HORIZONT EUROPE (2021-2027)

O PROGRAME HORIZONT EUROPE (2021-2027)

HORIZONT EUROPE (2021-2027) : 9.rámcový program EÚ pre výskum a inovácie.

Bližšie informácie : ERA Portál Slovensko

VÝZVA ERC SYNERGY GRANT. Termín uzávierky : 8.11.2023

Oblasť : Európska rada pre výskum  ERC   - (European Research Council)

Typ grantu :  Synergy  Grant 2024

Kód výzvy a link  : ERC-2024-SyG

Uzávierka : 8.11.2023

Cieľová skupina :  Skupina 2- 4  hlavných riešiteľov  (a ich tímov) , z ktorých jeden je určený ako  „Korešpondujúci hlavný riešiteľ“.

Cieľ :  Podpora spoločného riešenia ambicióznych výskumných úloh, ktoré by nebolo možné riešiť individuálnou výskumnou činnosťou.

Téma projektu : ľubovoľná

Obdobie: 6 rokov 

Financovanie EÚ : 100% + 25% nepriame náklady 

Predpokladaný počet schválených projektov :  39

Výška grantu/rozpočet :  10 mil. EUR

Dodatočný finančný príspevok :  4 mil. EUR, poskytnutý v konkrétnych prípadoch :

  1. „štartovacie“ náklady pre hlavných riešiteľov, ktorí sa presťahujú do EÚ alebo Pridruženej krajiny  k Horizont Europe v dôsledku získania grantu ERC a/alebo
  2. nákup veľkého vybavenia a/alebo
  3. prístup k veľkým zariadeniam a/alebo
  4. iné veľké experimentálne a terénne náklady na prácu, okrem nákladov na personál

Bližšie informácie :

1. Sumarizácia výzvy ERC SyG

2. ERC Pracovný program 

3. Manuál pre žiadateľov

4. Kritériá hodnotenia

5. Formulár žiadosti o grant – náhľad

VÝZVA ERC STARTING GRANT. Termín uzávierky : 24.10.2023

Výzva ERC STARTING GRANT 2024 financovaného z programu EÚ HORIZONT EUROPE  (výskum a inovácie).

Cieľová skupina – oprávnení žiadatelia  jednotlivci s udeleným titulom PhD. 2–7 rokov  pred 1.1.2024.

Hraničné dátumy úspešnej obhajoby PhD. (cut-off days) : 1.1.2017-31.12.2021  (vrátane)   

Link a text výzvy :    ERC-2024-STG

Uzávierka : 24.10.2023

Predpokladaný počet schválených žiadostí : 387

Výška grantu (max)  : 1,5 mil. EUR

Dodatočný finančný príspevok :  1 mil. EUR, poskytnutý v konkrétnych prípadoch :

  1. „štartovacie“ náklady pre hlavných riešiteľov, ktorí sa presťahujú do EÚ alebo Pridruženej krajiny k Horizont Europe v dôsledku získania grantu ERC a/alebo
  2. nákup veľkého vybavenia a/alebo
  3. prístup k veľkým zariadeniam a/alebo
  4. iné veľké experimentálne a terénne náklady na prácu, okrem nákladov na personál

Obdobie :   5 rokov

Téma projektu : ľubovoľná

Financovanie EÚ : 100% + 25% (nepriame náklady)

Bližšie informácie:

VÝZVA MSCA DOCTORAL NETWORKS. Uzávierka : 28.11.2023

Pilier :   Excelentná veda

Typ výzvy :  Marie Sklodowska-Currie Action – Doctoral Networks (Doktorandské siete)

Kód a link na výzvu : HORIZON-MSCA-2023-DN-01-01

Vyhlásenie výzvy : 30.5.2023

Uzávierka : 28.11.2023

Zameranie :  doktorandské programy  navrhnuté a realizované v medzinárodnom partnerstve akademického a neakademického sektora z rôznych štátov Európy, ale aj mimo nej

Typy : Štandardné doktorandské siete, Priemyselné doktoráty  a Spoločné doktoráty

Oprávnení žiadatelia : výskumné inštitúcie (napr. univerzity, výskumné ústavy..),priemyselné podniky, malé a stredné podniky, neziskové organizácie...

Oprávnení výskumníci : kandidáti na doktorandský titul PhD.

Žiadosť o grant predkladá  : konzorcium  - minimálne 3 inštitúcie z troch rôznych krajín (t.j. min. jedna inštitúcia z každej krajiny) z členských štátov EÚ/Pridružených krajín k programu HORIZONT EUROPE, z toho minimálne jedna  z členského štátu EÚ

Bližšie informácie :

1. Sumarizácia výzvy 

2. Typy doktorandských sietí a podmienky

3. Manuál pre žiadateľov

4. Pracovný program MSCA DN 2023Prílohy

5. Korekčný koeficient krajín 

6. Formulár žiadosti o grant - náhľad

7. Kritériá hodnotenia

VÝZVA TWINNING BOTTOM-UP 2023. Uzávierka: 28.9.2023

Výzva : „TWINNING Bottom-Up “  z programu  HORIZONT EUROPE (výskum a inovácie), oblasť : Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti

Kód výzvy a link : HORIZON-WIDERA 2023-ACCESS 02-01

Uzávierka : 28.9.2023

Zameranie výzvy :  posilnenie spolupráce, sieťových aktivít a konkrétnej vednej oblasti medzi akademickými inštitúciami

Konzorcium minimálne 3 subjekty :

  • Koordinátor = inštitúcia  z tzv. „Rozširujúcej sa krajiny“  (kde je zaradená aj Slovenská republika)
  • Dvaja partneri (popredné inštitúcie v oblasti výskumu) z dvoch rôznych členských štátov EÚ/ Pridružených krajín k programu HORIZONT EUROPE.

Výška finančného príspevku / projekt:  0,8 – 1,5 mil. EUR

Trvanie  :  3 roky

Financovanie EÚ : 100% + 25 % nepriame náklady

Téma projektu : ľubovoľná

Predpokladaný  počet schválených projektov : 80

Typ projektu : CSA  (Coordination and support action), financuje sa predovšetkým sieťovanie. Vo výzve Twinning čiastočne aj výskum.  

Bližšie informácie :

1. sumarizácia výzvy

2. kritériá hodnotenia pre CSA projekty

3. formulár žiadosti o grant - náhľad

VÝZVY KLASTER ZDRAVIE. Uzávierka : 1 kolo 19.9.2023, druhé kolo : 11.4.2024

Vyhlásenie výziev : 30.3.2023 a 26.4.2023

Typ výziev : dvojkolové

Prvé kolo : predkladá sa rámcová žiadosť, hodnotia sa kritériá "Exclentnosť" a "Impact"

Druhé kolo : vybratí uchádzači predkladajú kompletnú žiadosť o grant                               

Uzávierka : 19.9.2023 (prvé kolo)  a 11.4.2024 (druhé kolo)

Financovanie EÚ : 100% + 25% nepriame náklady

Bližšie informácie  :

Zoznam výziev

Podmienky, typy projektov (RIA,IA,CSA) a rozpočtové kategórie

Kritéria hodnotenia RIA,IA,CSA

Formulár žiadosti o grant pre prvé kolo z dvojkolovej výzvy

Pracovný program Klaster Zdravie

Základná podmienka účasti  : konzorcium -  minimálne tri subjekty (univerzity, vedecké inštitúcie, podniky...) z rôznych krajín t.j.  min. jedna inštitúcia z každej z 3och krajín :

- jedna z členského štátu EÚ

- min. dve z rôznych členských štátov EÚ alebo Pridružených krajín k programu HORIZONT

Trvanie projektu/dĺžka financovania :  36-48  mesiacov

Typ projektu : RIA (Research and innovation actions) – financuje sa výskum

RIA - Aktivity zamerané na vytváranie nových poznatkov a/alebo preskúmanie realizovateľnosti novej alebo vylepšenej technológie, produktu, procesu, služby alebo riešenia. Na tento účel môžu projekty zahŕňať základný a aplikovaný výskum, vývoj a integráciu technológií, testovanie a overovanie na prototype malého rozsahu v laboratóriu alebo v simulovanom prostredí.  Takisto môžu obsahovať úzko prepojené alebo obmedzené demonštračné  prípadne  pilotné činnosti zamerané na preukázanie technickej realizovateľnosti.