O NÁS

Od 11. júna 2007 sa začalo uskutočňovať vybudovanie Centra projektovej podpory Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Od roku 2013 pôsobilo ako samostatné Oddelenie projektovej podpory (OPP) spadajúce pod dekanát LFUK.

Od 1.7.2016 je vytvorené nové pracovisko: Projektové centrum LF UK v Bratislave. 

Jeho činnosťami sú :

  • vyhľadávanie a sledovanie aktuálnych výziev na podporu vzdelávania, výskumu a vývoja v rámci SR, medzinárodných inštitúcií a inštitúcií EÚ,
  • poskytovanie informácií pracoviskám a zamestnancom LF UK o aktuálnych výzvach na podávanie projektov,
  • zabezpečovanie školiacich aktivít a seminárov pre jednotlivé pracoviská fakulty o špecifikách jednotlivých výziev na podávanie projektov,
  • konzultačná činnosť pri spracovávaní projektov pre jednotlivé pracoviská fakulty,
  • organizovanie vnútro fakultných prezentácií projektových zámerov a organizovanie nezávislej oponentúry pripravovaného projektového návrhu,
  • manažovanie administratívnej časti prípravy a realizácie projektov z odborných pracovísk fakulty,
  • zabezpečovanie základného administratívneho servisu pri spracovaní projektov k aktuálnym výzvam,
  • príprava a realizácia vlastných projektov za účelom rozširovania aktivít projektového centra,
  • systematické budovanie kontaktov a nadväzovanie spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti vzdelávania, výskumu ako aj aplikácie jeho výsledkov v praxi,