HORIZONT EUROPE (2021-2027)

O PROGRAME HORIZONT EUROPE (2021-2027)

HORIZONT EUROPE (2021-2027) : 9.rámcový program EÚ pre výskum a inovácie.

Bližšie informácie : ERA Portál Slovensko

VÝZVA KLASTER ZDRAVIE. Termín uzávierky : 11.4.2024

Podpora EÚ : 100 % + 25% nepriame náklady

Konzorcium : áno

Bližšie informácie  :

 

1. Názov výzvy : Pandemic preparedness and response: Maintaining the European partnership for pandemic preparedness

Kód výzvy : HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-08-12

Príspevok EÚ : 2 mil. EUR

Počet schválených projektov : 1

Typ projektu: Coordination and support action (CSA)

2. Názov výzvy :  Pandemic preparedness and response: Host-pathogen interactions of infectious diseases with epidemic potential

Kód výzvy :  HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-08-20

Príspevok EÚ :  7-8 mil. EUR

Počet schválených projektov : 5

Typ projektu: Research and Innovation Actions (RIA)

3. Názov výzvy : Bio-printing of living cells for regenerative medicine

Kód výzvy : HORIZON-HLTH-2024-TOOL-11-02

Príspevok EÚ : 6-8 mil. EUR

Počet schválených projektov : 4

Typ projektu :  Research and Innovation Actions (RIA)

4. Názov výzvy : Developing EU methodological frameworks for clinical/performance evaluation and post-market clinical/performance follow-up of medical devices and in vitro diagnostic medical devices (IVDs)

Kód výzvy : HORIZON-HLTH-2024-IND-06-08

Príspevok EÚ : 8-10 mil. EUR

Počet schválených projektov : 1

Typ projektu :  Research and Innovation Actions (RIA)

5. Názov výzvy : Gaining experience and confidence in New Approach Methodologies (NAM) for regulatory safety and efficacy testing – coordinated training and experience exchange for regulators

Kód  výzvy : HORIZON-HLTH-2024-IND-06-09 

Príspevok EÚ : 2 mil. EUR

Počet schválených projektov : 1

Typ projektu :  Coordination and support action (CSA)

VÝZVA MSCA STAFF EXCHANGES 2023. Termín uzávierky : 28.2.2024

Pilier : Excelentná veda

Oblasť : Akcie Marie Sklodowska-Curie  (MSCA)

Typ grantu :  MSCA Staff Exchanges  2023

Uzávierka : 28.2.2024

Zameranie : medzinárodná spolupráca akademického a/alebo neakademického sektora prostredníctvom výmenných pobytov pracovníkov (výskumníci, riadiaci, administratívny a technický štáb).

Dĺžka výmenného pobytu :  1-12 mesiacov/1 účastník. Môže byť rozdelený na viac častí  do jednej alebo viacerých partnerských inštitúcií.

Žiadosť o grant predkladá : konzorcium  - minimálne 3 organizácie z troch rôznych krajín (t.j. minimálne jedna inštitúcia z troch rôznych krajín), z toho minimálne dve z rôznych členských štátov EÚ/Pridružených krajín k programu HORIZONT 

Trvanie : 48 mesiacov

Financovanie EÚ : 100 %

Bližšie informácie :

1. Sumarizácia výzvy

2. Link a kód výzvy  :  HORIZON-MSCA-2023-SE-01-01

3. Pracovný program MSCA SE 2023

4. Manuál pre žiadateľov

5. Formulár žiadosti o grant - náhľad

VÝZVY KLASTER ZDRAVIE. Uzávierka : 1 kolo 19.9.2023, druhé kolo : 11.4.2024

Vyhlásenie výziev : 30.3.2023 a 26.4.2023

Typ výziev : dvojkolové

Prvé kolo : predkladá sa rámcová žiadosť, hodnotia sa kritériá "Exclentnosť" a "Impact"

Druhé kolo : vybratí uchádzači predkladajú kompletnú žiadosť o grant                               

Uzávierka : 19.9.2023 (prvé kolo)  a 11.4.2024 (druhé kolo)

Financovanie EÚ : 100% + 25% nepriame náklady

Bližšie informácie  :

Zoznam výziev

Podmienky, typy projektov (RIA,IA,CSA) a rozpočtové kategórie

Kritéria hodnotenia RIA,IA,CSA

Formulár žiadosti o grant pre prvé kolo z dvojkolovej výzvy

Pracovný program Klaster Zdravie

Základná podmienka účasti  : konzorcium -  minimálne tri subjekty (univerzity, vedecké inštitúcie, podniky...) z rôznych krajín t.j.  min. jedna inštitúcia z každej z 3och krajín :

- jedna z členského štátu EÚ

- min. dve z rôznych členských štátov EÚ alebo Pridružených krajín k programu HORIZONT

Trvanie projektu/dĺžka financovania :  36-48  mesiacov

Typ projektu : RIA (Research and innovation actions) – financuje sa výskum

RIA - Aktivity zamerané na vytváranie nových poznatkov a/alebo preskúmanie realizovateľnosti novej alebo vylepšenej technológie, produktu, procesu, služby alebo riešenia. Na tento účel môžu projekty zahŕňať základný a aplikovaný výskum, vývoj a integráciu technológií, testovanie a overovanie na prototype malého rozsahu v laboratóriu alebo v simulovanom prostredí.  Takisto môžu obsahovať úzko prepojené alebo obmedzené demonštračné  prípadne  pilotné činnosti zamerané na preukázanie technickej realizovateľnosti.