EU4HEALTH (2021-2027)

VÝZVY EU4HEALTH. Uzávierka : 17.10.2023

EU4HEALTH  (2021 – 2027), Program Európskej únie pre oblasť zdravia

Program implementuje :   Výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu - European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)

Dátum vyhlásenia výziev : 15.6.2023

Dátum uzávierky :  17.10.2023

Miera financovania EÚ : 

· 60%  z celkových oprávnených nákladov na projekt;

· 80% - v prípade mimoriadnej prospešnosti  :

a) najmenej 30 % rozpočtu je pridelených členským štátom EÚ, ktorých hrubý národný dôchodok  na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ

alebo

b) na projekte sa zúčastňuje najmenej 14 členských štátov EÚ, z ktorých sú najmenej štyri členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok  na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ

Konzorcium : min. 3 inštitúcie z troch rôznych krajín t.j.  min. z každej krajiny jeden subjekt (členský štát EÚ alebo Pridružená krajina k programu EU4HEALTH)

Oprávnení žiadatelia : Akademické a vzdelávacie inštitúcie, organizácie občianskej spoločnosti (napr. združenia zdravotníckych profesionálov, organizácie pacientov, nadácie, mimovládne organizácie a iné podobné subjekty), nemocnice, malé a stredné podniky, expertné siete, orgány členských štátov a zavedené siete v oblasti verejného zdravia

Oprávnené krajiny :

 • členské štáty EÚ (vrátane zámorských krajín a území s ňou spojených)
 • oprávnené krajiny mimo EÚ
 • krajiny pridružené k programu EU4Health (tretie krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny, susedné krajiny) alebo krajiny, s ktorými práve prebiehajú rokovania o asociačnej dohode a kde dohoda nadobúda platnosť pred podpisom grantu

 Bližšie informácie :

1. Sumarizácia výziev

2. Manuál pre žiadateľov – detailný popis výziev a ich podmienok

3. Kritériá hodnotenia

O PROGRAME EU4Health

EU4Health (2021 – 2027) : vízia zdravšej Európskej únie

Program je implementovaný Výkonnou agentúrou pre zdravie a digitalizáciu - European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)

Má 4 hlavné ciele a 10 podcieľov :

1. Zlepšiť a podporiť zdravie v Európskej únii

 • prevencia chorôb a podpora zdravia,
 • medzinárodné iniciatívy a kampane v oblasti zdravia a spolupráca

2. Riešiť cezhraničné ohrozenia zdravia

 • prevencia, pripravenosť a reakcia na cezhraničné ohrozenia zdravia,
 • doplnenie vnútroštátnych zásob základných produktov súvisiacich s krízou,
 • vytvorenie rezervy zdravotníckeho a pomocného personálu

3. Zlepšiť kvalitu liekov, zdravotníckych pomôcok a výrobkov súvisiacich s krízou

 • sprístupnenie a cenová dostupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok a výrobkov súvisiacich s krízou

4. Posilniť systémy zdravotnej starostlivosti, zvýšiť ich odolnosť a zefektívniť využívanie zdrojov

 • zlepšiť údaje o zdraví, digitálnych nástrojoch a službách, digitálnej transformácii zdravotnej starostlivosti,
 • lepší prístup k zdravotnej starostlivosti,
 • vypracovanie a vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti zdravia a prijímanie rozhodnutí založených na dôkazoch,
 • integrovaná práca medzi vnútroštátnymi systémami zdravotnej starostlivosti

Podporuje širokú škálu činností v rámci štyroch zastrešujúcich oblastí s prierezovým zameraním na boj proti onkologickým ochoreniam :

 • Disease prevention
 • Crisis preparedness
 • Health systems and healthcare workforce
 • Digital

 Užitočné linky : Ministerstvo zdravotníctva SR