Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov LF UK

ÚLTCJ zabezpečuje vyúčbu latinskej lekárskej terminológie v 1. ročníku všeobecného lekárstva, zubného lekárstva (vrátane štúdia v angličtine) a medziodborového štúdia (biomedicína). Výučba je zameraná na osvojenie si gramatických pravidiel a princípov slovotvorby nevyhnutných pre štúdium medicíny a lekársku prax.

Výučba anglického jazyka sa realizuje v 2. ročníku všeobecného lekárstva a zubného lekárstva (nemeckého jazyka vo 4. a 5. ročníku) a je zameraná na rozvíjanie odborného lekárskeho prejavu v jeho písomnej a ústnej forme.

Vyučujúci cudzích jazykov vedú odborné jazykové semináre pre doktorandské štúdium. Pedagogickí pracovníci ÚLTCJ sa podieľajú na výbere študentov, ktorí majú záujem o študijné pobyty a stáže v zahraničí, preverovaním znalostí z cudzieho jazyka (angličtina, nemčina).

Pracovisko permanentne rozvíja kontakty s domácimi i zahraničnými partnermi
a inštitúciami. Členovia ústavu sa taktiež aktívne zúčastňujú učiteľských mobilít v rámci Erasmus+ programu.

Pedagógovia sa venujú výskumnej činnosti, tvorbe učebných materiálov, odborných publikácií, učebníc a skrípt zameraných na odbornú cudzojazyčnú prípravu študentov medicíny a poskytujú konzultácie v oblasti odbornej cudzojazyčnej komunikácie a odbornej terminológie. Aktívne sa zúčastňujú na domácich a zahraničných konferenciách, kde prezentujú výsledky svojej vedeckej činnosti.

HISTÓRIA ÚLTCJ

História Ústavu lekárskej terminológie a cudzích jazykov LF UK siaha do roku 1953. V tomto roku bola založená Celouniverzitná katedra cudzích jazykov. O desať rokov neskôr sa táto centralizovaná inštitúcia pretransformovala na samostatné katedry jazykov, pričom oddelenia jazykov LF a FaF UK jestvovali pod spoločným vedením až do r. 1981. Po 7 rokoch spoločnej existencie v rámci rektorátneho zoskupenia cudzích jazykov došlo k opätovnému rozdeleniu na samostatné pracoviská. Významným momentom sa stal rok 1991, keď sa na Lekárskej fakulte UK vytvorila katedra jazykov, ktorá jestvovala pod názvom Ústav cudzích jazykov LF UK do 31.8.2022. Od 1.9.2022 došlo k zmene názvu pracoviska na Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov LF UK.

ODBORNÁ JAZYKOVÁ PRÍPRAVA

I. Slovenskí študenti: doktorské štúdium – všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo

1. Výučba latinskej lekárskej terminológie:

 • študenti LF UK VL 1. ročník ZS HK a LS skúška
 • študenti LF UK ZL 1. ročník ZS HK a LS skúška
 • študenti medziodborového štúdia  –  biomedicínska fyzika (MFF UK FTVŠ), 1. roč. ZS skúška

 

2. Výučba cudzích jazykov (anglický) zameraná na perspektívne študijné a profesionálne potreby:

 • VL – 2. ročník ZS  –  HK, LS – skúška
 • ZL – 2. ročník ZS – HK, LS – skúška

 

3. Výučba nemeckého jazyka pre študentov VL, 4. a 5. ročník ako povinne voliteľný predmet ZS – HK, LS –  HK.

 

II. Zahraniční študenti študujúci v anglickom programe  –  všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo

1. Výučba latinskej lekárskej terminológie:

 • študenti LF UK VL 1. ročník ZS HK a LS skúška
 • študenti LF UK ZL 1. ročník ZS HK a LS skúška


2. Výučba slovenského jazyka ako cudzieho jazyka  –  1. – 5. semester, skúška po 5. semestri

 

III. Doktorandské štúdium

Odborná jazyková príprava doktorandov LF UK (anglický jazyk)  –  1- alebo 2-semestrová, prípadne formou individuálnych konzultácií. Záverečná skúška pred komisiou.

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Vedeckovýskumná a publikačná činnosť ÚLTCJ LF UK sa zameriava na nasledovné tematické okruhy:

 

 • Terminologický výskum súčasnej a historickej lekárskej odbornej lexiky.
 • Lexikologická analýza antickej odbornej spisby z oblasti medicíny.
 • Didakticko-metodické aspekty vyučovania anglického a nemeckého jazyka ako prostriedku odbornej komunikácie.
 • Výskum v oblasti vyučovania slovenského jazyka ako cudzieho jazyka.

 

Výsledkom tejto bádateľskej činnosti je publikovanie vedeckých štúdií v domácich a zahraničných odborných časopisoch.

PREDNÁŠKOVÁ A POPULARIZAČNÁ ČINNOSŤ

Pedagogickí zamestnanci ÚLTCJ sa zúčastňujú študijných návštev a pracovných pobytov na partnerských vysokých školách, recipročne pozývajú kolegov z týchto partnerských pracovísk na ÚLTCJ. Zároveň sa aktívne zúčastňujú na vedeckých konferenciách a odborných seminároch. Cieľom týchto aktivít je získavanie nových poznatkov a skúseností, nadväzovanie kontaktov pre prípadnú ďalšiu spoluprácu, ako aj ich implementácia  do svojej pedagogickej a vedeckej činnosti.

 

Aktivity v roku 2024

Mgr. Petra Červeňová

 • účasť na konferencii 18th IH Conference for English Teacherorganizovanej International House Bratislava dňa 17.2.2024

 

Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD.

 • aktívna účasť na Konferencii teoretických ústavov organizovanej Ústavom epidemiológie LF UK dňa 10.6.2024

Prednesený príspevok: Inovácie vo výučbe na Ústave lekárskej terminológie a cudzích jazykov

 • účasť na konferencii Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? organizovanej Katedrou anglického jazyka a literatúry PdF Trnavskej univerzity v Trnave, Inštitútom anglistiky a amerikanistiky FF Prešovskej univerzity v Prešove a občianskym združením SlovakEdu dňna 5.6.2024
 • účasť na medzinárodnom workshope Challenges of the AI in Teaching Foreign languages organizovanom Provozně ekonomickou fakultou České zemědelské univerzity v Praze, dňa 3.5.2024
 • aktívna účasť na medzinárodnom kolokviu Errare humanum est organizovanom Studia Academica Slovaca a Slovenskou jazykovednou spoločnosťou pri JUĽŠ SAV dňa 8.2.2024

Prednesený príspevok: Nie je chyba ako chyba....

 

PhDr. Tomáš Hamar, PhD. 

 • účasť na informačnom stretnutí ENLIGHT grantové výzvy organizovanom ENLIGHT a Univerzitou Komenského v Bratislave dňa 13.5.2024
 • účasť na diskusii Epidémie v histórii, súčasnosti a budúcnosti organizovanej Slovenskou akadémiu vied a Lekárskou fakultou UK v Bratislave dňa 23.4.2024
 • organizátor a účastník medzinárodného workshopu Synthesizing Language Assessment: From Theory to Practice organizovanom AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE dňa 23. 3. 2024
 • účasť na webinári Štipendiá do celého sveta organizovanom SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra dňa 21.3.2024
 • organizátor a účastník medzinárodného workshopu  Test Result Analysis organizovanom AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 8. 3. 2024
 • organizátor a účastník medzinárodného workshopu  Test Specifications organizovanom AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 1. 3. 2024
 • účasť na zasadnutí správnej rady NULTE - Network of University Language Testers in Europe organizovanom NULTE dňa 19.2.2024
 • účasť na konferencii 18th IH Conference for English Teacherorganizovanej International House Bratislava dňa 17.2.2024
 • organizátor a účastník medzinárodného workshopu Development of Assessment Grids organizovanom AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 16. 2. 2024
 • účasť na prednáške - Umelá inteligencia na UK organizovanou na Univerzite Komenského v Bratislave dňa 14.2.2024
 • organizátor a účastník medzinárodného workshopu Test Development II organizovanom AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 26. 1. 2024
 • organizátor a účastník medzinárodného workshopu Test Development I organizovanom AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 19. 1. 2024

 

Mgr. Katarína Hromadová, PhD.

 • účasť na diskusii Epidémie v histórii, súčasnosti a budúcnosti organizovanej Slovenskou akadémiu vied a Lekárskou fakultou UK v Bratislave dňa 23.4.2024
 • účasť na workshope Team based learning organizovanom Ústavom medicínskeho vzdelávania a simulácií LFUK v  Bratislave dňa 9. 2. 2024
 • účasť na online konferencii organizovanej vydavateľstvom Klett Verlag KI - Kreativ und innovativ im Deutschunterricht v dňoch 24. - 26. 1. 2024

 

PhDr. Valéria Jamrichová 

 • účasť na medzinárodnom workshope Challenges of the AI in Teaching Foreign languages organizovanom Provozně ekonomickou fakultou České zemědelské univerzity v Praze, dňa 3.5.2024
 • účasť na medzinárodnom webinári Synthesizing Language Assessment: From Theory to Practice organizovanom AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 23. 3. 2024
 • účasť na praktických cvičeniach prvej pomoci – Team based learning – resuscitácia organizovanom MUDr. Karolom Káligom CSc., Nemocnica Ružinov – ÚNB dňa 11.3. 2024
 • účasť na medzinárodnom webinári Test Result Analysis organizovanom AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 8. 3. 2024
 • účasť na medzinárodnom webinári Test Specifications organizovanom AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 1. 3. 2024
 • účasť na medzinárodnom webinári Development of Assessment Grids organizovanom AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 16. 2. 2024
 • účasť na workshope Team based learning organizovanom Ústavom medicínskeho vzdelávania a simulácií LFUK v  Bratislave dňa 9. 2. 2024
 • účasť na prednáške - Umelá inteligencia na UK organizovanou na Univerzite Komenského v Bratislave dňa 14.2.2024
 • účasť na medzinárodnom webinári Test Development II organizovanom AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 26. 1. 2024
 • účasť na medzinárodnom webinári Test Development I organizovanom AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 19. 1. 2024

 

Ing. Mgr. Erika Jurišová, PhD. 

 • účasť na prednáške - Umelá inteligencia na UK organizovanou na Univerzite Komenského v Bratislave  dňa 14.2.2024
 • účasť na online konferencii organizovanej vydavateľstvom Klett Verlag KI - Kreativ und innovativ im Deutschunterricht v dňoch 24. - 26. 1. 2024

 

PaedDr. Stanislav Kováč, PhD.

 • účasť na medzinárodnom webinári Synthesizing Language Assessment: From Theory to Practice organizovanom AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 23. 3. 2024
 • účasť na webinári Štipendiá do celého sveta organizovanom SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra dňa 21.3.2024
 • účasť na medzinárodnom webinári Test Result Analysis organizovanom AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 8. 3. 2024
 • účasť na medzinárodnom webinári Test Specifications organizovanom AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 1. 3. 2024
 • účasť na zasadnutí správnej rady NULTE - Network of University Language Testers in Europe organizovanom NULTE dňa 19.2.2024
 • účasť na konferencii 18th IH Conference for English Teacherorganizovanej International House Bratislava dňa 17.2.2024
 • účasť na medzinárodnom Development of Assessment Grids organizovanom AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 16. 2. 2024
 • účasť na medzinárodnom webinári Test Development II organizovanom AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 26. 1. 2024
 • účasť na medzinárodnom webinári Test Development I organizovanom AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 19. 1. 2024

 

Mgr. Marína Kšiňanová, PhD.

 • účasť na konferencii 18th IH Conference for English Teacherorganizovanej International House Bratislava dňa 17.2.2024

 

Mgr. Zuzana Motešická, PhD.

 • účasť na informačnom stretnutí ENLIGHT grantové výzvy organizovanom ENLIGHT a Univerzitou Komenského v Bratislave dňa 13.5.2024
 • účasť na konferencii 18th IH Conference for English Teacherorganizovanej International House Bratislava dňa 17.2.2024
 • účasť na webinári Mgr. Eleonóry Beňovej, PhD. pod názvom EXCEL – Funkcie dátumu a vyhľadávacie funkcie organizovaného Školiacim strediskom Centra informačných technológií Univerzity Komenského v Bratislave dňa 8.2.2024
 • účasť na webinári Mgr. Eleonóry Beňovej, PhD. pod názvom EXCEL – Vzorce, adresovanie a základné funkcie organizovaného Školiacim strediskom Centra informačných technológií Univerzity Komenského v Bratislave dňa 6.2.2024
 • účasť na webinári Mgr. Eleonóry Beňovej, PhD. pod názvom EXCEL – Formátovanie v Exceli organizovaného Školiacim strediskom Centra informačných technológií Univerzity Komenského v Bratislave dňa 1.2.2024
 • účasť na webinári Mgr. Eleonóry Beňovej, PhD. pod názvom EXCEL – Aplikačné ono, bunka organizovaného Školiacim strediskom Centra informačných technológií Univerzity Komenského v Bratislave dňa 30.1.2024

 

Mgr. Ema Pavľáková, PhD.

 • účasť na workshope pod vedením doc. Imricha Nagya (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) - Automatická transkripcia historických dokumentov organizovanej Slovenskou jednotou klasických filológov dňa 24. 6. 2024
 • účasť na prednáške Dr. Laura Grestenberger (Österreichische Akademie der Wissenschaften) a Dr. Hannes Fellner (Universität Wien) - Relative Chronology and Morphosyntactic Change in Indo-European organizovanej Slovenskou jednotou klasických filológov dňa 20. 5. 2024
 • účasť na konferencii 18th IH Conference for English Teacherorganizovanej International House Bratislava dňa 17.2.2024

  

  Mgr. Zuzana Pekařová

  • účasť na medzinárodnom webinári Synthesizing Language Assessment: From Theory to Practice organizovanom AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 23. 3. 2024
  • účasť na medzinárodnom webinári Test Result Analysis organizovanom AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 8. 3. 2024
  • účasť na medzinárodnom webinári Development of Assessment Grids organizovanom AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 16. 2. 2024
  • účasť na medzinárodnom webinári Test Development I organizovanom AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 19. 1. 2024

   

  Mgr. Mária Šibalová, PhD.

  • účasť na workshope pod vedením doc. Imricha Nagya (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) - Automatická transkripcia historických dokumentov organizovanej Slovenskou jednotou klasických filológov dňa 24. 6. 2024
  • účasť na prednáške Dr. Laura Grestenberger (Österreichische Akademie der Wissenschaften) a Dr. Hannes Fellner (Universität Wien) - Relative Chronology and Morphosyntactic Change in Indo-European organizovanej Slovenskou jednotou klasických filológov dňa 20. 5. 2024
  • účasť na workshope Team based learning organizovanom Ústavom medicínskeho vzdelávania a simulácií LFUK v  Bratislave dňa 9. 2. 2024

   

  Mgr. Angela Škovierová, PhD.

  • účasť na workshope pod vedením doc. Imricha Nagya (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) - Automatická transkripcia historických dokumentov organizovanej Slovenskou jednotou klasických filológov dňa 24. 6. 2024

   

  Aktivity v roku 2023

  Ing. Janka Bábelová, PhD.

  • účasť na webinári Ecological Validity of Assessment in Education  organizovanom IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) dňa 26. 11. 2023
  • účasť na konferencii Kvalita jazykového vzdelávania na vysokých školách v Európe VIII organizovanej Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a NULTE v dňoch 5.-6.10.2023
  • účasť na workshope Mgr. Gabriely Pleschovej, PhD., MSc. a Mgr. Jany Vyškrabkovej, PhD. pod názvom CHAT GPT vo vzdelávaní organizovanom Centrom pedagogickej podpory Filozofickej fakulty UK dňa 15. 6. 2023
  • účasť na webinári Unlocking the potential of ICD-11 for chronic pain organizovanom Svetovou zdravotníckou organizáciou v spolupráci s Medzinárodnou asociáciou pre štúdium bolesti (IASP) dňa 14. 6. 2023

   

  Mgr. Petra Červeňová

  • aktívna účasť a moderácia vedeckej sekcie na konferencii Kvalita jazykového vzdelávania na vysokých školách v Európe VIII organizovanej Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a NULTE v dňoch 5.-6.10.2023

  Prednesený príspevok: Slovenčina bez stresu: Komunikácia v stomatologickej praxi pomocou audio-nahrávok

  • účasť na konferencii Preklad, tlmočenie a kultúra 2023: Viralita a izolácia v období prehlbujúcich sa rozdielov organizovanej Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave v dňoch 20.-22.9.2023
  • účasť na konferencii 17th IH Bratislava Conference for English Teachers organizovanej International House Bratislava dňa 18. 2. 2023

   

  Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD.

  • aktívna účasť a moderácia vedeckej sekcie na konferencii Kvalita jazykového vzdelávania na vysokých školách v Európe VIII organizovanej Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a NULTE v dňoch 5.-6.10.2023

  Prednesený príspevok: S(t)imulačné centrum

  • účasť na workshope Mgr. Gabriely Pleschovej, PhD., MSc. a Mgr. Jany Vyškrabkovej, PhD. pod názvom CHAT GPT vo vzdelávaní organizovanom Centrom pedagogickej podpory Filozofickej fakulty UK dňa 15. 6. 2023
  • aktívna účasť na konferencii Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? organizovanej SlovakEdu dňa 13. 6. 2023

  Prednesený príspevok: Úloha autentického videa vo vyučovaní anglického jazyka ako cudzieho jazyka

  • účasť na Konferencii teoretických ústavov LF UK organizovanej Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave v dňoch 29.-30. mája 2023

   

  PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

  • účasť na medzinárodnom workshope 24. UNIcert®-Workshop 2023 organizovanom European University Viadrina v dňoch 9. – 10. 11. 2023,
  • účasť na 94. zasadnutí výboru UNIcert® organizovanom European University Viadrina dňa 10. 11. 2023
  • vyučujúci a skúšajúci medziuniverzitného BIP projektu v rámci univerzitnej aliancie ENLIGHT (aktívne zapojené univerzity: Georg-August-Universität Göttingen, University of Bordeaux, Univerzita Komenského) Fostering Effective Online Oral Communication and Critical Thinking Skills; október 2023 – december 2023
  • organizátor a účastník medzinárodného workshopu The CEFR Companion Volume and the action-oriented approach organizovanom AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 24 . 11. 2023
  • organizátor a účastník medzinárodného workshopu Constructive alignment, curriculum design, washback effect organizovanom, AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 8. 12. 2023 
  • účasť na webinári Ecological Validity of Assessment in Education  organizovanom IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) dňa 26. 11. 2023
  • účasť na Predstavení novovzniknutého Ústavu medicínskeho vzdelávania a simulácií (ÚMVaS) organizovaného Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave dňa 26.11.2023
  • aktívna účasť na konferencii Kvalita jazykového vzdelávania na vysokých školách v Európe VIII organizovanej Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a NULTE v dňoch 5.-6.10.2023

  Prednesený príspevok: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

  • účasť na prednáške Advances in Biomaterials and 3D Printing for Regenerative Dentistry organizovanej Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave dňa 25. 9. 2023
  • účasť na workshope Dr. H.A.J. Muldera o občianskej angažovanosti vo vede organizovaný pod záštitou Aliancie ENLIGHT dňa 20. 9. 2023
  • účasť na workshope Mgr. Gabriely Pleschovej, PhD., MSc. a Mgr. Jany Vyškrabkovej, PhD. pod názvom CHAT GPT vo vzdelávaní organizovanom Centrom pedagogickej podpory Filozofickej fakulty UK dňa 15. 6. 2023
  • účasť na prezentácii vysokoškolskej učebnice doc. Mgr. Róberta Horku, PhD. pod názvom Starokresťanská latinská poézia organizovanej Slovenskou jednotou klasických filológov dňa 15. 6. 2023
  • účasť na webinári Unlocking the potential of ICD-11 for chronic pain organizovanom Svetovou zdravotníckou organizáciou v spolupráci s Medzinárodnou asociáciou pre štúdium bolesti (IASP) dňa 14. 6. 2023
  • účasť na konferencii Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? organizovanej SlovakEdu dňa 13. 6. 2023
  • aktívna účasť na Konferencii teoretických ústavov LF UK organizovanej Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave v dňoch 29.-30. mája 2023

  Prednesený príspevok: Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov - predstavenie vedecko-pedagogického profilu pracoviska

  • účasť na Dni germanistov s medzinárodnou účasťou pri príležitostí osláv 100. výročia založenia Germanistického seminára na Filozofickej fakulte UK organizovaného Filozofickou fakultou UK dňa 21. 4. 2023
  • účasť na prednáške Mgr. Jana Levická, PhD. – Mgr. Miroslav Zumrík, PhD.: Vývoj slovenskej terminológie v 20. storočí v kontexte premien česko-slovenskej jazykovej situácie organizovanej Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV dňa 14. 3. 2023 
  • účasť na prednáške a prezentácii knihy Mgr. Angely Škovierovej, PhD. pod názvom Humanista Ondrej Rochotský. Život a dielo organizovanej Slovenskou jednotou klasických filológov dňa 8. 3. 2023
  • účasť na konferencii Soft Skills Standard System organizovanej Academic Business Centrum Bratislava dňa 24. 2. 2023

    

  Mgr. Katarína Hromadová, PhD.

  • aktívna účasť na konferencii Kvalita jazykového vzdelávania na vysokých školách v Európe VIII organizovanej Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a NULTE v dňoch 5.-6.10.2023

  Prednesený príspevok: Kritériá tvorby učebníc slovenského jazyka pre zahraničných študentov

  • účasť na Predstavení novovzniknutého Ústavu medicínskeho vzdelávania a simulácií (ÚMVaS) organizovaného Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave dňa 26.11.2023

   

  Ing. Mgr. Erika Jurišová, PhD. 

  • aktívna účasť na konferencii Kvalita jazykového vzdelávania na vysokých školách v Európe VIII organizovanej Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a NULTE v dňoch 5.-6.10.2023

  Prednesený príspevok: Výhody a výzvy použitia najnovších technológií a umelej inteligencie vo výučbe jazykov v akademickom prostredí

   

  PhDr. Valéria Jamrichová

  • účasť na medzinárodnom workshope The CEFR Companion Volume and the action-oriented approach organizovanom AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 24 . 11. 2023
  • účasť na medzinárodnom workshope Constructive alignment, curriculum design, washback effect organizovanom, AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 8. 12. 2023 
  • aktívna účasť a moderácia vedeckej sekcie na konferencii Kvalita jazykového vzdelávania na vysokých školách v Európe VIII organizovanej Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a NULTE v dňoch 5.-6.10.2023

  Prednesený príspevok: Sýstém UNIcert® - Nástroj na zvyšovanie jazykovej kompetencie študentov a absolventov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

  • účasť na workshope Mgr. Gabriely Pleschovej, PhD., MSc. a Mgr. Jany Vyškrabkovej, PhD. pod názvom CHAT GPT vo vzdelávaní organizovanom Centrom pedagogickej podpory Filozofickej fakulty UK dňa 15. 6. 2023
  • účasť na prednáške Elizabeth Gollub, PhD., MPH, RD pod názvom Strategies and Practices to Facilitate Healthy Eating  organizovanej Ústavom hygieny Lekárskej fakulty UK dňa 14. 6. 2023 
  • účasť na konferencii Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? organizovanej SlovakEdu dňa 13. 6. 2023
  • účasť na Konferencii teoretických ústavov LF UK organizovanej Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave v dňoch 29.-30. 5.  2023 
  • účasť na sympóziu Improving Teaching and Learning Together organizovanej Univerzitou Palackého v Olomouci dňa 26. 1. 2023
  • účasť na troch ENLIGHT online prednáškach na tému: "Urban Health", organizovaných alianciou univerzít ENLIGHT dňa 25. 1. 2023
  • účasť na seminári IELTS Writing Exam (essay) organizovanej Cambridge University Press v spolupráci s British Council a distribúciou jazykovej literatúry Oxico dňa 20. 1. 2023

   

  PaedDr. Stanislav Kováč, PhD.

  • účasť na medzinárodnom workshope 24. UNIcert®-Workshop 2023 organizovanom European University Viadrina v dňoch 9. – 10. 11. 2023,
  • vyučujúci a skúšajúci medziuniverzitného BIP projektu v rámci univerzitnej aliancie ENLIGHT (aktívne zapojené univerzity: Georg-August-Universität Göttingen, University of Bordeaux, Univerzita Komenského) Fostering Effective Online Oral Communication and Critical Thinking Skills; október 2023 – december 2023
  • účasť na medzinárodnom workshope The CEFR Companion Volume and the action-oriented approach organizovanom AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 24 . 11. 2023
  • účasť na medzinárodnom workshope Constructive alignment, curriculum design, washback effect organizovanom, AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 8. 12. 2023 
  • účasť na webinári Ecological Validity of Assessment in Education  organizovanom IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) dňa 26. 11. 2023
  • aktívna účasť a moderácia vedeckej sekcie na konferencii Kvalita jazykového vzdelávania na vysokých školách v Európe VIII organizovanej Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a NULTE v dňoch 5.-6.10.2023

  Prednesený príspevok: Využitie fonetickej transkripcie pri nácviku slovenskej výslovnosti

  • účasť na workshope Dr. H.A.J. Muldera o občianskej angažovanosti vo vede organizovaný pod záštitou Aliancie ENLIGHT dňa 20. 9. 2023
  • účasť na konferencii Soft Skills Standard System organizovanej Academic Business Centrum Bratislava dňa 24. 2. 2023
  • účasť na konferencii 17th IH Bratislava Conference for English Teachers organizovanej International House Bratislava dňa 18. 2. 2023

   

  Mgr. Lucia Lauková, PhD.

  • aktívna účasť a moderácia vedeckej sekcie na konferencii Kvalita jazykového vzdelávania na vysokých školách v Európe VIII organizovanej Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a NULTE v dňoch 5.-6.10.2023

  Prednesený príspevok: Innovative Teaching Methods in the Subject: Latin Medical Terminology

  • aktívna účasť na konferencii Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? organizovanej SlovakEdu dňa 13. 6. 2023

  Prednesený príspevok: Prístup k vzdelávaniu založený na výzvach v predmete Latinská lekárska terminológia

  • moderácia Dňa germanistov s medzinárodnou účasťou pri príležitostí osláv 100. výročia založenia Germanistického seminára na Filozofickej fakulte UK organizovaného Filozofickou fakultou UK dňa 21. 4. 2023
  • účasť na konferencii 17th IH Bratislava Conference for English Teachers organizovanej International House Bratislava dňa 18. 2. 2023

   

  Mgr. Zuzana Motešická, PhD.

  • aktívna účasť na konferencii Kvalita jazykového vzdelávania na vysokých školách v Európe VIII organizovanej Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a NULTE v dňoch 5.-6.10.2023

  Prednesený príspevok: Techniky zamerané na rozširovanie a upevňovanie odbornej slovnej zásoby

  • účasť na webinári Mgr. Eleonóry Beňovej, PhD. pod názvom OUTLOOK – Aktívne využívanie Outlooku organizovaného Školiacim strediskom Centra informačných technológií Univerzity Komenského v Bratislave dňa 4.8.2023
  • účasť na webinári Mgr. Eleonóry Beňovej, PhD. pod názvom POWERPOINT – Vytváranie pútavej prezentácie organizovaného Školiacim strediskom Centra informačných technológií Univerzity Komenského v Bratislave dňa 3.8.2023
  • účasť na webinári Mgr. Eleonóry Beňovej, PhD. pod názvom WORD – Prepojenie, referencie a skoky organizovaného Školiacim strediskom Centra informačných technológií Univerzity Komenského v Bratislave dňa 6.7.2023
  • účasť na webinári Mgr. Eleonóry Beňovej, PhD. pod názvom WORD – Úprava dlhého wordovského dokumentu organizovaného Školiacim strediskom Centra informačných technológií Univerzity Komenského v Bratislave dňa 4.7.2023
  • účasť na webinári Ing. Veroniky Orfánusovej, PhD. pod názvom Kreativita a myšlienkové mapy organizovaného ABC-Academic Business Centre a Talentway dňa 4.7.2023
  • účasť na webinári Mgr. Eleonóry Beňovej, PhD. pod názvom WORD – Návrh vizuálne pútavého dokumentu organizovaného Školiacim strediskom Centra informačných technológií Univerzity Komenského v Bratislave dňa 3.7.2023
  • účasť na workshope Mgr. Gabriely Pleschovej, PhD., MSc. a Mgr. Jany Vyškrabkovej, PhD. pod názvom CHAT GPT vo vzdelávaní organizovanom Centrom pedagogickej podpory Filozofickej fakulty UK dňa 15. 6. 2023
  • účasť na konferencii Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? organizovanej SlovakEdu dňa 13. 6. 2023
  • účasť na Dni germanistov s medzinárodnou účasťou pri príležitostí osláv 100. výročia založenia Germanistického seminára na Filozofickej fakulte UK organizovaného Filozofickou fakultou UK dňa 21. 4. 2023
  • účasť na webinári Promoting a positive impact from language exams in the classroom organizovaného Cambridge University Press dňa 25. 5. 2023
  • účasť na konferencii Global Teachers´ Festival organizovanej online vydavateľstvom Macmillan v dňoch 13.- 24. 2. 2023
  • účasť na konferencii Soft Skills Standard System organizovanej Academic Business Centrum Bratislava dňa 24. 2. 2023
  • účasť na webinári O potrebách trhu práce v 21. storočí organizovaného ABC_Academic Business Centre dňa 9.2.2023
  • účasť na sympóziu Improving Teaching and Learning Together organizovanej Univerzitou Palackého v Olomouci dňa 26. 1. 2023

   

  Mgr. Ľubica Olejníková

  • účasť na konferencii Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? organizovanej SlovakEdu dňa 13. 6. 2023
  • účasť na sympóziu Improving Teaching and Learning Together organizovanej Univerzitou Palackého v Olomouci dňa 26. 1. 2023
  • účasť na seminári IELTS Writing Exam (essay) organizovanej Cambridge University Press v spolupráci s British Council a distribúciou jazykovej literatúry Oxico dňa 20. 1. 2023

   

   Mgr. Ema Pavľáková, PhD.

  • účasť na inauguračnej prednáške doc. MUDr. Kataríny Babinksej, PhD., MSc. s názvom Autizmus - potenciálne patomechanizmy a biomarkery organizovanej LF UK v Bratislave dňa 23.11.2023
  • aktívna účasť na konferencii Kvalita jazykového vzdelávania na vysokých školách v Európe VIII organizovanej Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a NULTE v dňoch 5.-6.10.2023

  Prednesený príspevok: Výučba latinskej lekárskej terminológie na Lekárskej fakulte UK v Bratislave

  • účasť na workshope Tom Hendrickson a Miguel Ángel González Manjarrés pod názvom Spoken Latin as a Teaching Tool organizovanom Teaching Committee, fungujúcej v rámci International Association for Neo-Latin Studies (IANLS) v dňoch 21. – 22. 6. 2023 
  • účasť na workshope Mgr. Gabriely Pleschovej, PhD., MSc. a Mgr. Jany Vyškrabkovej, PhD. pod názvom CHAT GPT vo vzdelávaní organizovanom Centrom pedagogickej podpory Filozofickej fakulty UK dňa 15. 6. 2023
  • účasť na prednáške Elizabeth Gollub, PhD., MPH, RD pod názvom Strategies and Practices to Facilitate Healthy Eating organizovanej Ústavom hygieny Lekárskej fakulty UK dňa 14. 6. 2023
  • účasť na konferencii Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? organizovanej SlovakEdu dňa 13. 6. 2023
  • účasť na prednáške Dr. Joanna Pieczonka pod názvom The Influcence of Comedy Genres on Atellan Farce organizovanej Slovenskou jednotou klasických filológov dňa 20. 4. 2023

   

  Mgr. Zuzana Pekařová

  • účasť na medzinárodnom workshope The CEFR Companion Volume and the action-oriented approach organizovanom AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 24 . 11. 2023
  • účasť na medzinárodnom workshope Constructive alignment, curriculum design, washback effect organizovanom, AKS, UNIcert® a UNIcert® LUCE, dňa 8. 12. 2023 
  • aktívna účasť a moderácia vedeckej sekcie na konferencii Kvalita jazykového vzdelávania na vysokých školách v Európe VIII organizovanej Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a NULTE v dňoch 5.-6.10.2023

  Prednesený príspevok: Akčný výskum vo vysokoškolskom prostredí

  • aktívna účasť na konferencii Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? organizovanej SlovakEdu dňa 13. 6. 2023

  Prezentovaný poster: Využívanie didaktických hier pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka

  • účasť na konferencii Soft Skills Standard System organizovanej Academic Business Centrum Bratislava dňa 24. 2. 2023
  • účasť na konferencii 17th IH Bratislava Conference for English Teachers organizovanej International House Bratislava dňa 18. 2. 2023

   

  Mgr. Marek Šibal, PhD.

  • účasť na konferencii Kvalita jazykového vzdelávania na vysokých školách v Európe VIII organizovanej Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a NULTE v dňoch 5.-6.10.2023
  • účasť na prezentácii vysokoškolskej učebnice doc. Mgr. Róberta Horku, PhD. pod názvom Starokresťanská latinská poézia organizovanej Slovenskou jednotou klasických filológov dňa 15. 6. 2023
  • účasť na prednáške a prezentácii knihy Mgr. Angely Škovierovej, PhD. pod názvom Humanista Ondrej Rochotský. Život a dielo organizovanej Slovenskou jednotou klasických filológov dňa 8. 3. 2023

   

  Mgr. Mária Šibalová, PhD.

  • aktívna účasť na konferencii Kvalita jazykového vzdelávania na vysokých školách v Európe VIII organizovanej Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a NULTE v dňoch 5.-6.10.2023

  Prednesený príspevok: Výučba latinskej lekárskej terminológie na Lekárskej fakulte UK v Bratislave

  • účasť na prezentácii vysokoškolskej učebnice doc. Mgr. Róberta Horku, PhD. pod názvom Starokresťanská latinská poézia organizovanej Slovenskou jednotou klasických filológov dňa 15. 6. 2023
  • účasť na prednáške a prezentácii knihy Mgr. Angely Škovierovej, PhD. pod názvom Humanista Ondrej Rochotský. Život a dielo organizovanej Slovenskou jednotou klasických filológov dňa 8. 3. 2023

   

  Mgr. Angela Škovierová, PhD.

  • účasť na konferencii Kvalita jazykového vzdelávania na vysokých školách v Európe VIII organizovanej Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a NULTE v dňoch 5.-6.10.2023
  • aktívna účasť  na medzinárodnej vedeckej konferencii Dedičstvo významných slovenských a  chorvátskych latinistov organizovanej  Filozofickou fakultou Univerzity Josipa Juraja Strossmayera v Osijeku v dňoch 14. – 17. 06. 2023

  Prednesený príspevok: Humanisti pochádzajúci z územia dnešného Slovenska a ich pôsobenie v Čechách a na Morave v období pred bitkou na Bielej Hore. Úvod do problematiky. 

  • aktívna účasť na na medzinárodnej vedeckej konferencii Kniha a jej dejiny na Slovensku organizovanej Slovenskou národnou knižnicou v Martine v dňoch 16. – 18. 05. 2023

  Prednesený príspevok: Náboženská terminológia v starších prekladoch do slovenčiny

  • prednáška a prezentácia autorskej monografie pod názvom Humanista Ondrej Rochotský. Život a dielo organizovanej Slovenskou jednotou klasických filológov dňa 8. 3. 2023

   

  Mgr. Oľga Vaneková, PhD.

  • účasť na konferencii Kvalita jazykového vzdelávania na vysokých školách v Európe VIII organizovanej Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a NULTE v dňoch 5.-6.10.2023
  • aktívna účasť  na medzinárodnej vedeckej konferencii Dedičstvo významných slovenských a chorvátskych latinistov  organizovanej  Filozofickou fakultou Univerzity Josipa Juraja Strossmayera v Osijeku v dňoch 14. – 17. 06. 2023

  Prednesený príspevok: Latinská básnická tvorba v dielach autorov na území Slovenska na prelome 18. a 19. storočia

  • aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii Kniha a jej dejiny na Slovensku organizovanej Slovenskou národnou knižnicou v Martine v dňoch 16. – 18. 5. 2023. 

  Prednesený príspevok: Tlačené pamiatky ako prameň poznania života a diela Michala Buľovského

   

  Mgr. Melinda Vasiľová, PhD.

  • aktívna účasť a moderácia vedeckej sekcie na konferencii Kvalita jazykového vzdelávania na vysokých školách v Európe VIII organizovanej Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a NULTE v dňoch 5.-6.10.2023

  Prednesený príspevok: Socio-psychological Profile of Foreign Students: Challenges of Latin Medical Terminology Course

  • účasť na prednáške Mgr. Jana Levická, PhD. – Mgr. Miroslav Zumrík, PhD.: Vývoj slovenskej terminológie v 20. storočí v kontexte premien česko-slovenskej jazykovej situácie organizovanej Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV dňa 14. 3. 2023 

   

  Aktivity v roku 2022

  Ing. Janka Bábelová, PhD.

  • účasť na webinári organizovanom Svetovou zdravotníckou organizáciou v spolupráci s Rare Diseases International a nadáciou ORPHANET: International Classification of Diseases Issue-11th Webinar for Rare Diseases dňa 27. 9. 2022
  • účasť na webinári organizovanom Svetovou zdravotníckou organizáciou v spolupráci s Medzinárodnou ligou dermatologických spoločností Dermatologické diagnózy v jedenástej revízii Medzinárodnej klasifikácii chorôb dňa 25. 1. 2022

   

  Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD.

  • aktívna účasť na medzinárodnej online konferencii – 32nd AKS Conference v rámci pracovnej skupiny On Future Approaches to Testing and Assessment organizovanej Language Resource Center of the Technical University of Darmstadt v dňoch 2. – 4. 3. 2022

  Prednesený príspevok: Specifics of Teaching, Testing and Assessment of Slovak Language in the Non-philological Field

  • aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej interdisciplinárnej konferencii HORYZONTY SŁOWACYSTYKI: Dawne inspiracje i nowe organizovanej pri príležitosti 45. výročia výučby slovenčiny na Sliezskej univerzite v Katoviciach v dňoch 17. – 18. 5. 2022

  Prednesený príspevok: Zmenila „pandémia“ vyučovanie slovenčiny na LF UK v Bratislave?

   

  Mgr. et Mgr. Zuzana Dzurillová

  • aktívna účasť na medzinárodnej konferencii XIIIèmes Rencontres Internationales des jeunes chercheurs en études byzantines organizovanej L'Association des étudiants du monde byzantin na Národnom inštitúte umenia v Paríži v dňoch 14. – 15. 10. 2022

  Prednesený príspevok: Byzantine Storytelling and the Experience of Mental Imagery: The Mimetic Historical Present in Scenic Narrative in the Late Byzantine Romance Florios & Platziaflora (online)

  • aktívna účasť na medzinárodnej konferencii Sixth International Conference on the Ancient Novel: Roads Less Travelled organizovanej univerzitou v Ghente v dňoch 21. – 24. 9. 2022

  Prednesený príspevok: The Functions of the Historical Present in the Ancient Novel and its (Dis)Continuities in the Late Byzantine Romance (online)

  • aktívna účasť na 1. ročníku medzinárodnej konferencie mladých vedcov v oblasti novogréckych štúdií (A΄ Διεθνές Συμπόσιο Νέων Ερευνητών Νεοελληνικών Σπουδών “Νέες προσεγγίσεις σε θέματα νεοελληνικών σπουδών”) organizovanej Európskou spoločnosťou novogréckych štúdií v spolupráci s univerzitou v Granade v dňoch 9. – 10. 9. 2022

  Prednesený príspevok: O Istorikos Enestotas stis Ysterobyzantines kai proimes Neoellinikes Afigiseis: Florios kai Platziaflora kai Erotokritos (Ο Ιστορικός Ενεστώτας στις Υστεροβυζαντινές και Πρώιμες Νεοελληνικές Αφηγήσεις: Φλώριος & Πλατζιαφλώρα καί Ερωτόκριτος)  

   

  PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

  • aktívna účasť na medzinárodnom workshope 23. UNIcert®-Workshop 2022 organizovanom Univerzitou v Göttingene a ZESS (Zentrale Einrichtung für Sprachen und Schlüsselqualifikationen) v dňoch 11. – 12. 11. 2022

  Prednesený príspevok: UNIcert®LUCE – súčasný stav a budúce výzvy

  • účasť na 91. zasadnutí výboru UNIcert® organizovanom Univerzitou v Göttingene a ZESS (Zentrale Einrichtung für Sprachen und Schlüsselqualifikationen) dňa 4. 11. 2022
  • účasť na celoslovenskej konferencii Hodnotenie a podpora kvality vzdelávania na vysokej škole organizovanej Centrom pedagogickej podpory FFUK v Bratislave, Ústavom celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline, Asociáciou pre kvalitu vo vysokoškolskom vzdelávaní a Katedrou pedagogiky a andragogiky, FFUK v Bratislave dňa 24. 10. 2022
  • aktívna účasť na Sympóziu z dejín farmácie a zdravotníctva pri príležitosti 70. výročia vzniku Farmaceutickej fakulty Masarykovej Univerzity organizovanom Farmaceutickou fakultou MUNI Brno dňa 14. 10. 2022

  Prednesený príspevok: Justus Ján Torkoš: Zdravovedný opis Prešporka z 18. storočia

  • účasť na webinári organizovanom Svetovou zdravotníckou organizáciou v spolupráci s Rare Diseases International a nadáciou ORPHANET: International Classification of Diseases Issue-11th Webinar for Rare Diseases dňa 27. 9. 2022
  • účasť na webinári organizovanom Svetovou zdravotníckou organizáciou v spolupráci s Medzinárodnou ligou dermatologických spoločností Dermatologické diagnózy v jedenástej revízii Medzinárodnej klasifikácii chorôb dňa 25. 1. 2022

   

  Mgr. Katarína Hromadová, PhD.

  • účasť na prednáške PhDr. Jiří Hasil, PhD. - Výuka češtiny pro cizince na českých vysokých školách - nástin historie, současný stav i výhled do budúcnosti (cíle výuky a potřeby zahraničních studentů různých oborů) organizovanej výborom CASAJC dňa 2. 12. 2022 

   

  PhDr. Valéria Jamrichová

  • aktívna účasť na medzinárodnej online konferencii – 32nd AKS Conference v rámci pracovnej skupiny On Future Approaches to Testing and Assessment organizovanej Language Resource Center of the Technical University of Darmstadt v dňoch 2. – 4. 3. 2022

  Prednesený príspevok: Specifics of Teaching, Testing and Assessment of Slovak Language in the Non-philological Field

  • aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej interdisciplinárnej konferencii HORYZONTY SŁOWACYSTYKI: Dawne inspiracje i nowe organizovanej pri príležitosti 45. výročia výučby slovenčiny na Sliezskej univerzite v Katoviciach v dňoch 17. – 18. 5. 2022

  Prednesený príspevok: Zmenila „pandémia“ vyučovanie slovenčiny na LF UK v Bratislave?

   

  PaedDr. Stanislav Kováč, PhD.

  • účasť na medzinárodnom workshope 23. UNIcert®-Workshop 2022 organizovanom Univerzitou v Göttingene a ZESS (Zentrale Einrichtung für Sprachen und Schlüsselqualifikationen) v dňoch 11. – 12. novembra 2022
  • účasť na 91. zasadnutí výboru UNIcert® organizovanom Univerzitou v Göttingene a ZESS (Zentrale Einrichtung für Sprachen und Schlüsselqualifikationen) dňa 4. 11. 2022

   

  Mgr. Lucia Lauková, PhD.

  • aktívna účasť na Workshope k nemeckej lexikológii organizovanom Filozofickou fakultou UK Bratislava dňa 21. 11. 2022

  Téma workshopu: Špecifiká lekárskej nemčiny

  • aktívna účasť na Sympóziu z dejín farmácie a zdravotníctva pri príležitosti 70. výročia vzniku Farmaceutickej fakulty Masarykovej Univerzity organizovanom Farmaceutickou fakultou MUNI Brno dňa 14. 10. 2022

  Prednesený príspevok: Snahy o reformovanie lekárenstva v Uhorsku v druhej polovici 18. storočia v diele Kritischer Kommentar über die östreichische Pharmakopee (1785) od Zachariasa Gottlieba Husztyho

   

  Mgr. Angela Škovierová, PhD.

  • aktívna účasť na online konferencii Ideologies and written communication organizovanej Inštitútom knižničnej a informačnej vedy Univerzity vo Vroclave v dňoch 17. – 18. 11. 2022

  Prednesený príspevok: Juraj Tesák Mošovský – humanist whose works should be forgotten twice  

  • účasť na celoslovenskej konferencii Hodnotenie a podpora kvality vzdelávania na vysokej škole organizovanej Centrom pedagogickej podpory FFUK v Bratislave, Ústavom celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline, Asociáciou pre kvalitu vo vysokoškolskom vzdelávaní a Katedrou pedagogiky a andragogiky, FFUK v Bratislave dňa 24. 11. 2022

   

  Mgr. Melinda Vasiľová, PhD.

  • aktívna účasť na medzinárodnej konferencii 32. AKS-Arbeitstagung zum Thema Mehrsprachigkeit organizovanej Technickou univerzitou v Darmstadte dňa 3. 3. 2022

  Prednesený príspevok: Latin Medical Terminology: Issues of Digital Testing in a Specific Language Course

   

   

  Aktivity v roku 2021

  Ing. Janka Bábelová, PhD.

  • účasť na medzinárodnom online workshope Dištančné vzdelávanie a jeho výzvy. Špecifiká výučby lekárskej terminológie v latinskom, anglickom, českom a slovenskom jazyku organizovanom Ústavom cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ústavem jazyků 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v dňoch 25. 2. 2021 - 26. 2. 2021
  • online mobilita pracovníkov (STT) v rámci  programu ERASMUS+; termín konania mobility: 25. – 28. 5. 2021. Prijímajúca inštitúcia: Medical University Plovdiv, Department of Languages and Specialized Training
  • účasť na medzinárodnom online workshope s názvom Teaching in the Digital Age organizovanom Medical University Plovdiv, Department of Languages and Specialized Training a Ústavom cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dňa 28. 5. 2021
  • účasť na online seminárnom dni konferencie KlasifiKon 2021 organizovanej Ústavom zdravotníckych informácií a štatistiky ČR v Prahe dňa 9. 11. 2021
  • účasť na online seminári Ľudské zdroje a rodová rovnosť na UK: Súčasný stav a budúce stratégie organizovanom Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave dňa 26. 11. 2021

   

  Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD.

  • aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej online konferencii Súčasná slovakistika - súradnice a vektory organizovanej Univerzitou sv. Klimenta Ochridského v Sofii pri príležitosti 30. výročia slovakistiky na univerzite dňa 28. 4. 2021 

  Prednesený príspevok:  Slovenčina na lekárskej fakulte UK v Bratislave (alebo) niekoľko poznámok o slovenčine v nefilologickom odbore

   

  PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

  • účasť na medzinárodnom online workshope Dištančné vzdelávanie a jeho výzvy. Špecifiká výučby lekárskej terminológie v latinskom, anglickom, českom a slovenskom jazyku organizovanom Ústavom cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ústavem jazyků 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v dňoch 25. 2. 2021 - 26. 2. 2021
  • online mobilita pracovníkov (STT) v rámci  programu ERASMUS+; termín konania mobility: 25. – 28. 5. 2021. Prijímajúca inštitúcia: Medical University Plovdiv, Department of Languages and Specialized Training
  • účasť na medzinárodnom online workshope s názvom Teaching in the Digital Age organizovanom Medical University Plovdiv, Department of Languages and Specialized Training a Ústavom cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dňa 28. 5. 2021
  • aktívna účasť na konferencii s medzinárodnou účasťou Non scholae, sed vitae discimus... (knižná kultúra – osobnosti – školský život) organizovanej Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove v dňoch 7. – 8. júna 2021

  Prednesený príspevok: Výchovná zložka v učebniciach latinčiny v druhej polovici 20. storočia 

  • účasť na online workshope 7. Göttinger Workshop zum Sprachenlehren, -lernen und -testen an Hochschulen „Sprachtesten in Zeiten von Online-Lehre“ organizovanom ZESS (Zentrale Einrichtung für Sprachen und Schlüsselqualifikation) a Univerzitou Georga Augusta v Göttingene v dňoch 1. – 2. októbra 2021
  • účasť na online seminárnom dni konferencie KlasifiKon 2021 organizovanej Ústavom zdravotníckych informácií a štatistiky ČR v Prahe dňa 9. 11. 2021
  • účasť na online seminári Ľudské zdroje a rodová rovnosť na UK: Súčasný stav a budúce stratégie organizovanom Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave dňa 26. 11. 2021

    

  PhDr. Valéria Jamrichová

  • účasť na medzinárodnom webinári Enhancing the Role of European University Language Centres: past achievements and future perspectives organizovanom Európskou konfederáciou jazykových centier na VŠ – CercleS dňa 16. 1. 2021
  • účasť na medzinárodnom stretnutí pracovnej skupiny CET – AKS working group online meeting: Plagiarism and plagiarism-like incidents in language testing organizovanom Európskou konfederáciou jazykových centier na VŠ – CercleS dňa 29. 6. 2021
  • účasť na medzinárodnom webinári Main outcomes of the survey on the impact of the COVID-19 pandemic on Language Teaching in Higher Education organizovanom Európskou konfederáciou jazykových centier na VŠ – CercleS dňa 30. 6. 2021

   

  Mgr. Stanislav Kováč, PhD.

  • účasť na medzinárodnom online workshope Dištančné vzdelávanie a jeho výzvy. Špecifiká výučby lekárskej terminológie v latinskom, anglickom, českom a slovenskom jazyku organizovanom Ústavom cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ústavem jazyků 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v dňoch 25. 2. 2021 - 26. 2. 2021
  • aktívna účasť na konferencii FORLANG 2021 o cudzích jazykoch v akademickom prostredí organizovanej Katedrou jazykov Technickej univerzity v Košiciach v dňoch 23. – 24. júna 2021

  Prednesený príspevok: Výučba žiakov s dyslexiou z pohľadu učiteľov anglického jazyka na základných školách

  • aktívna účasť na online konferencii Emerging Researchers’ Conference organizovanej European Educational Research Association, Ženeva, 2. – 3. september 2021

  Prednesený príspevok: Perceptions and Misperceptions of Canadian Realia among Slovak Students of English

  • účasť na online konferencii European Conference on Educational Research organizovanej European Educational Research Association v Ženeve v dňoch 6. – 10. septembra 2021
  • účasť na online workshope 7. Göttinger Workshop zum Sprachenlehren, -lernen und -testen an Hochschulen „Sprachtesten in Zeiten von Online-Lehre“ organizovanom ZESS (Zentrale Einrichtung für Sprachen und Schlüsselqualifikation) a Univerzitou Georga Augusta v Göttingene v dňoch 1. – 2. októbra 2021
  • aktívna účasť na konferencii Plurilingválny prístup v cudzojazyčnom vzdelávaní – angličtina ako globálny jazyk a vyučovanie druhého cudzieho jazyka organizovanej Ústavom cudzích jazykov Technickej univerzity vo Zvolene dňa 14. 10. 2021

  Prednesený príspevok: Povedomie študentov učiteľstva anglického jazyka o výučbe žiakov s dyslexiou

    

  Mgr. Lucia Lauková, PhD.

  • online mobilita pracovníkov (STT) v rámci  programu ERASMUS+; termín konania mobility: 25. – 28. 5. 2021. Prijímajúca inštitúcia: Medical University Plovdiv, Department of Languages and Specialized Training
  • aktívna účasť na medzinárodnom online workshope s názvom Teaching in the Digital Age organizovanom Medical University Plovdiv, Department of Languages and Specialized Training a Ústavom cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dňa 28. 5. 2021

  Prednesený príspevok: Graeco-Latin Medical Terminology. On-line Teaching Process at the Department of Languages at the Faculty of Medicine of the Comenius University in Bratislava

   

  Mgr. Mária Šibalová, PhD.

  • aktívna účasť na medzinárodnom online workshope Dištančné vzdelávanie a jeho výzvy. Špecifiká výučby lekárskej terminológie v latinskom, anglickom, českom a slovenskom jazyku organizovanom Ústavom cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ústavem jazyků 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v dňoch 25. 2. 2021 - 26. 2. 2021

  Prednesený príspevok: E-learning ako súčasť výučby latinskej lekárskej terminológie 

  • online mobilita pracovníkov (STT) v rámci  programu ERASMUS+; termín konania mobility: 25. – 28. 5. 2021. Prijímajúca inštitúcia: Medical University Plovdiv, Department of Languages and Specialized Training
  • účasť na medzinárodnom online workshope s názvom Teaching in the Digital Age organizovanom Medical University Plovdiv, Department of Languages and Specialized Training a Ústavom cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dňa 28. 5. 2021
  • aktívna účasť na konferencii s medzinárodnou účasťou Non scholae, sed vitae discimus... (knižná kultúra – osobnosti – školský život) organizovanej Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove v dňoch 7. – 8. júna 2021

  Prednesený príspevok: Výchovná zložka v učebniciach latinčiny v druhej polovici 20. storočia

  • aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii Tractatus populares: Homiletické formy ako prostriedky efektívnej komunikácie od kresťanského staroveku po obdobie humanizmu organizovanej Rímskokatolíckou Cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave 30.9. – 1.10. 2021

  Prednesený príspevok: Noli Timere Accipere Mariam: Cyklus mariánskych evanjelií v kázňovej tvorbe Leonarda Stöckela

   

  Mgr. Angela Škovierová, PhD.

  • aktívna účasť na konferencii Výuka jazyků na lékařských fakultách II. organizovanej Lekárskou fakultou Masarykovej univerzity v Brne v dňoch 9. – 10. septembra 2021

  Prednesený príspevok: Aktuálne výzvy výučby lekárskej terminológie so zameraním na zubné lekárstvo

  • aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii Tractatus populares: Homiletické formy ako prostriedky efektívnej komunikácie od kresťanského staroveku po obdobie humanizmu organizovanej Rímskokatolíckou Cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave 30.9. – 1.10. 2021

  Prednesený príspevok: Kázne ako formanty etického správania sa človeka v 2. polovici 18. storočia. Na príklade kázní Dominika Mokoša OFM (1718–1776)

    

  Ing. Mgr. Erika Jurišová, PhD.

  • aktívna účasť na medzinárodnom online workshope Dištančné vzdelávanie a jeho výzvy. Špecifiká výučby lekárskej terminológie v latinskom, anglickom, českom a slovenskom jazyku organizovanom Ústavom cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ústavem jazyků 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v dňoch 25. 2. 2021 - 26. 2. 2021

  Prednesený príspevok: Online výučba v moodle na Ústave cudzích jazykov LF UK

   

  Mgr. Oľga Vaneková, PhD.

  • účasť na medzinárodnom online workshope Dištančné vzdelávanie a jeho výzvy. Špecifiká výučby lekárskej terminológie v latinskom, anglickom, českom a slovenskom jazyku organizovanom Ústavom cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ústavem jazyků 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v dňoch 25. 2. 2021 - 26. 2. 2021

   

  Mgr. Melinda Vasiľová

  • online mobilita pracovníkov (STT) v rámci programu ERASMUS+; termín konania mobility: 25. – 28. 5. 2021. Prijímajúca inštitúciaMedical University Plovdiv, Department of Languages and Specialized Training
  • účasť na medzinárodnom online workshope s názvom Teaching in the Digital Age organizovanom Medical University Plovdiv, Department of Languages and Specialized Training a Ústavom cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dňa 28. 5. 2021
  • aktívna účasť na konferencii Výuka jazyků na lékařských fakultách II. organizovanej Lekárskou fakultou Masarykovej univerzity v Brne v dňoch 9. – 10. septembra 2021

  Prednesený príspevok: Aktuálne výzvy výučby lekárskej terminológie so zameraním na zubné lekárstvo

   

   

   Aktivity v roku 2020

  PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

  • aktívna účasť na konferencii Vyučovanie prvého (L2) a druhého (L3) cudzieho jazyka z pohľadu aplikovanej lingvistiky. Kooperácie – kontrasty – analógie – interdisciplinarita  organizovanej Ústavom cudzích jazykov, TU vo Zvolene dňa 15. 10. 2020

  Prednesený príspevok: Špecifiká výučby latinskej lekárskej terminológie v angličtine ako druhom jazyku

   

  Mgr. Stanislav Kováč, PhD.

  • aktívna účasť na konferencii Vyučovanie prvého (L2) a druhého (L3) cudzieho jazyka z pohľadu aplikovanej lingvistiky. Kooperácie – kontrasty – analógie – interdisciplinarita  organizovanej Ústavom cudzích jazykov, TU vo Zvolene dňa 15. 10. 2020

  Prednesený príspevok: Vývin metód čítania a ich efektívnosť vo výučbe čítania dyslektických žiakov so zameraním na čítanie v anglickom jazyku 

   

  Mgr. Jaroslava Šaková, PhD.

  • aktívna účasť na workshope k projektu Umění - gesto - argument organizovanom Ústavom pro českou literaturu AV ČR dňa 13.11.2020.

  Prednesený príspevok: Nadrealistická edícia Aligátor ako avantgardné gesto

   

  Mgr. Angela Škovierová, PhD.

  • aktívna účasť na konferencii Kázne a reči II. organizovanej Ústavom slovenskej literatúry SAV a Ústavom pro českou literaturu AV ČR v dňoch 30. 11. - 1. 12. 2020

  Prednesený príspevok: Kázeň Mateja Plorantina o ničivo požiari (1613)   

   

  Mgr. Mária Šibalová, PhD.

  • aktívna účasť na konferencii Kázne a reči II. organizovanej Ústavom slovenskej literatúry SAV a Ústavom pro českou literaturu AV ČR v dňoch 30. 11. - 1. 12. 2020

  Prednesený príspevok: Kazateľská tvorba Leonarda Stoeckela v kontexte krízových udalostí 16. storočia.

   

  Mgr. Linda Vasiľová

  • aktívna účasť na konferencii Vyučovanie prvého (L2) a druhého (L3) cudzieho jazyka z pohľadu aplikovanej lingvistiky. Kooperácie – kontrasty – analógie – interdisciplinarita  organizovanej Ústavom cudzích jazykov, TU vo Zvolene dňa 15. 10. 2020

  Prednesený príspevok: Špecifiká výučby latinskej lekárskej terminológie v angličtine ako druhom jazyku

   

  Aktivity v roku 2019

  PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

  • aktívna účasť na konferencii Morálka v kontexte storočí organizovanej Inštitútom romanistiky, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v dňoch 27. – 29. 3. 2019 

  Prednesený príspevok: Morálne a etické usmernenia vykonávateľov zdravotníckych povolaní v diele Jána Justusa Torkoša

  • aktívna účasť na Konferencii dejín farmácie v rámci X. zjazdu Slovenskej farmaceutickej spoločnosti venovanému 100. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave dňa 5.9.2019 

  Prednesený príspevok: Botanické názvoslovie v diele Jána Justusa Torkoša Taxa Pharmaceutica Posoniensis

  • aktívna účasť na konferencii LXVII. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny organizovanej Veterinárnou a farmaceutickou univerzitou Brno dňa 6. 11. 2019

  Prednesený príspevok: Liquor polychrestus v diele Jána Justusa Torkoša

   

  Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD.

  • aktívna účasť na konferencii Čeština a slovenština jako cizí jazyky na LF organizovanej Centrom jazykového vzdělávání MU v Brne dňa 5. 2. 2019

  Prednesený príspevok: Slovenčina pre študentov medicíny - Slovak for medical students

  • aktívna účasť na konferencii Mezinárodní sympozium: Jedna cesta – tři jazyky, organizovanom Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Prahe v dňoch 26. – 27. 4. 2019 

  Prednesený príspevok: Slovenčina na HUFS (alebo spomienky na Kóreu pri 15. výročí výučby slovenčiny)

  • aktívna účasť na seminári  Výzvy2019: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? organizovanom Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave dňa 26. 9. 2019

     

  PhDr. Valéria Jamrichová

  • pasívna účasť na medzinárodnej konferencii Čeština a slovenčina jako cizí jazyky na Lékařských fakultách organizovanej Masarykovou univerzitou v Brne dňa 5. – 6. 2. 2019
  • pasívna účasť na workshope „Exam skills - reading / writing  with Tom Rowley" organizovanej vydavateľstvom Cambridge University Press, International House Bratislava a distribúciou Oxico dňa 16. 1. 2020

   

  Mgr. Angela Škovierová, PhD.

  • aktívna účasť na konferencii Ruditatis antidotum Eruditio est organizovanej Slovenskou národnou knižnicou v Martine v dňoch 22. – 24. 5. 2019

  Prednesený príspevok: Martin Monkovicenus (1593 – 1624?) a jeho reč Ultimum vale, sive oratio habita Trinchini... vo svetle slovensko-českej akademickej peregrinácie

  • aktívna účasť na konferencii Morálka v kontexte storočí organizovanej Inštitútom romanistiky, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v dňoch 27. – 29. 3. 2019 

  Prednesený príspevok: Patristická literatúra ako zdroj inšpirácie pre kazateľa v 18. storočí. Etika v kázňovej tvorbe Dominika Mokoša OFM (1718  – 1776)

  • aktívna účasť na konferencii Latinčina v Habsburskej monarchii v prvej polovici 19. storočia organizovanej Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV v Bratislave dňa 6. 9. 2019 

  Prednesený príspevok: Jozef Budaváry Krička a jeho poézia venovaná predstaviteľom svetskej moci

  • aktívna účasť na konferencii Vedecká komunikácia v novoveku (1500 – 1800) II. organizovanej Historickým ústavom SAV v Bratislave dňa 21. 10. 2019

  Prednesený príspevok: Príležitostné žánre ako forma interpersonálnej komunikácie. Ondrej Rochotský a vzdelanecké štruktúry českého mestského prostredia II.

  • aktívna účasť na konferencii Latin in Medicine organizovanej Classical Philology and Culture Studies Institut, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw v dňoch 14. – 16. 10. 2019

  Prednesený príspevok: Reflection of plague in the occasional literary work of Ondrej Rochotský

  • učiteľská MOBILITA v rámci programu ERASMUS+; termín konania mobility: 8.-12. 4. 2019. Prijímajúca inštitúcia: Medical University Plovdiv, Department of Languages and Specialized Training

   

   

  Mgr. Oľga Vaneková, PhD. 

  • aktívna účasť na konferencii Morálka v kontexte storočí organizovanej Inštitútom romanistiky, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v dňoch 28. – 29. 3. 2019

  Prednesený príspevok: Obraz dobrej manželky v tvorbe humanistického básnika Jána Bocatia

   

  Mgr. Linda Vasiľová

  • aktívna účasť na konferencii LXVII. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny organizovanej Veterinárnou a farmaceutickou univerzitou Brno dňa 6. 11. 2019

  Prednesený príspevok: Osobnosť lekára v diele Quinta Serena

  ĎALŠIE VZDELÁVANIE ČLENOV ÚLTCJ

  Pracovníci ÚLTCJ si zvyšujú svoju odbornú kvalifikáciu v rámci doktorandského štúdia v príslušných študijných odboroch, rozširujúcim a doplňujúcim pedagogickým štúdiom, ako aj absolvovaním rôznych školení zameraných na použitie nových informačných technológií vo vyučovacom procese.

   

  Ing. Janka Bábelová, PhD.

  • školenie MS Forms – vytváranie testov. Školiace stredisko Centra informačných technológií, UK Bratislava, 16. 4. 2021

   

  Mgr. Petra Červeňová

  • školenie – Učíme slovenčinu ako druhý jazyk. Štátny pedagogický ústav a Studia Academica Slovaca, 21. a 22. 4. 2022

   

  Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD.

  • školenie – Učíme slovenčinu ako druhý jazyk. Štátny pedagogický ústav a Studia Academica Slovaca, 21. a 22. 4. 2022
  • rozširujúce štúdium - anglický jazyk a literatúra, Katedra anglického jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019 - 2021

   

  PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

  • rozširujúce štúdium - anglický jazyk a literatúra, Katedra anglického jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2021 - 2023
  • školenie MS Forms – vytváranie testov Školiace stredisko Centra informačných technológií, UK Bratislava, 16. 4. 2021

   

  Mgr. Katarína Hromadová, PhD.

  • rozširujúce štúdium - slovenský jazyka a literatúra, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019 – 2021
  • školenie – Medical Education Basics. Ústav medicínskeho vzdelávania a simulácií LFUK v Bratislave, 10. – 11. 1. 2024 

   

  Ing. Mgr. Erika Jurišová, PhD.

  • rozširujúce štúdium - slovenský jazyka a literatúra, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020 – 2022

   

  PaedDr. Stanislav Kováč, PhD.

  • doktorandské štúdium - Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný program: Didaktika cudzích jazykov a literatúr, študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy, téma dizertačnej práce: Perspektívy rozvíjania čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku, 2017 – 2020
  • rozširujúce štúdium  - slovenský jazyk a literatúra, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, od 2021 
  • rigorózne konanie - Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, téma rigoróznej práce: Problémy percepcie reálií Kanady u slovenských študentov anglického jazyka, 2020 - 2022
  • kurz Inclusive Teaching. A Professional Development Course. Central European University, Masarykova univerzita, Nottingham Trent University, University of Madeira, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023 – 2024

   

  Mgr. Zuzana Motešická, PhD.

  • školenie a skúška – získanie predĺženia licencie skúšajúceho na medzinárodné skúšky z nemeckého jazyka Österreichisches Sprachdiplom Deutsch pre úrovne A2, B1, B2 a C1, ÖSD Zentrale Viedeň, apríl 2023

   

  Mgr. Ema Pavľáková, PhD.

  • rozširujúce štúdium - slovenský jazyk a literatúra, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, od 2022

   

  Mgr. Marek Šibal, PhD.

  • doplňujúce pedagogické štúdium - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2021 – 2022
  • doplňujúce pedagogické štúdium – rozšírený modul, grécky jazyk, Katedra klasickej a semitskej filológie, Filozofická fakulta UK, od 2022
  • rozširujúce štúdium – slovenský jazyk a literatúra, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta UK, od 2022

   

  Mgr. Mária Šibalová, PhD.

  • doktorandské štúdium - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: literárna veda, téma dizertačnej práce: Homiletická tvorba Leonarda Stoeckela. Pôst a Veľká noc, 2016 – 2020
  • doplňujúce pedagogické štúdium - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, od 2020
  • rozširujúce štúdium - slovenský jazyka a literatúra, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, od 2021
  • školenie – Medical Education Basics. Ústav medicínskeho vzdelávania a simulácií LFUK v Bratislave, 10. – 11. 1. 2024 

   

  Mgr. Melinda Vasiľová, PhD.

  • doplňujúce pedagogické štúdium - rozšírený modul, učiteľstvo latinského jazyka, Katedra klasickej a semitskej filológie, Filozofická fakulta UK, od 2022
  • rozširujúce štúdium - slovenský jazyk a literatúra, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta UK, od 2022
  • doktorandské štúdium - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: všeobecná lingvistika, téma dizertačnej práce: Lekárska terminológia v diele Quinta Serena. Slovotvorná analýza termínov, 2017 – 2021
  • doplňujúce pedagogické štúdium – základný modul, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, od 2021
  • školenie MS Forms – vytváranie testov, Školiace stredisko Centra informačných technológií, UK Bratislava, 16. 4. 2021