Anatómia, histológia a embryológia

Vedúci učiteľ : 

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.

Ústav histológie a embryológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Sasinkova 4, Bratislava

email : ivan.vargafmed.uniba.sk;

 

Učitelia profilových predmetov :

prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.

doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH

doc. MUDr. Zora Haviarová, PhD.

RNDr. Marianna Danková, PhD.

 

Študijný poradca študijného programu : 

RNDr. Marianna Danková, PhD. email: marianna.dankovafmed.uniba.sk, (osobné stretnutie po dohode e-mailom) 

 

Ďalší potencionálni školitelia doktorandov:

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD., prof. MUDr. Štefan Polák, CSc., doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH, doc. MUDr. Zora Haviarová, PhD., RNDr. Marianna Danková, PhD., doc. RNDr. Peter Weismann, PhD., MVDr. Ján Líška, PhD., prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD., doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.

Miesta uskutočňovania študijného programu :

Sídlo Lekárskej fakulty UK a súčasti Lekárskej fakulty UK v Bratislave, vrátane klinických pracovísk, ktoré sú súčasťou univerzitných nemocníc zabezpečujúcich vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave, s ktorými má fakulta uzatvorené „Zmluvy o praktickej výučbe“ (Univerzitná Nemocnica Bratislava, Národný ústav detských chorôb, Univerzitná Nemocnica milosrdných bratov, Onkologický ústav sv. Alžbety, Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb)

 

Udeľovaný akademický titul: doktor ("philosophiae doctor", v skratke "PhD")

 

Jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje: slovenský a anglický

 

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: štyri roky (denná forma), päť rokov (externá forma)

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

Anatómia, histológia a embryológia sa rozrastajú s rozvojom biologických a lekárskych vied podobne ako všetky ďalšie teoretické odbory lekárskeho štúdia, a preto musí aj študijný plán reagovať na neustále sa zväčšujúci rozsah poznatkov. Dnešná anatómia, histológia a embryológia sa zaoberá štúdiom ľudského tela od expresie génov až po makroskopické hľadisko, a prináša nové poznatky o funkcii, stavbe a vývine orgánov. Predmety študijného plánu zahŕňajú okrem anatómie, histológie a embryológie celý rad predmetov z príbuzných odborov. Obsahovo a tematicky s anatómiou, histológiou a embryológiou súvisia patologická anatómia, fyziológia, patologická fyziológia, a lekárske neurovedy. Cieľom výučby týchto predmetov je nielen získavanie exaktných medicínskych vedomostí z uvedených odborov ale predovšetkým vedenie študenta k ich aplikácií v konkrétnych klinických situáciách v zmysle ich analýzy a komplexnej syntézy.

Absolvent doktorandského štúdia má poznatky založené na súčasnom stave vedeckého poznania v odbore Anatómia, histológia a embryológia, ovláda vedecké metódy výskumu živej prírody s orientáciou na štúdium stavby a  štruktúry organizmov so zameraním na človeka - celého tela organizmu in toto a jeho súčastí, t. j. orgánových sústav, orgánov, tkanív, buniek, bunkových organel, makromolekúl stavebných a funkčných súčastí tkanív a buniek, pričom toto štúdium nie je charakterizované iba deskriptívnym prístupom, ale berie do úvahy aj funkčné aspekty a súvislosti študovaných objektov. Embryológia súčasne študuje vznik a vývoj nového jedinca, vrátane normálnych a  patologických variácií vývoja  a  medzidruhové rozdiely a podobnosti. Absolvent odboru pozná, prípadne ďalej rozvíja metódy umožňujúce výskum stavby tela organizmov, a to od molekulárnej, cez bunkovú až po makroskopickú úroveň. Tieto schopnosti nadobudol štúdiom, vedeckým bádaním a samostatnou tvorivou činnosťou v uvedenom odbore podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa.

Absolvent štúdia daného odboru má osvojené zásady a metodológiu vedeckej práce, a to od schopnosti orientácie v najnovších poznatkoch odboru, cez vedecké formulovanie problému, posúdenie etickej stránky vedeckej práce, plánovania a realizácie výskumu problému, vedeckého spracovania získaných údajov, ich interpretáciu až po ich prezentáciu, a to aj na medzinárodných fórach, a prípadné návrhy na ich aplikáciu do praxe.

Absolvent študijného odboru Anatómia, histológia a embryológia má schopnosť samostatne vedecky pracovať a prinášať vlastné riešenia problémov v danom odbore. Má schopnosti prispievať k rozvoju študijného odboru vedeckou a pedagogickou prácou. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale ich náležitá vedecká hodnota umožňuje ich klinickú aplikáciu v rôznych odboroch medicíny, ako napríklad gynekológia, reprodukčná medicína, chirurgia a ďalšie.

 

Uplatniteľnosť absolventov:

Absolventi predkladaného doktorandského študijného programu sú v súčasnosti žiadaní hlavne na pracoviskách rezortu zdravotníctva a rezortu školstva. Absolventi doktorandského štúdia sa môžu uplatniť v rámci rezortu školstva ako vysokoškolskí pedagógovia alebo vedecko-výskumní pracovníci na univerzitách so zameraním na medicínu, zdravotnícke vedy, verejné zdravotníctvo a biológiu.

Absolventi predkladaného študijného programu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ovládajú široké spektrum  vedeckých metód používaných v biomedicínskom výskume, ktoré sú schopní tvorivo aplikovať vo svojej práci a prispievať tak k rozvoju vedeckého poznania. Majú predpoklady pre úspešné uplatnenie vo vedení tímov v širokom spektre vedeckých a výskumných inštitúcií zameraných na medicínske, veterinárne alebo farmaceutické vedy, sú odborne pripravení tvorivo pracovať vo vedeckých ústavoch Slovenskej akadémie vied a to na rôznych stupňoch výskumu.

Súčasný výskum v oblasti Anatómie, histológie a embryológie možno rozdeliť do viacerých základných okruhov, z ktorých jasne vyplýva aj možnosť uplatnenia sa absolventov:

•          klinická anatómia – zavedenie mikrochirurgických techník a endoskopických postupov a rozvoj zobrazovacích metód vyžadujú nový pohľad a podrobnejšie poznatky z anatómie, ako boli v minulosti

•          vývinová biológia – spoznanie úloh signálnych molekúl a transkripčných faktorov umožňuje lepšie porozumieť vývinu jednotlivých orgánov, ale aj vzniku vrodených vývinových chýb a ďalších patologických stavov (napr.      molekulárne mechanizmy transformácie epitelu v mezenchým, čo je základný dej v ranom embryonálnom vývine, sú zodpovedné aj za metastázovanie karcinómov)

•          moderný výskum v histológii – s aplikáciou nových chemických, biologických, imunologických a fyzikálnych metód do výskumu, ako napríklad imunohistochémia, prvková (EDAX) analýza tkanív, metódy in vitro kultivácie    buniek a tkanív alebo stále sa zdokonaľujúce metódy elektrónovej mikroskopie

•          klinická embryológia a reprodukčná medicína – klinická embryológia je odbor, ktorý pracuje s oocytmi, spermiami a embryami mimo tela s cieľom oplodnenia ženy – liečba neplodnosti. Tento moderný odbor v dnešnej        dobe ale zahŕňa oveľa viac, a to aj skladovanie (kryoprezerváciu) pohlavných buniek a embryí, ako aj genetické vyšetrenia pred implantáciou embrya

 

 

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi:

Pre potreby hodnotenia kvality predkladaného študijného programu bol vybraným zamestnávateľom zaslaný dotaz, aby sa vyjadrili k potrebe zachovania predkladaného doktorandského študijného programu. Doručené listy sú k dispozícii na nahliadnutie na Oddelení vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.