Veda a výskum

Riešené projekty a granty

 
Vedecko-výskumná činnosť na pracovisku:
Hlavné ťažisko výskumu:

·  Imunogenetická predispozícia, úloha HLA aliel, cytokínových a iných polymorfizmov a mutácií, napr. moderných zápalových markerov (TREM-1, TREM-2) v imunopatogenéze komplexných chorôb

·  Úloha systémového zápalu infekčného aj neinfekčného pôvodu ako kľúčového faktora v rozvoji a v priebehu chorôb, včasnej diagnostike a ich monitorovaní

·  Úloha cytokínov, chemokínov a ďalších moderných markerov vo fibrotickom procese pľúcnych chorôb. Snaha o imunologickú klasifikáciu difúznych parenchýmových pľúcnych chorôb

·  Význam týchto biomarkerov pri zlepšení a urýchlení diagnózy a diferenciálnej diagnózy a prognózovaní pacientov

·  Prognostická hodnota neuroimunomodulácie v onkológii

Výsledky dosahujeme vďaka kvalitnej spolupráci s viacerými pracoviskami v Bratislave a iných miestach Slovenska, ako aj Imunologickým ústavom Lekárskej fakulty v Olomouci, ďalšími pracoviskami v ČR a najnovšie aj v Izraeli a Kanade.

 

Choroby, pri ktorých sa problematika rieši:

 

1. Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba (AD) je najčastejšou príčinou demencie staršej populácie. Je spôsobená progresívnym neurodegeneratívnym procesom, ktorý sa klinicky prejavuje postupným úpadkom kognitívnych a intelektových funkcií. Napriek celosvetovému úsiliu nie je etiopatogenéza AD úplne objasnená a nemáme k dispozícii cielenú terapiu. Je známe, že na vzniku sporadickej formy AD sa podieľa genetické pozadie v súčinnosti s ďalšími faktormi.

·  Na našom pracovisku analyzujeme vplyv génov s funkciou v imunitnom systéme na riziko vzniku AD. V spolupráci s klinickými pracoviskami (Psychiatrická klinika, I. a II. Neurologická klinika UNB, Centrum Memory,n.o.) sme vytvorili banku vzoriek DNA a plazmy pacientov s AD ako aj kontrolných osôb porovnateľného veku. Vzorky z tejto banky využívame na skúmanie genetických, ale aj niektorých negenetických ukazovateľov, ktoré môžu prispieť k predikcii, resp. monitorovaniu priebehu sporadickej formy AD. Významnú úlohu v procese neurodegenerácie zohrávajú aj nekódujúce molekuly RNA podieľajúce sa na regulácii génovej expresie.

·  Snažíme sa o nájdenie biomarkera/biomarkerov neurodegenerácie v plazme pacientov s AD (v rámci riešenia grantovej úlohy spolu s Neuroimunologickým ústavom SAV).

 

2. Chronické pľúcne choroby

Problematike imunopatogenézy, štúdiu moderných markerov zápalu, hľadaniu imunomarkerov a zlepšeniu diferenciálnej diagnostiky difúznych parenchýmových pľúcnych chorôb (DPPCH) sa venuje ústav už vyše 10 rokov. DPPCH predstavuje skupinu viac ako 200 rôznych chorôb, ktorých patogenéza je často neznáma a diagnóza problematická. Naše ciele v tejto oblasti sú nasledovné:

·  Snaha o zlepšenie diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky difúznych parenchýmových pľúcnych chorôb (DPPCH) pomocou moderných markerov zápalu (TREM-1, TREM-2, HMGB1, cytokínov, chemokínov, ....) a fibrózy ( CX3CL1, ....). Čo sa týka TREM molekúl, vyšetrujeme ich expresiu na CD14 bunkách v tekutine z BAL spolu s ďalšími bunkami a zápalovými parametrami pomocou prietokového cytometra, ako aj ich solubilnú formu sTREM-1, sTREM-2 metódou ELISA. Výhodou je vyšetrovanie markerov priamo v ložisku patologického procesu.

·  Snaha o pochopenie molekulových mechanizmov progredujúcich fibrotických procesov (idiopatická pľúcna fibróza, chronická forma hypersenzitívnej pneumonitídy, fibrotické štádium pľúcnej sarkoidózy) analýzou molekúl CX3CL1, enzýmu ADAM17, ich pomeru ako aj IGF2R/CD222 a jeho solubilnej formy sIGF2R. Analyzujeme IGF2R/CD222, mechanizmus jeho uvoľňovania za patologických okolností a tiež jeho solubilnú formu sIGF2R. Výsledky dokazujú špecifický mechanizmus uvoľňovania IGF2R pri progredujúcich fibrotických procesoch v rámci difúznych parenchýmových pľúcnych chorôb a doteraz neboli dokázané v žiadnej inej práci.

·  Snaha o imunologickú klasifikáciu difúznych parenchýmových pľúcnych chorôb, ktorá doteraz chýba.

·  Darí sa nám vďaka excelentnej spolupráci s Národným ústavom pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, s Klinikou pneumológie a ftizeológie LF UK a UNB Bratislava, laboratóriom imunológie Medirex, s.r.o, a Ústavom molekulárnej biológie SAV. Pri výskume asthma bronchiale bola spolupráca s alergologickými pracoviskami v Nitre, Martine a v Trenčíne.

·  V tejto oblasti vyšlo viacero karentových publikácií, pričom dve z nich (Suchankova et al., 2013; Bucova et al., 2015) získali ocenenia Global Medical Discovery a z World Biomedical Frontiers za inovatívny prístup a možný terapeutický dopad v budúcnosti.

 

3. Nádory mozgu. Úloha imunity a zápalu v patogenéze gliómov

Gliómy patria medzi najčastejšie nádory mozgu a ich najhoršia forma glioblastoma multiforme (GBM) má veľmi zlú prognózu; pacienti sa v priemeru dožívajú 15 mesiacov. To, čo ovplyvňuje nádorový proces, je stav adaptívnej špecifickej bunkovej imunity a prítomnosť zápalu. Preto cieľmi nášho výskumu sú:

·  Štúdium moderných markerov zápalu HMGB1, TREM-1, TREM-2, cytokínov, chemokínov, sHLA-G, génových polymorfizmov, vitamínu D a ďalších faktorov, ktoré zápal ovplyvňujú a ich význam v imunopatogenéze, v diagnostike, v diferenciálnej diagnostike a v prognózovaní pacientov s gliómami.

·  Štúdium moderných markerov imunity u pacientov s gliómami.

·  Imunohistochemické vyšetrenie vzoriek nádorov – tkanivá získavame až po histopatologickom vyšetrení odobratých vzoriek nádorov, čiže z odobratého tkaniva nádoru pacientov nič neberieme, len zbytky, ktoré ostali po stanovení diagnózy.

·  Darí sa nám vďaka spolupráci s Neurochirurgickou klinikou LF UK a UNB v Bratislave, laboratóriom imunológie v Medirexe, s.r.o., Bratislava, spoločnosťou Cytopathos, spol. s.r.o.

·  Ďakujeme Lige proti rakovine za ich finančnú podporu.

 

4. Imunopatogenéza sepsy, hľadanie včasného imunomarkera na odlíšenie SIRS od sepsy a na monitorovanie sepsy

Sepsa je systémový zápal infekčného pôvodu, pri ktorom dochádza k zlyhaniu regulačných mechanizmov, k rozvoju metabolického chaosu a v prípade neskorej diagnózy k rozvoju septického šoku s vysokou úmrtnosťou (45-70%). Pacienti sú na živote ohrození vo včasnom štádiu prestrelenou zápalovou odpoveďou a neskôr zase rozvojom imunosupresie až imunoparalýzy, čo má za následok rozvoj polymikróbnej sepsy. Ciele výskumu:

·  Hlavným cieľom je nájsť marker/kombináciu markerov, ktoré by pomohli odlíšiť neinfekčný SIRS od infekčnej sepsy, čo by zlepšilo terapiu ako aj prežívanie pacientov.

·  Štúdium markerov imunity a moderných markerov zápalu HMGB1, expresie TREM-1, TREM-2, sTREM-1, sTREM-2, PCT, presepsínu, CX3CL1, cytokínov, chemokínov, sHLA-G, génových polymorfizmov, vitamínu D a ďalších faktorov a ich význam vo včasnej diagnostike, v odlíšení SIRS od sepsy a prognózovaní pacientov so SIRS/sepsou a tiež ich korelácia s prežívaním.

·  Ďakujeme za veľmi obetavú spoluprácu Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a UNB (MUDr. Anna Dobišová) a Medirex, s.r.o.

 

5. Autoimunitné choroby a iné patologické zápalové stavy

Dlhoročnou náplňou vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov IÚ je aj skúmanie úlohy génových polymorfizmov v predispozícii k vzniku rôznych komplexných imunitne podmienených chorôb ako je roztrúsená skleróza, psoriasis vulgaris, pemphigus vulgaris, Crohnova choroba, diabetes mellitus 1. typu a akútna pyelonefritída u detí.

·  Naša pozornosť sa zameriava najmä na varianty (jednonukleotidové polymorfizmy, mutácie) v génoch pre cytokíny, chemokíny a ich receptory, membránové a adhezívne molekuly a najnovšie aj adipokíny - cytokíny tvorené tukovým tkanivom.

·  Dlhodobo sa venujeme aj vyšetreniu HLA aliel a ich asociácii so spomínanými chorobami

·  Okrem príspevku génových polymorfizmov k determinácii rizika vzniku spomínaných chorôb skúmame aj ich vzájomnú interakciu, interakciu s pohlavím a inými rizikovými faktormi a vplyv na závažnosť priebehu choroby a iné klinické parametre. Pre tento účel sme nadviazali úspešnú spoluprácu s I. a II. Neurologickou klinikou a Dermatovenerologickou klinikou LFUK a UNB, Detskou klinikou LFUK a NÚDCH, Ústavom klinickej biochémie a Neurologickou klinikou JLFUK a UN v Martine, Národným endokrinologickým a diabetologickým ústavom v Ľubochni, ako aj Imunologickým inštitútom Univerzitnej nemocnice v Essene.

 

6.  Nádory prsníka, hlavy, krku a močového mechúra

Imunitný systém je regulovaný aj zložkami nervového systému.

·  Výskum je zameraný na prognostickú hodnotu markerov sympato-vagálnej rovnováhy na priebeh nádorovej choroby a vzájomné prepojenie medzi aktivitou nervus vagus a nádorovo asociovanou imunitou.

·  Cieľom je skúmať vzájomné vzťahy medzi sympato-vagálnou rovnováhou určovanou pomocou variability frekvencie srdca (HRV) a imunitnými markermi pri nádoroch a ich koreláciu s priebehom nádorovej choroby. Ide o nový začínajúci projekt v spolupráci s OUSA, Univerzitnou nemocnicou Bratislava - Petržalka, Antolská a Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.

 

7. Imunogenetická determinácia a úloha chronického zápalu nízkeho stupňa v patogenéze kardiovaskulárnych chorôb (ICHS, angina pectoris, infarkt myokardu, hypertenzia)

Chronický zápal nízkeho stupňa má dôležitú úlohu aj v patogenéza aterosklerózy a kardiovaskulárnych chorôb. Cieľmi v tejto oblasti sú:

·  Štúdium génového polymorfizmu zápalových markerov (MCP-1, TREM-1, ...) a solubilných markerov hsCRP, cytokínov, chemokínov (MCP-1, ......) v imunopatogenéze kardiovaskulárnych chorôb.

Kvalitné výsledky sme získali vďaka spolupráci s II. Internou klinikou LF UK v Bratislave (Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.), a Laboratóriom Imunogenetiky na Imunologickom ústave LF v Olomouci (Prof. MUDr. Martin Petřek, DrSc. a doc. MUDr. František Mrázek, PhD.)

 

8. Transplantačná imunológia

Imunologický ústav stál pri zrode transplantačnej imunológie na Slovensku:

·  Zaviedol metodiky na určovanie transplantačných antigénov (HLA) a to postupne sérologické, celulárne a napokon molekulárno-genetické. Jeho pracovníci sa priamo podieľali na výbere párov darca - príjemca pre transplantácie obličiek a neskôr transplantácie kostnej drene (TKD) a to priamo v spolupráci s klinikami, ktoré tieto transplantácie uskutočňovali (Urologická klinika a Klinika hematológie a transfúziológie LFUK). Za túto svoju aktivitu ústav získal Cenu Ministerstva zdravotníctva.

·  Neskôr sme sa podieľali aj na určení stupňa chimérizmu po prevedenej TKD. Problematike sme sa venovali aj výskumne a zapájali sa do medzinárodnej spolupráce na zvyšovanie úrovne kvality typizácie (tzv. workshopy).

·  Neskôr, keď problematiku transplantačného programu prebrali zdravotnícke pracoviská, sme pokračovali v tejto oblasti najmä určovaním protilátok proti MICA-antigénom, ktoré patria k slabým transplantačným antigénom, a zisťovaním, či tieto majú vplyv na rejekciu štepu. Projekty sa realizovali v spolupráci s Národnou transplantačnou organizáciou, Urologickou klinikou LFUK a UN a Ústavom lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK Bratislava.

·  Metodiky určovania HLA-antigénov či aliel napokon prešli do výskumnej oblasti zaoberajúcej sa ich vzťahom k autoimunitným chorobám.

 

Granty a projekty riešené v ostatných rokoch:

APVV-21-0197: Skúmanie vplyvu stresu na priebeh nádorových chorôb (zodpovedný riešiteľ: Mgr. Božena Smolková, PhD., spoluriešitelia: RNDr. Ľuba Hunáková, CSc., doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof.)

VEGA 1/0090/22: Neuroimunologické aspekty nádorových ochorení (zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ľuba Hunáková, CSc.)

VEGA 1/0758/20: Difúzne parenchýmové pľúcne choroby - zápal, imunologické mechanizmy a určenie nových markerov na ich diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku (zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mim. prof.)

VEGA 1/0738/20: Biomarkery zápalu u pacientov s Alzheimerovou chorobou (zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Ivana Shawkatová, PhD.)

Projekt financovaný Ligou proti rakovine, 2018: Úloha imunity a zápalu v patogenéze gliómov (zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mim. prof.)

VEGA 1/0136/18: Diagnostický potenciál monitorovania fluorescenčných charakteristík telových tekutín a analýzy extracelulárnych mikrovezikúl u nádorových ochorení urogenitálneho systému (zodpovedný riešiteľ: RNDr. Milan Zvarík, PhD.; spoluriešiteľka: RNDr. Ľuba Hunáková, CSc.)

VEGA 1/0212/17: TREM-1, TREM-2 testy ako nové diagnostické a diferenciálno-diagnostické testy pre sarkoidózu a ďalšie difúzne parenchýmové pľúcne choroby. Snaha o imunologickú klasifikáciu pľúcnych chorôb (zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mim. prof.)

VEGA 1/0240/16: Imunogenetické markery u slovenských pacientov s Alzheimerovou chorobou (zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Ivana Shawkatová, PhD.)

VEGA 1/0833/13: Imunogenetická determinácia a zápal pri chronických chorobách pľúc (zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., mim. prof.)

VEGA 1/0810/12: Imunogenetická determinácia odpovede na biologickú liečbu pacientov so sclerosis multiplex (zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.)

KEGA 012UK-4/2020: Základná a klinická imunológia (zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.)

KEGA 080UK-4/2013: Autoimunita a autoimunitné choroby (zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.)

 

Granty doktorandov:

UK/245/2022 (riešiteľka: Mgr. Agáta Očenášová, školiteľka: doc. RNDr. V. Ďurmanová, PhD.)

UK/16/2022 (riešiteľka: Mgr. Dominika Radošinská, školiteľka: doc. Mgr. I. Shawkatová, PhD.)

UK/285/2021 (riešiteľka: MUDr. Kristína Klučková, školiteľka: doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof.)

UK/374/2021 (riešiteľka: Mgr. Eszter Zsemlye, školiteľka: doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof.)

UK/299/2019 (riešiteľka: MUDr. Kristína Klučková, školiteľka: doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof.)

UK/252/2018 (riešiteľka: MUDr. Kristína Klučková, školiteľka: doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof.)

UK/279/2018 (riešiteľka: MUDr. Michaela Olejárová, školiteľka: doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof.)

UK/346/2017 (riešiteľka: MUDr. Michaela Olejárová, školiteľka: doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof.)

UK/375/2017 (riešiteľka: MUDr. Lenka Maruščáková, školiteľka: doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof.)

UK/301/2017 (riešiteľka: Mgr. Beáta Gajdošechová, školiteľka: doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof.)

UK/451/2016 (riešiteľka: MUDr. Michaela Olejárová, školiteľka: doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof.)

UK/202/2016 (riešiteľka: Mgr. Beáta Gajdošechová, školiteľka: doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof.)

UK/339/2015 (riešiteľka: Mgr. Beáta Gajdošechová, školiteľka: doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof.)

UK/402/2015 (riešiteľka: MUDr. Michaela Olejárová, školiteľka: doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof.)

UK/186/2014 (riešiteľka: Mgr. Beáta Gajdošechová, školiteľka: doc. MUDr. M. Bucová, CSc., mim. prof.)

 

Ocenenia:

Ocenenia za knihy, ceny literárneho fondu: 

1. Buc, M.: Autoimunita a autoimunitné choroby. Bratislava, Veda 2016, 667 s. (r. 2017)

2. Buc, M.: Imunológia. Bratislava, Veda 2001, 464 s.  (r. 2002)

3. Buc, M.: Klinická imunológia. Bratislava, Veda 1997, 363 s. (r. 1998)

4. Buc, M.: HLA-komplex v biológii a medicíne.  Bratislava, Veda 1989, 188 s. (r. 1990)

5. Javorka K. a kol.: Lekárska fyziológia. Martin, Osveta 2000 (spoluautor Buc M. ) (r. 2001)

6. Kresánek, Furková K a kol. Dorastové lekárstvo. Martin, Osveta 2006, 375 s. Slovenský literárny fond  udelil " Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2006" (Bucová M - spoluautorka), (r. 2007)

7. Liptáková a kol. : Lekárska mikrobiológia, Bratislava, Herba 2019 (Buc M - spoluautor), (2021)

 

Iné ocenenia:

1. Buc M: Cena za vedu a techniku za rok 2014 v kategórii: Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky – lekárske vedy  − MŠ SR 13.11. 2014

2. Buc M.: Cena Ministra zdravotníctva  SSR za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti zdravotníctva. Bratislava 1979 (Štefanovič, J, Nyulassy Š., Buc M.)

3. Buc M.: Cena rektora UK – zaslúžilý učiteľ UK (2012)

4. Bucová M.: Strieborná medaila za činnosť pre rozvoj Lekárskej fakulty (r. 2018)

 

Ocenenia za publikácie:

· Ocenenie práce autorov Bucova M., Suchankova M., a spol., (Mediators of Inflammation, 2012) z „Word Biomedical Frontiers“ za inovatívny prístup a potenciálny signifikantný impakt v diagnostike a v terapii

· Ocenenie práce autorov Suchankova M., Bucova M, a spol. (Respirology, 2013) za inovatívny prístup a špeciálny záujem sektoru vyvíjajúceho lieky (z „Global Medical Discovery“).

· 2. miesto za originálnu publikáciu v časopise Kardiológia v r. 2005 (práca: Pecháň I, Bucová M, Daňová K a spol. Hladiny cytokínov u pacientov pred a po uzávere defektu predsieňového septa (typ II) Amplatzovým oklúzorom. Cardiol 2005; 14(6):313-318.

 

Ocenenia doktorandov a študentov (tím doc. MUDr. M. Bucovej, CSc., mim. prof.)

1. MUDr. Ján Urban – 2-krát 2. miesto na konferencii PhD. na LF UK v Bratislave (r. 2019 a 2021) a 1. a 3. miesto na Pneumologickom kongrese v Olomouci (r. 2019)

2. MUDr. Kristína Klučková – 2. miesto na PhD. konferencii LF UK v Bratislave (r. 2019)

3. MUDr. Magda Suchánková (r. 2011 a 2013) – 2-krát 2. miesto na konferencii PhD. konferencii LF UK v Bratislave

4. MUC. Terézia Pinčíková – 2. miesto v ŠVOČ na LF UK v Bratislave (r. 2008) 

 

 

Publikačná činnosť pracovníkov ústavu

 
Zoznam najvýznamnejších vedeckých publikácií pracovníkov ústavu za posledných 10 rokov

  

 

2023

Durmanova VKluckova K, Filova B, Minarik G, Kozak J, Rychly B, Svajdler M, Matejcik V, Steno J, Bucova M. HLA-G 5´URR regulatory polymorphisms are associated with the risk of developing gliomas. Int J Neurosci 2023; 133(4): 365-374. doi: 10.1080/00207454.2021.1922401 (Q4; IF = 2.590).

Kluckova K, Kozak J, Svajdler M, Steno J, Matejcik V, Durmanova V, Zsemlye E, Bucova M. BDNF, sHLA-G, and sTREM-1 are useful blood biomarkers for identifying grade IV glioma patients. Neoplasma 2023; 221129N1147. doi: 10.4149/neo_2023_221129N1147 (Q2; IF = 3.409). Online ahead of print.

Mikolaskova I, Crnogorac-Jurcevic T, Smolkova B, Hunakova L. Nutraceuticals as Supportive Therapeutic Agents in Diabetes and Pancreatic Ductal Adenocarcinoma: A Systematic Review. Biology (Basel) 2023; 12(2): 158. doi: 10.3390/biology12020158 (Q1; IF = 5.168).

Ocenasova A, Shawkatova I, Javor J , Parnicka Z, Minarik G, Kralova M, Kiralyova I, Mikolaskova I, Durmanova V. MMP2 rs243866 and rs2285053 Polymorphisms and Alzheimer’s Disease Risk in Slovak Caucasian Population. Life (Basel) 2023; 13(4): 882. doi: 10.3390/life13040882 (Q2; IF = 3.253).

 

2022

Bucova M, Kluckova K, Kozak J, Rychly B, Suchankova M, Svajdler M, Matejcik V, Steno J, Zsemlye E, Durmanova V.  HLA-G 14bp Ins/Del Polymorphism, Plasma Level of Soluble HLA-G, and Association with IL-6/IL-10 Ratio and Survival of Glioma Patients. Diagnostics (Basel) 2022; 12(5): 1099. doi: 10.3390/diagnostics12051099 (Q2; IF = 3.992).

Durmanova V, Javor J, Parnicka Z, Minarik G, Ocenasova A, Vaseckova B, Kiralyova I, Sutovsky S, Petrovic R, Shawkatova I. TREM2 coding variants in Slovak Alzheimer's disease patients. J Integr Neurosci 2022; 21(4): 105. doi: 10.31083/j.jin2104105 (Q4; IF = 1.664).

Hlávková Z, Suchánková M, Varga L. Vrodená (nešpecifická) imunita stredného ucha a jej úloha pri stredoušnej otitíde. Otorinolaryngol Foniatr 2022; 71(1): 24-32. doi: 10.48095/ccorl202224 (Q4; IF = 0.123)

Hunakova L, Horvathova E, Matuskova M, Bobal P, Otevrel J, Brtko J. In vitro antiproliferative and cytotoxic activities of novel triphenyltin isoselenocyanate in human breast carcinoma cell lines MCF 7 and MDA-MB-231. Med Oncol 2022; 39(5): 99. doi: 10.1007/s12032-022-01692-1 (Q3; IF = 3.738).

Jasenovec T, Radosinska D, Kollarova M, Vrbjar N, Balis P, Trubacova S, Paulis L, Tothova L, Shawkatova I, Radosinska J. Monocrotaline-Induced Pulmonary Arterial Hypertension and Bosentan Treatment in Rats: Focus on Plasma and Erythrocyte Parameters. Pharmaceuticals (Basel) 2022; 15(10): 1227. doi: 10.3390/ph15101227 (Q1; IF = 5.215).

Javor J, Bucová M, Ďurmanová V, Radošinská D, Párnická Z, Čierny D, Kurča E, Čopíková-Cudráková D, Gmitterová K, Shawkatová I. Alzheimer's Disease Risk Variant rs3865444 in the CD33 Gene: A Possible Role in Susceptibility to Multiple Sclerosis. Life (Basel) 2022; 12(7): 1094. doi: 10.3390/life12071094 (Q2; IF = 3.253).

Kollarova M, Chomova M, Radosinska D, Tothova L, Shawkatova I, Radosinska J. ZDF (fa/fa) rats show increasing heterogeneity in main parameters during ageing, as confirmed by biometrics, oxidative stress markers and MMP activity. Exp Physiol 2022; 107(11): 1326-1338. doi: 10.1113/EP090455 (Q3; IF = 2.858).

Majerova K, Zvarik M, Ricon-Becker I, Hanalis-Miller T, Mikolaskova I, Bella V, Mravec B, Hunakova L. Increased sympathetic modulation in breast cancer survivors determined by measurement of heart rate variability. Sci Rep 2022; 12(1): 14666. doi: 10.1038/s41598-022-18865-7 (Q2; IF = 4.997).

Tedlova E, Suchankova M. Letter from Slovakia. Respirology 2022; 27(12): 1093-1094. doi: 10.1111/resp.14396 (Q1; IF = 6.175).

Vrbjar N, Jasenovec T, Kollarova M, Snurikova D, Chomova M, Radosinska D, Shawkatova I, Tothova L, Radosinska J. Na,K-ATPase Kinetics and Oxidative Stress in Kidneys of Zucker Diabetic Fatty (fa/fa) Rats Depending on the Diabetes Severity-Comparison with Lean (fa/+) and Wistar Rats. Biology (Basel) 2022; 11(10): 1519. doi: 10.3390/biology11101519 (Q1; IF = 5.168).

 

2021

Buc M. Aktuality v imunopatogenéze a biologickej liečbe Crohnovej choroby. Gastroenterol 2021; 2(1): 18-22.

Ďurmanová V, Drobný J, Dlhopolček J, Bucová M. Analysis of HLA-G 5'URR regulatory polymorphisms in Slovak women with pre-eclampsia. Bratisl Lek Listy 2021; 122(12): 853-860. doi: 10.4149/BLL_2021_138 (Q4; IF = 1.564).

Durmanova V, Javor J, Parnicka Z, Minarik G, Ocenasova A, Vaseckova B, Reznakova V, Kralova M, Hromadka T, Shawkatova I. Impact of MMP2 rs243865 and MMP3 rs3025058 Polymorphisms on Clinical Findings in Alzheimer's Disease Patients. Mediators Inflamm 2021; 2021: 5573642. doi: 10.1155/2021/5573642 (Q3; IF = 4.529).

Javor J, Buc M, Bucová M. Autozápalový proces v patogenéze generalizovanej pustulárnej psoriázy a perspektívy jej cielenej liečby. Epidemiol Mikrobiol Imunol 2021; 70(3): 199-207 (Q4; IF = 0.500).

Javor J, Shawkatová I, Ďurmanová V, Párnická Z, Čopíková-Cudráková D, Čierny D, Michalik J, Bucová M. CD226 rs763361:C>T polymorphism is associated with multiple sclerosis risk independently of HLA-DRB1*15:01 allele and sex. Act Nerv Super Rediviva 2021; 63(3): 123-131 (Q4; IF = 0.112).

Kluckova K, Durmanova V, Bucova M. Soluble HLA-G, its diagnostic and prognostic value and potential target molecule for future therapy in cancer. Bratisl Lek Listy 2021; 122(9): 60-617. doi: 10.4149/BLL_2021_097 (Q4; IF = 1.564).

Kluckova K, Kozak J, Szaboova K, Suchankova M, Svajdler M, Blazickova S, Makohusova M, Steno J, Matejcik V, Bucova M. Low serum vitamin D levels are associated with a low percentage of TREM-2+ monocytes in low-grade gliomas and poorer overall survival in patients with high-grade gliomas. Bratisl Lek Listy 2021; 122(3): 172-178. doi: 10.4149/BLL_2021_027 (Q4; IF = 1.564).

Paulíková H, Cisáriková A, Bačová Z, Janovec L, Imrich J, Šereš M, Hunáková Ľ. Photodynamic therapy of multidrug resistant leukemic murine cells by 3,6-bis(alkylthiourea)acridine hydrochlorides. Neoplasma 2021; 68(6): 1169-1180. doi: 10.4149/neo_2021_210324N390 (Q3; IF = 3.409).

Tedla M, Suchankova M, Ahrendt K, Varga L, Frajkova Z, Urban J, Kluckova K, Tedlova E, Profant M, Bucova M. Triggering receptor expressed on myeloid cells 1 and 2 in patients with chronic maxillary sinusitis. Bratisl Lek Listy 2021; 122(6): 391-395. doi: 10.4149/10.4149/BLL_2021_065 (Q4; IF = 1.564).

Urban J, Suchankova M, Ganovska M, Leksa V, Sandor F, Tedlova E, Konig B, Bucova M. The Role of CX3CL1 and ADAM17 in Pathogenesis of Diffuse Parenchymal Lung Diseases. Diagnostics (Basel) 2021; 11(6): 1074. doi: 10.3390/diagnostics11061074 (Q2; IF = 3.992).

 

2020

Buc M. Mechanisms of action of regulatory lymphocytes and a possibility to use them in the treatment of autoimmune diseases and GvH reactions. Bratisl Lek Listy 2020; 121(1): 3-7.

Buc M. MAIT bunky - ich biologický a medicínsky význam. Epidemiol Mikrobiol Imunol 2020; 69(4): 189-193.

Bucova M, Majernikova B, Durmanova V, Cudrakova D, Gmitterova K, Lisa I, Klimova E, Kluckova K, Buc M. HMGB1 as a potential new marker of disease severity in patients with multiple sclerosis. Neurol Sci 2020; 41(3): 599-604. doi: 10.1007/s10072-019-04136-3.

Frajkova Z, Tedla M, Tedlova E, Suchankova M, Geneid A. Postintubation Dysphagia During COVID-19 Outbreak - Contemporary Review. Dysphagia 2020; 35(4): 549-557. doi: 10.1007/s00455-020-10139-6.

Javor JĎurmanová VPárnická Z, Minárik G, Králová M, Pečeňák J, Vašečková B, Režnáková V, Šutovský S, Gmitterová K, Hromádka T, Peterajová Ľ, Shawkatová I. Association of CD33 rs3865444:C›A polymorphism with a reduced risk of late-onset Alzheimer’s disease in Slovaks is limited to subjects carrying the APOE ε4 allele. Int J Immunogenet 2020; 47(5): 397-405. doi: 10.1111/iji.12489.

Kluckova K, Kozak J, Szaboova K, Rychly B, Svajdler M, Suchankova M, Tibenska E, Filova B, Steno J, Matejcik V, Homolova M, Bucova M. TREM-1 and TREM-2 Expression on Blood Monocytes Could Help Predict Survival in High-Grade Glioma Patients. Mediators Inflamm 2020; 2020: 1798147. doi: 10.1155/2020/1798147.

Mravec B, Horvathova L, Hunakova L. Neurobiology of Cancer: the Role of β-Adrenergic Receptor Signaling in Various Tumor Environments. Int J Mol Sci 2020; 21(21): 7958. doi: 10.3390/ijms21217958.

Shawkatová I, Bojtárová E, Kováčová M, Klučková K, Kušíková M, Mistrík M, Homolová M. Individual HLA alleles and risk of graft-versus-host disease after haematopoietic stem cell transplantation from HLA-identical siblings. Biologia 2020; 75: 2045-2052.

Shawkatová IJavor JPárnická Z, Minárik G, Vašečková B, Králová M, Režnáková V, Ďurmanová V. Impact of APOE gene variants on risk of Alzheimer’s disease, age at onset and cognitive decline. Act Nerv Super Rediviva 2020; 62(2): 80-86.

Suchankova M, Urban J, Ganovska M, Tibenska E, Szaboova K, Tedlova E, Sandor F, Majer I, Bobovcak M, Jonner I, Konig B, Bucova M. TREM-1 and TREM-2 Expression on CD14+ Cells in Bronchoalveolar Lavage Fluid in Pulmonary Sarcoidosis and Hypersensitivity Pneumonitis in the Context of T Cell Immune Response. Mediators Inflamm 2020; 2020: 9501617. doi: 10.1155/2020/9501617.

 

2019

Buc M. Regulačné T- a B-lymfocyty za fyziologických a patologických podmienok. Alergie 2019; 21(3): 164-170.

Buc M. Heterogenita lymfocytov ako ústredných operačných jednotiek imunitného systému. Vnitř Lék 2019; 65(2): 86-97.

Bucova M, , Durmanova V, Cudrakova D, Blazickova S, Gmitterova K, Klimova E, Lisa I, Kluckova K, Majernikova B. Decreased plasma levels of 25(OH)D in multiple sclerosis patients. Correlation with disease severity expressed by EDSS, MSSS, progression index and Herbert’s scale severity grade. Bratisl Lek Listy 2019; 120(10): 723-729.

Čierny D, Michalik J, Dubovan P, Škereňová M, Javor J, Kurča E, Dobrota D, Lehotský J. The association of rs703842 variants in CYP27B1 with multiple sclerosis susceptibility is influenced by the HLA-DRB1*15:01 allele in Slovaks. J Neuroimmunol 2019; 330: 123-129.

Durmanova V, Bandzuchova H, Zilinska Z, Tirpakova J, Kuba D, Buc M, Polakova K. Association of HLA-G Polymorphisms in the 3’UTR Region and Soluble HLA-G with Kidney Graft Outcome. Immunol Invest 2019; 48(6): 644-658.

Durmanova VParnicka ZJavor J, Cserkoova A, Copikova-Cudrakova D, Lisa I, Peterajova L, Bucova M, Shawkatova I. Association of MMP9 polymorphism with clinical findings in Slovak multiple sclerosis patients. Act Nerv Super Rediviva 2019; 61(1): 12-18.

El-Hassoun O, Maruscakova L, Valaskova Z, Bucova M, Polak S, Hulin I. Artificial intelligence in service of medicine. Bratisl Lek Listy 2019; 120(3): 218-222.

Olejarova M, Dobisova A, Suchankova M, Tibenska E, Szaboova K, Koutun J, Vlnieskova K, Bucova M. Vitamin D deficiency - a potential risk factor for sepsis development, correlation with inflammatory markers, SOFA score and higher early mortality risk in sepsis. Bratisl Lek Listy 2019; 120(4): 284-290.

Stuchlíková M, Hlavatý T, Ďuriš F, Javor J, Krajčovičová A, Kuba D, Šoltýs K, Drahovská H, Turňa J, Stuchlík S. The relationship between selected VDR gene polymorphisms and susceptibility to inflammatory bowel disease in Slovak population. Biologia 2019; 74: 573-581. 

Shawkatová IJavor JPárnická Z, Minárik G, Vašečková B, Králová M, Pečeňák J, Režnáková V, Filipčík P, Ďurmanová V. ICAM1 gene polymorphism in late-onset Alzheimer’s disease. Biologia 2019; 74: 1531-1538.

Zdimalova M, Maruscakova L, Bucova M, Sova O, Kopani M. Analyses of tumor cells by mathematical models. Bratisl Lek Listy 2019; 120(9): 650-657. 

 

2018

Buc M. New biological agents in the treatment of multiple sclerosis. Bratisl Lek Listy 2018; 119(4): 191-197.

Buc M. Súčasné a perspektívne biologiká a malé molekuly v liečbe idiopatických zápalových chorôb čreva. Vnitř Lék 2018; 64(3): 280-289.

Bucová MKlučková KBuc M. Mechanizmy imunitného systému v boji proti nádorom a príčiny ich zlyhania. Onkológia (Bratisl) 2018; 13(2): 87-93.

Čierny D, Lehotský J, Kantorová E, Sivák Š, Javor J, Kurča E, Dobrota D, Michalik J. The HLA-DRB1 and HLA-DQB1 alleles are associated with multiple sclerosis disability progression in Slovak population. Neurol Res 2018; 40(7): 607-614.

Durmanova VParnicka ZJavor J, Minarik G, Vrazda L, Vaseckova B, Gmitterova K, Kralova M, Pecenak J, Filipcik P, Shawkatova I. A Novel Association of Polymorphism in the ITGA4 Gene Encoding the VLA-4 α4 Subunit with Increased Risk of Alzheimer's Disease. Mediators Inflamm 2018; 2018: 7623823. 

Javor JShawkatová IĎurmanová VPárnická Z, Čierny D, Michalik J, Čopíková-Cudráková D, Smahová B, Gmitterová K, Peterajová Ľ, Bucová M. TNFRSF1A polymorphisms and their role in multiple sclerosis susceptibility and severity in the Slovak population. Int J Immunogenet 2018; 45(5): 257-265.

Jeseňák M, Petrisková J, Kapustová L, Repko M, Bánovčin P, Buc M. Imunoglobulín D v zdraví a chorobe. Klinická imunológia a alergológia 2018; 28(1): 4-7.

Suchankova M, Durmanova V, Tibenska E, Tedlova E, Majer I, Novosadova H, Demian J, Tedla M, Bucova M. High mobility group box 1 protein in bronchoalveolar lavage fluid and correlation with other inflammatory markers in pulmonary diseases. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2018; 35(3): 268-275.

 

2017

Buc M. Idiopatické zápalové myopatie - súčasný pohľad na genetickú determináciu, imunopatogenézu a biologickú liečbu. Rheumatologia 2017; 31(1): 5-11.

Buc M. Charakteristika a funkcia ILC-buniek človeka za fyziologických a patologických okolností. Alergie (Praha) 2017; 19(1): 24-30.

Buc M. Crohnova choroba a ulcerózna kolitída - súčasný pohľad na genetickú determináciu, imunopatogenézu a biologickú liečbu. Epidemiol Mikrobiol Imunol 2017; 66(4): 189-197.

Durmanova V, Drobny J, Shawkatova I, Dlhopolcek J, Bucova M. Analysis of HLA-G gene polymorphisms in Slovak women with pre-eclampsia. Bratisl Lek Listy 2017; 118(9): 517-522.

Klučková K, Makohusová M, Baníková K, Kaiserová E, Šidlová H, Kokavec M, Kolenová A. Malígne nádory kostí u detí. Pediatr Prax 2017; 18(1): 8-12.

Madaric J, Valachovicova M, Paulis L, Pribojova J, Mateova R, Sebekova K, Postulkova L, Madaricova T, Bucova M , Mistrik M, Vulev I. Improvement in asymmetric dimethylarginine and oxidative stress in patients with limb salvage after autologous mononuclear stem cell application for critical limb ischemia. Stem Cell Res Ther 2017; 8(1): 165.

Shawkatová IJavor JPárnická ZBucová M, Čopíková-Cudráková D, Michalík J, Gmitterová K, Čierny D, Buc MĎurmanová V. Analysis of ICAM1 gene polymorphism in Slovak multiple sclerosis patients. Folia Microbiol (Praha) 2017; 62(4): 287-293.

 

2016

Buc M , Rovenský J. Imunologická syndromológia autoimunitných chorôb (SLE, systémová skleróza, dermatomyozitída/polymyozitída). Česká revmatologie 2016; 24(3): 96-97.

Buc M. Juvenilná idiopatická artritída - súčasný pohľad na jej patogenézu, genetickú determináciu a biologickú liečbu. Rheumatologia 2016; 30(1): 1-6.

Čierny D, Michalik J, Škereňová M, Kantorová E, Sivák Š, Javor J, Kurča E, Dobrota D, Lehotský J. ApaI, BsmI and TaqI VDR gene polymorphisms in association with multiple sclerosis in Slovaks. Neurol Res 2016; 38(8): 678-684.

Ďurmanová V, Bandžuchová H, Žilinská Z, Tirpáková J, Kuba D, Buc M, Poláková K. Impact of HLA-G 14bp polymorphism and soluble HLA-G level on kidney graft outcome. Open Life Sciences 2016; 11(1): 372-379.

Madaric J, Klepanec A, Valachovicova M, Mistrik M, Bucova M, Olejarova I, Necpal R, Madaricova T, Paulis L, Vulev I. Characteristics of responders to autologous bone marrow cell therapy for no-option critical limb ischemia. Stem Cell Res Ther 2016; 7(1): 116.

Tedla M, Chakrabarti S, Suchankova M, Weickert MO. Voice outcomes after thyroidectomy without superior and recurrent laryngeal nerve injury: VoiSS questionnaire and GRBAS tool assessment. Eur Arch Otorhinolaryngol 2016; 273(12): 4543-4547.

 

2015

Buc M. Liečba autoimunitných chorôb regulačnými T-lymfocytmi. Rheumatologia 2015; 29(3): 63-68.

Bucova MSuchankova M, Tibenska E, Majer I, Novosadova H, Urban S. Diagnostic value of TREM-1 and TREM-2 expression in bronchoalveolar lavage fluid in sarcoidosis and other lung diseases. Bratisl Lek Listy 2015; 116: 707-713.

Bucova MSuchankova M, Tibenska E, Tedlova E, Demian J, Majer I, Novosadova H, Tedla M. TREM-2 Receptor Expression Increases with 25(OH)D Vitamin Serum Levels in Patients with Pulmonary Sarcoidosis. Mediators Inflamm 2015; 2015: 181986.

Ďurmanová V, Shawkatová I, Javor J, Párnická Z, Čopíková-Cundráková D, Turčáni P, Lisá I, Gajdošechová B, Buc M, Bucová M. VLA4 Gene Polymorphism and Susceptibility to Multiple Sclerosis in Slovaks. Folia Biol (Praha) 2015; 61: 8-13.

Horvathova L, Tillinger A, Sivakova I, Mikova L, Mravec B, Bucova M. Chemical sympathectomy increases neutrophil-to-lymphocyte ratio in tumor-bearing rats but does not influence cancer progression. J Neuroimmunol 2015; 278: 255-261.

Javor J, Párnická Z, Michalik J, Čopíková-Cudráková D, Shawkatová I, Ďurmanová V, Gmitterová K, Klímová E, Bucová M, Buc M. The +190 G/A (rs1799864) polymorphism in the C-C chemokine receptor 2 (CCR2) gene is associated with susceptibility to multiple sclerosis in HLA-DRB1*15:01-negative individuals. J Neurol Sci 2015; 349: 138-142.

Kantárová D, Prídavková D, Ságová I, Vrlík M, Mikler J, Buc M. Genetický a molekulový podklad vývoja autoimunitného diabetes mellitus. Epidemiol Mikrobiol Imunol 2015; 64(3): 121-129.

Michalik J, Čierny D, Kantorová E, Kantárová D, Javor JPárnická Z, Kurča E, Dobrota D, Lehotský J. The association of HLA-DRB1 and HLA-DQB1 alleles with genetic susceptibility to multiple sclerosis in the Slovak population. Neurol Res 2015; 37(12): 1060-1067.

Patente TA, Monteiro MB, Vieira SM, Rossi da Silva ME, Nery M, Queiroz M, Azevedo MJ, Canani LH, Parisi MC, Pavin EJ, Mainardi D, Javor J, Velho G, Coimbra CN, Corrêa-Giannella ML. Linkage disequilibrium with HLA-DRB1-DQB1 haplotypes explains the association of TNF-308G>A variant with type 1 diabetes in a Brazilian cohort. Gene 2015; 568: 50-54.

Suchankova M, Paulovicova E, Paulovicova L, Majer I, Tedlova E, Novosadova H, Tibenska E, Tedla M, Bucova M. Increased antifungal antibodies in bronchoalveolar lavage fluid and serum in pulmonary sarcoidosis. Scand J Immunol 2015; 81: 259-264.

Svecova D, Parnicka Z, Pastyrikova L, Urbancek S, Luha J, Buc M. HLA-DRB1* and DQB1* alleles are associated with disease severity in patients with pemphigus vulgaris. Int J Dermatol 2015; 54: 168-173.

 

2014

Babinská K, Bucová M, Ďurmanová V, Lakatošová S, Jánošíková D, Bakoš J, Hlavatá A, Ostatníková D. Increased plasma levels of the high mobility group box 1 protein (HMGB1) are associated with a higher score of gastrointestinal dysfunction in individuals with autism. Physiol Res 2014; 63(Suppl 4): S613-618.

Buc M. Sjögrenov syndróm - súčasný pohľad na imunopatogenézu, genetickú determináciu a biologickú liečbu. Rheumatol 2014; 28: 45-50.

Ďurmanová V, Drobný J, Sapák M, Bucová M, Buc M. Analýza polymorfizmov v géne pre HLA-G a ich využitie v diagnostike preeklampsie. Klin Imunol Alergol 2014; 24: 4-8.

Javor J, Králinský K, Sádová E, Červeňová O, Bucová M, Olejárová M, Buc M, Liptáková A. Association of interleukin-10 gene promoter polymorphisms with susceptibility to acute pyelonephritis in children. Folia Microbiol (Praha) 2014; 59: 307-313.

Rajčáni J, Szenthe K, Durmanová V, Tóth A, Asványi B, Pitlik E, Stipkovits L, Szathmary S, Epstein-Barr virus (HHV-4) inoculation to rabbits by intranasal and oral routes results in subacute and/or persistent infection dissimilar to human disease. Intervirology 2014; 57: 254-269.

Sapák M, Chreňová S, Tirpáková J, Žilinská Z, Ďurmanová V, Shawkatová I, Jakuš V, Kuba D, Buc M. Donor non-specific MICA antibodies in renal transplant patients. Immunobiology 2014; 219: 109-112.

 

2013

Buc M. Role of regulatory T cells in pathogenesis and biological therapy of multiple sclerosis. Mediators Inflamm 2013; 2013: 963748.

Dzurilla M, Vrlík M, Homolová M, Buc M. No association between bronchial asthma and HLA-DRB1, -DQB1 alleles in the Slovak population. Bratisl Lek Listy 2013; 114: 93-95.

Durmanova V, Homolova M, Drobny J, Shawkatova I, Buc M. Role of HLA-G and other immune mechanisms in pregnancy. Cent Eur J Biol 2013; 8: 226-239.

Javor J, Dzurilla M, Vrlík M, Suchánková M, Bucová M, Buc M. Asociácia polymorfizmov v géne pre transformujúci rastový faktor-β1 s atopickou asthma bronchiale. Alergie 2013; 15: 9-14.

Párnická Z, Švecová D, Javor J, Shawkatová I, Buc M. High susceptibility to pemphigus vulgaris due to HLA-DRB1*14:54 in the Slovak population. Int J Immunogenet 2013; 40: 471-475.

Shawkatová I, Javor J, Párnická Z, Kozub P, Zilínková M, Frey P, Ferenčík S, Buc M. HLA-C, DRB1 and DQB1 alleles involved in genetic predisposition to psoriasis vulgaris in the Slovak population. Folia Microbiol (Praha) 2013; 58: 319-324.

Suchankova M, Bucova M, Tibenska E, Demian J, Majer I, Novosadova H, Tedlova E, Durmanova V, Paulovicova E. sTREM-1 in bronchoalveolar lavage fluid in patients with pulmonary sarcoidosis, effect of smoking and inflammation. Bratisl Lek Listy 2013; 114: 702-707.

Suchankova M, Bucova M, Tibenska E, Tedlova E, Demian J, Majer I, Novosadova H, Tedla M, Paulovicova E, Kantarova D. Triggering receptor expressed on myeloid cells-1 and 2 in bronchoalveolar lavage fluid in pulmonary sarcoidosis. Respirology 2013; 18: 455-462.

 

2012

Buc M, Dzurilla M. Populácie prirodzených imunitných buniek. Alergie 2012; 14: 41-44.

Bucova MSuchankova M, Dzurilla M, Vrlik M, Novosadova H, Tedlova E, Urban S, Hornakova E, Seligova M, Durmanova V, Penz P, Javor J, Paulovicova E. Inflammatory marker sTREM-1 reflects the clinical stage and respiratory tract obstruction in allergic asthma bronchiale patients and correlates with number of neutrophils. Mediators Inflamm 2012; 2012: 628754.

Ďurmanová V, Dzurilla M, Vrlík M, Suchánková M, Buc M, Bucová M. HLA-G polymorfizmus a astma bronchiale. Alergie 2012; 14: 180-184.

Javor JBucova M, Cervenova O, Kralinsky K, Sadova E, Suchankova M, Liptakova A. Genetic variations of interleukin-8, CXCR1 and CXCR2 genes and risk of acute pyelonephritis in children. Int J Immunogenet 2012; 39: 338-345.

Kantárová D, Buc M, Linceni M, Vrlík M. Možnosti liečby autoimunitného DM monoklonovými protilátkami. Slov Lekár 2012; 22: 3-9.

Kantárová D, Vrlík M, Buc M. Genetic determination and immunopathogenesis of type 1 diabetes mellitus in humans. Acta Med Mart 2012; 12: 19.

Lietava J, Vohnout B, Penz P, Kuka P, Bucova M, Kosmalova V, Atalay M. Relationship of self-reported exercise tolerance with inflammatory markers in women with stable ischemic heart disease. Neuro Endocrinol Lett 2012; 33 Suppl 2: 50-54.

Naglova H, Bucova M. HMGB1 and its physiological and pathological roles. Bratisl Lek Listy 2012; 113: 163-171.

 

2011

Buc M, Kantárová D. Vzorkové receptory a autozápalové choroby. Slov Lekár 2011; 21: 225-231.

Durmanová V, Tirpakova J, Stuchlikova M, Shawkatova I, Kuba D, Sapak MBuc M. Characterization of MICA gene polymorphism of HLA complex in the Slovak population. Ann Hum Biol 2011; 38: 570-576.

Kantárová D, Buc M. T-lymfocyty, ich subpopulácie, biologický význam a účasť v imunopatologických procesoch. Interná Med 2011; 11: 541-544.

 

2010

Buc M. Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex. Neurol 2010; 5: 112-114.

Buc M, Dzurilla M. γδ T-lymfocyty a NKT-bunky - charakteristika a biologický význam. Klin Imunol Alergol 2010; 20: 9-14.

Javor J, Chmurova N, Parnicka Z, Ferencik S, Grosse-Wilde H, Buc M, Svecova D. TNF-alpha and IL-10 gene polymorphisms show a weak association with pemphigus vulgaris in the Slovak population. J Eur Acad Dermatol Venereol 2010; 24: 65-68. 

Javor J, Ferencik S, Bucova M, Stuchlikova M, Martinka E, Barak L, Strbova L, Grosse-Wilde H, Buc M. Polymorphisms in the genes encoding TGF-β1, TNF-α, and IL-6 show association with type 1 diabetes mellitus in the Slovak population. Arch Immunol Ther Exp(Warsz) 2010; 58: 385-393.

Kuka P, Bucova M, Penz P, Paulovicova E, Blazicek P, Atalay M, Lietava J. HSP60, oxidative stress parameters and cardiometabolic risk markers in hypertensive and normotensive Slovak females. Bratisl Lek Listy 2010; 111: 527-534.

Párnická Z, Rakovan N, Švecová D, Buc M. Asociácia HLA-DR a -DQ aliel s pemphigus vulgaris v slovenskej populácii. Čes-slov Derm 2010; 85: 148-152.

Penz P, Bucova M, Lietava J, Blazicek P, Paulovicova E, Mrazek F, Bernadic M, Buckingham TA, Petrek M. MCP-1 -2518 A/G gene polymorphism is associated with blood pressure in ischemic heart disease asymptomatic subjects. Bratisl Lek Listy 2010; 111: 420-425.

Repiská V, Shawkatová I, Bohmer D, Hatzibougias D, Sisovský V, Danihel L. Gestational choriocarcinoma analyzed by polymerase chain reaction amplification of polymorphic VNTR and human leukocyte antigen regions. Int J Gynecol Obstet 2010; 110: 152-154.

Shawkatová I,  Javor J, Párnická Z, Vražda Ľ, Novák M, Buc M. No association between cytokine gene polymorphism and risk of Alzheimer´s disease in Slovaks. Acta Neurobiol Exp (Wars) 2010; 70: 303-307. 

Monografie, učebnice, skriptá a kapitoly v knihách

Zoznam najvýznamnejších publikácií pracovníkov ústavu od roku 2000

 

 

Buc M. Imunológia. Bratislava; Veda, 2001, 464 s.

Buc M. Autoimunita a autoimunitné choroby. Bratislava; Veda, 2005, 500 s.

Buc M, Bucová M. Základná a klinická imunológia pre ošetrovateľstvo a iné nelekárske odbory. 1. vyd. Bratislava; Univerzita Komenského v Bratislave, 2006, 336 s. 

Buc M. Basic and Clinical Immunology. Bratislava; Univerzita Komenského v Bratislave, 2008, 2011, 2014, 305 s.

Buc M. Základná a klinická imunológia. Bratislava; Univerzita Komenského v Bratislave, 2009, 608 s.

Buc M. Základná a klinická imunológia pre študentov zubného lekárstva. Bratislava; Univerzita Komenského v Bratislave, 2010, 342 s.

Buc M. Základná a klinická imunológia. Bratislava; Veda, 2012, 832 s.

Buc M, Javor J. Basic and Clinical Immunology for MPH Students. In: Krčméry V, Buc M. Basics of Clinical Microbiology and Immunology for MPH Students. Bratislava; Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, 264 s.

Buc M. Autoimunita a autoimunitné choroby. 2. prepracované vydanie. Bratislava; Veda, 2016, 667 s.

Buc M, Javor J. Basic and Clinical Immunology for Dentistry Students. Bratislava; Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, 324 s.

Buc M. Basic and Clinical Immunology. 4th revised edition. Bratislava; Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, 554 s.

Buc M. Imunológia - možnosti využitia nových poznatkov v diagnostike a liečbe. In: Ďuriš I, Hulín I, Bernadič M, eds. Princípy internej medicíny: 1. Bratislava; SAP, 2001, 81–111.

Buc M, Rovenský J. Reumatoidná artritída. In: Hulín I, ed. Patologická fyziológia. Bratislava; SAP, 2003, 1312–1320.

Buc M, Rovenský J. Systémový lupus erythematosus. In: Hulín I, ed. Patologická fyziológia. Bratislava; SAP, 2003, 1320–1333.

Buc M. Autoimunita a endokrinný systém. In: Langer P, ed. Endokrinológia. Bratislava; Veda, 2004, 36–44.

Buc M, Rovenský J. Tuberculosis and SLE-like symptoms as a complication of biological anti-TNF therapy. In: Shoenfeld Y, Rose NR, eds. Infection and autoimmunity. Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney; Elsevier, 2004, 623–628.

Buc M. Imunologické a imunogenetické aspekty transplantácie tkanív a orgánov. In: Siman J, ed. Princípy chirurgie: 1. Bratislava; SAP, 2007, 811-843. 

Buc M. Fyziológia imunitného systému. In: Javorka K, ed. Lekárska fyziológia. Martin; Osveta, 2001, 2006, 2009, 2014, 2021, 75-119. 

Buc M, Rovenský J. Zápal a reumatické choroby. In: Ferenčík M et al. Zápal - fundamentálny princíp vzniku chorôb. Bratislava; Balneotherma, 2009, 312-323.

Buc M. Autoimunitné a zápalové procesy indukované adjuvanciami - ASIA-syndróm. In: Kiňová S, Hulín I, eds. Interná medicína. Bratislava; ProLitera, 2013, 1093-1095.

Buc M. Imunitný systém a vnútorné choroby. In: Kiňová S, Hulín I, eds. Interná medicína. Bratislava; ProLitera, 2013, 55-93.

Buc M. Vlastnosti imunitného systému. In: Liptáková A a kol. Lekárska mikrobiológia. Bratislava; Herba, 2019, 157-173.

Buc M. Imunitná odpoveď na mikroorganizmy. In: Liptáková A a kol. Lekárska mikrobiológia. Bratislava; Herba, 2019, 174-186.

Buc M. Aktívna a pasívna imunizácia. In: Liptáková A a kol. Lekárska mikrobiológia. Bratislava; Herba, 2019, 187-193.

Bucová M. Cytokíny. In: Matejička F, Blažíčková S, Bošák V, eds. Imunológia pre poslucháčov FZSP. Trnava; SAP, 2004, 27–47. 

Bucová M. Fagocytóza. In: Matejička F, Blažíčková S, Bošák V, eds. Imunológia pre poslucháčov FZSP. Trnava; SAP, 2004, 104–120. 

Bucová M. Komplement. In: Matejička F, Blažíčková S, Bošák V, eds. Imunológia pre poslucháčov FZSP. Trnava; SAP, 2004, 89–100. 

Bucová M. Zápal. In: Matejička F, Blažíčková S, Bošák V, eds. Imunológia pre poslucháčov FZSP. Trnava; SAP, 2004, 120–131. 

Bucová M. Regulačné T-bunky a autoimunita. In: Rovenský J a kol., eds. Reumatológia v teórii a v praxi VI. Martin; Osveta, 2004, 111–115. 

Bucová M. Úloha cytokínov v iniciálnom procese rozvoja autoimunity – polarizácia TH1/TH2. In: Rovenský J a kol., eds. Reumatológia v teórii a v praxi VI. Martin; Osveta, 2004, 101–109. 

Bucová M. Zápal a sepsa. In: Ferenčík M et al. Zápal - fundamentálny princíp vzniku chorôb. Bratislava; Balneotherma, 2009, 234-245.

Bucova M. Inflammation and genetics of inflammation in cardiovascular diseases. In: Piscione F, ed. Angina pectoris. Rijeka; InTech, 2011, 1-34.

Bucová M. Kardiovaskulárne komplikácie indukované cytokínmi. In: Mladosievičová B et al., ed. Kardioonkológia. Bratislava; SAP, 2012, 89-94.

Hruškovič I, Buc M, Bucová M, Hruškovič B. Imunitný systém. In: Kresánek J, Furková K a kol., eds. Dorastové lekárstvo. 1. slov vydanie. Martin; Osveta, 2006, 133–136.

Gbelcová H, Repiská V, Shawkatová I: Nukleové kyseliny a proteíny. Analytické metódy a postupy. Bratislava; Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, 316 s. 

Sapák M a kolektív autorov. Vyšetrovacie metódy v imunológii. Bratislava; Univerzita Komenského v Bratislave, 2011, 190 s.

Rovenský J, Bucová M. Autoimunita. In: Matejička F, Blažíčková S, Bošák V, eds. Imunológia pre poslucháčov FZSP. Trnava; SAP, 2004, 154–157.

Shawkatová I and coauthors. Laboratory methods in immunology. Bratislava; Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, 128 s.