.  Juraj  S t a n í k, PhD.

odbor  Pediatria

doc. MUDr. Oľga  Č e r v e ň o v á, PhD. – úv.

odbor  Pediatria   

Odborní asistenti a asistenti:

MUDr.  Ľubomír  B a r á k,  CSc.

MUDr.  Zuzana B l u s k o v á, PhD

MUDr.  Jarmila  H o r n o v á,  PhD.

MUDr. Tomáš  D a l l o s, PhD.

MUDr. Zuzana  P r i b i l i n c o v á , CSc.

MUDr. Katarína  P r o c h o t s k á, PhD.

MUDr.  Daniela  S t a n í k o v á, PhD.

MUDr. Eva  V i t á r i u š o v á, PhD.

MUDr. Katarína  J u r í č k o v á

MUDr. Katarína  K r i v o š í k o v á 

MUDr. Alžbeta  Č a g a l o v á

MUDr. Ivana T r o c h a n o v á

MUDr. Žofia V a r e n y o v á

MUDr. Iveta  Č i e r n a, PhD.  - úv

MUDr.  Ľubica  T i c h á, PhD. – úv.

MUDr. Denisa L o b o t k o v á  (RD)MUDr.  Tatiana  R e v á k o v á – (RD)

MUDr.  Lea K r a j č o v i č o v á – (RD)

 

 

Laboratórium  klinickej  a molekulovej  genetiky

tel. 59371 873, 299      fax: 59357 850,

RNDr. Katarína  SKALICKÁ Phd.

Mgr. Alexandra GÁL - KOVALČÍKOVÁ, PhD.

Mgr. Ágnes BARANAYOVÁ