Aktivity riešiteľov projektu

2016

 • pripravili  .ppt prezentácie na vybrané biofyzikálne témy a na spoločných seminároch sa podieľali na zjednotení požiadaviek vyučujúcich ako aj zásad hodnotenia v jednotlivých tematických oblastiach predmetu Lekárska biofyzika (slovenská a anglická verzia): mikroklimatické faktory, elektromagnetické polia, fyzikálne vlastnosti kvapalín, optické laboratórne metódy a meranie osvetlenia, biofyzikálne vlastnosti zrakového analyzátora (vyšetrenie zrakovej ostrosti), spirometrické vyšetrenie, modelovanie.
 • podieľali sa na príprave, odskúšaní a realizácii v praxi elektronického testovania študentov 1. ročníka v prostredí MOODLE (slovenská a anglická verzia).
 • podarilo sa zapojiť do ŠVOČ troch študentov 1. ročníka medicíny, ktorí pracovali na biofyzikálnych témach: Šebesta Lukáš, Šalát Pavol - Vplyv hluku na ľudský organizmus (školiteľka doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc.) a Gallik Dalibor - Fyzikálne charakteristiky zdrojov osvetlenia vo vybraných vysokoškolských ubytovacích zariadeniach v Bratislave (školiteľka RNDr. Eva Kráľová, PhD.)
 •  zúčastnili sa na medzinárodnej vedeckej konferencii zameranej na didaktiku prírodovedných predmetov: Didactics of the Sciences 2016 v Krakove, kde v troch príspevkoch rozoberali súčasný stav a perspektívy výučby lekárskej fyziky a biofyziky na lekárskych fakultách v SR.
 • členovia riešiteľského tímu zorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu Dni lekárskej biofyziky 2016 v Piešťanoch, kde prezentovali 10 príspevkov a s kolegami z pracovísk rovnakého zamerania diskutovali o možnostiach využitia motivačných prístupov vo výučbe prírodovedných predmetov. Boli editormi vyšiel zborník abstraktov z konferencie, ktorý je jedným z výstupov riešenia projektu v roku 2016.
 • na medzinárodnom seminári Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat VI. v Brne prezentovali dva príspevky o historických aspektoch štúdia elektromagnetických a magnetických polí a ich využití v medicíne a o využívaní elektrofyziologických metód v biologickom výskume a lekárskej praxi.
 • historickými témami sa zaoberali aj v dvoch kapitolách publikovaných v zahraničnej monografii o historickom vývoji spolupráce českých a slovenských pracovísk zabezpečujúcich výučbu lekárskej biofyziky na kreovaní obsahovej náplne predmetu a analyzovali obsahovú náplň učebníc lekárskej biofyziky pre medikov z pohľadu historického pokroku vo fyzikálnych a lekárskych vedách.
 • neoddeliteľnou témou, ktorá je spojená s využívaním výsledkov pokroku v prírodných vedách je etická stránka ich využívania v lekárskej praxi. Na medzinárodnej konferencii Fyzika, technika, etika na Žilinskej univerzite prednášali o globalizácii vo výučbovom procese na lekárskych fakultách a o etických a bezpečnostných aspektoch v podmienkach elektronizácie zdravotníctva. Naše príspevky vyjdú v plnom rozsahu v zahraničnom zborníku.
 • do monografie Fyzika a etika X. prispeli dvoma príspevkami v plnom rozsahu na témy formovanie environmentálneho povedomia študentov medicíny a o význame ich objektívnej informovanosti o interakcii elektromagnetických polí s ľudským organizmom.
 • podieľali sa na obsahovom napĺňaní a správe portálu MEFANET.
 • v rámci Európskej noci výskumníkov 2016 - 30.9.2016: Veda v centre odprezentoval doc. RNDr. M. Kopáni, PhD. z LF UK v spolupráci s Ing. Fedorom Lehockim, PhD., STU v Bratislave prednášku Virtuálna realita v medicíne.
 • riešiteľ projektu sa aktívne zúčastnil na XIII. Slovensko-českom a XVIII. Českom kongrese spánkovej medicíny v Nitre (člen programového výboru).
 • riešiteľ projektu sa podieľal na organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie Solid State Surfaces and Interfaces 2016 v Piešťanoch (člen organizačného a programového výboru)
 • riešiteľ projektu bol členom programového výboru konferencie MEFANET 2016 v Brne
 • riešiteľka projektu zabezpečila kurz pre doktorandov LF UK v Bratislave: Získavanie vedeckých informácií z medicínskych databáz.
 • prednáška hlavnej riešiteľky v CVTI SR pre členov komisií a predsedníctvo KEGA v prítomnosti predstaviteľov MŠVVaŠ SR o výstupoch excelentne vyriešeného projektu KEGA MŠVVaŠ SR 052UK-4/2013 (2013-2015).

2017

 • riešitelia projektu sa aktívne podieľali na inovácii praktických cvičení z lekárskej biofyziky (meranie svalovej činnosti pri záťaži, elektroneuromyografia a zobrazovanie ultrazvukom) a revízii testových otázok z lekárskej biofyziky pre elektronické testovanie študentov 1. ročníka LF UK v Bratislave.

 • distribúcia a spracovanie anonymných dotazníkov o motivačných faktoroch študentov 1. ročníka LF UK v Bratislave a publikovanie výsledkov na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách.

 • aktívna účasť piatich riešiteľov projektu na jubilejných XXXX. Dňoch lekárskej biofyziky v Prahe.

 • aktívna účasť dvoch riešiteľov projektu na medzinárodnej konferencii 2nd International Baltic Symposium on Science and  Technology Education - BalticSTE 2017 v Siauliai v Litve.

 • aktívna účasť dvoch riešiteľov projektu na medzinárodnej konferencii o medicínskom vzdelávaní AMEE 2017 v Helsinkách (2 abstrakty publikované v zborníku abstraktov).

 • aktívna účasť piatich riešiteľov na medzinárodnej konferencii FEPS 2017 (Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies and the Austrian physiological Society with Participation of the Czech, French, Italian, Slovak, Sloveniam, Swiss and Turkish Physiological Societies)  vo Viedni (2 abstrakty publikované v Acta Physiologica)

 • aktívna účasť na medzinárodnej konferencii Physics, Technology, Ethics 2017, Global and Local Challenges of the Interaction of Natural and Human Sciences v Žiline, pričom do plánovanej antológie prispeli dvomi kapitolami (3 riešitelia).

 • na medzinárodnom seminári Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat VII. v Brne prezentovali dva príspevky o historických okolnostiach objavu prirodzenej rádioaktivity a význame uchovávania didaktických prostriedkov a publikovali 2 kapitoly v monografii (2 riešitelia).

 • virtuálna účasť na vedeckej konferencii ICERI17 (10th Annual International Conference of Education, Research and Innovation) v Seville s dvoma príspevkami uverejnenými v plnom rozsahu v zborníku konferencie (2 riešitelia).

 • virtuálna účasť na vedeckej konferencii EduLearn 2017 v Barcelone s dvoma príspevkami uverejnenými v plnom rozsahu zborníku konferencie (3 riešitelia).

 • účasť na vedeckej konferencii WCLTA-2017 (8th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership) v Lisabone s dvoma príspevkami uverejnenými v plnom rozsahu v zborníku konferencie (2 riešitelia - jeden virtuálne, druhý prezenčne).

 • riešitelia sa podieľali na obsahovom napĺňaní a správe portálu MEFANET.

 • na edukačnom portáli MEFANET bola zverejnená prezentácia MENDELEY - voľne dostupný referenčný manažér, ktorý umožňuje organizovať, čítať, anotovať a zdieľať bibliografické citácie (1 riešiteľ).

 • riešiteľ projektu bol členom programového výboru konferencie MEFANET 2017, ktorá sa konala v Brne v dňoch 28.-29.11.2017.

 • riešiteľka projektu zabezpečila kurz pre doktorandov LF UK v Bratislave: Získavanie vedeckých informácií z medicínskych databáz.

 • riešiteľ projektu sa podieľal na organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science 2017 vo Florencii (člen organizačného a programového výboru).

 • člen riešiteľského kolektívu bol členom programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie XXXX. Dny lékařské biofyziky 2017 v Prahe.

 • člen riešiteľského kolektívu bol odborným garantom 93. fyziologických dní v Košiciach.

 • členovia riešiteľského tímu sa školili na dvoch školiacich podujatiach s lektormi z New York University School of Medicine: Different teaching modalities of Teaching, Including Clinical Teaching into Preclinical Classes, Online Teaching (19.4.2017 – 3 riešitelia), The role of simulation in medical education (3.5.2017 – 5 riešiteľov).

 • členovia riešiteľského tímu sa zúčastnili na školiacom podujatí Medical Education s hosťujúcim profesorom Stephenom Ludwigom, M.D. (23.10.2017 – 2 riešitelia), boli členmi organizačného výboru a autormi jednej prednášky „Using different teaching formats during Human physiology course in multicultural student population in Slovakia“ (1 riešiteľ).

 • aktívna účasť na European Congress on Obesity 2017  v Bratislave a World Sleep Congress 2017 v Prahe (1 riešiteľ).

 • riešiteľka projektu odprednášala 3 témy v rámci Univerzity 3. veku na STU (Starostlivosť o duševné a telesné zdravie I. a II. – Biorytmy, Slnečná aktivita a jej vplyv na zdravie človeka, Zobrazovacie metódy v medicíne).

 • Udržiava a dopĺňa sa webová stránka projektu:
  https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/ustav-lekarskej-fyziky-biofyziky-informatiky-a-telemediciny-lf-uk/osobne-stranky/gp-msvvas-sr-kega-003uk-42016-2016-2018/
  , ktorá slúži ako východiskový študijný materiál pre teóriu vyučovania prírodovedných predmetov. Pozostáva z týchto hlavných segmentov: motivácia, motivačný potenciál semestrálnych projektov, história prírodných vied a objavov ako silný motivačný faktor, etické otázky vysokoškolskej výučby prírodovedných predmetov a ich vplyv na motiváciu, príspevok k teórii vyučovania prírodovedných predmetov, zoznam publikácií riešiteľov, ďalšie aktivity členov riešiteľského tímu, užitočné linky.

 

 

2018

 • riešitelia projektu sa aktívne podieľali na inovácii záznamových hárkov z praktických cvičení z lekárskej biofyziky v slovenskom a anglickom jazyku študentov 1. ročníka LF UK v Bratislave (5 riešitelia).

 • distribúcia a spracovanie anonymných dotazníkov na konci zimného semestra akad. r. 2017/2018 o motivačných faktoroch študentom 1. ročníka LF UK v Bratislave a publikovanie výsledkov riešenia projektu na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách.

 • aktívna účasť šiestich riešiteľov projektu na 41. Dňoch lekárskej biofyziky v Martine v dňoch 30.5.-1.6.2018.

 • aktívna účasť jednej riešiteľky projektu na medzinárodnej konferencii o medicínskom vzdelávaní AMEE 2018 v Bazileji (1 abstrakt publikovaný v zborníku abstraktov: High Fidelity Simulation in Medical Physiology: Slovak Experience, p. 889).

 • aktívna virtuálna účasť na vedeckej konferencii ICERI18 (11th Annual International Conference of Education, Research and Innovation) v Seville 12.-14.11.2018 s piatimi príspevkami uverejnenými v plnom rozsahu v zborníku konferencie (3 riešitelia).

 • aktívna virtuálna účasť na vedeckej konferencii EduLearn 2018 v Palma de Mallorca 2.-4.7.2018 s tromi príspevkami uverejnenými v plnom rozsahu zborníku konferencie (2 riešitelia).

 • aktívna virtuálna účasť na vedeckej konferencii WCLTA-2017 (9th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership) v Ríme 26.-28.10.2018 s jedným príspevkom uverejneným online v plnom rozsahu v časopise New Trends and Issues. Proceedings on Humanities and Social Sciences. (1 riešiteľ).

 • aktívna účasť zúčastnila na medzinárodnej konferencii Education, Research and Development v Elenite (Bulharsko) 23.-27.8.2018 s dvomi príspevkami uverejnenými v plnom rozsahu v zahraničnim časopise (1 riešiteľ).

 • riešitelia projektu sa aktívne zúčastnili s tromi príspevkami na medzinárodnej konferencii didaktiky prírodných vied DidSci+ 2018 v Prahe 25.-27.6.2018 uverejnenými v plnom rozsahu v zborníku konferencie (3 riešitelia).

 • riešitelia projektu sa aktívne zúčastnili na 12. medzinárodnom sympóziu k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny v Bratislave 28.-29.6.2018 s 2 príspevkami uverejnenými v plnom rozsahu v zborníku konferencie (2 riešitelia)

 • riešitelia projektu sa aktívne zúčastnili na medzinárodnej vedeckej konferencii PRAE (Physics, Research, Applications and Education) v Nitre 15.-18.5.2018.

 • riešitelia projektu spolupracovali na zostavovaní a obsahovom napĺňaní zborníka vedeckých prác Physics – Applications and Innovations. Part I., Part II. Proceedings of Scientific Works s riešiteľmi ďalšieho projektu KEGA na SPU v Nitre (10 príspevkov publikovaných v plnom rozsahu).

 • riešitelia sa podieľali na obsahovom napĺňaní a správe edukačného portálu MEFANET.

 • riešiteľ projektu bol členom programového výboru konferencie MEFANET 2018, ktorá sa konala v Brne v dňoch 27.-28.11.2018.

 • riešiteľka projektu zabezpečila kurz pre doktorandov LF UK v Bratislave: Získavanie vedeckých informácií z medicínskych databáz.

 • riešiteľ projektu sa podieľal na organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science 2018 v Smoleniciach 19.-22.11.2018 (člen organizačného a programového výboru).

 • riešiteľ projektu mal pozvanú prednášku na konferencii „Nové metódy liečby v 21. storočí“ dňa 7.12.2017 v Banskej Bystrici na tému Cieľové oblasti a terapeutické účinky svetelnej terapie BIOPTRON.

 • riešiteľ projektu bol členom programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie XXXX. Dny lékařské biofyziky 2018 v Martine.

 • riešiteľka projektu pripravila a zrealizovala vedecko-popularizačný príspevok v rádiu Regina RTVS venovaný 106. výročiu prvého zoskoku padákom z lietadla Alberta Berryho 1.3.1912.

 • riešitelia projektu sa podieľali na organizácii a realizácii odborného sympózia s medzinárodnou účasťou „Deň novorodenca 2017. Technika a teória – prax a klinická aplikácia v starostlivosti o novorodenca“ v Bratislave 15.12.2017 a „Deň novorodenca 2018. Technika a teória – prax a klinická aplikácia v starostlivosti o novorodenca. Kyslík – iskra života.“ v Bratislave 23.11.2018 (3 riešitelia), kde bolo pracovisko spoluorganizátorom spoločne s Neonatologickou klinikou intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH a Ústavom simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK v Bratislave a riešiteľ projektu odborným garantom. Traja riešitelia projektu na oboch sympóziách vystúpili s prednáškami.

 • riešiteľka sa podieľala na organizácii a realizácii 2 kurzov a workshopov Team Based Learning (TBL101 a Advanced TBL) v dňoch 7-8.6.2018 určených pre pedagógov v predklinickej aj klinickej výučbe, ktorí chcú využívať metódu TBL pri výučbe na lekárskej fakulte. Workshopy viedli pedagógovia z New York University School of Medicine.

 • riešiteľka projektu sa v spolupráci s Ústavom simulačnej medicíny a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK a hostí z New York University School of Medicine podieľala na organizácii a realizácii kurzov a workshopov výučby na simulátoroch v dňoch 28.-29.5.2018 a 30.5.-1.6.2018.

 • Aktualizácia webovej stránky projektu
  https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/ustav-lekarskej-fyziky-biofyziky-informatiky-a-telemediciny-lf-uk/osobne-stranky/gp-msvvas-sr-kega-003uk-42016-2016-2018/, ktorá slúži ako východiskový študijný materiál pre teóriu vyučovania prírodovedných predmetov. Pozostáva z hlavných segmentov: motivácia, motivačný potenciál semestrálnych projektov, história prírodných vied a objavov ako silný motivačný faktor, etické otázky vysokoškolskej výučby prírodovedných predmetov a vplyv na motiváciu, príspevok k teórii vyučovania prírodovedných predmetov, zoznam publikácií riešiteľov, aktivity členov riešiteľského tímu, užitočné linky.

   

  Pozvania riešiteľov projektu na kongresy a konferencie:

 • 5th World Congress on Nursing, 13.-15.8.2018, Londýn, UK (speaker)

 • 3th IIR Conference on cold applications in life sciences – whole body cryotherapy or cryostimulation, 12.-14.9.2018, St. Petersburg, Russia

 • Health Science Congress 2018 (International Conference on Medical and Health Science), 24.-25.8.2018, Tokyo, Japan (speaker)

 • 4th World Congress on Nursing, 16.-18.4.2018, Valencia, Španielsko (speaker, delegate)

 • 5th World Congress on Nursing 2018, 12.-14.11.2018, Toronto, Kanada (speaker)

 • 6th World Congress on Nursing &Health Care, 24.-26.4.2019, Amsterdam, Holandsko

 • International Conference on Midwifery and Nursing Science, 20.-22.2.2019, London, UK (participácia na organizácii a účasť ako speaker)

 • 3rd International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE2019, 17.-20.6.2019, Siauliai, Litva

 • 13th annual International Technology, Education and Development Conference INTEND 2019, 11.-13.3.2019, Valencia, Španielsko

 • XV. medzinárodný kongres informačných technológií v zdravotníctve – Telemedicína 2019, 18.3.2019, Brno, ČR

   

  Výzvy na publikovanie na základe doterajších publikácií:

   

 • Motivation of Medical Students to Study Sciences (WCTLA 2017):

 • Psychology Research, ISSN 2159-5542 (Print), ISSN 2159-5550 (Online)

 • Universal Journal of Educational Research, ISSN 2332-3213

 • Sociology and Anthropology, ISSN 2331-6187

 • Sociology Study, ISSN 2159-5526 (Print), ISSN 2159-5534 (Online)

 • Journal of Modern Education Review, ISSN 2155-7993

 • US-China Education Review A & B, USA, ISSN 2161623X &2161-6248

 • Globalization in the Educational Process of Undergraduate study at Faculties of Medicine (Žilina 2016)

 • Sociology and Anthropology, ISSN 2332-6187

 • Ethical and Tactful Behavior of teacher in University Education (Žilina, 2017):

 • Philosophy Study, ISSN 2159-5313 (Print), ISSN 2159-5321 (Online)

 • Všeobecné pozvania na publikovanie:

 • International Journal of Social Science and Economic research, ISSN 2455-8834

 • Scholarlink Research Institute Journals, Manchester, United Kingdom

 • Problems of Education in the 21st Century, ISSN 1822-7864 (Print), ISSN 2638-7111 (Online)

 • Annals of Clinical and Laboratory Research