Odkazy na iné stránky

Slovenská imunologická spoločnosť: www.sis.sav.sk

Česká imunologická společnost: www.biomed.cas.cz/cis/

Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie: www.ssaki.sk

Česká společnost alergologie a klinické imunologie: www.csaki.cz

European Federation of Immunological Societies: www.efis.org

European Network of Immunology Institutes: www.enii.org

International Union of Immunological Societies: www.iuisonline.org

Národný ústav reumatických chorôb: www.nurch.sk

Slovenská akadémia vied: www.sav.sk

Slovenská lekárska spoločnosť: www.sls.sk

Spolok slovenských lekárov v Bratislave: https://www.sslba.sk/

Agentúra na podporu výskumu a vývoja: www.apvv.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR: www.health.gov.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: www.minedu.sk