História vedných odborov a jej význam pre motiváciu

 • Kráľová, Eva; Ferencová, Elena: Analýza obsahovej náplne vysokoškolských učebníc z lekárskej fyziky a biofyziky pre medikov z pohľadu historického pokroku vo fyzikálnych a lekárskych vedách. In: Fragmenty z historie medicíny a veterinárního lékařství. Acta Musei Technici Brunensis. zv. 10, 2016. Brno : Technické muzeum v Brně, 2016, 288 s., s. 20-33. ISBN 978-80-87896-31-0.
 • Ferencová, Elena; Kráľová, Eva: História pedagogickej a vedeckej spolupráce v Slovenskej a Českej republike na kreovaní obsahovej náplne predmetov biofyziky a lekárskej fyziky na lekárskych fakultách. In: Fragmenty z historie medicíny a veterinárního lékařství. Acta Musei Technici Brunensis. zv. 10, 2016. Brno : Technické muzeum v Brně, 2016, 288 s., s. 11-19. ISBN 978-80-87896-31-0.
 • Kráľová, Eva: Historické medzníky v elektrofyziologickom výskume. Medicína, Farmacie a veterinární lékařství. In: Kapitoly k dějinám a vybraným tématům. Acta Musei Technici Brunensis. zv. 12, 2017. Brno : Technické muzeum v Brně, 2017, 278 s., s. 30-39. ISBN 978-80-87896-43-3.
 • Ferencová, Elena: Historický pohľad na vplyv geomagnetického, elektromagnetického a magnetického poľa na organizmus človeka a jeho využitie v medicíne. Medicína, Farmacie a veterinární lékařství. In: Kapitoly k dějinám a vybraným tématům. Acta Musei Technici Brunensis. zv. 12, 2017. Brno : Technické muzeum v Brně, 2017, 278 s., s. 190-205. ISBN 978-80-87896-43-3.
 • Kráľová, Eva; Ferencová, Elena: Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si pripomína 95. výročie existencie. Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 3/2018 (47), s. 35-42. ISSN 1335-4981. http://www.omfi.ukf.sk/?page=publication&kind=single&ID=1094
 • Ferencová, Elena, Kráľová, Eva, Kopáni, Martin: 95. vyročie založenia Ústavu pre lekársku fyziku na LF UK v Bratislave ako prvého pracoviska tohto druhu v Československu. Revue medicíny v praxi. Bratislava : Fabart, Roč. 16, č. 2, (2018), s. 42-45. ISSN 1336-202X.
 • Kralova, Eva, Ferencova, Elena, Kopani, Martin: 95th anniversary of the establishment of the Institute of Medical Physics at the Faculty of Medicine Comenius University in Bratislava as the first institute of this type in Czechoslovakia. In: Physics – Applications and Innovations. PartI., Part II. Proceedings of Scientific works. Bilčík, M., Božiková, M., Kráľová, E. (Eds.), Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, 138 p., p. 107-111. ISBN 978-80-552-1915-8.
 • Kráľová, Eva: Vedecko-pedagogický odkaz zakladateľa Ústavu pre lekársku fyziku na LF UK v Bratislave prof. PhDr. Viktora Teisslera. In: Historia Medicinae Slovaca III. Medicína, farmácia a veterinárna medicína v období vzniku Československej republiky, Bratislava : UK, 2018, s. 67-72. ISBN 978-80-8127-218-9.
 • Ferencová, Elena: Priekopník pracovného lekárstva na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia v Banskej Štiavnici – MUDr. Imrich Tóth. In: Historia Medicinae Slovaca III. Medicína, farmácia a veterinárna medicína v období vzniku Československej republiky, Bratislava : UK, 2018, s. 32-37. ISBN 978-80-8127-218-9.
 • Kráľová, Eva: Spomienka na I. Dni lekárskej biofyziky. In: Sborník abstrakt XXXX. Dny lékařské biofyziky (Ed. Jana Vránová), Praha : 3. LF UK v Prahe, 54 s., 2017, s. 42. ISBN 978–80–87878–26–2. http://lekbiofyz.upol.cz/pagedata_cz/konference/1179_sbornik-abstrakt-dlb2017.pdf
 • Kopáni, Martin; Kráľová, Eva: Spoločný postup vedecko-výskumných pracovísk slovenských vysokých škôl na aktualizácii sylabu povinne voliteľného predmetu „Princípy elektronického zdravotníctva“ na LF UK v Bratislave. Zborník abstraktov XXXIX. Dni lekárskej biofyziky. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, s. 41. ISBN 978-80-223-4105-9. https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sucasti/Teoreticke_ustavy/Ustav_lekarskej_fyziky__biofyziky__informatiky_a/DLB_2016/Prispevky/Kopani1.pdf
 • Ferencová, Elena; Kráľová, Eva: Medzinárodné vedecké konferencie „Dni lekárskej biofyziky“. Aktivity ústavov lekárskej fyziky a biofyziky pri ich usporiadaní. Zborník abstraktov XXXIX. Dni lekárskej biofyziky. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, s. 9-11. ISBN 978-80-223-4105-9. https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sucasti/Teoreticke_ustavy/Ustav_lekarskej_fyziky__biofyziky__informatiky_a/DLB_2016/Prispevky/Ferencova1.pdf
 • Ferencová, Elena, Kráľová, Eva: Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK v Bratislave. In Lékařská fyzika ve spirále času. Bolek, L., Hrazdira, I. (Eds.), Jindřichův Hradec : Epika, 2018, 224 s., s. 63-88. ISBN 978-80-88113-99-7.
 • Kráľová, Eva; Ferencová, Elena: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky. Naša univerzita Roč. 63, č. 1 (2016), s. 30. ISSN 1338-4163. https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ovv/2016/160922_septembrove_cislo_NU.pdf
 • Kráľová, Eva: Opustil nás prof. Ing. Vít Šajter, CSc. (31.10.1934-18.5.2016). Naša univerzita Roč. 63, č. 1 (2016), s. 38. ISSN 1338-4163. https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ovv/2016/160922_septembrove_cislo_NU.pdf
 • Kráľová, Eva, Ferencová, Elena: Deväťdesiatpäť rokov lekárskej fyziky na UK.  Naša univerzita. Bratislava : UK v Bratislave, č. 1, september 2018, s. 42-43. https://uniba.sk/fileadmin/ruk/nasa_univerzita/NU2018-19/180928_Septembrove_cislo_NU.pdf