Publikačné okienko

Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti, ctená Akademická obec Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,

pán profesor MUDr. Ivan Hulín, DrSc., šéfredaktor najstaršieho vedeckého časopisu v novodobej histórii Slovenska, Bratislavských lekárskych listov, charakterizoval vedecké publikácie nasledovne: „Vedecká spisba nie je povinnosťou, ale príležitosťou prezentovať vlastné intelektuálne schopnosti, šírku obzoru, mentálnu tvorivosť a schopnosť syntetizovať poznatky do zmysluplných celkov ako vedecké publikácie.“ Je pre nás veľmi potešujúce, že vedecká tvorba má na našej fakulte nie len veľmi pevné základy v minulosti, ale vďaka našim pedagogickým a vedeckým pracovníkom, doktorandom, aj študentom pregraduálneho vzdelávania sa každoročne zvyšuje počet kvalitných vedeckých výstupov vo forme vedeckých publikácií. Kým v roku 2011 pracovníci Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uverejnili súhrnne 85 publikácií registrovaných v svetovej databáze Current Contents Connect, tak v roku 2018 počet takýchto publikácií dosiahol už hodnotu 187.

Radi by sme širokej odbornej, ale aj laickej verejnosti priblížili výsledky nášho vedeckého bádania v čo najvyššej miere. Preto sme na stránkach Lekárskej fakulty UK „otvorili“ publikačné okienko, v ktorom pravidelne budeme prezentovať najvýznamnejšie publikácie, na ktorých sa podieľali tvoriví pracovníci, doktorandi a študenti LF UK. Výber publikácií uskutočňuje Vedenie Lekárskej fakulty UK v spolupráci s Akademickou knižnicou LF UK a Samostatným referátom vedecko-výskumnej činnosti, doktorandského štúdia a zahraničných stykov na základe viacerých kritérií, medzi ktoré patrí výška Impact Factor-u a podiel autorov z našej fakulty. V rámci „publikačného okienka“ autori vlastnými slovami opisujú výsledky svojho vedeckého bádania, čím môžu bližšie predstaviť vedecké úspechy svojich ústavov alebo kliník. Môžu tak inšpirovať kolegov z iných pracovísk k spolupráci, ale aj študentov k výbere témy diplomovej alebo PhD. práce na tomto pracovisku.

„Byť autorom publikovaného textu, v ktorom sú vlastné originálne myšlienky, je povznášajúcou skutočnosťou. Chápu ju tí, ktorým sa podarilo niečo podobné“, takto opisuje svoje pocity pán profesor Hulín. Vysoko oceňované rukopisy prinášajú autorom hrdosť, avšak nie pýchu, a najmä túžbu pripraviť ďalšie vedecké rukopisy. Aj preto veríme, že sa takéto „publikačné okienko“ stretne s pozitívnou odozvou, a opísať výsledky svojej práce nebude len „povinnosťou“ autorov kvalitných rukopisov, ale radosťou z toho, že sa o svoje výsledky môžu s nami podeliť.

Želáme Publikačnému okienku LF UK veľa kvalitných rukopisov, a ich autorom veľa úspechov pri riešení ďalších vedeckých problémov, ktoré prinášajú nie len úžitok pre celú spoločnosť, ale sú aj významným podkladom pri hodnotení našej fakulty aj celej univerzity v národnom aj medzinárodnom meradle.

 

Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS
dekan

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.
prodekan pre vedu, výskum, grantovú problematiku, doktorandské štúdium a študentskú vedeckú odbornú činnosť