Sylaby predmetu a pokyny pre študentov

Syllabus for foreign students

http://www.orl-lfuk.sk/for_students.php

Informácie ohľadom stáží pre poslucháčov 5. ročníka LFUK na klinike Detskej ORL DFNsP

Stáže na klinike prebiehajú počas dvoch dní od 8:30 do 13:30 a sú rozdelené na klinický seminár, demonštráciu pacientov, oddelenie, operačnú sálu a diagnostické vyšetrenia EFS, LFS, BERA-ASSR, TEAOE-DPOAE, VRA, tympano a audiometrické vyšetrenie.

Klinické semináre a stáže sú vedené v okruhoch tém:

 1. deň

-          Vegetationes adenoideae

-          Tonsilitis chronica

-          Dif.dg. angín a ich komplikácie

-          Indikácie k adenotómii a tonzilektómii

-          Chronická serózna otitída

-          Akútne a chronické otitídy

2. deň

-          Objektívne vyšetrenie sluchu

-          Akútne stav v ORL u detí

-          Endoskopia

-          Sinusitídy a ich komplikácie

-          Cudzie telesá

-          Laryngomalácia (Stridor laryngis cong.)

Študenti sú povinní absolvovať oba dni stáže z detskej ORL. Ospravedlnené meškanie je max 10. minút, po tomto termíne nie je akceptovaná účasť na stáži.

Na stáž je študent povinný prísť oblečený celý v bielom a v adekvátnej obuvi a nielen v plášti, bez šperkov, šatiek a iných nepovolených doplnkov odevu, keďže časť výučby prebieha na operačných sálach a na diagnostických pracoviskách kliniky. Nerešpektovaním tejto požiadavky nebude študent pripustený na stáže.

Pokyny pre študentov

Dekan LF UK upozorňuje študentov Lekárskej fakulty na: 

  1. Povinnosť nosiť na viditeľnom mieste identifikačnú kartu študenta (ISIC),
  2. Povinnosť nosiť predpísaný čistý ochranný odev a potrebné pomôcky k teoretickej a praktickej výučbe,
  3. Byť dochvíľny pri nástupe na výučbu a rešpektovať zásady bezpečnosti pri práci nielen počas výučby, ale aj v čase prestávok,
  4. Dôsledne dodržiavať zákaz fajčenia vo výučbových priestoroch lekárskej fakulty a v príslušnom areáli,
  5. Dodržiavanie Študijného poriadku LFUK čl. 13 Práva a povinnosti študentov ods. 3, najmä
    a) Dodržiavať vnútorné predpisy fakulty a jej súčasti,
    b) Chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby fakulty.

Za zavinené porušenie zákona, Štatútu univerzity, Štatútu fakulty alebo iných vnútorných predpisov univerzity alebo fakulty a za porušenie verejného poriadku môže byť študentovi uložené disciplinárne opatrenie (Vnútorný predpis č. 5/2008, Čl. 13, ods.6)