DATABÁZY


Ikona databázy PubMed

Portál PubMed je bibliografická databáza MEDLINE®, ktorá spracováva viac ako 5500 časopiseckých titulov. Databáza je voľne dostupná, prevádzkovateľom je National Library of Medicine v Bethesde (USA).

ELEKTRONICKÉ DATABÁZY – PLATENÉ ZDROJE

Informačné zdroje sú dostupné mimo priestorov UK cez vzdialený prístup.

  

Ikona databázy Web of Science

Portál Web of Science CA integruje viaceré databázy. Web of Science CA Core Collection je multidisciplinárna platforma siedmich databáz a citačných indexov. Current Contents Connect (CCC) je abstraktová databáza z recenzovaných časopisov a kníh. Journal Citation Reports (JCR) je nástroj na hodnotenie a porovnávanie časopisov. 

Ikona databázy Scopus

Scopus je abstraktová, citačná a referenčná databáza so zameraním na európsku vedeckú produkciu. Poskytuje prístup k časopiseckým článkom
s odkazmi na citácie článkov, plnté texty článkov, odborným webovým stránkam
a patentovým informáciám.

Ikona databázy ProQuest

ProQuest je online kolekcia 44 databáz, ktorá obsahuje bibliografické záznamy
s odkazmi na plné texty článkov. S databázami je možné pracovať individuálne alebo v ľubovoľných kombináciách. Databáza tiež ponúka plné texty dizertácií.

Ikona databázy Knovel

Elektronická knižnica interaktívnych plnotextových referenčných a faktografických príručiek. Knovel umožňuje interaktívne pracovať s textom, tabuľkami, rovnicami a grafmi.

Ikona databázy 5-minute consult

5MinuteConsult je lekársky faktografický informačný zdroj na podporu klinického rozhodovania, obsahuje odporúčania založené na dôkazoch.

Ikona databázy JoVE

JoVE (časopis Journal of Visualized Experiments) je recenzovaný časopis vedeckých videí, ktoré demonštrujú laboratórne techniky týkajúce sa biologického, lekárskeho, chemického a fyzického výskumu. Lekárska fakulta UK má prístup k nasledujúcim kolekciám: Behavior, Neuroscience, Medicine.

Ikona databázy American Psychological Association

American Psychological Association (APA) obsahuje informačné zdroje pre psychológiu a príbuzné odbory ako psychiatria, sociológia a sociálna práca. Sprístupňuje knihy American Psychological Association (APA), referenčné príručky zo série APA Handbooks in Psychology a viac ako 1500 hesiel z Encyclopedia of Psychology.

Ikona databázy Statista

Statista (The Statistics Portal for Market Data, Market Research and Market Studies) je jedna z najväčších štatistických a trhových platforiem na svete s prístupom k viac ako 1,5 miliónu štatistík, prognóz, správ a infografík pokrývajúcich 80 000 tém z viac ako 22 500 zdrojov.

ELEKTRONICKÉ DATABÁZY – VOĽNE DOSTUPNÉ

   

Ikona databázy BiblioMedicaSlovaca
BiblioMedicaSlovaca

Špecializovaná bibliografia obsahuje články slovenských autorov publikované v slovenskej a českej odbornej časopiseckej literatúre z oblasti medicíny, zdravotníctva a príbuzných vedných odborov, ktoré sú vo fonde Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave (od roku 2006 súčasť Národného centra zdravotníckych informácií). Databáza obsahuje tiež ohlasy k spracovaným záznamom.

Ikona databázy BiblioMedicaCechoslovaca


Databázu Českej národnej bibliografie z oblasti medicíny tvoria: časopisy, knihy, zborníky, recenzie českých kníh a bohemiká (práce českých autorov publikované v zahraničných časopisoch).

   

Bing - Vyhľadávací nástroj neviditeľného webu.

Cancer Information Resources - CancerNet je databáza National Cancer Institute, ktorá pokrýva problematiku onkológie. Informácie týkajúce sa terapie, skríningu a prevencie poskytuje v deviatich separátnych databázach.

CDC Wonder - Databáza CDC Wonder ponúka prístup k správam, odporúčaniam a verejno-zdravotníckym informáciam Centers for Disease Control and Prevention. Sumarizuje informácie o zdraví, chorobách, demografických skupinách a štatistických údajoch.

Center Watch - Clinical Trials Listing Service - CenterWatch je vyhľadávacia služba, ktorá umožňuje vyhľadať informácie k rôznym medicínskym problémom. Stránka je určená nielen pre profesionálov, ale aj pre širokú verejnosť.

Current Controlled Trials - databáza randomizovaných kontrolovaných štúdií (RCT).

Database of Genomic Variants - Genome Database umožňuje vyhľadanie kompletných genómov a ich zobrazenie vo forme genetickej mapy.

Dimensions - platforma vyvinutá spoločnosťou Digital Science spájajúca viac ako 100 popredných výskumných organizácií na celom svete.

Drug Information Portal - Drug Information Portal je databáza farmaceutických a biotechnologických produktov, ponúka prístup k informáciám a článkom o liekoch podľa ich generického alebo komerčného názvu.

ERIC - ERIC je informačný systém zahrňujúci informačné zdroje z oblasti výučby. ERIC Database obsahuje viac ako 1,5 milióna bibliografických záznamov od roku 1966.

Europe PubMed Central je digitálny repozitár, ktorý poskytuje prístup záznamom v databázach, ako napr. Uniprot (komplexná databáza proteinových sekvencií), Európsky archív nukleotidov (ENA), Protein Data Bank Europe (PDBE) a BioStudies.

HazDat Database - ATSDR - Hazardous Substance Release / Health Effects Database sprístupňuje informácie týkajúcich sa rizikových látok a efektov týchto látok na ľudskú populáciu. Pokrýva okolo 1300 webových stránok s viac ako 150 charakteristikami toxických látok.

Health Services Research Projects in Progress - Portál autorizovaných, odborných zdravotníckych informácií National Library of Medicine.

The Nobel Prize Internet Archive - Internetový archív všetkých laureátov Nobelovej ceny vo všetkých kategóriách.

OMIM - Online Mendelian Inheritance in Man je katalóg ľudských génov a genetických ochorení. Databáza obsahuje textové informácie, zobrazenia a referenčné informácie s prepojením na National Center for Biotechnology Information.

Orphanet - vzácne a neobvyklé choroby, ich diagnostika a liečba (projekt EU).

PubChem - obsahuje informácie o chemických látkach a ich biologických aktivitách.

RxList - Databáza Internet Drug Index umožňuje vyhľadať základné farmakologické informácie. Po napísaní názvu lieku sa v databáze následne vyhľadá krížový odkaz pre generický a komerčný názov lieku a liekovej skupiny.

Science.gov - Databázový portál

Transfusion Evidence Library - Bibliografická databáza poskytuje prístup k evidence-based informáciám (EBM) týkajúcich sa všetkých aspektov transfúznej medicíny. Obsahuje systematické prehľady a meta-analýzy (od r. 1980 po súčasnosť), randomizované kontrolované pokusy (od r. 2002+) a ekonomické štúdie relevantné pre transfúziológiu (od r. 1990+).

TRIP Database / Turning Research Into Practice Database - vyhľadávanie klinických otázok s využitím princípov EBM.