HORIZONT EUROPE (2021-2027)

VÝZVY KLASTER ZDRAVIE. Termín uzávierky : 13.4.2023

Výzvy Horizont Europe (2021-2027) výskum a inovácie

II. pilier : „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu“

Klaster  : Zdravie

Vyhlásenie výziev : 12.1.2023

Uzávierka : 13.4.2023

Financovanie EÚ : 100% + 25% nepriame náklady

Základná podmienka  : konzorcium -  minimálne tri subjekty z rôznych členských štátov EÚ alebo Pridružených krajín k programu HORIZONT (univerzity, vedecké inštitúcie, podniky...) t.j. min. jedna inštitúcia z každej z 3och krajín.       

Trvanie projektu - dĺžka financovania : 36-48 mesiacov 

Bližšie informácie  :

Zoznam výziev

Podmienky, typy projektov (RIA,IA,CSA) a rozpočtové kategórie

Pracovný program 

Kritériá hodnotenia pre RIA,IA a CSA projekty

VÝZVA Posilnenie excelentnosti na univerzitách (EEI). Uzávierka : 12.4.2023

Výzva :  Posilnenie excelentnosti na univerzitách  (EEI = European Excellence Initiative)

Link a kód výzvy  :      HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-03-01

Uzávierka : 12.4.2023

Oprávnení žiadatelia : inštitúcie z akademického sektora (môžu byť aj neuniverzitné výskumné centrá)

Financovanie EÚ : 100% + 25% nepriame náklady

Výška grantu : 2-5 mil. EUR

Obdobie : 5 rokov

Predpokladaný počet schválených žiadostí : 20

Typ projektu  :  CSA  (Coordination and support action), financuje sa predovšetkým sieťovanie, nie výskum       

Forma financovania :  Paušálna sadza (Lump sum) - určenie paušálu a jeho podielu pre každého partnera a každý pracovný balík, platby sú prijímateľom grantu vyplácané po zrealizovaní všetkých aktivít naplánovaných v pracovnom balíku všetkými partnermi.

Pri tejto forme financovania nevykonáva Európska komisia finančné audity, ale skúma implemetáciu technickej stránky projektov : povinnosti v oblasti práv duševného vlastníctva alebo tretích strán, etiku, viditeľnosť financovania EÚ atď.

Bližšie informácie  :

Sumarizácia výzvy

Prezentácia: Financovanie Lump-sum. Čo potrebujem vedieť?

Kritériá hodnotenia pre RIA, IA a CSA projekty

Pracovný program  „Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“

VÝZVY MISIA ONKOLOGICKÉ OCHORENIA. Termín uzávierky : 12.4.2023

II. pilier :  „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu“

Oblasť : Misia Rakovina  

Dátum otvorenia výziev : 12.1.2023

Uzávierka : 12.4.2023

Podmienka účasti : minimálne tri subjekty z rôznych členských štátov EÚ alebo Pridružených krajín k programu HORIZONT (univerzity, vedecké inštitúcie, podniky...) t.j. min. jedna inštitúcia z každej z 3och krajín.                                 

Trvanie projektu/dĺžka financovania :  36-48  mesiacov

Bližšie informácie :

Podmienky, typy projektov (RIA,IA) a rozpočtové kategórie

Pracovný program Misie

Kritériá hodnotenia RIA a IA projektov

 

Link a kód výzvy : HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-01

Názov  : Addressing poorly-understood tumour-host interactions to enhance immune system-centred treatment and care interventions in childhood, adolescent, adult and elderly cancer patients.

Výška žiadosti o grant/projektu :  7-12 mil. EUR

Počet schválených projektov : 4

Typ projektu : RIA (Research and Innovation Action) –  fin. podpora EÚ : 100%

Link a kód výzvy : HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-02

Názov  : Enhance primary cancer prevention through sustainable behavioural change

Výška žiadosti o grant/projektu :  4-6 mil. EUR

Počet schválených projektov : 5

Typ projektu : RIA (Research and Innovation Action) - fin. podpora EÚ : 100%

Link a kód výzvy :  HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-03

Názov  : Pragmatic clinical trials on minimally invasive diagnostics

Výška žiadosti o grant/projektu : 6 -8 mil. EUR

Počet schválených projektov : 7

Typ projektu : RIA (Research and Innovation Action) - fin. podpora EÚ : 100%

Link a kód výzvy :  HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-04

Názov  : Establish best practices and tools to improve the quality of life for childhood cancer patients, survivors and their families in European regions

Výška žiadosti o grant/projektu :  6 mil. EUR

Počet schválených projektov : 1

Typ projektu : IA (Innovation Action) - fin. podpora EÚ : 100% (neziskové organizácie = univerzity...),  70% ostatné typy subjektov

O PROGRAME HORIZONT EUROPE (2021-2027)

HORIZONT EUROPE (2021-2027) : 9.rámcový program EÚ pre výskum a inovácie.

Bližšie informácie : ERA Portál Slovensko

VÝZVA ERC ADVANCED GRANT 2023. Termín uzávierky : 23.5.2023

Oblasť : Európska Rada pre výskum (ERC)

Typ grantu : ERC ADVANCED GRANT 2023

Uzávierka : 23.5.2023

Cieľová skupina :   jednotlivec (Hlavný riešiteľ) -  aktívny vo výskume, ktorý v posledných 10 rokoch dosiahol prelomové originálne výsledky, líder z hľadiska originality a významu jeho vedeckých príspevkov.

Téma projektu : ľubovoľná

Žiadosť o grant predkladá : Hlavný riešiteľ v spolupráci s hostiteľskou inštitúciou

Poznámka : Hostiteľskou inštitúciou môže byť aj organizácia, v ktorej je Hlavný riešiteľ zamestnaný (vrátane jeho výskumného tímu).

Maximálna výška grantu (rozpočet projektu):  2,5 mil. EUR + 1 mil. EUR ako dodatočný finančný príspevok

Predpokladaný počet schválených projektov : 238

Doba trvania : 5 rokov

Financovanie EÚ : 100% + 25% nepriame náklady

Bližšie informácie :

1. Sumarizácia výzvy  

2. Text výzvy celý

3. Pracovný program ERC granty 

4. Manuál pre žiadateľov

5. Kritéria hodnotenia