Publikačné výstupy riešiteľov projektu

2016

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

 • Kráľová, Eva; Ferencová, Elena: Analýza obsahovej náplne vysokoškolských učebníc z lekárskej fyziky a biofyziky pre medikov z pohľadu historického pokroku vo fyzikálnych a lekárskych vedách. In: Fragmenty z historie medicíny a veterinárního lékařství. Acta Musei Technici Brunensis. zv. 10, 2016. Brno : Technické muzeum v Brně, 2016, 288 s., s. 20-33. ISBN 978-80-87896-31-0.

 • Ferencová, Elena; Kráľová, Eva: História pedagogickej a vedeckej spolupráce v Slovenskej a Českej republike na kreovaní obsahovej náplne predmetov biofyziky a lekárskej fyziky na lekárskych fakultách. In: Fragmenty z historie medicíny a veterinárního lékařství. Acta Musei Technici Brunensis. zv. 10, 2016. Brno : Technické muzeum v Brně, 2016, 288 s., s. 11-19. ISBN 978-80-87896-31-0

 • Kráľová, Eva: Podpora motivácie študentov medicíny pre nadobudnutie vedomostí z lekárskej fyziky a biofyziky využiteľných v medicínskej praxi. In: Edukacja przyrodnicza (ed. Piotr Bieniek), Krakow : Universitet Pedagogiczny v Krakowie, 2016, 255 s., s. 133-152. ISBN 978-83-8084-040-9.

 • Ferencová, Elena; Kráľová, Eva: Dodržiavanie fyzikálnych princípov vo výučbe lekárskej fyziky a biofyziky na lekárskych fakultách z hľadiska didaktických a etických aspektov. In: Edukacja przyrodnicza (ed. Piotr Bieniek), Krakow : Universitet Pedagogiczny v Krakowie, 2016, 255 s., s. 120-132. ISBN 978-83-8084-040-9.

 • Balázsiová, Zuzana: Kvantifikácia elementárnych vedomostí z informatky u študentov humánnej medicíny. In: Edukacja przyrodnicza (ed. Piotr Bieniek), Krakow : Universitet Pedagogiczny v Krakowie, 2016, 255 s., s. 152-169. ISBN 978-83-8084-040-9.
   

AFC Publikované príspevky zo zahraničných vedeckých konferencií

 • Kráľová, Eva: Motivation of medical students for better understanding of fundamental sciences applications in medicine. In: Proceedings DidSci 2016. (Eds. Ciesla, P., Kopek-Putala, W., Baprowska, A.). Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2016.  p. 83-85. ISBN 978-73-8084-037-9.

 • Balázsiová, Zuzana: Knowledge on health protection in the use of information and communications technologies (ICT) - a condition of the students´motivation and optimization of physical curriculum. In: Proceedings DidSci 2016. (Eds. Ciesla, P., Kopek-Putala, W., Baprowska, A.). Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2016.  p. 12-14. ISBN 978-73-8084-037-9.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • Kráľová, Eva; Ferencová, Elena: Význam objektívnej informovanosti študentov medicíny o interakcii vysokofrekvenčných elektromagnetických polí s ľudským organizmom. In: Fyzika a etika X : Perspektívy dialógu medzi fyzikou a etikou. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. S. 82-87. ISBN 978-80-558-0794-2.

 • Ferencová, Elena; Kráľová, Eva: Formovanie environmentálneho povedomia študentov medicíny v pregraduálnom štúdiu. In: Fyzika a etika X : Perspektívy dialógu medzi fyzikou a etikou. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. S. 75-81. ISBN 978-80-558-0794-2.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru

 • Kráľová, Eva; Trnka, Michal: Zborník abstraktov 39. Dni lekárskej biofyziky, 82 s., 2016. ISBN 978-80-223-4105-9.

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

 • Ferencová, Elena; Kráľová, Eva: Účinky geomagnetického a magnetického poľa na organizmus človeka z historického hľadiska a jeho využitie v medicíne . Brno: Technické muzeum v Brně. 2016. [cit. 2016-11-11]. Dostupné na internete http://www.faf.cuni.cz/getattachment/Verejnost/Zpravy/2016/Seminar-Po-stopach-zdravi-a-nemoci-cloveka/Zdravi-a-nemoc-2016_abstrakta.pdf.aspx.

 • Kráľová, Eva; Ferencová, Elena: Historický vývoj vo využívaní elektrofyziologických metód v biologickom výskume a lekárskej praxi. Brno: Technické muzeum v Brně. 2016. [cit. 2016-11-11]. Dostupné na internete http://www.faf.cuni.cz/getattachment/Verejnost/Zpravy/2016/Seminar-Po-stopach-zdravi-a-nemoci-cloveka/Zdravi-a-nemoc-2016_abstrakta.pdf.aspx.

 • Balazsiova, Zuzana: Knowledge on health protection in the use of information and communications technologies (ICT) – a condition of the students´motivation and optimization of physical curriculum. Abstracts DidSci 2016, 7th International Conference Research in Didactics of the Sciences. Krakow : Pedagogical university of Cracow, 2016, p. 7.

 • Ferencová, Elena; Kráľová, Eva: Educational and ethical aspects in the teaching of medical physics and biophysics at medical faculties. Abstracts DidSci 2016, 7th International Conference Research in Didactics of the Sciences. Krakow : Pedagogical university of Cracow, 2016, p. 31.

 • Kralova, Eva: Motivation of medical students for better understanding of fundamental sciences applications in medicine. Abstracts DidSci 2016, 7th International Conference Research in Didactics of the Sciences. Krakow : Pedagogical university of Cracow, 2016, p. 57.

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

 • Balázsiová, Zuzana: Poznajú študenti spôsoby ochrany pred negatívnymi vplyvmi IKT zariadení? Zborník abstraktov XXXIX. Dni lekárskej biofyziky. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, s. 15.  ISBN 978-80-223-4105-9.

 • Kopáni, Martin; Kráľová, Eva: Spoločný postup vedecko-výskumných pracovísk slovenských vysokých škôl na aktualizácii sylabu povinne voliteľného predmetu „Princípy elektronického zdravotníctva“ na LF UK v Bratislave. Zborník abstraktov XXXIX. Dni lekárskej biofyziky. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, s. 41. ISBN 978-80-223-4105-9.

 • Ferencová, Elena; Kráľová, Eva: Medzinárodné vedecké konferencie „Dni lekárskej biofyziky“. Aktivity ústavov lekárskej fyziky a biofyziky pri ich usporiadaní. Zborník abstraktov XXXIX. Dni lekárskej biofyziky. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, s. 9-11. ISBN 978-80-223-4105-9.

 • Kráľová, Eva: Možnosti motivácie medikov na štúdium prírodných vied ako neoddeliteľnej súčasti lekárskeho kurikula. Zborník abstraktov XXXIX. Dni lekárskej biofyziky. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, s.48. ISBN 978-80-223-4105-9.

 • Trnka, Michal; Kráľová, Eva: Projektový zámer monitorovania elektromagnetického smogu v zdravotníckych zariadeniach. Zborník abstraktov XXXIX. Dni lekárskej biofyziky. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, s. 72. ISBN 978-80-223-4105-9.

 • Ferencová, Elena; Kráľová, Eva: Globalization in the educational process of undergraduate study at faculties of medicine. Scientific book of abstracts from the International Scientific Conference within the Series Physics, Technology, Ethics. Ethical Aspects of  Development and Application of New Technologies in the Context of Globalization Processes. Žilina : University in Žilina, 2016. s. 50-52. ISBN 978-80-554-1247-4.

 • Kráľová, Eva; Ferencová, Elena: Ethical and safety issues arising in connection with electronisation of healthcare. Scientific book of abstracts from the International Scientific Conference within the Series Physics, Technology, Ethics. Ethical Aspects of  Development and Application of New Technologies in the Context of Globalization Processes. Žilina : University in Žilina, 2016. s. 53-54. ISBN 978-80-554-1247-4.

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných konferencií

 • Ferencová, Elena; Kráľová, Eva: Educational and ethical aspects in the teaching of medical physics and biophysics at medical faculties. Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2016. s. 31.

 • Kráľová, Eva: Motivation of medical students for better understanding of fundamental sciences applications in medicine. Book of abstracts. Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2016. s. 57.

GII Rôzne publikácie

 • Kráľová, Eva; Ferencová, Elena: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky. Naša univerzita Roč. 63, č. 1 (2016), s. 30. ISSN 1338-4163.

 • Kráľová, Eva: Opustil nás prof. Ing. Vít Šajter, CSc. (31.10.1934-18.5.2016). Naša univerzita Roč. 63, č. 1 (2016), s. 38. ISSN 1338-4163.

 • Kráľová, Eva: Excelentne splnené ciele projektu KEGA na LF UK. Naša univerzita Roč. 63, č.4 (2016), s. 30. ISSN 1338-4163.

2017

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

 • Brucknerová, Ingrid et al.: Zdravé dieťa – priorita spoločnosti. Praha : Evropská asociace pro fototerapii , 2017, 1. Vyd., 168 s. 978-80-87861-12-7.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

 • Kráľová, Eva; Ferencová, Elena: Etické a bezpečnostné otázky vznikajúce v súvislosti s elektronizáciou zdravotníctva. In: Ethical Aspects of Contemporary Scientific Research. Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2017, 379 s., s. 133-151. ISBN 978-961-6894-87-6.
 • Ferencová, Elena; Kráľová, Eva: Globalizácia v edukačnom procese pregraduálneho štúdia na lekárskych fakultách. In: Ethical Aspects of Contemporary Scientific Research. Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2017, 379 s., s. 114-132. ISBN 978-961-6894-87-6.

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 • Kráľová, Eva: Historické medzníky v elektrofyziologickom výskume. Medicína, Farmacie a veterinární lékařství. In: Kapitoly k dějinám a vybraným tématům. Acta Musei Technici Brunensis. zv. 12, 2017. Brno : Technické muzeum v Brně, 2017, 278 s., s. 30-39. ISBN 978-80-87896-43-3.
 • Ferencová, Elena: Historický pohľad na vplyv geomagnetického, elektromagnetického a magnetického poľa na organizmus človeka a jeho využitie v medicíne. Medicína, Farmacie a veterinární lékařství. In: Kapitoly k dějinám a vybraným tématům. Acta Musei Technici Brunensis. zv. 12, 2017. Brno : Technické muzeum v Brně, 2017, 278 s., s. 190-205. ISBN 978-80-87896-43-3.

 

AFC Publikované príspevky zo zahraničných vedeckých konferencií

 • Kralova, Eva: Motivation and attitudes of medical students towards teaching and learning natural sciences. In: Science and Technology Education: Engaging the new generation. Proceedings of the 2nd International Baltic Symposium on Science and Technology Education, BalticSTE2017 (Ed. Vincentas Lamanauskas), Šiauliai : The Scientia Socialis Press, 144 p., 2017, p. 69-71. ISBN 978-609-99513-4-0.
 • Balazsiova, Zuzana: How much do nurses remember from school physics? Some results of comparing analysis. In: Science and Technology Education: Engaging the new generation. Proceedings of the 2nd International Baltic Symposium on Science and Technology Education, BalticSTE2017 (Ed. Vincentas Lamanauskas), Šiauliai : The Scientia Socialis Press, 144 p., 2017, p. 18-21. ISBN 978-609-99513-4-0.
 • Kralova, Eva: Motivation of medical students to study physical, chemical and biological sciences – survey results. In: EDULEARN 17, 9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Conference proceedings [elektronický zdroj]. Valencia : IATED Academy, 2017, p. 9220-9223 [USB kľúč]. ISBN 978-84-697-3777-4.
 • Kralova, Eva; Ferencova, Elena; Trnka, Michal: Semester projects in medical biophysics promote active learning. In: EDULEARN 17, 9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Conference proceedings [elektronický zdroj]. Valencia : IATED Academy, 2017, p. 9302-9306 [USB kľúč]. ISBN 978-84-697-3777-4.
 • Kralova, Eva; Ferencova, Elena: A better understanding of clinical applications of medical biophysics through semester projects? ICERI 2017, 10th Annual International Conference of Education, Research and Innovation. Conference Proceedings [elektronický zdroj], Valencia : IATED Academy, 2017, p. 7310-7313. ISBN 978-84-697-6957-7.
 • Kralova, Eva; Svetlikova-Martauzova, Lenka: Ethical aspects of university education. ICERI 2017, 10th Annual International Conference of Education, Research and Innovation. Conference Proceedings [elektronický zdroj], Valencia : IATED Academy, 2017, p. 7325-7328. ISBN 978-84-697-6957-7.
 • Kralova, Eva; Svetlikova-Martauzova, Lenka: Motivation of Medical Students to Study Sciences. In: New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences [elektronický zdroj]. Vol. 4, No. 8 (2017), p. 103-108 [online]. ISSN 2547-8818.

 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

 • Kráľová, Eva: Motivácia študentov medicíny na štúdium prírodovedných predmetov – prehľad výsledkov prieskumu. In: Sborník abstrakt XXXX. Dny lékařské biofyziky (Ed. Jana Vránová), Praha : 3. LF UK v Prahe, 54 s., 2017, s. 41. ISBN 978–80–87878–26–2.
 • Kráľová, Eva: Spomienka na I. Dni lekárskej biofyziky. In: Sborník abstrakt XXXX. Dny lékařské biofyziky (Ed. Jana Vránová), Praha : 3. LF UK v Prahe, 54 s., 2017, s. 42. ISBN 978–80–87878–26–2.
 • Balázsiová, Zuzana; Kráľová, Eva: Fyzikálna gramotnosť študentov LFUK na konci 1. semestra štúdia. In: Sborník abstrakt XXXX. Dny lékařské biofyziky (Ed. Jana Vránová), Praha : 3. LF UK v Prahe, 54 s., 2017, s. 31. ISBN 978–80–87878–26–2.
 • Kralova, Eva; Trnka, Michal; Ferencova, Elena; Balazsiova, Zuzana: Can projects-based learning in medical biophysics create precondition for better understanding clinical teaching subjects? Acta Physiologica 2017, Scandinavian Physiological Society : John Wiley & Sons Ltd., p. 257.
 • Hnilicova, Silvia et al.: Near-Peer Teaching Program in Medical Physiology at Comenius University. Acta Physiologica 2017, Scandinavian Physiological Society : John Wiley & Sons Ltd., p. 208.
 • Kralova, Eva: Motivation of medical students to study physical, chemical and biological sciences – survey results. In: EduLearn17, 9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain. [online]. [cit. 2017-06-26]. Dostupné na internete: <https://library.iated.org/view/KRALOVA2017MOT>.
 • Kralova, Eva; Ferencova, Elena; Trnka, Michal: Semester projects in medical biophysics promote active learning. In: EduLearn17, 9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain. [online]. [cit. 2017-06-26]. Dostupné na internete: <https://library.iated.org/view/KRALOVA2017SEM>.
 • Kralova, E., Ferencova, E.: A better understanding of clinical applications of medical biophysics through semester projects? ICERI 2017, Seville, Spain : IATED Digital Library. [online]. [cit. 2017-11-30]. Dostupné na internete: <https://library.iated.org/view/KRALOVA2017ABE>.
 • Kralova, E., Svetlikova-Martauzova, L.: Ethical aspects of university education. ICERI 2017, Seville, Spain : IATED Digital Library. [online]. [cit. 2017-11-30]. Dostupné na internete: <https://library.iated.org/view/KRALOVA2017ETH>.
 • Kralova, Eva: Feedback of medical students about their motivation to study sciences. AMEE 2017 Abstract Book, Helsinki,  p. 824.
 • Hnilicova, Silvia et al.: Using Different Teaching Formats During Human Physiology Course to Increase Motivation and Test Performance in Multicultural Student Population in Slovakia. AMEE 2017 Abstract Book, Helsinki,  p. 483.
 • Kralova, Eva, Svetlikova-Martauzova, Lenka: Motivation of Medical Students to Study Sciences. In: WCLTA-2017, 8th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. Abstract book, p. 22.  [online]. [2017-11-30]. Dostupné na internete: <https://drive.google.com/file/d/0B2ALYHsCTIQ3d2JwWndKZUo4NVU/view>.
 • Balazsiova, Zuzana, Kralova, Eva: Solution of a simple medical-physical problem by students at the end of the first semester of medical study. In: WCLTA-2017, 8th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. Abstracts book, p. 21.  [online].  [2017-11-30]. p. 21. Dostupné na internete: <https://drive.google.com/file/d/0B2ALYHsCTIQ3d2JwWndKZUo4NVU/view>.

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

 • Kráľová, Eva; Ferencová, Elena: Ethical and tactful behavior of teacher in university education. Scientific Book of Abstracts from the International Scientific Conference. Žilina : University of Žilina, 2017. s. 24. ISBN 978-80-554-1364-8.
 • Balázsiová, Zuzana; Balázsi, Matej: Where are the roots of students´cheating at universities? Scientific Book of Abstracts from the International Scientific Conference. Žilina : University of Žilina, 2017. s. 53. ISBN 978-80-554-1364-8.

 

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru

 • Bilčík, Matúš, Božiková, Monika, Kráľová, Eva: Physics – Applications and Innovations. Part I., Part II. Proceedings of Scientific Works. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, 138 p. ISBN 978-80-552-1915-8.

2018

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

 • Kralova, Eva; Svetlikova-Martauzova, Lenka: Motivation of Medical Students to Study Sciences. In: New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences [online]. In: New Trends and Issues. Proceedings on Humanities and Social Sciences. Vol. 4, No. 8 (2017), p. 103-108. [online]. https://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/article/view/2983 ISSN 2547-8818.
 • Balázsiová, Zuzana: Identification of some factors affecting results of the solution of a simple medical-physical problem by medical students. US-China Education Review A, March 2018, Vol. 8, No. 3, 123-128. doi: 10.17265/2161-623X/2018.03.004.
 • Kralova, Eva: The motivation potential of the students´ written works and other motivational factors. Journal of International Scientific Publications. Educational Alternatives, Volume 16, 2018. ISSN 1314-7277. p. 90-97. Retrieved from: https://www.scientific-publications.net/get/1000033/1538207614365619.pdf
 • Kralova, Eva: Pedagogical ethics at the university. Journal of International Scientific Publications. Educational Alternatives, Volume 16, 2018. ISSN 1314-7277. p. 98-104. Retrieved from: https://www.scientific-publications.net/get/1000033/1538207584451867.pdf
 • Kralova, Eva: Ethical issues in the student-teacher relationship. In: WCLTA-2018, 9th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. In: New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. Vol. 5, č. 3, 2018, pp. 030-035. [online]. Available from:  https://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/article/view/3908. ISSN 2547-8818.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

 • Kráľová, Eva; Ferencová, Elena: Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si pripomína 95. výročie existencie. Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 3/2018 (47), s. 35-42. ISSN 1335-4981.
 • Ferencová, Elena, Kráľová, Eva, Kopáni, Martin: 95. vyročie založenia Ústavu pre lekársku fyziku na LF UK v Bratislave ako prvého pracoviska tohto druhu v Československu. Revue medicíny v praxi. Bratislava : Fabart, Roč. 16, č. 2, (2018), s. 42-45. ISSN 1336-202X.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 • Kráľová, Eva, Ferencová, Elena: Pripravenosť študentov medicíny na využívanie elektronických nástrojov so zameraním na ochranu elektronických dát. In: . DidSci PLUS – Research in Didactics of Science Plus 2018, Proceedings of International Conference, Prague : Charles University, Faculty of Science, Prague : Charles University, Faculty of Science, 2018, p. 227-232. ISBN 978-80-7444-065-6.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 • Kralova, Eva, Ferencova, Elena, Kopani, Martin: 95th anniversary of the establishment of the Institute of Medical Physics at the Faculty of Medicine Comenius University in Bratislava as the first institute of this type in Czechoslovakia. In: Physics – Applications and Innovations. PartI., Part II. Proceedings of Scientific works. Bilčík, M., Božiková, M., Kráľová, E. (Eds.), Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, 138 p., p. 107-111. ISBN 978-80-552-1915-8.
 • Balazsiova, Zuzana, Kosnac, Daniel: What it is necessary to know to determine the basic range of physical knowledge of graduate students of general medicine study program. In: Physics – Applications and Innovations. PartI., Part II. Proceedings of Scientific works. Bilčík, M., Božiková, M., Kráľová, E. (Eds.), Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, 138 p., p. 107-111. ISBN 978-80-552-1915-8.
 • Kopani, Martin, Kosnac, Daniel, Varchola, Jaroslav:: Implementation of basic research results in the field of natural sciences for the education process in study programs: general medicine and dentistry, biomedical physics and medical biology. Demonstration on the example of the role of minerals in the human brain. In: Physics – Applications and Innovations. PartI., Part II. Proceedings of Scientific works. Bilčík, M., Božiková, M., Kráľová, E. (Eds.), Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, 138 p., p. 91-95. ISBN 978-80-552-1915-8.
 • Kralova, Eva, Martauzova, Lenka: Feed-back from medical students about their motivation to study sciences. In: Physics – Applications and Innovations. PartI., Part II. Proceedings of Scientific works. Bilčík, M., Božiková, M., Kráľová, E. (Eds.), Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, 138 p., p. 118-122. ISBN 978-80-552-1915-8.
 • Kralova, Eva, Martauzova, Lenka: Evaluation of pedagogical ethics by university students. In: Physics – Applications and Innovations. PartI., Part II. Proceedings of Scientific works. Bilčík, M., Božiková, M., Kráľová, E. (Eds.), Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, 138 p., p. 112-117. ISBN 978-80-552-1915-8.
 • Kralova, Eva, Balazsiova, Zuzana, Ferencova, Elena, Trnka, Michal: Medical applications of sciences in the written works of students. In: Physics – Applications and Innovations. PartI., Part II. Proceedings of Scientific works. Bilčík, M., Božiková, M., Kráľová, E. (Eds.), Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, 138 p., p. 101-106. ISBN 978-80-552-1915-8.
 • Ferencova, Elena: Possibilities of using practical measurements from biophysics at secondary schools and universities. In: Physics – Applications and Innovations. PartI., Part II. Proceedings of Scientific works. Bilčík, M., Božiková, M., Kráľová, E. (Eds.), Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, 138 p., p. 86-90. ISBN 978-80-552-1915-8.
 • Trnka, Michal: Theoretical background for the creation of multimedia models for teaching of medical biophysics. In: Physics – Applications and Innovations. PartI., Part II. Proceedings of Scientific works. Bilčík, M., Božiková, M., Kráľová, E. (Eds.), Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, 138 p., p. 127-132. ISBN 978-80-552-1915-8.
 • Kralova, Eva, Balazsiova, Zuzana: Knowledge and habits of medical students on electronic data protection. In: Physics – Applications and Innovations. PartI., Part II. Proceedings of Scientific works. Bilčík, M., Božiková, M., Kráľová, E. (Eds.), Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, 138 p., p. 96-100. ISBN 978-80-552-1915-8.
 • Pekníková, Miriam: Author identifier: ORCID, ResearcherID, SCOPUS Author ID. In: Physics – Applications and Innovations. PartI., Part II. Proceedings of Scientific works. Bilčík, M., Božiková, M., Kráľová, E. (Eds.), Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, 138 p., p. 123-126. ISBN 978-80-552-1915-8.

AFC Publikované príspevky zo zahraničných vedeckých konferencií

 • Kráľová, Eva, Ferencová, Elena: Pripravenosť študentov medicíny na využívanie elektronických nástrojov so zameraním na ochranu elektronických dát. In: . DidSci PLUS – Research in Didactics of Science Plus 2018, Proceedings of International Conference, Prague : Charles University, Faculty of Science, Prague : Charles University, Faculty of Science, 2018, p. 227-232. ISBN 978-80-7444-065-6.
 • Kralova, Eva, Martauzova, Lenka: Long-term monitoring of students´motivation to study sciences. In: EDULEARN18 Proceedings, L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (Eds.), Valencia : IATED Academy, 2018, p. 4145-4148. ISBN 978-84-09-02709-5.
 • Kralova, Eva, Ferencova, Elena, Martauzova, Lenka: Ethics in the interaction of teacher and student in the 1st year of university study. In: EDULEARN18 Proceedings, L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (Eds.), Valencia : IATED Academy, 2018, p. 4163-4167. ISBN 978-84-09-02709-5.
 • Balázsiová, Zuzana: Physical functional literacy of students in the beginning of medical study in concent of physical knowledge necessary for medical practice. In: EDULEARN18 Proceedings, L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (Eds.), Valencia : IATED Academy, 2018, p. 6285-6288. ISBN 978-84-09-02709-5.
 • Kralova, Eva: The readiness of medical students to the electronic data protection. Conference Proceedings ICERI 2018 (11th international Conference of Education, Research and Innovation). Valencia : IATED Academy, 2018, p. 8768-8771. ISBN 978-84-09-05948-5.
 • Kralova, Eva: Wtitten works of medical students focused on applications of science in medicine. Conference Proceedings ICERI 2018 (11th international Conference of Education, Research and Innovation). Valencia : IATED Academy, 2018, p. 8764-8767. ISBN 978-84-09-05948-5.
 • Trnka, Michal: Continuous control of students preparation for teaching using the voting equipment. Conference Proceedings ICERI 2018 (11th international Conference of Education, Research and Innovation). Valencia : IATED Academy, 2018, p. 9604-9607. ISBN 978-84-09-05948-5.
 • Trnka, Michal: Theoretical bacground for the creation of multimedia models and animations for the university teaching of medical biophysics. Conference Proceedings ICERI 2018 (11th international Conference of Education, Research and Innovation). Valencia : IATED Academy, 2018, p. 9613-9616. ISBN 978-84-09-05948-5.
 • Balázsiová, Zuzana, Kosnáč, Daniel, Trnka, Michal: Platform for updating the biophysical curriculum in the general medicine study program. Conference Proceedings ICERI 2018 (11th international Conference of Education, Research and Innovation). Valencia : IATED Academy, 2018, p. 2073-2078. ISBN 978-84-09-05948-5.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • Kráľová, Eva: Vedecko-pedagogický odkaz zakladateľa Ústavu pre lekársku fyziku na LF UK v Bratislave prof. PhDr. Viktora Teisslera. In: Historia Medicinae Slovaca III. Medicína, farmácia a veterinárna medicína v období vzniku Československej republiky, Bratislava : UK, 2018, s. 67-72. ISBN 978-80-8127-218-9.
 • Ferencová, Elena: Priekopník pracovného lekárstva na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia v Banskej Štiavnici – MUDr. Imrich Tóth. In: Historia Medicinae Slovaca III. Medicína, farmácia a veterinárna medicína v období vzniku Československej republiky, Bratislava : UK, 2018, s. 32-37. ISBN 978-80-8127-218-9.

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

 • Kráľová, Eva, Ferencová, Elena, Balázsiová, Zuzana, Trnka, Michal: Pripravenosť študentov medicíny na využívanie elektronických nástrojov so zameraním na ochranu elektronických dát. In: DidSci PLUS 2018. Research in didactics of science PLUS. Prague : Charles University, Faculty of Science, 2018, 76 p., p. 58-59. ISBN 978-80-7444-058-8.
 • Ferencová, Elena, Kráľová, Eva: Nevyhnutnosť znalostí o spôsoboch a metódach merania fyzikálnych veličín, ich zázname a grafickom spracovaní v priebehu medicínskeho štúdia. In: DidSci PLUS 2018. Prague : Charles University, Faculty of Science, 76 p., p. 2018.
 • Kralova, Eva: The readiness of medical students to the electronic data protection. ICERI 2018, Seville Spain : IATED Digital Library. [online]. [cit. 2018-11-30]. Dostupné na internete: <https://library.iated.org/>.
 • Kralova, Eva: Written works of medical students focused on applications of science in medicine. ICERI 2018, Seville Spain : IATED Digital Library. [online]. [cit. 2018-11-30]. Dostupné na internete: <https://library.iated.org>.
 • Trnka, Michal: Continuous control of students preparation for teaching using the voting equipment. ICERI 2018, Seville Spain : IATED Digital Library. [online]. [cit. 2018-11-30]. Dostupné na internete: <https://library.iated.org>.
 • Trnka, Michal: Theoretical bacground for the creation of multimedia models and animations for the university teaching of medical biophysics. ICERI 2018, Seville Spain : IATED Digital Library. [online]. [cit. 2018-11-30]. Dostupné na internete: <https://library.iated.org>.
 • Balázsiová, Zuzana, Kosnáč, Daniel, Trnka, Michal: Platform for updating the biophysical curriculum in the general medicine study program. ICERI 2018, Seville Spain : IATED Digital Library. [online]. [cit. 2018-11-30]. Dostupné na internete: <https://library.iated.org>.


AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

 • Kráľová, Eva, Trnka, Michal: Ochrana elektronických dát očami študentov 1. ročníka lekárskeho štúdia [elektronický dokument]. Zborník Dni lekárskej biofyziky (Eds. Míšek, J., Poliaček, I., Veterník, M.), Martin : JLF UK v Bratislave, 2018. ISBN 978-80-8187-045-3, s. 45.
 • Balázsiová, Zuzana, Kráľová, Eva, Trnka, Michal, Kosnáč, Daniel: Grafická gramotnosť študentov LF UK na konci 1. semestra štúdia. [elektronický dokument]. Zborník Dni lekárskej biofyziky. Míšek, J., Poliaček, I., Veterník, M.(Eds. ), Martin : JLF UK v Bratislave, 2018. ISBN 978-80-8187-045-3, s. 9.


BBA
Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách

 • Ferencová, Elena, Kráľová, Eva: Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK v Bratislave. In Lékařská fyzika ve spirále času. Bolek, L., Hrazdira, I. (Eds.), Jindřichův Hradec : Epika, 2018, 224 s., s. 63-88. ISBN 978-80-88113-99-7.


BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

 • Kráľová, Eva, Ferencová, Elena: Deväťdesiatpäť rokov lekárskej fyziky na UK.  Naša univerzita. Bratislava : UK v Bratislave, č. 1, september 2018, s. 42-43.


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru

 • Bilčík, Matúš, Božiková, Monika, Kráľová, Eva: Physics – Applications and Innovations. Part I., Part II. Proceedings of Scientific Works. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, 138 p. ISBN 978-80-552-1915-8.