Pedagogická činnosť pracoviska

 

Prednášky a praktické cvičenia z predmetu Imunológia/Immunology pre študentov:

1. Všeobecného lekárstva (3. ročník) – v slovenskom jazyku

2. Zubného lekárstva (2. ročník) – v slovenskom jazyku

3. General Medicine (3. ročník) – v anglickom jazyku

4. Dentistry (2. ročník) – v anglickom jazyku

 

Prednášky a semináre z povinne voliteľného predmetu Klinická imunológia/Clinical Immunology pre študentov:

1. Všeobecného lekárstva (4. - 5. ročník) – v slovenskom jazyku

2. General Medicine (4. - 5. ročník) – v anglickom jazyku

 

Prednášky z Imunológie pre študentov medziodborového štúdia:

1. Biomedicínska fyzika (3. ročník)

 

Viac informácií nájdete v Zóne pre zamestnancov a študentov: https://zona.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/imunologicky-ustav-lf-uk/