Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH

Vitajte na stránke

Detskej otorinolaryngologickej kliniky LFUK a NÚDCH

Veríme, že nájdete informácie, ktoré hľadáte. Na stránke sú informácie o klinike, jej histórii, zamestnancoch a kontaktoch na nich. Súčasťou sú tiež informácie pre pacientov o ambulanciách, o lôžkovej časti kliniky, informácie o hospitalizácii a operačných výkonoch a poradňa pre rodičov. Pre študentov sú k dispozícii rozvrhy, odporúčaná štúdijná literatúra, otázky na praktickú skúšku, či témy vypísaných diplomových prác. Súčasťou je aj prehľad vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti.

Kolektív detskej otorinolaryngologickej kliniky.

2% z daní

Vážené dámy a páni, milí rodičia a priatelia, 

dovoľte nám, aby sme Vás všetkých v našom mene,  ako aj v mene Ob-čianskeho združenia ORLík DFNsP Bratislava, poprosili o podporu nášho občianskeho združenia a to vo výške 2 % z Vášho príjmu za rok 2019. Iste všetci viete, že máte možnosť túto čiastku darovať nadáciám, občianskym združeniam ako aj iným organizáciám citovaným v Zákone o dani z príjmu.

Občianske združenie ORLík DFNsP Bratislava sa venuje podpore Detskej ORL kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave najmä zlepšovaním materiálno-technického zabezpe-čenia nákupom špeciálnych diagnostických prístrojov pre deti s rôznymi ORL cho-robami, pričom v súčasnosti dominuje potreba zlepšovania diagnostických a liečeb-ných metód u detí s poruchami sluchu. Podporujeme vzdelávanie lekárov, ako aj stredného zdravotníckeho personálu účasťou  a organizáciou vzdelávacích aktivít, skvalitňovaním priestorov určených pre pobyt malých pacientov a osôb, ktoré ich sprevádzajú a pracovného prostredia, v ktorom zdravotnícky personál pracuje. 

 

V súčasnosti sa jedná aj o nákup ochranných pomôcok pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti o pacientov zasiahnutých pandémiou COVID-19.

V prípade, že sa rozhodnete podporiť nás,  pošlite prosím čiastku 2% z Vašej dane z príjmu na účet združenia

                    SK80 0900 0000 0051 1846 8955 

V prípade, že ste už darovali vyššie uvedené 2% z Vašej dane z príjmu, potešíme sa aj akémukoľvek inému finančnému alebo nefinančnému daru.

Vopred ďakujeme!

 

Ing. Viera Kyselová
Predsedkyňa združenia ORLík DFNsP Bratislava

MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Prednostka DORLK LF UK a NÚDCH Bratislava

O nás

Detská otorinolaryngologická klinika LFUK a NÚDCh je klinickým pracoviskom, ktoré poskytuje vysokošpecializovanú zdravotnícku službu v liečbe chorôb v ORL oblasti u detí pre celé Slovensko. Prebieha tu výučba študentov 5. ročníka a 6. ročníka LFUK a SZU. Pracovisko sa zameriava i na vedeckovýskumnú činnosť ako aj na postgraduálne vzdelávanie lekárov.

Informácie pre študentov

Prebieha tu výučba študentov 5. ročníka a 6. ročníka LFUK a SZU.

info: https://www.fmed.uniba.sk/?id=12893

Informácie pre rodičov a pacientov

info: https://www.fmed.uniba.sk/?id=12908

Dávame do pozornosti

Zázračný prípravok, čo vracia sluch?

Rozhovor s prednostkou kliniky MUDr. Irinou Šebovou, CsC., MPH, ktorá vyvracia klamstvá: 

http://www.preventivne.sk/zaujalo-nas/zazracny-pripravok-co-vracia-sluch-lekarka-vyvracia-klamstva.html