Imunologický ústav LF UK

O ústave

Imunologický ústav vznikol r. 1992 rozdelením bývalej Katedry mikrobiológie a imunológie LF UK ako výsledok prudkého rozvoja imunológie a spoločenskej potreby výučby imunológie ako samostatného predmetu. Pracovisko ju v súčasnosti zabezpečuje nielen pre poslucháčov medicíny, ale aj iných nemedicínskych smerov. K zabezpečeniu pedagogického procesu výrazne prispeli vydaním viacerých učebných textov tak pre medikov ako aj poslucháčov nemedicínskych smerov, navyše aj v anglickom jazyku, resp. Imunologický slovník bol preložený aj do nemčiny a francúzštiny.

Neodmysliteľnou súčasťou práce je aj vedecko-výskumná problematika; v súčasnosti sa koncentruje najmä na imunogenetiku hlavného histokompatibilného komplexu človeka (HLA), cytokínov a najnovších zápalových markerov, kde sa zameriava na ich význam pri rozvoji autoimunitných, kardiovaskulárnych a pľúcnych chorôb. V tejto oblasti rieši domáce aj medzinárodné grantové projekty, na riešení ktorých sa podieľajú aj interní a externí doktorandi.

Aktivita členov ústavu sa prenáša aj mimo pôsobenia fakulty. Niektorí pracovníci sú členmi vedeckých rád (LFUK), redakčných rád časopisov, pôsobia v národných a medzinárodných grantových agentúrach, sú funkcionármi Slovenskej imunologickej spoločnosti, Výboru Základnej organizácie Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri LF UK, príp. sa angažujú v iných spoločnostiach.

 

Špecializácia pracoviska:

- imunológia

- imunogenetika

 

Metódy používané na pracovisku:

- metódy molekulárnej genetiky na určovanie polymorfizmov HLA a cytokínových  génov (PCR-SSP, PCR-RFLP, sekvenovanie)

- určovanie hladín cytokínov metódou Flow cytomix a multiplexovej analýzy

- detekcia protilátok proti HLA- a MICA-antigénov multiplexovou analýzou na určovanie stupňa transplantačných rejekčných mechanizmov

- určovanie hladín nových zápalových markerov metódou ELISA

 

Výskumná činnosť:

- populačno-genetická charakteristika slovenskej populácie týkajúca sa frekvencie HLA-aliel a polymorfizmov cytokínových génov

- skúmanie asociácií medzi polymorfizmami HLA a cytokínových génov a niektorými autoimunitnými a inými chorobami (diabetes mellitus 1. typu, psoriáza, pemphigus vulgaris, juvenilná idiopatická artritída, asthma bronchiale, celiakia, koronárna choroba srdca, infekcie močových ciest) v slovenskej populácii

- skúmanie úlohy zápalu v patogenéze rôznych chorôb

- skúmanie imunopatogenézy sepsy a infarktu myokardu

- skúmanie úlohy HLA-G pri tolerancii plodu

- skúmanie úlohy NK-buniek v GvH-reakcii

Prednostka ústavu

doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.

tel.: 59357 351

e-mail: maria.bucova@fmed.uniba.sk, imunologia.prednosta@fmed.uniba.sk

 

 

Zástupkyňa prednostky ústavu

MUDr. Magda Suchánková, PhD.

tel.: 59357 664

e-mail: magda.suchankova@fmed.uniba.sk

 

 

Tajomníčka ústavu

doc. RNDr. Vladimíra Ďurmanová, PhD.

tel.: 59357 582

e-mail: vladimira.durmanova@fmed.uniba.sk

 

 

Sekretárka ústavu

Jarmila Hrušková

tel. 59357 450

e-mail: jarmila.hruskova@fmed.uniba.sk

 

 

Profesori

prof. MUDr. Milan Buc, DrSc. (odbor Imunológia)

em. prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc. (odbor Imunológia)

 

 

Docenti

doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.

doc. RNDr. Vladimíra Ďurmanová, PhD.

doc. Mgr. Ivana Shawkatová, PhD.

 

 

Odborní asistenti

MUDr. Monika Homolová, PhD.

MUDr. Juraj Javor, PhD.

MUDr. Zuzana Párnická, PhD.

MUDr. Magda Suchánková, PhD.

 

 

Vedecko-výskumní pracovníci

MUDr. Lenka Maruščáková, PhD.

 

 

Ostatní zamestnanci

Beáta Faragová

Marta Mazurová

Zuzana Nürnberger

Mgr. Art. Martina Piatková

Mária Piatková

Peter Sýkora

Jonáš Vavro

 

 

Doktorandi

MUDr. Kristína Klučková - interná doktorandka

MUDr. Michaela Olejárová - interná doktorandka

MUDr. Zuzana Nováčková - externá doktorandka

MUDr. Ján Urban - externý doktorand